Chapitres et versets citant Alfe

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 10.3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus; Filipo sy Bartolomeo; Tomasy sy Matio mpamory hetra; Jakoba, zanak' i Alfeo, Jakoba zanak' i Zebede sy Joany rahalahiny, Filipo sy Bartelemy, Tomà sy Matio ilay poblikàna, Jakoba zanak' i Alfe sy Tade, Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le publicain ; Jacques, le fils d' Alphée, et Thaddée ;

  The Gospel according to Mark Marka Marka L'Évangile selon Saint Marc
...............
Mar / Mk 2.14 And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him. Ary nony nandalo Izy, dia nahita an' i Levy, zanak' i Alfeo, nipetraka teo am-pamorian-ketra; ka hoy Izy taminy: Manaraha Ahy. Dia nitsangana izy ka nanaraka Azy. Raha nandalo izy, dia nahita an' i Levì zanak' i Alfe nipetraka tao amin' ny fandraisana hetra, ka nanao taminy hoe: Andeha hanaraka ahy. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. En passant, il vit Lévi, le fils d' Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit : " Suis-moi. " Et, se levant, il le suivit.
...............
Mar / Mk 3.18 And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite, ary Andrea sy Filipo sy Bartolomeo sy Matio sy Tomasy sy Jakoba, zanak' i Alfeo, sy Tadeo sy Simona Kananeana ary Andre, sy Filipo, sy Bartelemy, sy Matio, sy Tomà, sy Jakoba zanak' i Alfe, sy Tade, sy Simona Zeloty, puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d' Alphée, Thaddée, Simon le Zélé,

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 6.15 Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes, sy Matio sy Tomasy sy Jakoba, zanak' i Alfeo, sy Simona, izay atao hoe Zelota, Matio sy Tomà, Jakoba zanak' i Alfe, sy Simona izay atao hoe Zeloty, Matthieu, Thomas, Jacques fils d' Alphée, Simon appelé le Zélote,

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 1.13 And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James. Ary rehefa tafiditra izy, dia niakatra ho any an-trano ambony, izay fitoerany, - dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanak' i Alfeo, sy Simona Zelota ary Jodasy, zanak' i Jakoba. Nony tonga dia niakatra tao amin' ilay rihana fitoerany izy ireo, dia Piera sy Joany, Jakoba sy Andre, Filipo sy Tomà, Bartelemy sy Matio, Jakoba zanak' i Alfe sy Simona Zeloty, ary Joda rahalahin' i Jakoba. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d' Alphée et Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.