Chapitres et versets citant Asbela

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 46.21 And the sons of Benjamin were Belah, and Becher, and Ashbel, Gera, and Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and Huppim, and Ard. Ary ny zanakalahin' i Benjamina dia Bela sy Bakera sy Asbela sy Gera sy Namana sy Ehy sy Rosy sy Mopima sy Hopima ary Arda. Zanak' i Benjamina: Belà, Bokora, Asbela, Jerà, Naamàna, Eshi, Rosa, Mofima, Ofima, ary Areda. Les fils de Benjamin : Béla, Béker, Ashbel, Géra, Naamân, Éhi, Rosh, Muppim, Huppim et Ard.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 26.38 The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites: of Ashbel, the family of the Ashbelites: of Ahiram, the family of the Ahiramites: Ny taranak' i Benjamina, araka ny fokony, dia izao: avy tamin' i Bela ny fokon' ny Belita; avy tamin' i Asibela ny fokon' ny Asibelita; avy tamin' i Ahirama ny fokon' ny Ahiramita; Zanak' i Benjamina, araka ny fokony avy: ny fokon' ny Belaita, avy tamin' i Belà; ny fokon' ny Asbelita, avy tamin' i Asbela; ny fokon' ny Ahiramita avy tamin' i Ahirama; Les fils de Benjamin, par clans : pour Béla, le clan Baléite ; pour Ashbel, le clan Ashbélite ; pour Ahiram, le clan Ahiramite ;

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
1Tt / 1Tan 8.1 Now Benjamin begat Bela his firstborn, Ashbel the second, and Aharah the third, Ary Benjamina niteraka an' i Bela, lahimatoa, sy Asbela, lahiaivo, sy Ahara, fahatelo, Ny naterak' i Benjamina dia Belà lahimatoany, Asbela lahiaivo, Aharà fahatelo, Benjamin engendra Béla son premier-né, Ashbel le second, Ahiram le troisième,