<-
->

Eks 7:1 And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh: and Aaron thy brother shall be thy prophet. Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Indro, efa nataoko andriamanitra ho an' i Farao ianao; ary Arona rahalahinao kosa ho mpaminaninao. Dia hoy Iaveh tamin' i Moizy: Indro hianao efa nataoko ho Andriamanitra eo imason' i Faraona, ary Aarona rahalahinao no ho mpaminaninao. Yahvé dit à Moïse : " Vois, j' ai fait de toi un dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète.
Eks 7:2 Thou shalt speak all that I command thee: and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh, that he send the children of Israel out of his land. Hianao hilaza izay rehetra nandidiako anao, ary Arona rahalahinao kosa hilaza amin' i Farao, mba handefasany ny Zanak' Isiraely hiala amin' ny taniny, Hianao moa hilaza izay rehetra handidiako anao; Aarona rahalahinao kosa, hiteny amin' i Faraona mba handefany ny zanak' Israely hiala amin' ny taniny. Toi, tu lui diras tout ce que je t' ordonnerai, et Aaron, ton frère, le répétera à Pharaon pour qu' il laisse les Israélites partir de son pays.
Eks 7:3 And I will harden Pharaoh' s heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. Ary Izaho hanamafy ny fon' i Farao sy hanamaro ny famantarana sy ny fahagagana izay hataoko eto amin' ny tany Egypta. Ary izaho hanamafy ny fon' i Faraona, sy hampitombo ny famantarako amam-pahagagako amin' ny tany Ejipta. Pour moi, j' endurcirai le coeur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte.
Eks 7:4 But Pharaoh shall not hearken unto you, that I may lay my hand upon Egypt, and bring forth mine armies, and my people the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgments. Fa tsy hihaino anareo Farao, ka dia hamely an' i Egypta ny tanako, ary fitsarana lehibe no hitondrako ny antokon' ny Zanak' Isiraely oloko hiala amin' ny tany Egypta. Tsy hihaino anareo Faraona, ary haninjitra ny tànako amin' i Ejipta aho, ary fitsarana lehibe no hamoahako avy amin' ny tany Ejipta, ny tafiko, ny oloko, ny zanak' Israely. Pharaon ne vous écoutera pas, alors je porterai la main sur l'Égypte et je ferai sortir mes armées, mon peuple, les Israélites, du pays d'Égypte, avec de grands jugements.
Eks 7:5 And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I stretch forth mine hand upon Egypt, and bring out the children of Israel from among them. Dia ho fantatry ny Egyptiana fa Izaho no Jehovah, rehefa maninjitra ny tanako amin' i Egypta Aho ka mitondra ny Zanak' Isiraely hivoaka avy any. Ho fantatry ny Ejipsiana fa izaho no Iaveh, rahefa haninjitra ny tànako amin' i Ejipta aho sy hamoaka ny zanak' Israely avy ao afovoan' izy ireo. Ils sauront, les Égyptiens, que suis Yahvé, quand j'étendrai ma main contre les Égyptiens et que je ferai sortir de chez eux les Israélites. "
Eks 7:6 And Moses and Aaron did as the Lord commanded them, so did they. Dia nataon' i Mosesy sy Arona izany: araka izay nandidian' i Jehovah azy no nataony. Dia nataon' i Moizy sy Aarona izay nandidian' ny Tompo azy; izany no nataony. Moïse et Aaron firent comme Yahvé leur avait ordonné.
Eks 7:7 And Moses was fourscore years old, and Aaron fourscore and three years old, when they spake unto Pharaoh. Ary efa valo-polo taona Mosesy, ary efa telo amby valo-polo taona kosa Arona, raha niteny tamin' i Farao izy mirahalahy. Efa valo-polo taona Moizy ary telo amby valo-polo taona Aarona, tamin' izy ireo niteny tamin' i Faraona. Moïse était âgé de quatre-vingts ans et Aaron de quatre-vingt-trois ans lorsqu' ils parlèrent à Pharaon.
Eks 7:8 And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy sy Arona: Ary hoy Iaveh tamin' i Moizy sy Aarona: Yahvé dit à Moïse et à Aaron :
Eks 7:9 When Pharaoh shall speak unto you, saying, Shew a miracle for you: then thou shalt say unto Aaron, Take thy rod, and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent. Raha miteny aminareo Farao ka manao hoe: Manaova fahagagana hanambara anareo, dia lazao amin' i Arona hoe: Raiso ny tehinao, ka atsipazo eo anatrehan' i Farao, dia ho tonga menarana iny. Raha avy izay hilazan' i Faraona aminareo hoe: Manaova fahagagana, dia lazao amin' i Aarona hoe: Raiso ny tehinao ka atsipazo eo anatrehan' i Faraona, fa hanjary bibilava iny. " Si Pharaon vous dit d' accomplir un prodige, tu diras à Aaron : Prends ton bâton, jette-le devant Pharaon, et qu' il se change en serpent. "
Eks 7:10 And Moses and Aaron went in unto Pharaoh, and they did so as the Lord had commanded: and Aaron cast down his rod before Pharaoh, and before his servants, and it became a serpent. Ary Mosesy sy Arona nankao amin' i Farao ka nanao araka izay efa nandidian' i Jehovah; dia natsipin' i Arona teo anatrehan' i Farao sy teo anatrehan' ny mpanompony ny tehiny, ka tonga menarana iny. Dia nankany amin' i Faraona Moizy sy Aarona, nataony avokoa izay nandidian' ny Tompo azy ireo. Natsipin' i Aarona ny tehiny teo anoloan' i Faraona sy ny mpanompony, ka nanjary bibilava. Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et firent comme l' avait ordonné Yahvé. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs, et il se changea en serpent.
Eks 7:11 Then Pharaoh also called the wise men and the sorcerers: now the magicians of Egypt, they also did in like manner with their enchantments. Dia nampanalain' i Farao ny olon-kendry sy ny mpanana ody; ary ireo ombiasy teo Egypta ireo dia nanao toy izany tamin' ny fankatovany. Fa mba nantsoin' i Faraona koa ny mpanao ody any Ejipta, dia mba nahavita torak' izany koa, tamin' ny fankatoavany. Pharaon à son tour convoqua les sages et les enchanteurs, et, avec leurs sortilèges, les magiciens d'Égypte en firent autant.
Eks 7:12 For they cast down every man his rod, and they became serpents: but Aaron' s rod swallowed up their rods. Fa samy nanipy ny tehiny avy izy ireo, ka tonga menarana ireny; nefa ny tehin' i Arona nitelina ny tehin' ireo. Samy nanipy ny tehiny avy izy, dia samy mba nanjary bibilava koa. Faingy natelin' ny tehin' i Aarona avokoa ny tehin' izy ireo. Ils jetèrent chacun son bâton qui se changea en serpent, mais le bâton d' Aaron engloutit leurs bâtons.
Eks 7:13 And he hardened Pharaoh' s heart, that he hearkened not unto them; as the Lord had said. Dia nihamafy ny fon' i Farao, ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, araka izay efa nolazain' i Jehovah. Ka nihamafy ny fon' i Faraona, fa tsy nihaino an' i Moizy sy Aarona izy, araka ny efa voalazan' ny Tompo rahateo. Cependant le coeur de Pharaon s' endurcit et il ne les écouta pas, comme l' avait prédit Yahvé.
Eks 7:14 And the Lord said unto Moses, Pharaoh' s heart is hardened, he refuseth to let the people go. Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Efa mafy ny fon' i Farao, ka mandà tsy handefa ny olona izy. Ary hoy Iaveh tamin' i Moizy: Efa nihamafy ny fon' i Faraona ka mandà tsy handefa ny vahoaka. Yahvé dit à Moïse : " Le coeur de Pharaon s' est appesanti et il a refusé de laisser partir le peuple.
Eks 7:15 Get thee unto Pharaoh in the morning; lo, he goeth out unto the water; and thou shalt stand by the river' s brink against he come; and the rod which was turned to a serpent shalt thou take in thine hand. Mankanesa ao aminy ianao rahampitso; indro, hivoaka ho any amin' ny rano izy; dia mijanona eo amoron' i Neily ianao ambara-pihaviny (ary ny tehina, ilay novàna ho menarana, ho entinao eny an-tananao), Rahampitso maraina mankanesa any amin' i Faraona hianao, fa hivoaka ho any amoron-drano izy, ka dia ho eo amoron' ny ony hianao miandry azy. Hoentinao eo an-tànana ilay tehina voaova ho bibilava, Va, demain matin, trouver Pharaon, à l' heure où il se rend au bord de l' eau, et tiens-toi à l' attendre sur la rive du Fleuve. Tu prendras en main le bâton qui s' est changé en serpent.
Eks 7:16 And thou shalt say unto him, The Lord God of the Hebrews hath sent me unto thee, saying, Let my people go, that they may serve me in the wilderness: and, behold, hitherto thou wouldest not hear. dia lazao aminy hoe: Jehovah, Andriamanitry ny Hebreo, no naniraka ahy nankaty aminao hanao hoe: Alefaso ny oloko mba hanompoany Ahy any an-efitra; fa, indro, tsy nihaino ianao mandraka ankehitriny. ary hianao hilaza aminy hoe: Nirahin' ny Tompo, Andriamanitry ny Hebrio, ho aty aminao, aho, hilaza aminao hoe: Avelao handeha ny vahoakako, hanompo ahy any an' efitra. Ary indro fa mandrak' izao dia tsy nety nihaino hianao. Tu lui diras : Yahvé, le Dieu des Hébreux, m' a envoyé vers toi pour te dire : "Laisse partir mon peuple, qu' il me serve dans le désert. " Jusqu'à présent tu n' as pas écouté.
Eks 7:17 Thus saith the Lord, In this thou shalt know that I am the Lord: behold, I will smite with the rod that is in mine hand upon the waters which are in the river, and they shall be turned to blood. Koa izao no lazain' i Jehovah: Izao no hahafantaranao fa Izaho no Jehovah: indro, ny tehiko etý an-tanako no hikapohako ny rano ao Neily, ka ho tonga rà izy. Ka izao no lazain' ny Tompo: Izao no hahafantaranao fa izaho no Iaveh: Hokapohiko amin' ity tehina an-tànako ity ny rano eo amin' ny ony, dia ho voaova ho rà; Ainsi parle Yahvé : En ceci tu sauras que je suis Yahvé. Du bâton que j' ai en main, je vais frapper les eaux du Fleuve et elles se changeront en sang.
Eks 7:18 And the fish that is in the river shall die, and the river shall stink; and the Egyptians shall lothe to drink of the water of the river. Dia ho faty ny hazandrano ao Neily, ka ho maimbo Neily, ary tsy ho tian' ny Egyptiana intsony ny hisotro ny rano ao. ka ny hazandrano ao anaty ony ho faty, ny ony hanjary maimbo; ary ny Ejipsiana harikoriko tsy te-hisotro ny rano eo an' ony. Les poissons du Fleuve crèveront, le Fleuve s' empuantira, et les Égyptiens ne pourront plus boire l' eau du Fleuve. "
Eks 7:19 And the Lord spake unto Moses, Say unto Aaron, Take thy rod, and stretch out thine hand upon the waters of Egypt, upon their streams, upon their rivers, and upon their ponds, and upon all their pools of water, that they may become blood; and that there may be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood, and in vessels of stone. Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Lazao amin' i Arona hoe: Raiso ny tehinao, ka ahinjiro ambonin' ny ranon' i Egypta ny tananao, dia ambonin' ny sampan-dranony sy ambonin' ny lahin-dranony, sy ambonin' ny heniheniny, ary ambonin' ny kamoriny rehetra, mba ho tonga rà ireny; ary hisy rà eran' ny tany Egypta rehetra, na amin' ny fitoeran-drano hazo na amin' ny fitoeran-drano vato. Hoy Iaveh tamin' i Moizy: Lazao amin' i Aarona hoe: Raiso ny tehinao ary ahinjiro eo ambonin' ny ranon' i Ejipta ny tànanao, dia amin' ny reniranony, amin' ny lakan-dranony, amin' ny dobo aman-kamoriny rehetra. Hanjary rà ireny ka hisy rà amin' ny tany Ejipta manontolo, na amin' ny fasian-drano hazo, na amin' ny fasian-drano vato. Yahvé dit à Moïse : " Dis à Aaron : Prends ton bâton et étends la main sur les eaux d'Égypte - sur ses fleuves et sur ses canaux, sur ses marais et sur tous ses réservoirs d' eau - et elles se changeront en sang, et tout le pays d'Égypte sera plein de sang, même les arbres et les pierres. "
Eks 7:20 And Moses and Aaron did so, as the Lord commanded; and he lifted up the rod, and smote the waters that were in the river, in the sight of Pharaoh, and in the sight of his servants; and all the waters that were in the river were turned to blood. Ary nataon' i Mosesy sy Arona izany, araka izay nandidian' i Jehovah; dia nanainga ny tehina izy ka namely ny rano tao Neily teo imason' i Farao sy teo imason' ny mpanompony, dia tonga rà ny rano rehetra tao Neily; Dia nataon' i Moizy sy Aarona izay nandidian' ny Tompo azy. Naingain' i Aarona ny tehina, nokapohiny teo anatrehan' i Faraona sy ny mpanompony ny rano tamin' ny ony, ka nanjary rà avokoa ny rano rehetra tamin' ny ony; Moïse et Aaron firent comme l' avait ordonné Yahvé. Il leva son bâton et il frappa les eaux qui sont dans le Fleuve aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs, et toutes les eaux qui sont dans le Fleuve se changèrent en sang.
Eks 7:21 And the fish that was in the river died; and the river stank, and the Egyptians could not drink of the water of the river; and there was blood throughout all the land of Egypt. koa maty ny hazandrano izay tao Neily, dia maimbo Neily, ka tsy azon' ny Egyptiana nosotroina ny rano avy ao; ary ny rà dia nanerana ny tany Egypta rehetra. Maty ny hazandrano tamin' ny ony, nanjary maimbo ny ony, tsy azon' ny Ejipsiana nosotroina ny rano tamin' ny ony ary heni-dra ny tany Ejipta tontolo. Les poissons du Fleuve crevèrent et le Fleuve s' empuantit ; et les Égyptiens ne purent plus boire l' eau du Fleuve ; il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte.
Eks 7:22 And the magicians of Egypt did so with their enchantments: and Pharaoh' s heart was hardened, neither did he hearken unto them; as the Lord had said. Ary ny ombiasy teo Egypta, dia mba nanao toy izany koa tamin' ny fankatovany; ka dia nihamafy ny fon' i Farao, ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, araka izay efa nolazain' i Jehovah. Nahavita torak' izany tamin' ny fankatoavany ihany koa anefa ny mpanao odin' i Ejipta, ka nihamafy ny fon' i Faraona, fa tsy nihaino an' i Moizy sy Aarona izy, araka ny voalazan' ny Tompo rahateo. Mais les magiciens d'Égypte avec leurs sortilèges en firent autant ; le coeur de Pharaon s' endurcit et il ne les écouta pas, comme l' avait prédit Yahvé.
Eks 7:23 And Pharaoh turned and went into his house, neither did he set his heart to this also. Dia niverina Farao ka nankao an-tranony, kanefa tsy mba nahoany akory, na dia izany aza. Dia nody Faraona ka nony tonga tany an-tranony, tsy nandinika izany akory tao am-pony. Pharaon s' en retourna et rentra dans sa maison sans même prêter attention à cela.
Eks 7:24 And all the Egyptians digged round about the river for water to drink; for they could not drink of the water of the river. Dia nihady rano hosotroiny teo amoron' i Neily ny Egyptiana rehetra; fa tsy azony nisotroana ny rano tao Neily. Ary ny Ejipsiana rehetra nihady lavaka teny akaikin' ny ony hahitany rano azo sotroina, fa tsy azony nosotroina ny rano tamin' ny ony. Tous les Égyptiens firent des sondages aux abords du Fleuve en quête d' eau potable, car ils ne pouvaient boire l' eau du Fleuve.
Eks 7:25 And seven days were fulfilled, after that the Lord had smitten the river. Ary nisy hafitoana taorian' ny namelezan' i Jehovah an' i Neily. Dia hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Mankanesa ao amin' i Farao, ka lazao aminy hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Alefaso ny oloko hanompo Ahy. Fa raha mandà ka tsy mandefa azy ianao, indro, Izaho hamely ny taninao rehetra amin' ny sahona; dia hisy sahona betsaka any Neily, ary hiakatra ireny ka hankao amin' ny tranonao sy ny trano fandrianao sy eny ambonin' ny farafaranao sy any amin' ny tranon' ny mpanomponao sy amin' ny vahoakanao ary eny amin' ny fanendasa-mofonao sy eny amin' ny vilia fanaova-mofonao. Dia ho aminao sy ny vahoakanao ary ny mpanomponao rehetra no hiakaran' ny sahona. Lasa ny andro fito taorian' ny namelezan' ny Tompo ny ony. Sept jours s'écoulèrent après que Yahvé eut frappé le Fleuve.
Eks 7:26 Dia hoy Iaveh tamin' i Moizy: Mankanesa ao amin' i Faraona, lazao aminy hoe: Izao no tenin' ny Tompo: Avelao handeha ny vahoakako hanompo ahy. Yahvé dit à Moïse : " Va trouver Pharaon et dis-lui : Ainsi parle Yahvé : "Laisse partir mon peuple, qu' il me serve. "
Eks 7:27 Fa raha mandà tsy handefa azy hianao, hataoko hidiran-doza, avy amin' ny sahona, ny taninao manontolo. Si tu refuses, toi, de le laisser partir, moi je vais infester de grenouilles tout ton territoire.
Eks 7:28 Ho hipoka sahona ny ony, ary hiakatra ireny ka hiditra ao an-tranonao, ao an' efitrano fandrianao, eny ambony farafaranao, ao an-tranon' ny mpanomponao, eny amin' ny vahoakanao, amin' ny lafaoronao, ary amin' ny fanditian-dafarininao. Le Fleuve grouillera de grenouilles, elles monteront et entreront dans ta maison, dans la chambre où tu couches, sur ton lit, dans les maisons de tes serviteurs et de ton peuple, dans tes fours et dans tes huches.
Eks 7:29 Hiakaran' ny sahona avokoa hianao sy ny vahoakanao ary ny mpanomponao rehetra. Les grenouilles grimperont même sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. "

<-
->