Chapitres et versets citant Zare

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 36.13 And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau' s wife. Ary izao no zanakalahin' i Regoela: Nahata sy Zera sy Sama ary Miza; ireo no zanakalahin' i Basemata, vadin' i Esao. Izao kosa no zanakalahin-dRahoely: Nahata, Zara, Sammà, ary Mezà. Ireo no zanakalahin' i Basemata, vadin' i Esao. Voici les fils de Réuel : Nahat, Zérah, Shamma, Mizza. Tels furent les fils de Basmat, la femme d'Ésaü.
...............
Gen / Jen 36.17 And these are the sons of Reuel Esau' s son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau' s wife. Ary izao no zanakalahin' i Regoela, zanak' i Esao: Nahata loham-pireneny sy Zera loham-pireneny sy Sama loham-pireneny sy Miza loham-pireneny. Ireo no loham-pirenena avy tamin' i Regoela tany amin' ny tany Edoma; ireo no zanak' i Basemata, vadin' i Esao. Zanakalahin-dRahoely, zanak' i Esao: Nahata, loham-pirenena, Zarà, loham-pirenena; Sammà, loham-pirenena, ary Mezà, loham-pirenena. Ireo no loham-pirenena avy amin-dRahoely, amin' ny tanin' i Edoma. Zanak' i Basemata, vadin' i Esao, ireo. Et voici les fils de Réuel, le fils d'Ésaü : le chef Nahat, le chef Zérah, le chef Shamma, le chef Mizza. Tels sont les chefs de Réuel au pays d'Édom, tels sont les fils de Basmat, femme d'Ésaü.
...............
Gen / Jen 36.33 And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead. Ary maty Bela, dia nanjaka nandimby azy Jobaba, zanak' i Zera avy tany Bozra. Dia maty Belà ary Jobaba, zanak' i Zoara, avy any Boarà, no nanjaka nandimby azy. Béla mourut et à sa place régna Yobab, fils de Zérah, de Boçra.
...............
Gen / Jen 38.30 And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zarah. Ary rehefa afaka izany, dia teraka koa ny rahalahiny, izay nisy ilay kofehy mena tamin' ny tànany; dia nataony hoe Zera no anarany. Izay vao nivoaka ilay rahalahiny, nifehy kofehy mena ny tànany, ka natao hoe Zarà ny anarany. Ensuite sortit son frère, qui avait le fil écarlate à la main, et on l' appela Zérah.
...............
Gen / Jen 46.12 And the sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah, and Pharez, and Zarah: but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Pharez were Hezron and Hamul. Ary ny zanakalahin' i Joda dia Era sy Onana sy Sela sy Fareza ary Zera; ary Era sy Onana anefa dia maty tany amin' ny tany Kanana ihany. Ary ny zanakalahin' i Fareza dia Hezrona sy Hamola. Zanak' i Jodà: Hera, Onàna, Selà, Faresa ary Zarà; fa Hera sy Onàna maty teny Kanaana. Ny zanak' i Faresa dia Hesrona sy Hamola. Les fils de Juda : Er, Onân, Shéla, Péreç et Zérah mais Er et Onân étaient morts au pays de Canaan, et les fils de Péreç, Heçrôn et Hamul.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 26.13 Of Zerah, the family of the Zarhites: of Shaul, the family of the Shaulites. avy tamin' i Zera ny fokon' ny Zerita; avy tamin' i Saoly ny fokon' ny Saolita. ny fokon' ny Jakinita avy tamin' i Jakina, ny fokon' ny Zareita avy tamin' i Zare, ny fokon' ny Saolita avy tamin' i Saoly. pour Zérah, le clan Zarhite ; pour Shaûl, le clan Shaûlite.
...............
Nom / Fan 26.20 And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family of the Shelanites: of Pharez, the family of the Pharzites: of Zerah, the family of the Zarhites. Ary ny taranak' i Joda, araka ny fokony, dia izao: avy tamin' i Sela ny fokon' ny Selita; avy tamin' i Fareza ny fokon' ny Farezita; avy tamin' i Zera ny fokon' ny Zerita. Izao no zanak' i Jodà, araka ny fokony avy: Ny fokon' ny Selaita avy tamin' i Selà; ny fokon' ny Farezita, avy tamin' i Farezy; ny fokon' ny Zareita, avy tamin' i Zare. Les fils de Juda devinrent des clans : pour Shéla, le clan Shélanite ; pour Pérèç, le clan Parçite ; pour Zérah, le clan Zarhite.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
Jos 7.1 But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing: for Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed thing: and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Fa ny Zanak' Isiraely nandika ny didy ny amin' ny zavatra voaozona; fa Akana, zanak' i Karmy, zanak' i Zabdy, zanak' i Zera, avy tamin' ny firenen' i Joda, naka tamin' ny zavatra efa voaozona, ka dia nirehitra tamin' ny Zanak' Isiraely ny fahatezeran' i Jehovah. Nanao fahadisoana momba ny anatema ny zanak' Israely; fa naka tamin' ny zavatra natao anatema i Akàna, zanak' i Karmi, zanak' i Zabdì, zanak' i Zare, tamin' ny fokon' i Jodà, ka nirehitra tamin' ny zanak' Israely ny fahatezeran' ny Tompo. Mais les Israélites se rendirent coupables d' une violation de l' anathème : Akân, fils de Karmi, fils de Zabdi, fils de Zérah, de la tribu de Juda, prit de ce qui tombait sous l' anathème, et la colère de Yahvé s' enflamma contre les Israélites.
...............
Jos 7.17 And he brought the family of Judah; and he took the family of the Zarhites: and he brought the family of the Zarhites man by man; and Zabdi was taken: Dia nitondra ireo fokon' i Joda izy; ka ny fianakavian' i Zera no notanana; dia nampanatona ny fianakavian' i Zera indray isam-batan' olona izy, ka Zabdy no notanana; Nampanatoniny Jodà isam-pianakaviany, ka ny fianakavian' i Zare no voatana. Nampanatoniny isan-trano ny fianakavian' i Zare, ka Zabdì no voatana. Il fit approcher les clans de Juda, et le clan de Zérah fut désigné par le sort. Il fit approcher le clan de Zérah par familles, et Zabdi fut désigné par le sort.
Jos 7.18 And he brought his household man by man; and Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken. dia nampanatona ny ankohonany araka ny olona tsirairay izy; dia Akana, zanak' i Karmy, zanak' i Zabdy zanak' i Zera, avy tamin' ny firenen' i Joda, no notanana. Ary nampanatoniny isam-batan' olona ny tao an-tranon' i Zabdì, ka Akàna zanak' i Karmì, zanak' i Zabdì zanak' i Zare avy amin' ny fokon' i Jodà no voatana. Josué fit avancer la famille de Zabdi homme par homme, et ce fut Akân, fils de Karmi, fils de Zabdi, fils de Zérah, de la tribu de Juda, qui fut désigné par le sort.
...............
Jos 7.24 And Joshua, and all Israel with him, took Achan the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had: and they brought them unto the valley of Achor. Dia nalain' i Josoa sy ny Isiraely rehetra Akana, zanak' i Zera, ary ny volafotsy sy ny kapôty sy ny anja-bolamena ary ny zananilahy sy ny zananivavy ary ny ombiny sy ny borikiny sy ny ondriny aman' osiny ary ny lainy mbamin' izay rehetra nety ho azy; dia nentiny ho ao an-dohasaha Akora ireny. Josoe sy Israely rehetra niaraka taminy dia naka an' i Akàna zanak' i Zare, mbamin' ny volafotsy, ny kapaoty, ny anja-bolamena, ny zanaka lahy aman-janaka vavin' i Akàna, ny ombiny, ny ampondrany, ny ondriny, ny lainy, mbamin' ny ananany rehetra, ka nentiny niakatra tany an-dohasaha Akora. Alors Josué prit Akân, fils de Zérah, et le fit monter à la vallée d' Akor avec l' argent, le manteau et le lingot d' or, avec ses fils, ses filles, son taureau, son âne, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël l' accompagnait.
...............
Jos 19.35 And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth, Ary ny tanàna mimanda dia Zidima Zera sy Hamata sy Rakata sy Kinereta Ny tanàna mimanda dia Asedima, Sera, Emata, Rekata, Kenereta, Les villes fortes étaient : Çiddim, Çer, Hammat, Raqqat, Kinnérèt,
...............
Jos 22.20 Did not Achan the son of Zerah commit a trespass in the accursed thing, and wrath fell on all the congregation of Israel? and that man perished not alone in his iniquity. Tsy nandika ny didy va Akana, zanak' i Zera, tamin' ny zavatra voaozona, ka nisy fahatezerana nahatratra ny fiangonana, dia ny Isiraely rehetra? Ary tsy io lehilahy irery io ihany no maty tamin' izany helony izany. Moa tsy Akàna zanak' i Zare va no nanao fahotana, ny amin' ny zavatra natao anatema, moa tsy ny fiangonan' Israely va no nipoahan' ny hatezeran' ny Tompo? Ka dia tsy izy irery no maty noho ny heloka nataony. Lorsque Akân, fils de Zérah, fut infidèle dans l' affaire de l' anathème, la Colère n' atteignit-elle pas la communauté d' Israël entière, quoiqu' il ne fût qu' un seul individu ? Ne dut-il pas mourir pour son crime ? "

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.37 The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah. Ny zanakalahin' i Regoela dia Nahata sy Zera sy Sama ary Miza. Zanak' i Rehoela: Nahatà, Zarà, Samà, ary Mezà. Fils de Réuel : Nahat, Zérah, Shamma, Mizza.
...............
1Tt / 1Tan 1.44 And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead. Ary maty Bela, dia nanjaka nandimby azy Jobaba, zanak' i Zera, avy any Bozra. Maty Belà, ka Jobaba zanak' i Zare avy any Bosrà no nanjaka nandimby azy. Béla mourut et à sa place régna Yobab, fils de Zérah, de Boçra.
...............
1Tt / 1Tan 2.4 And Tamar his daughter in law bore him Pharez and Zerah. All the sons of Judah were five. Ary Tamara vinantoni-vavy niteraka an' i Fareza sy Zera taminy. Dimy no zanakalahin' i Joda rehetra. Thamara, vinantovavin' i Jodà, niteraka an' i Faresa sy Zarà taminy. Dimy ny lahy rehetra, zanak' i Jodà. Tamar, la belle-fille de Juda, lui enfanta Pérèç et Zérah. Il y eut en tout cinq fils de Juda.
...............
1Tt / 1Tan 2.6 And the sons of Zerah; Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara: five of them in all. Ary ny zanakalahin' i Zera dia Zimry sy Etana sy Hemana sy Kalkola ary Dara; dimy lahy no isany. Zanak' i Zarà: Zamrì, Etàna, Emàna, Kalkala, ary Darà: dimy lahy izy rehetra. Fils de Zérah : Zimri, Étân, Hémân, Kalkol et Darda, cinq en tout.
...............
1Tt / 1Tan 4.24 The sons of Simeon were, Nemuel, and Jamin, Jarib, Zerah, and Shaul: Ny zanakalahin' i Simeona dia Nemoela sy Jamina sy Jariba sy Zera ary Saoly, Zanakalahin' i Simeona: Namoela, Jamina, Jariba, Zarà, Saola, Seloma zanany, Fils de Siméon : Nemuel, Yamîn, Yarib, Zérah, Shaûl.
...............
1Tt / 1Tan 6.6 And Uzzi begat Zerahiah, and Zerahiah begat Meraioth, Joa no zanak' i Zima, Ido no zanak' i Joa, Zera no zanak' Ido, Jeateray zanak' i Zera. Joah zanany, Adao zanany, Zarà zanany, Jetraia zanany. Yoah son fils, Iddo son fils, Zérah son fils, Yéatraï son fils.
...............
1Tt / 1Tan 6.26 As for Elkanah: the sons of Elkanah; Zophai his son, and Nahath his son, zanakalahin' i Etny, zanakalahin' i Zera, zanakalahin' i Adaia, zanak' i Melkiasa, zanak' i Atanaia, zanak' i Zarà, fils d' Etni, fils de Zérah, fils d' Adaya,
...............
1Tt / 1Tan 9.6 And of the sons of Zerah; Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety. Ary tamin' ny taranak' i Zera dia Jeoela sy ny rahalahiny, dia sivi-folo amby enin-jato. Ny tamin' ny taranak' i Zarà: Jehoela sy ny rahalahiny; sivy folo amby enin-jato izy. Des fils de Zérah, Yéuel. Plus leurs frères : six cent quatre-vingt-dix hommes.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 14.8 And Asa had an army of men that bare targets and spears, out of Judah three hundred thousand; and out of Benjamin, that bare shields and drew bows, two hundred and fourscore thousand: all these were mighty men of valour. Ary Zera Etiopiana nivoaka hiady tamin' ireo ka nitondra miaramila iray tapitrisa sy kalesy telon-jato, ka dia tonga tao Maresa. Fa nivoaka hiady tamin' ireo Zarà, Etiopiana, nitondra miaramila iray tapitrisa sy kalesy telon-jato, ka nandroso hatrany Maresà. Zérah le Kushite fit une incursion avec une armée de mille milliers et de trois cents chars, et il atteignit Maresha.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 11.24 And Pethahiah the son of Meshezabeel, of the children of Zerah the son of Judah, was at the king' s hand in all matters concerning the people. Ary Petahia, zanak' i Mesezabela, isan' ny taranak' i Zera, zanak' i Joda, dia teo anilan' ny mpanjaka hitandrina ny raharaha rehetra ny amin' ny olona. Faratiasa zanak' i Mesezebela, isan-taranak' i Zarà, zanak' i Jodà kosa no mpanao raharahan' ny mpanjaka, amin' ny raharaha rehetra momba ny vahoaka. Petahya, fils de Meshézabéel, qui appartenait aux fils de Zérah, fils de Juda, était à la disposition du roi pour toutes les affaires du peuple.