Chapitres et versets citant Banì

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 23.36 Igal the son of Nathan of Zobah, Bani the Gadite, Jigala, zanak' i Natana, avy any Zoba, Bany Gadita, Igala zanak' i Natàna, avy any Sobà; Bonì, avy any Gada. Yigéal fils de Natân, de Çoba. Bani, le Gadite.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 6.31 And these are they whom David set over the service of song in the house of the Lord, after that the ark had rest. zanakalahin' i Amzy, zanakalahin' i Bany, zanakalahin' i Samera, zanak' i Amasaia, zanak' i Boni, zanak' i Somera, fils d' Amçi, fils de Bani, fils de Shémer,
...............
1Tt / 1Tan 9.4 Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the children of Pharez the son of Judah. dia Otahy, zanak' i Amihoda, zanak' i Omry, zanak' Imry, zanak' i Bany, avy amin' ny taranak' i Fareza, zanak' i Joda. ny taranak' i Faresa, zanak' i Jodà: Oteì zanak' i Ammioda, zanak' i Amrì, zanak' i Omraì, zanak' i Bonnì. Utaï, fils d' Ammihud, fils de Omri, fils d' Imri, fils de Bani, l' un des fils de Péreç fils de Juda.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.10 The children of Bani, six hundred forty and two. ny taranak' i Bany dia roa amby efa-polo amby enin-jato; roa amby efapolo sy enin-jato ny taranak' i Banì; les fils de Bani : 642;
...............
Ezr / Esd 10.29 And of the sons of Bani; Meshullam, Malluch, and Adaiah, Jashub, and Sheal, and Ramoth. ary ny avy tamin' ny taranak' i Bany dia Mesolama sy Maloka sy Adaia sy Jasoba sy Seala ary Ramota; tamin' ny taranak' i Banì: Mosolama, Melòka, Adaiasa, Jasoba, Saala, ary Ramota; des fils de Bigvaï : Meshullam, Malluk, Yedaya, Yashub, Yishal, Yerémot;
...............
Ezr / Esd 10.34 Of the sons of Bani; Maadai, Amram, and Uel, ny avy tamin' ny taranak' i Bany dia Maday sy Amrama sy Oela tamin' ny taranak' i Banì: Maadì, Amrama, Oela, des fils de Bani : Maadaï, Amram, Yoèl,
...............
Ezr / Esd 10.38 And Bani, and Binnui, Shimei, sy Bany sy Binoy sy Simey Banì, Benoì, Semeì, des fils de Binnuï : Shiméï,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.17 After him repaired the Levites, Rehum the son of Bani. Next unto him repaired Hashabiah, the ruler of the half part of Keilah, in his part. Manarakaraka io dia namboatra koa ny Levita, dia Rehoma, zanak' i Bany. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Hasabia , komandin' ny antsasaky ny fehin' i Keila, ho an' ny fehiny. Nanamboatra nanaraka azy, ny levita tarik' i Rehoma, zanak' i Benì. Nanamboatra teo anilany ho an' ny faritaniny, Hasebiasa lehiben' ny antsasaky ny faritanin' i Keilà. Après lui, les lévites réparèrent : Rehum, fils de Bani; à sa suite répara Hashabya, chef de la moitié du district de Qéïla, pour son district;
...............
Neh / Ne 8.7 Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah, and the Levites, caused the people to understand the law: and the people stood in their place. Ary Jesoa sy Bany sy Serebia sy Jamina sy Akoba sy Sabetahy sy Hodia sy Mahaseia sy Kelita sy Azaria sy Jozabada sy Hanana sy Pelaia ary ny Levita dia nampianatra ny olona ny lalàna; ary ny olona dia teo amin' izay nitoerany ihany. Ary nampianatra ny vahoaka ny lalàna, Josoe, Banì, Sarabiasa, Jamina, Akoba, Septaì, Odiasa, Maasiasa, Kelità, Azariasa, Jozabeda, Hanàna, Falaiasa, mbamin' ny levita; ka samy nijanona teo amin' ny fitoerany ny olona. Josué, Bani, Shérébya, Yamîn, Aqqub, Shabtaï, Hodiyya, Maaséya, Qelita, Azarya, Yozabad, Hanân, Pelaya, qui étaient lévites, expliquaient la Loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout.
...............
Neh / Ne 9.4 Then stood up upon the stairs, of the Levites, Jeshua, and Bani, Kadmiel, Shebaniah, Bunni, Sherebiah, Bani, and Chenani, and cried with a loud voice unto the Lord their God. Ary Jesoa sy Bany sy Kadmiela sy Sebania sy Bony sy Serebia sy Bany ary Kenany dia nitsangana teo ambonin' ny lampihazon' ny Levita ka nitaraina mafy tamin' i Jehovah Andriamaniny. Niakatra teo amin' ny lampihazon' ny levita Josoe, Banì, Kedmiela, Sabaniasa, Bonì, Sarebiasa, Banì, sy Kananì, ka nitaraina tamin' ny feo avo tamin' ny Tompo Andriamaniny. Prenant place sur l' estrade des lévites, Josué, Binnuï, Qadmiel, Shebanya, Bunni, Shérébya, Bani, Kenani crièrent à voix forte vers Yahvé leur Dieu,
Neh / Ne 9.5 Then the Levites, Jeshua, and Kadmiel, Bani, Hashabniah, Sherebiah, Hodijah, Shebaniah, and Pethahiah, said, Stand up and bless the Lord your God for ever and ever: and blessed be thy glorious name, which is exalted above all blessing and praise. Ary hoy ny Levita, dia Jesoa sy Kadmiela sy Bany sy Hasabnia sy Serebia sy Hodia sy Sebania ary Petahia: Mitsangana, ka misaora an' i Jehovah Andriamanitrareo mandrakizay mandrakizay. Ary isaorana anie ny anaranao malaza, izay voasandratra ambonin' ny fisaorana sy ny fiderana rehetra. Ary hoy ny levita Josoe, Kedmiela, Banì, Hasebniasa, Sarebiasa, Odaiasa, Sebniasa, Fatatiasa: Mitsangana hianareo ka misaora an' ny Tompo Andriamanitrareo, mandrakizay, mandrakizay! Isaorana anie ny anaranao be voninahitra, izay mihoatra noho ny fisaorana amam-piderana rehetra! et les lévites Josué, Qadmiel, Bani, Hashabnéya, Shérébya, Hodiyya, Shebanya, Petahya dirent : "Levez-vous, bénissez Yahvé votre Dieu!" Bénis sois-tu, Yahvé notre Dieu, d'éternité en éternité! Et qu' on bénisse ton Nom de gloire qui surpasse toute bénédiction et louange!
...............
Neh / Ne 10.14 The chief of the people; Parosh, Pahathmoab, Elam, Zatthu, Bani, Hodia, Bany Benino. Odaiasa, Bani, Banino. Hodiyya, Bani, Kenani.
Neh / Ne 10.15 Bunni, Azgad, Bebai, Ary ny loholona kosa dia Parosy, Pahata-moaba, Elama, Zato, Bany, Filohan' ny vahoaka: Farosa, Fahat-Moaba, Elama, Zetò, Banì, Les chefs du peuple : Paréosh, Pahat-Moab, Elam, Zattu, Bani,
Neh / Ne 10.16 Adonijah, Bigvai, Adin, Bony, Azgada, Bebay, Bonì, Azgada, Bebaì, Bunni, Azgad, Bébaï,
...............
Neh / Ne 11.15 Also of the Levites: Shemaiah the son of Hashub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, the son of Bunni; Ary ny avy tamin' ny Levita dia Semaia, zanak' i Hasoba, zanak' i Azrikama, zanak' i Hasabia, zanak' i Bony; Avy amin' ny levita: Semeiasa zanak' i Hasoba, zanak' i Ezrikama, zanak' i Hasabiasa, zanak' i Bonì; Parmi les lévites : Shemaya, fils de Hashshub, fils d' Azriqam, fils de Hashabya, fils de Bunni;
...............
Neh / Ne 11.22 The overseer also of the Levites at Jerusalem was Uzzi the son of Bani, the son of Hashabiah, the son of Mattaniah, the son of Micha. Of the sons of Asaph, the singers were over the business of the house of God. Ary ny mpifehy ny Levita tany Jerosalema amin' ny raharaha momba ny tranon' Andriamanitra dia Ozy, zanak' i Bany, zanak' i Hasabia, zanak' i Matania, zanak' i Mika, isan' ny mpihira, taranak' i Asafa. Ny mpifehy ny levita tao Jerosalema, dia Azì zanak' i Banì zanak' i Hasabiasa, zanak' i Mataniasa, zanak' i Mikà, anisan-taranak' i Asafa, ireo mpihira niadidy ny fanompoana ao an-tranon' Andriamanitra. Le chef des lévites de Jérusalem était Uzzi, fils de Bani, fils de Hashabya, fils de Mattanya, fils de Mika; il faisait partie des fils d' Asaph, les chantres chargés du service du Temple de Dieu;