<-
->

Eks 4:1 And Moses answered and said, But, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice: for they will say, The Lord hath not appeared unto thee. Ary namaly Mosesy ka nanao hoe: Indro, tsy hino ahy na hihaino ny feoko izy, fa hanao hoe: Tsy niseho taminao Jehovah. Fa namaly Moizy ka nanao hoe: Tsy hino ahy izy ireo na hihaino ny feoko akory, fa hanao hoe: Tsy niseho taminao Iaveh. Moïse reprit la parole et dit : " Et s' ils ne me croient pas et n'écoutent pas ma voix, mais me disent : Yahvé ne t' est pas apparu " ?
Eks 4:2 And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod. Ary hoy Jehovah taminy: Inona moa iny an-tananao? Dia novaliany hoe: Tehina ity. Ka hoy Iaveh taminy: Inona iny an-tànanao iny? Dia hoy ny navaliny: Tehina ity. Yahvé lui dit : Qu' as-tu en main ? - Un bâton, dit-il. -
Eks 4:3 And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent; and Moses fled from before it. Ary hoy Izy: Atsipazo amin' ny tany iny. Dia natsipiny tamin' ny tany ka tonga menarana, dia nandositra azy Mosesy. Ary hoy Iaveh: Atsipazo amin' ny tany iny. Dia natsipiny tamin' ny tany, ka nanjary bibilava; ka vaky nandositra azy Moizy. Jette-le à terre ", lui dit Yahvé. Moïse le jeta à terre, le bâton se changea en serpent et Moïse fuit devant lui.
Eks 4:4 And the Lord said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand: Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Ahinjiro ny tananao, ka raiso amin' ny rambony iny, dia naninjitra ny tànany izy ka nandray azy; dia tonga tehina teo an-tànany indray izy Fa hoy Iaveh tamin' i Moizy: Arosoy ny tànanao, ka raiso amin' ny rambony. Yahvé dit à Moïse : " Avance la main et prends-le par la queue. " Il avança la main, le prit, et dans sa main il redevint un bâton.
Eks 4:5 That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath appeared unto thee. mba hinoan' ireo fa efa niseho taminao Jehovah, Andriamanitry ny razany, dia Andriamanitr' i Abrahama sy Andriamanitr' Isaka ary Andriamanitr' i Jakoba. Narosony ny tànany dia nandray azy izy ka nanjary tehina indray io teo an-tànany. " Afin qu' ils croient que Yahvé t' est apparu, le Dieu de leurs pères, le Dieu d' Abraham, le Dieu d' Isaac et le Dieu de Jacob. "
Eks 4:6 And the Lord said furthermore unto him, Put now thine hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom: and when he took it out, behold, his hand was leprous as snow. Ary hoy koa Jehovah taminy: Atsofohy ao an-tratranao ny tananao. Dia natsofony tao an-tratrany ny tànany; ary nony notsoahany, dia, indro, efa boka ny tànany ka fotsy tahaka ny oram-panala. Izany no hinoany fa niseho taminao Iaveh Andriamanitry ny razan' izy ireo, dia ny Andriamanitr' i Jakoba. Ary hoy koa Iaveh taminy: Atsofohy ao amin' ny tratranao ny tànanao. Dia natsofony tao amin' ny tratrany ny tànany dia notsoahany avy ao, ka indro rakotry ny habokana hoatra ny oram-panala. Yahvé lui dit encore : " Mets ta main dans ton sein. " Il mit la main dans son sein, puis la retira, et voici que sa main était lépreuse, blanche comme neige.
Eks 4:7 And he said, Put thine hand into thy bosom again. And he put his hand into his bosom again; and plucked it out of his bosom, and, behold, it was turned again as his other flesh. Ary hoy koa Izy: Atsofohy ao an-tratranao indray ny tananao (dia natsofony tao an-tratrany indray ny tànany; ary nony notsoahany tamin' ny tratrany, dia, indro, efa tonga tahaka ny hodiny indray izy). Ary hoy Iaveh: Atsofohy ao amin' ny tratranao indray ny tànanao; ary natsofony tao amin' ny tratrany indray ny tànany, dia notsoahany avy ao, ka indro nanjary sahala amin' ny nofony. Yahvé lui dit : " Remets ta main dans ton sein. " Il remit la main dans son sein et la retira de son sein, et voici qu' elle était redevenue comme le reste de son corps.
Eks 4:8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign. Ary raha tsy hino anao izy ka tsy hihaino ny feon' ny famantarana voalohany, dia hino ny feon' ny famantarana aoriana izy. Raha tsy mino anao izy fa tsy mihaino ny feon' ny famantarana voalohany, dia hino ny feon' ny famantarana faharoa. " Ainsi, s' ils ne te croient pas et ne sont pas convaincus par le premier signe, ils croiront à cause du second signe.
Eks 4:9 And it shall come to pass, if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice, that thou shalt take of the water of the river, and pour it upon the dry land: and the water which thou takest out of the river shall become blood upon the dry land. Ary raha tsy hino izany famantarana roa izany aza izy, na hihaino ny feonao, dia haka rano avy ao Neily ianao, ka haidinao amin' ny tany maina; ary izay rano alainao avy ao Neily dia ho tonga rà eo amin' ny tany maina. Ary raha tsy mino amin' ireo famantarana roa ireo aza izy, ka tsy mihaino ny feonao, dia haka rano eo amin' ny ony hianao, hanosaka azy amin' ny tany, fa io rano nalainao teo amin' ny ony io hanjary rà eo amin' ny tany. Et s' ils ne croient pas, même avec ces deux signes, et qu' ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l' eau du Fleuve et tu la répandras par terre, et l' eau que tu auras puisée au Fleuve se changera en sang sur la terre sèche.
Eks 4:10 And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant: but I am slow of speech, and of a slow tongue. Ary hoy Mosesy tamin' i Jehovah: Tompo ô, mifona aminao aho, olona tsy mahay mandaha-teny aho, na hatrany aloha, na hatramin' izao itenenanao amin' ny mpanomponao izao aza; fa votsa vava sy miadam-piteny aho. Dia hoy Moizy tamin' ny Tompo: Indrisy! ry Tompo, olona mananosarotra ihany aho raha hiteny, ary hatramin' ny omaly sy afak' omaly no toy izany aho, ary na dia hatramin' izao hitenenanao amin' ny mpanomponao izao aza miambatrambatra ny vavako sy ny lelako. Moïse dit à Yahvé : " Excuse-moi, mon Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d' hier ni d' avant-hier, ni même depuis que tu adresses la parole à ton serviteur, car ma bouche et ma langue sont pesantes. "
Eks 4:11 And the Lord said unto him, Who hath made man' s mouth? or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? have not I the Lord? Ary hoy Jehovah taminy; Iza moa no nanao ny vavan' ny olona? ary iza no mampahamoana, na mampaharenina, na mampahiratra, na mampahajamba? tsy Izaho Jehovah va Fa hoy Iaveh taminy: Iza moa no nanao ny vavan' ny olombelona, ary zovy no mahatonga azy ho moana na marenina, mahiratra na jamba? tsy izaho Iaveh va? Yahvé lui dit : " Qui a doté l' homme d' une bouche ? Qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle ? N' est-ce pas moi, Yahvé ?
Eks 4:12 Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. Koa ankehitriny, dia mandehana, fa Izaho no homba ny vavanao ka hanoro anao izay holazainao. Koa andeha, fa homba ny vavanao aho ary hanoro izay holazainao. Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t' indiquerai ce que tu devras dire. "
Eks 4:13 And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. Fa hoy izy: Tompo ô! mifona aminao aho, iraho izay tianao hirahina. Hoy anefa Moizy: Indrisy! ry Tompo, ampitondray izay tianao hampitondraina azy re ny teninao. Moïse dit encore : " Excuse-moi, mon Seigneur, envoie, je te prie, qui tu voudras. "
Eks 4:14 And the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee: and when he seeth thee, he will be glad in his heart. Dia nirehitra tamin' i Mosesy ny fahatezeran' i Jehovah, ka hoy Izy: Tsy ao ihany va Arona Levita rahalahinao? fantatro fa mahay mandaha-teny izy. Ary indro koa, avy hitsena anao izy; koa rehefa mahita anao izy, dia ho faly ny fony. Dia nirehitra tamin' i Moizy ny fahatezeran' ny Tompo, ka hoy izy: Tsy eo va Aarona, rahalahinao, ilay Levita? Fantatro fa tsy hananosarotra izy raha hiteny. Ary indro tamy hitsena anao aza izy, ka ho faly ny fony rahefa mahita anao. La colère de Yahvé s' enflamma contre Moïse et il dit : " N' y a-t-il pas Aaron ton frère, le lévite ? Je sais qu' il parle bien, lui ; le voici qui vient à ta rencontre et à ta vue il se réjouira en son coeur.
Eks 4:15 And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth: and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do. Dia hiteny aminy ianao ka hanolo-teny azy; ary Izaho homba ny vavanao sy ny vavany ka hanoro anareo izay hataonareo. Hiteny aminy hianao sy hanolotra ny teny hambarany; ary izaho homba ny vavanao sy ny vavany, ary haneho aminareo izay tsy maintsy hataonareo. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous indiquerai ce que vous devrez faire.
Eks 4:16 And he shall be thy spokesman unto the people: and he shall be, even he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God. Ary izy hiteny amin' ny olona hisolo anao; ka dia izy no ho solovavanao, ary ianao kosa ho solon' Andriamanitra aminy. Izy no hiteny amin' ny vahoaka hisolo anao; ho solom-bavanao izy, ary hianao kosa ho solon' Andriamanitra aminy. C' est lui qui parlera pour toi au peuple ; il te tiendra lieu de bouche et tu seras pour lui un dieu.
Eks 4:17 And thou shalt take this rod in thine hand, wherewith thou shalt do signs. Dia ho entinao eny an-tananao io tehina io, izay hanaovanao ireo famantarana ireo. Ary iny tehina iny, dia ento eny an-tànanao, fa iny no hanaovanao ny famantarana. Quant à ce bâton, prends-le dans ta main, c' est par lui que tu accompliras les signes.
Eks 4:18 And Moses went and returned to Jethro his father in law, and said unto him, Let me go, I pray thee, and return unto my brethren which are in Egypt, and see whether they be yet alive. And Jethro said to Moses, Go in peace. Dia lasa nandeha Mosesy ka niverina ho any amin' i Jetro rafozany ka nanao taminy hoe: Masìna ianao, aoka aho handeha hiverina ho any amin' ny rahalahiko, izay any Egypta, ka hizaha na mbola velona ihany izy, na tsia. Ary hoy Jetro tamin' i Mosesy: Mandehana soa aman-tsara. Dia lasa Moizy. Nony tafaverina tany amin' i Jetrao rafozany izy, dia hoy izy taminy: Masìna hianao, avelao kely aho hiverina ho any amin' ireo rahalahiko any Ejipta, mba hizaha raha mbola velona ihany izy. Ary hoy Jetrao tamin' i Moizy: Mandehana amim-piadanana. Moïse s' en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père. Il lui dit : " Permets que je m' en aille et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s' ils sont encore en vie. " Jéthro lui répondit : " Va en paix. "
Eks 4:19 And the Lord said unto Moses in Midian, Go, return into Egypt: for all the men are dead which sought thy life. Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy tany Midiana: Mandehana miverina any Egypta, fa maty ny olona rehetra izay nitady ny ainao. Hoy Iaveh tamin' i Moizy, tany amin' ny tany Madiana: Mandehana miverina any Ejipta fa efa maty avokoa ireo nitady hamono aina anao. Yahvé dit à Moïse en Madiân : " Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui cherchaient à te faire périr. "
Eks 4:20 And Moses took his wife and his sons, and set them upon an ass, and he returned to the land of Egypt: and Moses took the rod of God in his hand. Dia nalain' i Mosesy ny vadiny sy ny zananilahy ka nampitaingeniny boriky, dia niverina ho any amin' ny tany Egypta izy; ary nentin' i Mosesy teny an-tànany ilay tehin' Andriamanitra. Dia nalain' i Moizy ny vady aman-janany, nampitaingeniny ampondra, ka niverina ho any an-tany Ejipta izy. Nataon' i Moizy an-tanany ny tehin' Andriamanitra. Moïse prit sa femme et son fils, les fit monter sur un âne et s' en retourna au pays d'Égypte. Moïse prit en main le bâton de Dieu.
Eks 4:21 And the Lord said unto Moses, When thou goest to return into Egypt, see that thou do all those wonders before Pharaoh, which I have put in thine hand: but I will harden his heart, that he shall not let the people go. Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Raha mandeha miverina ho any Egypta ianao, indreo ireo fahagagana rehetra ireo, izay nataoko eo an-tananao, dia ataovy eo anatrehan' i Farao; ary Izaho hanamafy ny fony, ka tsy handefa ny olona izy. Ary hoy Iaveh tamin' i Moizy: Eny am-pandehanana hiverina ho any Ejipta, diniho an-tsaina ireo fahagagana rehetra napetrako eo am-pelatànanao ireo; hataonao eo anatrehan' i Faraona ireo. Fa izaho kosa hanamafy ny fony, ka tsy havelany handeha ny vahoaka. Yahvé dit à Moïse : " Tandis que tu retourneras en Égypte, vois les prodiges que j' ai mis en ton pouvoir : tu les accompliras devant Pharaon, mais moi, j' endurcirai son coeur et il ne laissera pas partir le peuple.
Eks 4:22 And thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn: Ary lazao amin' i Farao hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Zanako lahimatoa Isiraely; Hianao hilaza amin' i Faraona hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Israely dia zanako, zanako lahimatoa. Alors tu diras à Pharaon : Ainsi parle Yahvé : mon fils premier-né, c' est Israël.
Eks 4:23 And I say unto thee, Let my son go, that he may serve me: and if thou refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn. koa efa nolazaiko taminao hoe: Alefaso ny zanako mba hanompo Ahy; fa efa nandà tsy handefa azy ianao, koa, indro, Izaho hamono ny zanakao lahimatoa. Ka izao no lazaiko aminao: Avelao handeha ny zanako, hanompo ahy; fa raha mandà hianao ka tsy mamela azy handeha, hovonoiko ny zanakao, dia ny zanakao lahimatoa. Je t' avais dit : "Laisse aller mon fils, qu' il me serve. " Puisque tu refuses de le laisser aller, eh bien, moi, je vais faire périr ton fils premier-né.
Eks 4:24 And it came to pass by the way in the inn, that the Lord met him, and sought to kill him. Ary nony tany an-dalana tao amin' ny fandriam-bahiny izy, dia nitsena azy Jehovah ka nitady hamono azy. Teny an-dàlana, teo amin' ny toerana anankiray nandrian' i Moizy, tamy nitsena azy Iaveh, nitady hahafaty azy. Et ce fut en route, à la halte de la nuit, que Yahvé vint à sa rencontre et chercha à le faire mourir.
Eks 4:25 Then Zipporah took a sharp stone, and cut off the foreskin of her son, and cast it at his feet, and said, Surely a bloody husband art thou to me. Dia naka fiharatra vato Zipora ka namora ny zanany, ary izay nesoriny dia natsipiny teo anilan' ny tongony, ka hoy izy: Efa vady azoko amin' ny fandatsahan-drà ianao. Fa nalain' i Seforà ny fiharatra vato ka noforany ny zanany lahy, dia nakasiny ny tongotr' i Moizy ny nesoriny teo, nataony hoe: Vady tamin-drà ho ahy hianao. Çippora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et elle en toucha ses pieds. Et elle dit : " Tu es pour moi un époux de sang. "
Eks 4:26 So he let him go: then she said, A bloody husband thou art, because of the circumcision. Dia niala taminy Izy; ary hoy ravehivavy: Vady azo amin' ny fandatsahan-drà ianao, noho ny fora. Dia tsy naninona azy Iaveh. Tamin' izay no nilazan-dravehivavy hoe: Vady tamin-drà noho ny famorana. Et il se retira de lui. Elle avait dit alors " Époux de sang ", ce qui s' applique aux circoncisions.
Eks 4:27 And the Lord said to Aaron, Go into the wilderness to meet Moses. And he went, and met him in the mount of God, and kissed him. Ary hoy Jehovah tamin' i Arona: Mandehana hitsena an' i Mosesy any an-efitra. Dia lasa nandeha izy ka nifanena taminy tao amin' ny tendrombohitr' Andriamanitra, dia nanoroka azy. Ary Iaveh nilaza tamin' i Aarona hoe: Mandehana mitsena an' i Moizy any an' efitra. Dia niainga Aarona, ka nifanena tamin' i Moizy teo an-tendrombohitr' Andriamanitra ary nanoroka azy. Yahvé dit à Aaron : " Va à la rencontre de Moïse en direction du désert. " Il partit, le rencontra à la montagne de Dieu et l' embrassa.
Eks 4:28 And Moses told Aaron all the words of the Lord who had sent him, and all the signs which he had commanded him. Ary nambaran' i Mosesy tamin' i Arona izay teny rehetra efa nanirahan' i Jehovah azy sy izay famantarana rehetra efa nandidiany azy. Nampahalalain' i Moizy an' i Aarona avokoa ny teny nampitondrain' ny Tompo azy, sy ny famantarana rehetra nodidiny hataony. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de Yahvé, qui l' avait envoyé, et de tous les signes qu' il lui avait ordonné d' accomplir.
Eks 4:29 And Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the children of Israel: Dia lasa nandeha Mosesy sy Arona ka nanangona ny loholon' ny Zanak' Isiraely rehetra. Dia notohizan' i Moizy sy Aarona ny diany, ka namory ny loholona rehetra amin' ny zanak' Israely izy. Moïse partit avec Aaron et ils réunirent tous les anciens des Israélites.
Eks 4:30 And Aaron spake all the words which the Lord had spoken unto Moses, and did the signs in the sight of the people. Dia nolazain' i Arona ny teny rehetra izay efa nolazain' i Jehovah tamin' i Mosesy, sady nataony teo imason' ny olona ny famantarana. Ary nambaran' i Aarona avokoa ny teny nolazain' ny Tompo tamin' i Moizy, sady nataony teo imason' ny vahoaka ny famantarana; Aaron répéta toutes les paroles que Yahvé avait dites à Moïse ; il accomplit les signes aux yeux du peuple.
Eks 4:31 And the people believed: and when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that he had looked upon their affliction, then they bowed their heads and worshipped. Dia nino ny olona; ary rehefa reny fa Jehovah efa namangy ny Zanak' Isiraely ka efa nitsinjo ny fahoriany, dia niondrika izy ka niankohoka. ka nino ny vahoaka; fantany fa efa namangy ny zanak' Israely Iaveh sy efa nitsinjo ny fahoriany, ka dia niondrika nitsaoka izy ireo. Le peuple crut et se réjouit de ce que Yahvé avait visité les Israélites et avait vu leur misère. Ils s' agenouillèrent et se prosternèrent.

<-
->