<-
->

Hab 3:1 A prayer of Habakkuk the prophet upon Shigionoth. Ny fivavak' i Habakoka mpaminany. Araka ny Sigionota. Vavaka nataon' i Habakòka, mpaminany. Araka ny fomban-dahateny ditirambika. Prière. De Habaquq le prophète; sur le ton des lamentations.
Hab 3:2 O Lord, I have heard thy speech, and was afraid: O Lord, revive thy work in the midst of the years, in the midst of the years make known; in wrath remember mercy. Jehovah ô, efa reko ny filazana Anao, ka raiki-tahotra aho; Jehovah ô, velomy ny asanao ao an-tenatenan' ny taona, Ataovy fantatra ao an-tenatenan' ny taona izany; Na dia tezitra aza Hianao, tsarovy ny indrafo. Iaveh ô, nandre izay nampandrenesinao aho, dia raiki-tahotra aho, Iaveh ô! Velomy ny asanao amin' ny taona mifandimby; ataovy fantatra amin' ny taona mifandimby izy. Na eo amin' ny hatezeranao aza, mahatsiarova ny hamindra fo. Yahvé, j' ai appris ton renom, Yahvé, j' ai redouté ton oeuvre! En notre temps, fais-la revivre! En notre temps, fais-la connaître! Dans la colère, souviens-toi d' avoir pitié! .
Hab 3:3 God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise. Tamy avy any Temana Andriamanitra, Dia ny iray Masina avy any an-tendrombohitra Parana. [Sela] Manarona ny lanitra ny voninahiny, Ary manenika ny tany ny fiderana Azy. Tamy avy any Temàna Andriamanitra, ary avy any an-tendrombohitra Faràna ilay Masina (Selà). Nanarona ny lanitra ny fiandrianany; ary nameno ny tany ny voninahiny. Éloah vient de Témân et le Saint du mont Parân. Sa majesté voile les cieux, la terre est pleine de sa gloire.
Hab 3:4 And his brightness was as the light; he had horns coming out of his hand: and there was the hiding of his power. Misy famirapiratana toy ny mazava, Ary misy tàna-masoandro avy eo amin' ny tànany; Ary ao no fieren' ny heriny. Toy ny fahazavan' ny masoandro miposaka ny famirapiratany; misy tana-masoandro avy eo amin' ny tànanay; ao no ieren' ny heriny. Son éclat est pareil au jour, des rayons jaillissent de ses mains, c' est là que se cache sa force.
Hab 3:5 Before him went the pestilence, and burning coals went forth at his feet. Eo alohany no andehanan' ny areti-mandringana, Ary areti-mandripaka no mivoaka avy eo aoriany. Mandeha eo anoloany ny fandripahana; ary manaraka ny diany ny tazo mahamay. Devant lui s' avance la peste, la fièvre marche sur ses pas.
Hab 3:6 He stood, and measured the earth: he beheld, and drove asunder the nations; and the everlasting mountains were scattered, the perpetual hills did bow: his ways are everlasting. Mijanona Izy ka manozongozona ny tany; Mijery Izy ka mampangovitra ny firenena, Ary torotoro ny tendrombohitra mandrakizay, Mietry ny havoana fahagola, Fanaony hatry ny fahagola ny Azy. Nijanona izy, ka nampihorohoro ny tany; nijery izy ka nampihozongozona ny firenena; torotoro ny tendrombohitra mandrakizay, nietry ny havoana fahagola; ny làlany taloha no narahany. Il se dresse et fait trembler la terre, il regarde et fait frémir les nations. Alors les monts éternels se disloquent, les collines antiques s' effondrent, ses routes de toujours.
Hab 3:7 I saw the tents of Cushan in affliction: and the curtains of the land of Midian did tremble. Mahita ny lain' i Kosana azom-pahoriana aho, Sady mipararetra ny ambain-dain' ny tany Midiana. Hitako latsaka am-pahoriana, ny lain' i Kosana, ary mihorohoro ny lay amin' ny tanin' i Moaba. J' ai vu les tentes de Kusnan frappées d'épouvante, les pavillons du pays de Madiân sont pris de tremblements.
Hab 3:8 Was the Lord displeased against the rivers? was thine anger against the rivers? was thy wrath against the sea, that thou didst ride upon thine horses and thy chariots of salvation? Moa amin' ny ony va no irehetan' ny fahatezeran' i Jehovah ? Amin' ny ony va no ahatezeranao, Na amin' ny ranomasina va no ahasosoranao, No dia mitaingina ny soavalinao sy ny kalesim-pamonjenao Hianao ? Amin' ny ony va no mahatezitra an' ny Tompo? sa amin' ny ony no irehetran' ny fahatezeranao? amin' ny ranomasina no mampisafoaka anao, raha ilay mitaingina ny soavalinao iny hianao, raha mitaingina ny kalesim-pamonjenao? Est-ce contre les fleuves, Yahvé, que flambe ta colère, ou contre la mer ta fureur, pour que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars de salut ?
Hab 3:9 Thy bow was made quite naked, according to the oaths of the tribes, even thy word. Selah. Thou didst cleave the earth with rivers. Nalan-tsarona ny tsipìkanao; Efa nianianana ny fikapohan' ny teny. [Sela] Namakivaky ny tany Hianao mba hisy ony. Ny tsipìkanao miseho miharihary; ny zana-tsipìkanao dia ireo fianianana voatononao (Selà). Ataonao mivava ny tany ho ranon-driaka. Tu mets à nu ton arc, de flèches tu rassasies sa corde. De torrents tu crevasses le sol;
Hab 3:10 The mountains saw thee, and they trembled: the overflowing of the water passed by: the deep uttered his voice, and lifted up his hands on high. Nahita Anao ny tendrombohitra ka toran-kovitra; Mirotsaka ny ranonorana mivatravatra, Mamoa-peo ny lalina Sady manangan-tanana ho amin' ny avo. Nahita anao ny tendrombohitra ka mangovitra, nisy rambon-dranitra nandalo, niloa-peo ny hantsana sady nananga-tànana mankany ambony. les montagnes te voient, elles sont dans les transes; une trombe d' eau passe, l' abîme fait entendre sa voix, en haut il tend les mains.
Hab 3:11 The sun and moon stood still in their habitation: at the light of thine arrows they went, and at the shining of thy glittering spear. Ny masoandro sy ny volana niditra teo amin' ny fitoerany, Noho ny fahazavan' ny zana-tsipìkanao mitsoriaka Sy ny fanelatselatry ny lefonao mamirapiratra. Tafajanona eo amin' ny fitoerany ny masoandro amam-bolana; ka ny fanjelanjelatry ny zana-tsipìkanao no andehanan' ny olona, sy ny fahazavan' ny lefonao mamirapiratra. Le soleil et la lune restent dans leur demeure; ils fuient devant l'éclat de tes flèches, sous la lueur des éclairs de ta lance.
Hab 3:12 Thou didst march through the land in indignation, thou didst thresh the heathen in anger. Amin' ny fahatezeranao no anitsahanao ny tany; Amin' ny fahaviniranao no anosihosenao ny firenena. Mitetitety ny tany amim-pahatezerana hianao, hitsahanao amim-pahavinirana ny firenena. Avec rage tu arpentes la terre, avec colère tu écrases les nations.
Hab 3:13 Thou wentest forth for the salvation of thy people, even for salvation with thine anointed; thou woundedst the head out of the house of the wicked, by discovering the foundation unto the neck. Selah. Mivoaka hamonjy ny olonao Hianao, dia hamonjy ny voahosotrao; Torotoroinao ny tapenaky ny tranon' ny ratsy fanahy, Ka ahariharinao hatreo an-tenatenany ny fanorenany. [sela] Nivoaka hamonjy ny olonao hianao, hanafaka an' ilay Voahosotrao; notapahanao ny vovonan' ny tranon' ny ratsy fanahy, nahariharinao hatrany ambany ny fiorenany (Selà). Tu t' es mis en campagne pour sauver ton peuple, pour sauver ton oint, tu as abattu la maison de l' impie, mis à nu le fondement jusqu' au rocher.
Hab 3:14 Thou didst strike through with his staves the head of his villages: they came out as a whirlwind to scatter me: their rejoicing was as to devour the poor secretly. Ny lefony ihany no anaboroahanao ny lohan' ireo miaramilany betsaka, Izay avy toy ny tadio hanely ahy, Sady mifaly handany mangingina ny ory izy. Notrobaranao tamin' ny zana-tsipìkany ihany, ny lohan' ireo antokon' olony, izay nibosesika hamely ahy, tamim-panaovana hobin-kafaliana toy ny efa handevona ny ory ao amin' ny fieren' izy ireo. Tu as percé de tes épieux le chef de ses guerriers qui se ruaient pour nous disperser, avec des cris de joie comme s' ils allaient, dans leur repaire, dévorer un malheureux.
Hab 3:15 Thou didst walk through the sea with thine horses, through the heap of great waters. Mitety ny ranomasina amin' ny soavalinao Hianao, Dia eny amin' ny rano be miavovona. Hitsahanao amin' ny tongo-tsoavalinao ny ranomasina, ny fitambaran' ny rano be. Tu as foulé la mer avec tes chevaux le bouillonnement des grandes eaux! Crainte humaine et foi en Dieu.
Hab 3:16 When I heard, my belly trembled; my lips quivered at the voice: rottenness entered into my bones, and I trembled in myself, that I might rest in the day of trouble: when he cometh up unto the people, he will invade them with his troops. Nony mandre aho, dia mandevilevy ny kiboko; Ny molotro mipararetra noho ny feo; Azon' ny fahalòvana ny taolako, ary mangovitra aho; Fa tsy maintsy miandry ny andro fahoriana aho, Dia izay hiakaran' ny mpanao an-diany hamely ny olonao. Vao nandre aho dia nivadika ny tsinaiko; mipararetra amin' izany feo izany ny molotro, idiran' ny fahalovana ny taolako, mangovitra ny lohaliko eo ambaniko, noho ny tsy maintsy hiandrasako amim-piadanana ny andro mahory, izay hiakaran' ny fahavalo hampahory ny vahoaka anankiray. J' ai entendu! Mon sein frémit. A ce bruit mes lèvres tremblent, la carie pénètre mes os, sous moi chancellent mes pas. J' attends en paix ce jour d' angoisse qui se lève contre le peuple qui nous assaille!
Hab 3:17 Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls: Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, Ary tsy misy voany ny voaloboka, Na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, Ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, Na dia vonoina aza ny ondry ao amin' ny vala, Ary tsy misy omby ao am-pahitra, Satria amin' izany ny aviavy tsy hamontsina, ny voaloboka tsy hisy hotoazana; ny oliva tsy hisy voany; ary ny saha tsy hahavoka-kanina; tsy hisy hita intsony ao amin' ny vala ny ondry ary ny fahitra tsy hisy omby intsony. Car le figuier ne bourgeonnera plus; plus rien à récolter dans les vignes. Le produit de l' olivier décevra, les champs ne donneront plus à manger, les brebis disparaîtront du bercail; plus de boeufs dans les étables.
Hab 3:18 Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Nefa izaho dia mbola hifaly amin' i Jehovah ihany Sy hiravoravo amin' Andriamanitry ny famonjena ahy. Fa izaho dia te-hiravoravo amin' ny Tompo, te-hientan-kafaliana amin' ny Andriamanitry ny famonjena ahy. Mais moi je me réjouirai en Yahvé, j' exulterai en Dieu mon Sauveur!
Hab 3:19 The Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds' feet, and he will make me to walk upon mine high places. To the chief singer on my stringed instruments. Jehovah Tompo no tanjako, Ary manao ny tongotro ho toy ny an' ny dieravavy Izy Ka mampandeha ahy any amin' ny havoanako. Ho an' ny mpiventy hira. Hampiarahina amin' ny valiha. Iaveh Tompo no heriko; ataony toy ny an' ny serfavavy ny tongotro, ary ampandehaniny eny amin' ny fitoerako avo aho. Ho an' ny filohan' ny mpihira, amin' ny zava-manenoko tendrena. Yahvé mon Seigneur est ma force, il rend mes pieds pareils à ceux des biches, sur les cimes il porte mes pas. Du maître de chant. Sur instruments à cordes.

<-
->