<-
->

Hab 2:1 I will stand upon my watch, and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. Hitsangana eo ambonin' ny fitazanako aho Ary hijoro eo ambonin' ny manda, Hiandry hahitako izay holazainy amiko Sy izay havaliko amin' ny fitarainako. Tiako ny mitana ny anjara toerako, sy mipetraka eo amin' ny tilikambo fiambenana, dia hitandrina aho hahitako izay holazain' ny Tompo amiko, sy izay havaliko ny fananarana hatao amiko. Je vais me tenir à mon poste de garde, je vais rester debout sur mon rempart; je guetterai pour voir ce qu' il me dira, ce qu' il va répondre à ma doléance.
Hab 2:2 And the Lord answered me, and said, Write the vision, and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. Dia namaly ahy Jehovah ka nanao hoe: Soraty ny fahitana, ka ataovy velona tsara ny soratra eo amin' ny fàfana, Mba ho azon' ny mihazakazaka hovakina aza. Dia namaly ahy Iaveh, ka nanao hoe: Soraty ny fahitana ka sokiro amin' ny fafana, mba hamakian' ny olona azy moramora. Alors Yahvé me répondit et dit : " Écris la vision, grave-la sur les tablettes pour qu' on la lise facilement.
Hab 2:3 For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie: though it tarry, wait for it; because it will surely come, it will not tarry. Fa ny fahitana dia mbola ho amin' ny fotoan' andro, Ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso; Eny, na dia mitaredretra aza izy, andraso ihany, Fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Fa mbola misy fahitana amin' ny fotoam-boafetra; efa mandroso ho amin' ny fotoana fanaperana azy izy, ka tsy hamitaka; raha miadam-pihavy izy, andraso ihany, satria ho avy tokoa, fa tsy ho diso. Car c' est une vision qui n' est que pour son temps : elle aspire à son terme, sans décevoir; si elle tarde, attends-la : elle viendra sûrement, sans faillir!
Hab 2:4 Behold, his soul which is lifted up is not upright in him: but the just shall live by his faith. Indro, feno avonavona ny fanahin' ireny, fa tsy mahitsy ao anatiny, Fa ny marina ho velon' ny finoany. Izay mibohibohy ny fanahy ao anatiny, dia tsy mba amin' ny làla-mahitsy, fa ny marina no ho velona amin' ny finoany. " Voici qu' il succombe, celui dont l'âme n' est pas droite, mais le juste vivra par sa fidélité. "
Hab 2:5 Yea also, because he transgresseth by wine, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as hell, and is as death, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people: Ary koa, mamitaka ny divay; Ny olona miavonavona tsy mba mahatoetra, Dia ilay mitanatana vava tahaka ny fiainan-tsi-hita, Eny, toy ny fahafatesana, ka tsy mety voky, Fa manangona ny firenena rehetra ho ao aminy Sy mamory ny olona rehetra ho ao aminy.. Ary fanampin' izany koa mamitaka ny divay. Tsy haharitra ny olona miavonavona, izay mampitombo ny fahalianany ho lehibe toy ny seoly sy tsy mety voky, hoatra ny fahafatesana; mamory ny firenena rehetra ho ao aminy, ary manangona ny vahoaka rehetra ho azy. Assurément la richesse trahit! Il perd le sens et ne subsiste pas, celui qui dilate sa gorge comme le shéol, celui qui comme la mort est insatiable, qui rassemble pour lui toutes les nations et réunit pour lui tous les peuples!
Hab 2:6 Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb against him, and say, Woe to him that increaseth that which is not his! how long? and to him that ladeth himself with thick clay! Tsy hanao oha-teny hamelezana azy va ireto rehetra ireto ? Tsy hanao eson-teny sy fitenenana hanoherana azy va izy ka hanao hoe: Lozan' izay mahery mandroaka ny tsy azy! Mandra-pahoviana! dia ilay mivesatra ny zavatra nalaina ho tsatòka Moa va izy ireo, dia izy rehetra, tsy hanonona oha-teny momba azy amam-panoharana sy ankamantatra mihatra aminy? Hanao hoe: Loza ho an' izay mandraoka ny tsy azy, - mandra-pahoviana? - sy ho an' izay mandray ho entana tataoviny ny zavatra natao tsatoka. Tous alors n' entonneront-ils pas une satire contre lui ? Ne tourneront-ils pas d'épigrammes à son adresse ? Ils diront : Malheur à qui amasse le bien d' autrui jusques à quand ? et qui se charge d' un fardeau de gages!
Hab 2:7 Shall they not rise up suddenly that shall bite thee, and awake that shall vex thee, and thou shalt be for booties unto them? Tsy hitsangana tampoka va izay hanaikitra anao, Ary tsy hifoha va izay hanaitaitra anao, Ka ho babony ianao? Tsy hitsangana tampoka va ireo tompon-trosa, tsy hifoha va ireo ho mpamono anao ka hianao kosa indray, moa tsy ho rembiny? Ne surgiront-ils pas soudain, tes créanciers, ne se réveilleront-ils pas, tes exacteurs ? Tu vas être leur proie!
Hab 2:8 Because thou hast spoiled many nations, all the remnant of the people shall spoil thee; because of men' s blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein. Fa efa namabo firenena maro ianao, Ka dia mba hobaboin' ny sisa rehetra amin' ny firenena kosa, Noho ny ran' ny olona sy ny fandozana natao tamin' ny tany, Dia tamin' ny tanàna sy ny mponina rehetra ao aminy. Noho hianao nambabo firenena maro, dia mba hobaboin' ny firenena sisa rehetra kosa, noho ny ran' olona nalatsaka, sy ny fandozàna natao tamin' ny tany, na tamin' ny tanàna, na tamin' ny mponina rehetra ao aminy. Parce que tu as pillé de nombreuses nations, tout ce qui reste de peuples te pillera, car tu as versé le sang humain, violenté le pays, la cité et tous ceux qui l' habitent!
Hab 2:9 Woe to him that coveteth an evil covetousness to his house, that he may set his nest on high, that he may be delivered from the power of evil! Lozan' izay fatra-pila harena amin' ny tsy marina ho an' ny taranany, Hanaovany ny akaniny any amin' ny avo, Mba tsy ho tratry ny tanan' ny loza Loza ho an' izay manangon-karena tsy an-drariny ho an' ny taranany, hanaovany amin' ny avo dia avo ny akaniny, mba handosirany tsy ho tratry ny loza! Malheur à qui commet pour sa maison des rapines injustes, afin d'établir bien haut son repaire, afin d' esquiver l'étreinte du malheur!
Hab 2:10 Thou hast consulted shame to thy house by cutting off many people, and hast sinned against thy soul. Efa namoron-tsaina izay hahatonga henatra ho an' ny taranakao ianao, Dia ny handringanana firenena maro; Ary nankahà-doza hihatra amin' ny ainao ianao. Manao hevitra hanala baraka ny taranakao hianao; tamin' ny nandringananao firenena maro dia nanota tamin' ny tenanao hianao. C' est la honte de ta maison que tu as résolue : en abattant de nombreux peuples tu as travaillé contre toi-même.
Hab 2:11 For the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall answer it. Fa hitaraina ny vato ao amin' ny rindrina, Ary ny sakamandimby ao amin' ny trano no hamaly azy. Fa ny vato amin' ny rindrina hitaraina, ary ny sakamandimby amin' ny rafi-trano no hamaly azy. Car des murailles mêmes la pierre crie, de la charpente la poutre lui répond.
Hab 2:12 Woe to him that buildeth a town with blood, and stablisheth a city by iniquity! Lozan' izay manao vohitra amin' ny fandatsahan-drà Sy manorina tanàna amin' ny heloka! Loza ho an' izay manao tanàna amin' ny fandatsahan-dra; sy manorina renivohitra amin' ny tsy marina! Malheur à qui bâtit une ville dans le sang et fonde une cité sur l' injustice!
Hab 2:13 Behold, is it not of the Lord of hosts that the people shall labour in the very fire, and the people shall weary themselves for very vanity? Indro, tsy avy amin' i Jehovah, Tompon' ny maro, va no hiasan' ny olona ho an' ny afo, Sy hisasaran' ny firenena noho ny zava-poana? Tsy izao va no sitrapon' ny Tompon' ny tafika dia ny hiasan' ny olona ho an' ny afo, sy ny hisasaran' ny firenena ho an' ny zava-poana? N' est-ce point la volonté de Yahvé Sabaot que les peuples peinent pour le feu, que les nations s'épuisent pour le néant ?
Hab 2:14 For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Fa ny tany ho feno ny fahalalana ny voninahitr' i Jehovah, Toy ny fanaron' ny rano ny fanambanin' ny ranomasina. Fa ny tany ho feno ny fahalalana ny voninahitry ny Tompo, toy ny fandrakotry ny rano ny fanambanin' ny ranomasina. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Yahvé comme les eaux couvrent le fond de la mer!
Hab 2:15 Woe unto him that giveth his neighbour drink, that puttest thy bottle to him, and makest him drunken also, that thou mayest look on their nakedness! Lozan' izay mampisotro divay ny namany Dia ianao izay manampy fahatezerana ka mampahamano azy, Mba hijery ny fitanjahany; Loza ho an' izay mampisotro ny namany, dia hianao izay mampidina ny hatezeranao, mandra-pahamamony, mba hijery ny fitanjahany! Malheur à qui fait boire ses voisins, à qui verse son poison jusqu'à les enivrer, pour regarder leur nudité!
Hab 2:16 Thou art filled with shame for glory: drink thou also, and let thy foreskin be uncovered: the cup of the Lord' s right hand shall be turned unto thee, and shameful spewing shall be on thy glory. Efa feno henatra ianao, fa tsy voninahitra; Mba sotroy koa, ka mitanjaha; Hatolotra anao ny kapoaka eny an-tanana ankavanan' i Jehovah, Ary fahamenarana no ho amin' ny voninahitrao. Henatra no nivokisanao fa tsy voninahitra; misotroa koa hianao, ka asehoy ny tsy mahavoafora anao; hivadika hirotsaka aminao ny kapoaka ao an-tànana ankavanan' ny Tompo; ho sarona fahafaham-baraka ny voninahitrao. Tu t' es saturé d' ignominie, non de gloire! Bois à ton tour et montre ton prépuce! Elle passe pour toi, la coupe de la droite de Yahvé, et l' infamie va recouvrir ta gloire!
Hab 2:17 For the violence of Lebanon shall cover thee, and the spoil of beasts, which made them afraid, because of men' s blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein. Fa hanody anao ny loza natao tamin' i Libanona Sy ny fandringanana mahatahotra namelezana ny biby, Noho ny ran' ny olona sy ny loza natao tamin' ny tany, Dia tamin' ny tanàna sy ny mponina rehetra ao aminy. Fa hitsingerina aminao ny fahasiahana namelezana an' i Libàna mbamin' ny fandringanana ny biby raiki-tahotra mahatsiravina, noho ny ran' olona nalatsaka, sy ny loza natao tamin' ny tany, na tamin' ny tanàna na tamin' ny mponina rehetra ao aminy. Car la violence faite au Liban te submergera, ainsi que le massacre d' animaux frappés d'épouvante, car tu as versé le sang humain, violenté le pays, la cité et tous ceux qui l' habitent!
Hab 2:18 What profiteth the graven image that the maker thereof hath graven it; the molten image, and a teacher of lies, that the maker of his work trusteth therein, to make dumb idols? Mahasoa inona ny sarin-javatra voasokitra, No misokitra azy ny mpanao azy? Na ny sarin-javatra an-idina sy ny mpampianatra lainga, No matoky azy izay namorona azy Tamin' ny nanaovany sampy moana? Inona no asan' izay sarin-javatra voapaika, no mipaika azy ny mpamorona azy, na ny sampy anidina sy ny mpanambara lainga, no matoky izay asan-tànany ny mpamorona azy, amin' ny fanamboarana andriamanitra moana? A quoi sert une sculpture pour que la sculpte son artiste ? une image de métal, un oracle menteur, pour qu' en eux se confie celui qui les façonne en vue de fabriquer des idoles muettes ?
Hab 2:19 Woe unto him that saith to the wood, Awake; to the dumb stone, Arise, it shall teach! Behold, it is laid over with gold and silver, and there is no breath at all in the midst of it. Lozan' izay manao amin' ny hazo hoe: Mifohaza! Ary amin' ny vato moana hoe: Mitsangàna! Hampianatra va ireo ? He! voapetaka takela-bolamena sy volafotsy ihany izy, Nefa tsy misy fanahy akory ao anatiny. Loza ho an' izay manao amin' ny hazo hoe: Mitsangàna! sy amin' ny vato moana hoe: Mifohaza! Hampianatra va izy? Indro fa voapetaka volamena sy volafotsy izy, nefa tsy mba misy fofon' aina akory ao anatiny. Malheur à qui dit au morceau de bois : " Réveille-toi! " à la pierre silencieuse : " Sors de ton sommeil! " C' est cela l' oracle! Placage d' or et d' argent, certes, mais sans un souffle de vie qui l' anime!
Hab 2:20 But the Lord is in his holy temple: let all the earth keep silence before him. Jehovah dia ao amin' ny tempoliny masina; Mangina eo anatrehany, ry tany rehetra! Iaveh kosa, ao amin' ny tempoliny masina; aoka hangina eo anatrehany hianao, ry tany rehetra. Mais Yahvé réside dans son temple saint : silence devant lui, terre entière!

<-
->