<-
->

Jos 7:1 But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing: for Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed thing: and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Fa ny Zanak' Isiraely nandika ny didy ny amin' ny zavatra voaozona; fa Akana, zanak' i Karmy, zanak' i Zabdy, zanak' i Zera, avy tamin' ny firenen' i Joda, naka tamin' ny zavatra efa voaozona, ka dia nirehitra tamin' ny Zanak' Isiraely ny fahatezeran' i Jehovah. Nanao fahadisoana momba ny anatema ny zanak' Israely; fa naka tamin' ny zavatra natao anatema i Akàna, zanak' i Karmi, zanak' i Zabdì, zanak' i Zare, tamin' ny fokon' i Jodà, ka nirehitra tamin' ny zanak' Israely ny fahatezeran' ny Tompo. Mais les Israélites se rendirent coupables d' une violation de l' anathème : Akân, fils de Karmi, fils de Zabdi, fils de Zérah, de la tribu de Juda, prit de ce qui tombait sous l' anathème, et la colère de Yahvé s' enflamma contre les Israélites.
Jos 7:2 And Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Bethaven, on the east of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. Ary Josoa naniraka olona hiala tany Jeriko hankany Ay, izay eo anilan' i Betavena, atsinanan' i Betela, ka niteny taminy hoe: Miakara, ka safoy ny tany. Dia niakatra ny olona ka nisafo an' i Ay. Naniraka olona Josoe niala tao Jerikao ho any Haia, any anilan' i Beta-Avena atsinanan' i Betela, ka nanao tamin' ireo hoe: Miakara hisafo ny tany. Dia niakatra ireo olona ireo, ka nisafo an' i Haia. Or Josué envoya des hommes de Jéricho vers Aï qui est près de Bet-Avèn , à l' orient de Béthel, et il leur dit : " Montez espionner le pays. " Ils montèrent espionner Aï.
Jos 7:3 And they returned to Joshua, and said unto him, Let not all the people go up; but let about two or three thousand men go up and smite Ai; and make not all the people to labour thither; for they are but few. Ary niverina tany amin' i Josoa izy ireo ka nanao taminy hoe: Aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra; fa olona tokony ho roa arivo na telo arivo no aoka hiakatra hamely an' i Ay; aza manasatra ny vahoaka rehetra hankany, fa vitsy ihany izy. Nony tafaverina tao amin' i Josoe izy ireo, dia nilaza taminy hoe: Aoka tsy ny vahoaka rehetra no hiakatra; olona roa na telo arivo ihany no hiakatra dia ho resiny Haia, ka aza manasatra ny vahoaka rehetra ny amin' izany tanàna izany, fa vitsy izy ireo. De retour auprès de Josué, ils lui dirent : " Que tout le peuple n' y monte pas, mais que deux ou trois mille hommes environ montent attaquer Aï. N' y fatigue pas tout le peuple car ces gens-là ne sont pas nombreux. "
Jos 7:4 So there went up thither of the people about three thousand men: and they fled before the men of Ai. Dia niakatra nankany ny olona sasany, tokony ho telo arivo lahy; kanjo nandositra teo anoloan' ny mponina tao Ay ireo. Tokony ho telo arivo lahy tamin' ny vahoaka no niakatra, kanjo vaky nandositra teo anoloan' ny mponina tao Haia ireo. Il n' y monta du peuple qu' environ trois mille hommes, mais ils lâchèrent pied devant les habitants de Aï.
Jos 7:5 And the men of Ai smote of them about thirty and six men: for they chased them from before the gate even unto Shebarim, and smote them in the going down: wherefore the hearts of the people melted, and became as water. Dia nahafaty tokony ho enina amby telo-polo lahy ny mponina tao Ay sady nanenjika azy teo anoloan' ny vavahady ka hatrany Sebarima izy ary namely azy teny am-pidinana; dia ketraka ny fon' ny vahoaka ka tonga tahaka ny rano. Nahafaty tokony ho enina amby telopolo lahy tamin' izy ireo ny olona tao Haia, sady nanenjika azy hatrany am-bavahady ka hatrany Sabarima, sy namely azy teny am-pidinana. Ka nivarahontsana tery ny fon' ny vahoaka, ary nanary toky izy. Les habitants de Aï leur tuèrent à peu près trente-six hommes, puis les poursuivirent en avant de la porte, jusqu'à Shebarim, et à la descente, ils les écrasèrent. Alors le peuple perdit coeur et son courage fondit.
Jos 7:6 And Joshua rent his clothes, and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. Dia notriarin' i Josoa ny fitafiany, ka niankohoka tamin' ny tany teo anoloan' ny fiaran' i Jehovah mandra-paharivan' ny andro izy sy ny loholon' ny Isiraely, sady nasiany vovoka ny lohany. Dia notriarin' i Josoe ny fitafiany ka nihohoka tamin' ny tany teo anatrehan' ny fiaran' ny Tompo izy sy ny loholon' Israely, mandra-paharivan' ny andro, sady nandraraka vovoka tamin' ny lohany izy ireo. Alors Josué déchira ses vêtements, se prosterna face contre terre devant l' arche de Yahvé jusqu' au soir, ainsi que les anciens d' Israël, et tous répandirent de la poussière sur leur tête.
Jos 7:7 And Joshua said, Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought this people over Jordan, to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us? would to God we had been content, and dwelt on the other side Jordan! Ary hoy Josoa: Indrisy, Jehovah Tompo ô! nahoana no nampita ity firenena ity foana teo Jordana Hianao, hanoloranao anay eo an-tànan' ny Amorita handringanana anay? Inay anie izahay mba nety nitoetra tany an-dafin' i Jordana ihany! Ary hoy Josoe: Andray, ry Iaveh Tompo ô, nahoana re no dia nampitainao an' i Jordany ity vahoaka ity, hanoloranao anay eo an-tànan' ny Amoreana, mba handringana anay? Inay anie izahay mba nahay nipetraka tany an-dafin' i Jordany ihany. Josué dit : " Hélas, Seigneur Yahvé, pourquoi as-tu tenu à faire passer le Jourdain à ce peuple si c' est pour nous livrer à la main de l' Amorite et nous faire périr ? Ah! si nous avions pu nous établir au-delà du Jourdain!
Jos 7:8 O Lord, what shall I say, when Israel turneth their backs before their enemies! Indrisy, Tompo ô! inona intsony no holazaiko, fa ny Isiraely efa niamboho teo anoloan' ny fahavalony? Mifona re aho, ry Tompo ô. Inona no holazaiko, fa Israely ity no niamboho ny fahavalony. Excuse-moi, Seigneur! Que dirai-je maintenant qu' Israël a tourné le dos devant ses ennemis ?
Jos 7:9 For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, and shall environ us round, and cut off our name from the earth: and what wilt thou do unto thy great name? Ary ho ren' ny Kananita sy ny mponina rehetra amin' ny tany izany, dia hanodidina anay izy ka hamono ny anaranay tsy ho eo amin' ny tany intsony; ary hataonao ahoana ny anaranao lehibe? Handre izany ny Kananeana sy ny mponina rehetra amin' ny tany, dia hanemitra anay sy hamono ny anaranay eto an-tany. Ka hataonao ahoana ity anaranao lehibe? Les Cananéens vont l' apprendre, ainsi que tous les habitants du pays, ils se coaliseront contre nous pour retrancher notre nom de la terre. Que feras-tu alors pour ton grand nom ? "
Jos 7:10 And the Lord said unto Joshua, Get thee up; wherefore liest thou thus upon thy face? Dia hoy Jehovah tamin' i Josoa: Mitsangàna; nahoana no miankohoka toy izao ianao? Dia hoy Iaveh tamin' i Josoe: Mitsangàna hianao, nahoana no miankohoka toy izao? Yahvé dit à Josué : " Relève-toi! Pourquoi rester ainsi prosterné ?
Jos 7:11 Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them: for they have even taken of the accursed thing, and have also stolen, and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Efa nanota ny Isiraely ka nivadika ny fanekeko izay nandidiako azy; fa efa naka tamin' ny zavatra voaozona izy, sady nangalatra sy namitaka koa, ka nataony ao amin' ny entany. Efa nanota Israely, fa ny fanekeko nasaiko notandremany, nivadihany, ka nangalany ny zavatra natao anantema, norobainy izany, sady namitahany fa nafeniny tany anaty entany. Israël a péché, il a violé l' alliance que je lui avais imposée : Oui! on a pris de ce qui était anathème, et même on l' a dérobé, et même on l' a dissimulé, et même on l' a mis dans ses bagages.
Jos 7:12 Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they were accursed: neither will I be with you any more, except ye destroy the accursed from among you. Koa tsy mahajanona eo anoloan' ny fahavalony ny Zanak' Isiraely; miamboho eo anoloan' ny fahavalony izy, satria tonga voaozona. Tsy homba anareo intsony Aho, raha tsy holevonina tsy ho eo aminareo ny zavatra efa voaozona. Ka tsy nahatoha ny fahavalony ny zanak' Israely fa niamboho teo anoloan' ny fahavalony izy, satria tonga anatema. Tsy homba anareo intsony aho amin' ny sisa, raha tsy asorinareo hiala aminareo ny anatema. Eh bien, les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis parce qu' ils sont devenus anathèmes. Si vous ne faites pas disparaître du milieu de vous l' objet de l' anathème, je ne serai plus avec vous.
Jos 7:13 Up, sanctify the people, and say, Sanctify yourselves against to morrow: for thus saith the Lord God of Israel, There is an accursed thing in the midst of thee, O Israel: thou canst not stand before thine enemies, until ye take away the accursed thing from among you. Mitsangana, manamasina ny vahoaka, ka lazao hoe: Manamasina ny tenanareo mandra-pahamaraina; fa izao no lazain' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Eo aminao misy zavatra efa voaozona, ry Isiraely; koa tsy mahajanona eo anoloan' ny fahavalonao ianao mandra-panaisotrareo ny zavatra efa voaozona tsy ho eo aminareo intsony. Koa mitsangàna hianao, hamasino ny vahoaka, ka lazao aminy hoe: Hamasino ny tenanareo ho amin' ny rahampitso, fa izao no lazain' ny Tompo Andriamanitr' Israely: Misy anatema eo afovoanao, ry Israely; ka tsy hahatoha ny fahavalonao hianao, mandra-panaisotrareo ny anatema hiala eo afovoanareo. Lève-toi, sanctifie le peuple et tu diras : Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle Yahvé, le Dieu d' Israël : L' anathème est au milieu de toi, Israël; tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez écarté l' anathème du milieu de vous.
Jos 7:14 In the morning therefore ye shall be brought according to your tribes: and it shall be, that the tribe which the Lord taketh shall come according to the families thereof; and the family which the Lord shall take shall come by households; and the household which the Lord shall take shall come man by man. Dia hampanatonina ianareo raha maraina araka ny firenenareo avy; koa ny firenena izay tanan' i Jehovah dia hanatona isam-pokony; ary ny foko izay tanan' i Jehovah dia hanatona indray isam-pianakaviana; ary ny fianakaviana izay tanan' i Jehovah dia hanatona indray isam-batan' olona. Ny maraina dia hanatona isam-pokony hianareo, ka ny foko izay hotanan' ny Tompo dia hanatona isam-pianakaviana, ary ny fianakaviana izay hotanan' ny Tompo dia hanatona isan-trano, ary ny trano izay hotanan' ny Tompo dia hanatona isam-batan' olona; Vous vous présenterez donc demain matin, par tribus, et la tribu que Yahvé aura désignée par le sort se présentera par clans, et le clan que Yahvé aura désigné par le sort se présentera par familles, et la famille que Yahvé aura désignée par le sort se présentera homme par homme.
Jos 7:15 And it shall be, that he that is taken with the accursed thing shall be burnt with fire, he and all that he hath: because he hath transgressed the covenant of the Lord, and because he hath wrought folly in Israel. Koa izay azo mitana ny zavatra voazona, dia hodorana amin' ny afo izy mbamin' izay rehetra mety ho azy, satria nivadika ny faneken' i Jehovah izy ka nanao izay fady indrindra teo amin' ny Isiraely. ary izay voatana ho azon' ny anatema dia hodorana amin' ny afo, izy mbamin' izay rehetra mety ho azy; satria mivadika ny faneken' ny Tompo sy manao izay fady indrindra amin' Israely. Enfin celui qui sera désigné par le sort en ce qui concerne l' anathème sera livré au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l' alliance avec Yahvé et avoir commis une infamie en Israël. "
Jos 7:16 So Joshua rose up early in the morning, and brought Israel by their tribes; and the tribe of Judah was taken: Dia nifoha maraina koa Josoa ka nampanatona ny Isiraely araka ny fireneny avy; ary ny firenen' i Joda no notanana. Nony ampitso nifoha vao maraina koa Josoe, dia nampanatona an' Israely isam-pokony, ka ny fokon' i Jodà no voatana. Josué se leva de bon matin; il fit avancer Israël par tribus, et c' est la tribu de Juda qui fut désignée par le sort.
Jos 7:17 And he brought the family of Judah; and he took the family of the Zarhites: and he brought the family of the Zarhites man by man; and Zabdi was taken: Dia nitondra ireo fokon' i Joda izy; ka ny fianakavian' i Zera no notanana; dia nampanatona ny fianakavian' i Zera indray isam-batan' olona izy, ka Zabdy no notanana; Nampanatoniny Jodà isam-pianakaviany, ka ny fianakavian' i Zare no voatana. Nampanatoniny isan-trano ny fianakavian' i Zare, ka Zabdì no voatana. Il fit approcher les clans de Juda, et le clan de Zérah fut désigné par le sort. Il fit approcher le clan de Zérah par familles, et Zabdi fut désigné par le sort.
Jos 7:18 And he brought his household man by man; and Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken. dia nampanatona ny ankohonany araka ny olona tsirairay izy; dia Akana, zanak' i Karmy, zanak' i Zabdy zanak' i Zera, avy tamin' ny firenen' i Joda, no notanana. Ary nampanatoniny isam-batan' olona ny tao an-tranon' i Zabdì, ka Akàna zanak' i Karmì, zanak' i Zabdì zanak' i Zare avy amin' ny fokon' i Jodà no voatana. Josué fit avancer la famille de Zabdi homme par homme, et ce fut Akân, fils de Karmi, fils de Zabdi, fils de Zérah, de la tribu de Juda, qui fut désigné par le sort.
Jos 7:19 And Joshua said unto Achan, My son, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him; and tell me now what thou hast done; hide it not from me. Dia hoy Josoa tamin' i Akana: Anaka, masìna ianao, omeo voninahitra Jehovah Andriamanitry ny Isiraely, ka mitsora aminy; ary lazao amiko ankehitriny izay nataonao; aza afeninao ahy izany. Dia hoy Josoe tamin' i Akàna: Akàna, mihanta aminao aho, omeo voninahitra Iaveh Andriamanitr' Israely sy omeo haja izy. Lazao amiko izay nataonao, fa aza afenina ahy izany. Josué dit alors à Akân : " Mon fils, rends gloire à Yahvé, Dieu d' Israël, et fais-lui hommage; déclare-moi ce que tu as fait et ne me cache rien. "
Jos 7:20 And Achan answered Joshua, and said, Indeed I have sinned against the Lord God of Israel, and thus and thus have I done: Ary Akana namaly an' i Josoa ka nanao hoe; Eny tokoa, izaho no nanota tamin' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely. ary izao ka izao no nataoko: Ary hoy Akàna namaly an' i Josoe: Marina izany, izaho tokoa no nanota tamin' ny Tompo Andriamanitr' Israely, ary izao no nataoko: Akân répondit à Josué : " En vérité, c' est moi qui ai péché contre Yahvé, Dieu d' Israël, et voici ce que j' ai fait.
Jos 7:21 When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and two hundred shekels of silver, and a wedge of gold of fifty shekels weight, then I coveted them, and took them; and, behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it. Nahita kapôty tsara avy any Babylona aho sy sekely volafotsy roanjato ary anja-bolamena, lanjan-tsekely dimam-polo, tamin' ny babo, dia nitsiriritra ireny aho ka naka; ary, indreo, voàfina ao ambanin' ny tany ao amin' ny laiko ireny, ary ny volafotsy ao ambaniny. Hitako tamin' ny babo, ny kapaoty tsara anankiray avy any Senaara, volafotsy lanjan-droan-jato sikla, ary anja-bolamena lanjan-dimampolo sikla, nitsiriritra ireo aho ka naka azy; voafina any ambanin' ny tany ao an-daiko izany, ka ny vola no ao ambany. J' ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar et deux cents sicles d' argent ainsi qu' un lingot d' or pesant cinquante sicles, je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, l' argent par-dessous. "
Jos 7:22 So Joshua sent messengers, and they ran unto the tent; and, behold, it was hid in his tent, and the silver under it. Dia naniraka olona Josoa, ka nihazakazaka nankany amin' ny lay ireo, ary, indro, voàfina tao anatin' ny lainy ny zavatra, ary ny volafotsy tao ambaniny. Dia nampandeha iraka Josoe, ka nankany an-day faingana izy ireo, ka indreo ny zavatra voafina tao an-dain' i Akàna, ary ny volafotsy tao ambany; Josué envoya des messagers qui coururent vers la tente, et en effet le manteau était caché dans la tente et l' argent par-dessous.
Jos 7:23 And they took them out of the midst of the tent, and brought them unto Joshua, and unto all the children of Israel, and laid them out before the Lord. Dia nalainy avy ao amin' ny lay ireny ka nentiny teo amin' i Josoa sy ny Zanak' Isiraely rehetra, ary napetrany teo anatrehan' i Jehovah dia nalainy avy tao afovoan' ny lainy ireny ka nentiny tany amin' i Josoe sy ny zanak' Israely rehetra, ary napetrany teo anatrehan' ny Tompo. Ils prirent le tout du milieu de la tente, l' apportèrent à Josué et à tous les Israélites et le déposèrent devant Yahvé.
Jos 7:24 And Joshua, and all Israel with him, took Achan the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had: and they brought them unto the valley of Achor. Dia nalain' i Josoa sy ny Isiraely rehetra Akana, zanak' i Zera, ary ny volafotsy sy ny kapôty sy ny anja-bolamena ary ny zananilahy sy ny zananivavy ary ny ombiny sy ny borikiny sy ny ondriny aman' osiny ary ny lainy mbamin' izay rehetra nety ho azy; dia nentiny ho ao an-dohasaha Akora ireny. Josoe sy Israely rehetra niaraka taminy dia naka an' i Akàna zanak' i Zare, mbamin' ny volafotsy, ny kapaoty, ny anja-bolamena, ny zanaka lahy aman-janaka vavin' i Akàna, ny ombiny, ny ampondrany, ny ondriny, ny lainy, mbamin' ny ananany rehetra, ka nentiny niakatra tany an-dohasaha Akora. Alors Josué prit Akân, fils de Zérah, et le fit monter à la vallée d' Akor avec l' argent, le manteau et le lingot d' or, avec ses fils, ses filles, son taureau, son âne, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël l' accompagnait.
Jos 7:25 And Joshua said, Why hast thou troubled us? the Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones, and burned them with fire, after they had stoned them with stones. Ary hoy Josoa: Adray ny loza nampidirinao taminay! Mba hahatonga loza aminao kosa Jehovah anio. Dia nitora-bato azy ny Isiraely rehetra ary nandoro ireny tamin' ny afo sady nanangom-bato teo amboniny. Dia hoy Josoe: Nahoana no dia nampikorontana anay hianao? Mba hokorontanin' ny Tompo koa hianao anio. Dia nitora-bato azy Israely rehetra. Nodorana tamin' ny afo izy ireo ary notoraham-bato, Josué dit : " Pourquoi nous as-tu porté malheur ? Que Yahvé, en ce jour, t' apporte le malheur! " et tout Israël le lapida et on les livra au feu et on leur jeta des pierres .
Jos 7:26 And they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Wherefore the name of that place was called, The valley of Achor, unto this day. Dia nanao antontam-bato lehibe hanarona azy mandraka androany izy. Ary Jehovah dia nionona tamin' ny fahatezerany mirehitra. Izany no nanaovana ny anaran' izany tany mandraka androany hoe Lohasaha Akora. ary nanangana antontam-bato lehibe teo ambonin' i Akàna ny olona, ka mbola maharitra ao mandraka androany izany. Dia nitony Iaveh tamin' ny firehetan' ny fahatezerany. Noho izany zava-nitranga izany no iantsoana io toerana io mandraka androany hoe Lohasahan' i Akora. Ils élevèrent sur lui un grand monceau de pierres qui existe encore aujourd' hui. Yahvé revint alors de son ardente colère. C' est pour cela qu' on a donné à ce lieu le nom de vallée d' Akor, jusqu' aujourd' hui.

<-
->