Chapitres et versets citant Simona

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 4.20 And the sons of Shimon were, Amnon, and Rinnah, Benhanan, and Tilon. And the sons of Ishi were, Zoheth, and Benzoheth. Ary ny zanakalahin' i Simona dia Amnona sy Rina sy Ben-hanana ary Tilona. Ary ny zanakalahin' i Jisy dia Zoheta sy Ben-zoheta. Zanakalahin' i Simona: Amnona, Rinnà, Ben-Hanàna ary Tilòna. Zanakalahin' i Jesì: Zoheta sy Ben-Zoheta. Fils de Shimôn : Amnôn, Rinna, Ben-Hanân, Tilôn. Fils de Yishéï : Zohet et Ben-Zohet.

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
...............
1M 2.3 Simona nantsoina hoe Tasì, Simon appelé Thassi,
...............
1M 2.65 Indro Simona rahalahinareo, fantatro fa lehilahy tsara torohevitra izy, ka mihainoa azy mandrakariva, fa dia hanjary ray ho anareo izy. "Voici Syméon, votre frère, je sais qu' il est homme de bon conseil : écoutez-le toujours, il vous tiendra lieu de père.
...............
1M 5.17 Hoy Jodasa tamin' i Simona rahalahiny: Mifidiana miaramila ka mandehana manafaka ny rahalahinao any Galilea, fa izaho sy Jonatasa rahalahiko kosa, ho any Galaada. Judas dit à son frère Simon : "Choisis-toi des hommes et va délivrer tes frères qui sont en Galilée; moi et Jonathan, mon frère, nous irons en Galaaditide."
...............
1M 5.20 Telo arivo lahy no notendrena hiaraka amin' i Simona ho any Galilea, ary arivo kosa no hiaraka amin' i Jodasa ho any Galaada. A Simon furent assignés 3.000 hommes pour aller en Galilée, à Judas 8.000 hommes pour la Galaaditide.
1M 5.21 Koa nankany Galilea Simona dia niady imbetsaka tamin' ny firenena, resy teo anoloany ny firenena, Etant donc allé dans la Galilée, Simon livra plusieurs combats aux païens, qui furent balayés devant lui;
...............
1M 5.55 Raha mbola tany amin' ny tany Galaada Jodasa mbamin' i Jonatasa rahalahiny, ary tany Galilea anoloan' i Ptolemaisa koa Simona rahalahiny, Pendant que Judas et Jonathan étaient au pays de Galaad, et Simon, son frère, en Galilée devant Ptolémaïs,
...............
1M 9.19 Dia nentin' i Jonatasa sy Simona, Jodasa rahalahin' izy ireo, ka nalevina tao amin' ny fasan-drazany ao Modìna. Jonathan et Simon enlevèrent leur frère Judas et l' ensevelirent au tombeau de ses pères à Modîn.
...............
1M 9.33 Nony nandre izany fikasany izany Jonatasa sy Simona rahalahiny, mbamin' izay rehetra nomba azy, dia nandositra tany an' efitr' i Tekoe, sy nitoetra teo akaikin' ny rano amin' ny lava-drano Asfara. Celui-ci, en ayant eu connaissance, ainsi que son frère Simon et tous ceux qui l' accompagnaient s' enfuirent au désert de Thékoé et campèrent près de l' eau de la citerne Asphar.
...............
1M 9.37 Andro vitsivitsy taty aorian' izany, dia nisy tonga nilaza tamin' i Jonatasa sy Simona rahalahiny, fa hoe: manao fampakaram-bady malaza ny taranak' i Jambri, ka avy any Nadabata no avoaka amim-boninahitra lehibe razazavavy, izay zanaky ny andrian-dahy lehibe anankiray, avy any Kanaana. Après ces événements, on annonça à Jonathan et à Simon, son frère, que les fils de Amraï célébraient une grande noce et amenaient en grande pompe depuis Nabatha la fiancée, fille d' un des grands personnages de Canaan.
...............
1M 9.42 Nony avy namaly ny namonoana ny rahalahiny, Jonatasa sy Simona, dia nihataka ho any amin' ny henihenin' i Jordany izy. Ayant vengé de la sorte le sang de leur frère, ils revinrent aux rives fangeuses du Jourdain.
...............
1M 9.62 Rahefa izany, niainga Jonatasa sy Simona mbamin' ireo nomba azy, nankany Betbasi, any an' efitra; namboariny izay rava tamin' io, dia nasiany manda. Jonathan et Simon se retirèrent ensuite avec leurs partisans à Bethbassi dans le désert, ils relevèrent ce qui était ruiné de cette place et la consolidèrent...
...............
1M 9.65 Fa navelan' i Jonatasa tao an-tanàna kosa Simona rahalahiny, ka navoaka tany an-tsaha izy, vao niverina nitondra miaramila vitsivitsy. Laissant son frère Simon dans la ville, Jonathan sortit dans la campagne et marcha avec une poignée de gens.
...............
1M 9.67 Ry Simona sy ny namany koa, tatsy an-daniny, nivoaka sy nandoro ny milina fiadiana. Simon et ses hommes firent une sortie et incendièrent les machines.
...............
1M 10.74 Nentin-katezerana mafy Jonatasa, raha nandre ny tenin' i Apolloniosa, ka nifidy miaramila iray alina, dia niala tao Jerosalema, ary Simona rahalahiny koa tonga nihaona taminy, hanohana azy. Lorsque Jonathan eut entendu les paroles d' Apollonius, son esprit fut tout remué; il fit choix de 10.000 hommes et partit de Jérusalem, et Simon son frère le rejoignit avec une troupe de secours.
...............
1M 10.82 Dia nampandrosoin' i Simona tamin' izay ny miaramilany, hamely ny antoko miaramila an-tongotra, fa efa lany hery ny mpitaingin-tsoavaly, ka resiny sy vaky nandositra tery ny Siriana. Simon entraîna ses forces et attaqua la phalange une fois la cavalerie épuisée, et les ennemis furent écrasés par lui et prirent la fuite.
...............
1M 11.59 Simona rahalahiny kosa notendreny ho governora amin' ny tany hatreo amin' ny farafaran-tanin' i Tira ka hatrany amin' ny sisin-tanin' i Ejipta. Il institua Simon, son frère, stratège depuis l' Echelle de Tyr jusqu' aux frontières d' Egypte.
...............
1M 11.64 ka Simona rahalahiny no napetrany hitoetra tamin' ny tany, fa izy nandroso hamely an' ireo. et il s' en alla à leur rencontre, tout en laissant son frère Simon dans le pays.
1M 11.65 Nandroso ho any Betsora Simona nanao fahirano azy naharitra andro maro, sy nanasokera azy. Simon assiégea Bethsour, la combattit durant de longs jours et en bloqua les habitants
...............
1M 12.33 Simona koa teo an-daniny, niainga nandroso ka tonga hatrany Askalona sy hatrany amin' ireo trano mimanda akaiky; dia nihodina nankany Jope sy nitana an' io, Quant à Simon, il était parti et avait marché jusqu'à Ascalon et aux places voisines. Il se détourna sur Joppé et l' occupa.
...............
1M 12.38 Simona kosa indray tetsy an-daniny, nanorina an' i Hadida, eo amin' ny Sefela, dia nanisy vavahady sy hidiny azy. Quant à Simon, il rebâtit Adida dans le Bas-Pays, la fortifia et y déposa des portes munies de verrous.
1M 13.1 Ren' i Simona fa namory tafika lehibe Trifona hananika ny tanin' i Jodà, sy handrava azy. Simon apprit que Tryphon avait réuni une grande armée pour aller ravager le pays de Juda.
...............
1M 13.10 Dia novorin' i Simona avokoa ny lehilahy mpiady, nohafainganiny ny famitana ny mandan' i Jerosalema ary nohamafisiny io tanàna io, eny amin' ny manodidina azy rehetra. Il rassembla tous les hommes aptes au combat, se hâta d' achever les murs de Jérusalem et la fortifia.
...............
1M 13.13 Simona kosa niroin-toby tao Hadida, tandrifin' ny tany lemaka. Simon vint alors camper à Adida, en face de la plaine.
1M 13.14 Nony ren' i Trifona fa hoe Simona no nandray ny fanapahana, nisolo an' i Jonatasa rahalahiny, sady efa nivonon-kiady, dia nandefa iraka ho any aminy izy hilaza hoe: Tryphon, ayant appris que Simon avait remplacé son frère Jonathan et qu' il était sur le point d' engager la lutte avec lui-même, lui dépêcha des messagers pour lui dire
...............
1M 13.17 Fantatr' i Simona fa ny hamitahany azy no nitenenan' ireo iraka ireo taminy toy izany, nefa nalefany ihany ny vola mbamin' ireo zaza roa lahy, mba tsy hihatra aminy ny fankahalana lehibe avy amin' ny vahoakan' Israely, izay nety nilaza hoe: Simon, bien qu' il connût la fausseté des paroles que lui adressaient les messagers, envoya prendre l' argent et les enfants, de peur de s' attirer une grande inimitié de la part du peuple qui aurait dit
1M 13.18 Ny tsy nandefasan' i Simona ny talenta volafotsy zato sy ireo zaza roa, no nahafaty an' i Jonatasa. "C' est parce que je n' ai pas envoyé l' argent et les enfants que Jonathan a péri."
...............
1M 13.20 Nanaraka izany, nandroso hanosy sy hanimba ny tany Trifona, nisafelika izy nihazo ny lalan' i Adora; notanahin' i Simona sy ny tafiny anefa izy, na taiza na taiza nalehany. Après cela, Tryphon se mit en marche pour envahir le pays et le ravager; il fit un détour par le chemin d' Adôra : Simon et son armée lui faisaient obstacle partout où il passait.
...............
1M 13.25 Naniraka olona Simona haka ny taolan' i Jonatasa rahalahiny, dia nandevina azy tao Modìna tanànan-drazany. Simon envoya recueillir les ossements de Jonathan, son frère, et il l' ensevelit à Modîn, ville de ses pères.
...............
1M 13.27 Nanorenan' i Simona rafi-bato avo tsara mba ho tazan-davitra, teo ambonin' ny fasan-drainy aman-drahalahiny, nataony tamin' ny vato voalama eo anoloany sy any ivohony. Simon bâtit sur la sépulture de son père et de ses frères un monument de pierres polies tant par derrière qu' en façade, assez haut pour être vu.
...............
1M 13.30 Toy izany ny fasana nasain' i Simona natsangana tao Modìna izay mbola ao mandrak' androany. Tel est le mausolée qu' il fit à Modîn, et qui existe encore aujourd' hui.
...............
1M 13.33 Naorin' i Simona indray ireo trano mimanda tany Jodea, nasiany tilikambo avo, manda avo, vavahady misy hidiny, sady nametrahany hanina fitahiry. Quant à Simon, il rebâtit les forteresses de Judée, les entoura de hautes tours et de murs élevés munis de portes et de verrous et, dans ces forteresses, il entreposa des vivres.
1M 13.34 Nifidy olona koa Simona nirahiny ho any amin' i Demetriosa mpanjaka, hangataka fanahafana ho an' i Jodea, satria raharahan-tontakely avokoa ny nataon' i Trifona. En outre, Simon désigna des hommes qu' il envoya au roi Démétrius pour que celui-ci accordât rémission à la province, parce que tous les actes de Tryphon n'étaient que rapines.
...............
1M 13.36 Demetriosa mpanjaka, manoratra ho an' i Simona mpisorona lehibe sady sakaizan' ny mpanjaka, sy ho an' ny loholona amam-pirenen' ny Jody: Arahaba! "Le roi Démétrius à Simon, grand prêtre, ami des rois, aux anciens et à la nation des Juifs, salut.
...............
1M 13.42 ary ny vahoakan' Israely nanomboka nanoratra tamin' ny soratra amam-panekena hoe: Tamin' ny taona voalohany nanapahan' i Simona mpisorona lehibe, be fiamboniana, sy mpanapaka ny Jody. et le peuple commença à écrire sur les actes et les contrats "En la première année sous Simon, grand prêtre éminent, stratège et higoumène des Juifs."
1M 13.43 Tamin' izany andro izany Simona nandroso hamely an' i Gaza; nasainy nosaronan' ny miaramilany io, dia nanangana tilikambo fiadiana izy nasainy hamelezana ny tanàna, ka izany no nahabangany ny tilikambo anankiray, dia lasany io. En ces jours-là, Simon vint mettre le siège devant Gazara et l' investir avec ses troupes. Il construisit une tour roulante, la fit donner contre la ville, ouvrit une brèche dans l' un des bastions et s' en empara.
...............
1M 13.45 Niakatra teny ambony manda ny mponina, nomban' ny vady aman-janany, manao fitafiana rovitra, mandefa feo fitarainana mafy, mangataka an' i Simona hanao raharaham-pihavanana aminy, nanao hoe: Les habitants de la ville avec leurs femmes et leurs enfants montèrent sur le rempart et, déchirant leurs vêtements, ils demandèrent à grands cris à Simon de faire la paix avec eux
...............
1M 13.47 Nety nifonan' ireo ihany Simona ka tsy nasiany intsony, nefa noroahiny ny mponina tao an-tanàna, nodioviny ny trano nisy sampy, dia niakatra ny tanàna tamin-kira fiderana amam-pisaorana izy. Simon fit un arrangement avec eux et ne les combattit pas. Seulement, il les chassa de la ville, purifia les maisons dans lesquelles il y avait des idoles, et alors il y entra au chant des hymnes et des bénédictions.
...............
1M 13.50 Niantso mafy izy nangataka an' i Simona hanao raharaham-pihavanana aminy; dia nekeny izany; fa noroahiny hiala tao izy ireo ary nodioviny ho afaka amin' ny loto rehetra ny trano mimanda. Ils demandèrent avec cris à Simon de faire la paix avec eux, ce qu' il leur accorda. Il les chassa de là et purifia la Citadelle de toute souillure.
...............
1M 13.54 Ary hitan' i Simona fa nitsangana ho lehilahy be herim-po Josany zanany; koa dia natolony azy ny fifehezana ny miaramila rehetra, ary Gazara no nataony fonenany.
...............
1M 14.4 Nandry fahizay ny tanin' i Jodà, nandritra ny andro rehetra nitondran' i Simona. Nikely aina hampandroso ny vahoakany izy, ka nankasitrahan' ny vahoaka ny fahefana amam-boninahiny, tamin' izany androny rehetra izany. Le pays de Juda fut en repos durant tous les jours du règne de Simon. Il chercha le bien de sa nation et son autorité fut agréée des siens, comme sa magnificence, durant toute sa vie.
...............
1M 14.10 Simona nizara hanina fitahiry any amin' ny tanàna, sy namonoana izay ilaina rehetra ho fiarovana, hany ka nalaza hatrany am-paravazan-tany ny anarany be voninahitra. Aux villes il fournit des vivres, il les munit de fortifications, si bien que sa gloire parvint au bout du monde.
...............
1M 14.17 Ary nony fantany fa hoe Simona rahalahiny no mpisorona lehibe nandimby azy, sy nizaka ny tany rehetra mbamin' ny tanàna rehetra ao aminy, Mais lorsqu' on entendit que Simon, son frère, lui avait succédé comme grand prêtre et qu' il était maître du pays et des villes qui s' y trouvaient,
...............
1M 14.20 Ny lehiben' ny Sparsiata sy ny tanàna manoratra ho an' i Simona mpisorona lehibe, ny loholona, ny mpisorona, ary ny vahoaka sisa Jody rahalahin' ireo: Arahaba! Voici la copie des lettres qu' envoyèrent les Spartiates "Les magistrats et la ville des Spartiates à Simon, grand prêtre, aux anciens, aux prêtres et au reste du peuple des Juifs, salut.
...............
1M 14.23 Ka sitraky ny vahoaka ny nandray an' ireo lehilahy ireo tamim-boninahitra, sy nametraka ny kopian' ny lahateniny ao amin' ny fitehirizam-bokim-panjakana, mba hahatehirizan' ny vahoaka Sparsiata ny fahatsiarovana azy. Ary nasainay nosoratana ho any amin' i Simona mpisorona lehibe izao kopiany izao. Et il a plu au peuple de recevoir ces personnages avec honneur et de déposer la copie de leurs discours aux archives publiques, pour que le peuple de Sparte en garde le souvenir. Il en a été exécuté par ailleurs une copie pour Simon le grand prêtre."
1M 14.24 Taty aorian' izany, nalefan' i Simona ho any Roma Nomeniosa nitondra ampinga volamena lehibe, lanjan' arivo mina, mba hahazo antoka ny fanekena amin' izy ireo. Après cela, Simon envoya Nouménios à Rome avec un grand bouclier d' or du poids de mille mines, pour confirmer l' alliance avec eux.
1M 14.25 Nony nandre ireo zavatra ireo ny vahoaka, dia nanao hoe: Inona no mariky ny fankasitrahana hatolotsika an' i Simona sy ireo zanany? En apprenant ces faits, on dit parmi le peuple : "Quel témoignage de reconnaissance donnerons-nous à Simon et à ses fils?
...............
1M 14.27 ary izao no kopiany: Tamin' ny andro fahavalo ambin' ny folon' ny volana Elola, taona faharoa amby fitopolo amby zato, fahatelon' ny taona naha-mpisorona lehibe an' i Simona, tao Saramela, Voici la copie de ce texte "Le dix-huit Elul de l' an 172 qui est la troisième année de Simon, grand prêtre éminent, en Asaramel,
...............
1M 14.29 Simona zanak' i Matatiasa amin' ny taranak' i Jariba, mbamin' ireo rahalahiny, dia nanao vy very ny ainy, sy nanohitra ireo fahavalon' ny firenena, mba hijoroan' ny fitoerana masina mbamin' ny lalàna, ary nampahazo voninahitra lehibe ny fireneny izy ireo. Lorsque des combats incessants eurent lieu dans la contrée, Simon, fils de Mattathias, descendant des fils de Ioarib, et ses frères se sont exposés au danger et ont tenu tête aux ennemis de leur nation, afin que leur sanctuaire demeurât debout ainsi que la Loi, et ils ont acquis à leur nation une grande gloire.
...............
1M 14.32 Fa nitsangana tamin' izay kosa Simona niady hiaro ny fireneny; vola aman-karenan' ny tenany betsaka no nolaniny namononana fiadiana ho an' ny lehilahy mahery teo amin' ny fireneny sady nomeny karama izy ireo. Alors Simon se leva et combattit pour sa nation. Il dépensa beaucoup de ses propres richesses, fournit des armes aux hommes vaillants de sa nation et leur donna une solde;
...............
1M 14.35 Nony hitan' ny vahoaka ny nataon' i Simona sy ny voninahitra kendreny ho azon' ny fireneny, dia natsangany ho lehibeny sy ho mpisorona lehibe izy, noho ny zavatra rehetra namonjeny ny fireneny, noho izy nanao ny marina sy niraiki-po tamin' ny fireneny, ary noho izy nanao izay tratra amin' izay rehetra azo natao hanandratra ny fireneny. Le peuple vit la fidélité de Simon et la gloire qu' il se proposait de donner à sa nation; ils le constituèrent leur higoumène et leur grand prêtre à cause de tous les services qu' il avait rendus, à cause de la justice et de la fidélité qu' il garda envers sa nation et parce qu' il avait travaillé de toutes manières à l'élévation de son peuple.
...............
1M 14.40 Satria reny fa hoe ny Romana dia niantso ny Jody ho sakaiza aman-kavana ary rahalahy, sady nandray tamim-panajana ny irak' i Simona. Le roi en effet avait appris que les Romains appelaient les Juifs amis, alliés et frères, qu' ils avaient reçu avec honneur les ambassadeurs de Simon,
1M 14.41 Ka dia sitraky ny Jody sy ny mpisorona ny haha-mpanapaka sy mpisorona lehibe mandrakariva an' i Simona mandra-pisehon' izay mpaminany mendrika hinoana; et que les Juifs et les prêtres avaient jugé bon que Simon fût higoumène et grand prêtre pour toujours jusqu'à ce que paraisse un prophète accrédité;
...............
1M 14.46 Sitraky ny vahoaka ny anomezana fahefana an' i Simona hanao araka izany didy izany. Le peuple trouva bon d' accorder à Simon le droit d' agir suivant ces dispositions.
1M 14.47 Neken' i Simona izany, nankasitrahany tsara ny hanao ny raharahan' ny mpisorona lehibe, lohan' ny tafika, mpanapaka ny Jody mbamin' ny mpisorona, ary hanao ny raharahan' ny mpifehy ambony indrindra. Simon accepta et il consentit à exercer le souverain sacerdoce, à être stratège et ethnarque des Juifs et des prêtres, à être à la tête de tous.
...............
1M 14.49 ary hasiana kopian' izany koa ao amin' ny efitrano firaketana mba hoentin' i Simona sy ny zanany amin' izay ilany azy. et que des copies en seraient déposées dans le Trésor pour être à la disposition de Simon et de ses fils."
1M 15.1 Avy teo amin' ireo nosin-dranomasina no nandefasan' i Antiokosa zanak' i Demetriosa taratasy ho an' i Simona mpisorona sy lehiben' ny Jody sy ho an' ny firenena rehetra. Antiochus, fils du roi Démétrius, envoya, des îles de la mer, à Simon, prêtre et ethnarque des Juifs, et à toute la nation,
1M 15.2 Toy izao no voasoratra ao: Ny mpanjaka Antiokosa manoratra ho an' i Simona mpisorona lehibe sy mpifehy faritany, ary ho an' ny firenena Jody: Arahaba! une lettre ainsi conçue "Le roi Antiochus à Simon, grand prêtre et ethnarque, et à la nation des Juifs, salut.
...............
1M 15.17 Tonga taty aminay, araka ny maha-havana azy sy mpikambana aminay, ny ambasadaoron' ny Jody nirahin' i Simona mpisorona lehibe mbamin' ny vahoaka Jody, hanavao ny fanekena amam-pihavanana natao taloha. Les ambassadeurs des Juifs sont venus chez nous en amis et en alliés pour renouveler l' amitié et l' alliance de jadis, envoyés par le grand prêtre Simon et le peuple des Juifs.
...............
1M 15.21 Koa raha misy olon-dratsy nitsoa-ponenana tany amin' izy ireo, tonga aty aminareo, dia atolory an' i Simona mpisorona lehibe izy, hofaiziny araka ny lalany. Si donc des gens pernicieux se sont enfuis de leur pays pour se réfugier chez vous, livrez-les au grand prêtre Simon pour qu' il les punisse suivant leurs lois."
...............
1M 15.24 Nokopiazin' izy ireo izany taratasy izany, ho an' i Simona mpisorona lehibe. Ils rédigèrent une copie de ces lettres pour le grand prêtre Simon.
...............
1M 15.26 Tamin' izay Simona nandefa fanampiana ho any aminy, dia miaramila roa arivo voafantina, mbamin' ny volafotsy sy volamena ary fiasana be ihany. Simon lui envoya 2.000 hommes d'élite pour prendre part au combat, avec de l' argent, de l' or et un matériel considérable.
1M 15.27 Tsy nety nandray izany ny mpanjaka, fa notsipahiny ny fanekena rehetra nataony taloha tamin' i Simona, dia nihatahany izy. Il ne voulut pas les recevoir; bien plus, il révoqua tout ce dont il avait convenu avec Simon auparavant et il devint tout autre à son égard.
...............
1M 15.32 Nony tonga tao Jerosalema Atenobiosa sakaizan' ny mpanjaka, ka naahita ity firentirentin' i Simona, izato latabatra rakotry ny kapoaka volamena sy volafotsy mbamin' ity voninahitra be nisehoany, dia nitolagaga ery ka ny tenin' andriana no naveriny nolazainy. Athénobius, ami du roi, vint à Jérusalem et vit la magnificence de Simon, son buffet garni de vases d' or et d' argent et tout l' apparat dont il s' entourait. Il en fut stupéfait et lui fit connaître les paroles du roi.
1M 15.33 Fa hoy Simona taminy: Tsy naka tanin' olona hafa izahay, na nahalasa zavatr' olona fa ny lovan-drazanay izay notanan' ny fahavalonay tsy an-drariny, nandritra ny fotoana vitsivitsy ihany. Simon lui répondit en ces termes : "Ce n' est point une terre étrangère que nous avons prise ni des biens d' autrui que nous avons conquis, mais c' est l' héritage de nos pères : c' est injustement que nos ennemis l' ont possédé un certain temps.
...............
1M 15.36 fa lasa izy niverina an-katezerana ho any amin' ny mpanjaka, nilaza taminy ny valy nataon' i Simona, ny hakanton' ny ao an-dapany, mbamin' izay rehetra hitany, ka nahatezitra mafy ny mpanjaka izany. Il s' en revint furieux chez le roi et lui fit connaître la réponse et la magnificence de Simon, bref, tout ce qu' il avait vu, ce qui mit le roi dans une grande colère.
...............
1M 16.2 Dia nantsoin' i Simona Jodasa sy Joany zanany roalahy zokiny indrindra, ka hoy izy taminy: Izaho sy ireo rahalahiko, dia nandresy ny fahavalon' Israely hatramin' ny fahatanoranay ka mandrak' androany, ary matetika izahay no mahavatra namonjy an' Israely tamin' ny tànanay. Simon appela alors ses deux fils les plus âgés, Judas et Jean, et leur dit : "Mes frères et moi, et la maison de mon père, nous avons combattu les ennemis d' Israël depuis notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nos mains ont réussi à sauver Israël maintes fois.
...............
1M 16.13 Naniry ho tonga tompon' ny tany izy, ka nisain-dratry hamadika an' i Simona mbamin' ireo zanay, mba hahafaty an' ireo. Son coeur s' enorgueillit; il aspira à se rendre maître du pays et formait des desseins perfides contre Simon et ses fils pour les supprimer.
1M 16.14 Simona izany nitsiditsidika ireo tanànan' i Jodea, nilozoka tamim-pitandremana lehibe amin' izay hiadanan' izy ireo, ka nidina tany Jerikao izy mbamin' i Matatiasa zanany, sy Jodasa, tamin' ny taona fahafito amby fitopolo amby zato, volana faharaika ambin' ny folo, dia volana Sabata izany. Or Simon faisait une tournée d' inspection dans les villes du pays, soucieux de ce qui regardait leur administration. Il descendit à Jéricho, lui et ses fils Mattathias et Judas, l' année 177, au onzième mois qui est le mois de Shebat.
...............
1M 16.16 Nony mamo Simona sy ireto zanany, noraisiny ny fiadiany, dia niantoraka tamin' i Simona tao an-trano fanasana izy, ka namono azy sy ireo zanany roalahy, mbamin' ny mpanompony vitsivitsy. Lorsque Simon fut ivre ainsi que ses fils, Ptolémée se leva avec ses hommes et, prenant leurs armes, ils se précipitèrent sur Simon dans la salle du festin et le tuèrent avec ses deux fils et quelques-uns de ses serviteurs.

      Makabeo II 2ème Livre des Maccabées
...............
2M 3.4 Nisy Simona anankiray izay anefa, avy amin' ny firenen' i Benjamina, voatendry ho mpanapaka ny tempoly, rafitra niady tamin' ny mpisorona lehibe, amin' ny momba ny fitandremana ny tsena ao an-tanàna. Mais un certain Simon, de la tribu de Bilga, institué prévôt du Temple, se trouva en désaccord avec le grand prêtre sur la police des marchés de la ville.
...............
2M 3.11 ny sasany koa an' i Hirkana zanak' i Tobia, lehilahy manan-kaja indrindra; ary tsy izay nolazain' i Simona mpanendrikendrika mankahala fivavahana akory no tena toe-javatra, fa ny tontalin' ny harena ao dia talenta volafotsy efa-jato, sy talenta volamena roan-jato; et une somme appartenant à Hyrcan, fils de Tobie, personnage occupant une très haute situation, et qu'à l' encontre de ce que colportait faussement l' impie Simon, il y avait en tout 400 talents d' argent et 200 talents d' or;
2M 4.1 Io Simona voalaza teo io, ilay mpitati-bolana ny amin' ny rakitra sy ny tanindrazany, io no nilaza ratsy an' i Oniasa: Izy io hoy izy, no namoky an' i Heliodora, izy no fototry ny loza rehetra. Le susdit Simon, passé dénonciateur du trésor et de la patrie, calomniait Onias comme si ce dernier avait fait assaillir Héliodore et avait été l' artisan de ce malheur.
...............
2M 4.3 Lasa lavitra loatra izany fandrafiana izany, fa vonoan' olona aza no vitan' ny iray amin' ny mpiandany amin' i Simona. Cette haine grandit au point que des meurtres furent commis par des affidés de Simon.
2M 4.4 Ka nony nodinihin' i Oniasa ny loza avy amin' izany fifampiandaniana izany, sy ny hatezeran' i Apolloniosa governoran' ny miaramilan' i Sele-Siria sy Fenisia, izay namporisika ny haratsian' i Simona, dia lasa izy nankany amin' ny mpanjaka; Considérant combien une telle rivalité était fâcheuse, et qu' Apollonius, fils de Ménesthée, stratège de Coelé-Syrie et Phénicie, ne faisait qu' accroître la méchanceté de Simon,
...............
2M 4.6 Satria hitany fa tsy misy azo andaminana izany toe-javatra izany sy hampiala an' i Simona amin' io zava-mahameloka efa natombony io, afa-tsy ny fanelanelanan' ny mpanjaka ihany. Il voyait bien en effet que, sans une intervention royale, il était impossible d' obtenir désormais la paix publique, et que Simon ne mettrait pas un terme à sa folie.
...............
2M 4.23 Nony afaka telo taona, nirahin' i Jasona Menelasa rahalahin' ilay Simona teo ambony, hanatitra ny vola tamin' ny mpanjaka sy hanefa ny fandoa amin' ny fanoratana raharaha lehibe amin' ny bokim-panjakana. Au bout de trois ans, Jason envoya Ménélas, frère du Simon signalé plus haut, porter l' argent au roi et mener à bien les négociations des affaires urgentes.
...............
2M 8.22 Napetrany hitakika isan-tokony avy Simona sy Josefa ary Jonatasa rahalahiny; nomeny miaramila diman-jato amby arivo avy. A la tête de chaque corps il mit ses frères Simon, Joseph et Jonathas, donnant à chacun d' eux 1.500 hommes.
...............
2M 10.19 Simona sy Josefa mbamin' i Zakea sy ny namany, ampy isa tsara, no navelan' i Makabeo hampikoy an' ireo, dia lasa nankany amin' izay nisy nahamaika izy. Maccabée laissa pour les assiéger Simon et Joseph avec Zacchée et les siens en nombre suffisant, et partit en personne pour des endroits où il y avait urgence.
2M 10.20 Kanjo lian-karena loatra ny miaramilan' i Simona ka nanaiky hosisihan' ny sasany tao anatin' ny tilikambo vola, dia nandray fito alina drakma ka navelany nandositra ny sasany taminy. Mais les gens de Simon, avides de richesses, se laissèrent gagner à prix d' argent par quelques-uns de ceux qui gardaient les tours et, pour une somme de 70.000 drachmes, ils en laissèrent s'échapper un certain nombre.
...............
2M 14.17 Simona rahalahin' i Jodasa no nandrafitra ny ady tamin' i Nikanora, nefa tratry ny fisehoan' ny fahavalo tampoka ka voan' ny faharesena kely ihany izy. Simon, frère de Judas, avait engagé le combat avec Nikanor, mais à cause de l' arrivée subite des adversaires, il avait subi un léger échec.

      Eklesiastika L'Ecclésiastique
Si 50.1 Simona zanak' i Oniasa no mpisorona lehibe, nanamboatra ny tranon' ny Tompo tamin' ny andro niainany, ary nanamafy ny tempoly nandritra ny andro niainany; C' est Simon fils d' Onias, le grand prêtre, qui pendant sa vie répara le Temple et durant ses jours fortifia le sanctuaire.

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 4.18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers. Ary nony nitsangantsangana teny amoron' ny Ranomasin' i Galilia Jesosy, dia nahita olona mirahalahy, dia Simona, izay atao hoe Petera, sy Andrea rahalahiny, nanarato teny amin' ny ranomasina; fa mpanarato izy. Ary raha nitsangatsangana teny amoron-dranomasin' i Galilea Jeso, nahita olona mirahalahy, dia Simona ilay atao hoe Piera sy Andre rahalahiny, nanarato teo amin' ny ranomasina, fa mpanarato izy ireo. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer ; car c'étaient des pêcheurs.
...............
Mat / Mt 10.2 Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; Ary izao no anaran' ny Apostoly roa ambin' ny folo lahy: Ny voalohany, Simona, izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny; Jakoba, zanak' i Zebedio, sy Jaona rahalahiny; Ary ireto no anaran' ny Apostoly roa ambin' ny folo lahy: Ny voalohany dia Simona izay atao hoe Piera, dia Andre rahalahiny, Les noms des douze apôtres sont les suivants : le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère ; puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère ;
...............
Mat / Mt 10.4 Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. sy Tadeo; Simona Kananeana ary Jodasy Iskariota, ilay namadika Azy. Simona ilay Kananeana, ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Simon le Zélé et Judas l' Iscariote, celui-là même qui l' a livré.
...............
Mat / Mt 13.55 Is not this the carpenter' s son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas? Tsy Ilehity va ilay Zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anaran' ny reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no rahalahiny? Tsy ilay zanaky ny mpandrafitra va io? Tsy Maria va no anaran-dreniny, ary tsy Jakoba, sy Josefa, sy Simona ary Joda va no rahalahiny? Celui-là n' est-il pas le fils du charpentier ? N' a-t-il pas pour mère la nommée Marie, et pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ?
...............
Mat / Mt 16.16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe: Hianao no Kristy, Zanak' Andriamanitra velona. Namaly Simona Piera ka nanao hoe: Hianao no Kristy zanak' Andriamanitra velona. Simon-Pierre répondit : " Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. "
Mat / Mt 16.17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Sambatra ianao, ry Simona Bar-jona; fa tsy nofo aman-drà no naneho anao izany, fa ny Raiko Izay any an-danitra. Dia namaly Jeso ka nanao taminy hoe: Sambatra hianao, ry Simona zanak' i Joany, fa tsy ny nofo aman-dra no nanambara izany taminao, fa ny Raiko izay any an-danitra. En réponse, Jésus lui dit : " Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t' est venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux.
...............
Mat / Mt 17.24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute? Ary nony tonga tao Kapernaomy izy, dia nankeo amin' i Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe: Moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekely va? Mandoa izy, hoy Piera. Ary raha niditra tao an-trano izy, dia notsenain' i Jeso nilazany hoe: Ahoana no hevitrao, ry Simona? Iza moa no angalan' ny mpanjaka etý an-tany hetra sy hajia? ny zanany sa ny olon-kafa? Comme ils étaient venus à Capharnaüm, les collecteurs du didrachme s' approchèrent de Pierre et lui dirent : " Est-ce que votre maître ne paie pas le didrachme ? " -
Mat / Mt 17.25 He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers? Dia hoy Petera: Mandoa ihany Izy. Ary raha vao tafiditra tao an-trano Petera, dia nosakanan' i Jesosy teny izy ka nataony hoe: Ahoana no hevitrao, ry Simona? Avy amin' iza moa no andraisan' ny mpanjaka etý an-tany fadin-tseranana sy vola hetra? Avy amin' ny zanany va, sa avy amin' ny olon-kafa? Ny olon-kafa, hoy Piera taminy. Raha izany ary, hoy Jeso, dia afaka ny zanany. " Mais si ", dit-il. Quand il fut arrivé à la maison, Jésus devança ses paroles en lui disant : " Qu' en penses-tu, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? "
...............
Mat / Mt 26.6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, Ary nony tany Betania Jesosy, tao an-tranon' i Simona boka, Ary nony tany Betania Jeso, tao an-tranon' i Simona boka, Comme Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux,
...............
Mat / Mt 27.32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross. Ary raha nandeha izy, dia nahita lehilahy Kyreniana anankiray, atao hoe Simona, ka izy notereny hitondra ny hazo fijalian' i Jesosy. Rahefa tafavoaka ny tanàna, dia nifanena tamin' ny lehilahy Sireneana anankiray atao hoe Simona izy ireo, ka notereny io hilanja ny hazo fijalian' i Jeso. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et le requirent pour porter sa croix.

  The Gospel according to Mark Marka Marka L'Évangile selon Saint Marc
...............
Mar / Mk 1.16 Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers. Ary nony nandalo teny amoron' ny Ranomasin' i Galilia Izy, dia nahita an' i Simona sy Andrea, rahalahin' i Simona, nanarato teo amin' ny ranomasina; fa mpanarato izy. Nony nandalo teny amoron' ny ranomasin' i Galilea izy, dia nahita an' i Simona sy Andre rahalahiny nanarato teo amin' ny ranomasina, fa mpanarato izy ireo. Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer ; car c'étaient des pêcheurs.
...............
Mar / Mk 1.29 And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John. Ary niaraka tamin' izay, raha nivoaka avy tao amin' ny synagoga izy, dia niditra tao an-tranon' i Simona sy Andrea Jesosy ary Jakoba sy Jaona. Raha vao nivoaka avy tao amin' ny sinagoga izy ireo, dia nankany an-tranon' i Simona sy Andre izy sy Jakoba ary Joany. Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d' André, avec Jacques et Jean.
Mar / Mk 1.30 But Simon' s wife' s mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her. Ary ny rafozam-bavin' i Simona nandry teo nanavin' ny tazo; ary niaraka tamin' izay dia nilaza azy taminy izy ireo. Ary ny rafozam-bavin' i Simona nandry teo am-pandriana fa nanavy, ka noresahin' izy ireo taminy niaraka tamin' izay. Or la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre, et aussitôt ils lui parlent à son sujet.
...............
Mar / Mk 1.36 And Simon and they that were with him followed after him. Ary dia nandeha nitady Azy Simona sy ny namany. Dia lasa nitady azy Simona sy ny namany, Simon et ses compagnons le poursuivirent
...............
Mar / Mk 3.16 And Simon he surnamed Peter; Ary Simona dia nomeny anarana hafa koa hoe Petera; Ary Simona nomeny fanampin' anarana hoe Piera; Il institua donc les Douze, et il donna à Simon le nom de Pierre,
...............
Mar / Mk 3.18 And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite, ary Andrea sy Filipo sy Bartolomeo sy Matio sy Tomasy sy Jakoba, zanak' i Alfeo, sy Tadeo sy Simona Kananeana ary Andre, sy Filipo, sy Bartelemy, sy Matio, sy Tomà, sy Jakoba zanak' i Alfe, sy Tade, sy Simona Zeloty, puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d' Alphée, Thaddée, Simon le Zélé,
...............
Mar / Mk 6.3 Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him. Tsy ilay mpandrafitra, zanak' i Maria, ary rahalahin' i Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va Ilehity? Ary tsy etý amintsika va ireo anabaviny? Dia tafintohina taminy izy. Moa tsy io va ilay mpandrafitra, zanak' i Maria, rahalahin' i Jakoba sy Josefa ary Joda sy Simona? Moa tsy atý amintsika va ny anabaviny? Dia tafintohina taminy izy ireo. Celui-là n' est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joset, de Jude et de Simon ? Et ses soeurs ne sont-elles pas ici chez nous ? " Et ils étaient choqués à son sujet.
...............
Mar / Mk 14.3 And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious; and she brake the box, and poured it on his head. Ary nony tany Betania Jesosy tao an-tranon' i Simona boka ka nipetraka nihinana, dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narda saro-bidy indrindra; dia novakiny ny tavoara, ka naidiny tamin' ny lohan' i Jesosy ny menaka. Ary nony tany Betania tao an-tranon' i Simona boka izy, dia nisy vehivavy anankiray niditra raha mbola nipetraka nihinana izy. Nitondra tavoara alabastra feno diloilo manitra sarobidy natao tamin' ny salohin' ny narda ravehivavy, ary novakiny ny tavoara, dia naidiny tamin' ny lohan' i Jeso ny menaka. Comme il se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, alors qu' il était à table, une femme vint, avec un flacon d' albâtre contenant un nard pur, de grand prix. Brisant le flacon, elle le lui versa sur la tête.
...............
Mar / Mk 14.37 And he cometh, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? couldest not thou watch one hour? Ary avy Izy ka nahita azy ireo matory, dia hoy Izy tamin' i Petera: Ry Simona, matory va ianao? Tsy nahazaka niari-tory na dia ora iray ihany aza va ianao? Dia nankeo amin' ny mpianany izy, ka nahita azy natory, ary nilaza tamin' i Piera hoe: Ry Simona, matory va hianao? Tsy nahari-tory ora iray akory va hianao? Il vient et les trouve en train de dormir ; et il dit à Pierre : " Simon, tu dors ? Tu n' as pas eu la force de veiller une heure ?
...............
Mar / Mk 15.21 And they compel one Simon a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross. Ary Simona Kyreniana (rain' i Aleksandro sy Rofosy) izay nandalo avy tany an-tsaha, no notereny hitondra ny hazo fijalian' i Jesosy. Ary nisy lehilahy Sireneana atao hoe Simona, rain' i Aleksandra sy Rofosy, nandalo avy any an-tsaha, dia noteren' izy ireo hilanja ny hazo fijaliany, Et ils requièrent, pour porter sa croix, Simon de Cyrène, le père d' Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs.

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 4.38 And he arose out of the synagogue, and entered into Simon' s house. And Simon' s wife' s mother was taken with a great fever; and they besought him for her. Ary nony nitsangana niala tao amin' ny synagoga Jesosy, dia niditra tao an-tranon' i Simona. Ary azon' ny tazo mafy ny rafozam-bavin' i Simona; ary izy ireo nangataka taminy hahasitrana azy. Nony nitsangana niala tao amin' ny sinagoga Jeso, dia niditra tao an-tranon' i Simona. Sendra azon' ny tazo mahery ny rafozambavin' i Simona tamin' izay, ka niangavian' ny olona izy hahasitrana azy. Partant de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre, et ils le prièrent à son sujet.
...............
Lio / Lk 5.3 And he entered into one of the ships, which was Simon' s, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down, and taught the people out of the ship. Ary niditra teo amin' ny sambokely anankiray izay an' i Simona Izy, dia nangataka taminy hihataka kely amin' ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambokely Izy ka nampianatra ny vahoaka. dia niditra tamin' ny sambo kely anankiray izay an' i Simona ka nangataka taminy mba hihataka kely amin' ny tany, vao nipetraka teo an-tsambo kely nampianatra ny vahoaka. Il monta dans l' une des barques, qui était à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre ; puis, s'étant assis, de la barque il enseignait les foules.
Lio / Lk 5.4 Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught. Ary rehefa nitsahatra niteny Jesosy, dia hoy Izy tamin' i Simona: Mandrosoa ho any amin' ny lalina, dia alatsaho ny haratonareo hahazoana hazandrano. Rahefa nitsahatra niteny izy, dia nanao tamin' i Simona hoe: Mandrosoa eny amin' ny lalina, dia alatsaho ny haratonareo hahazoana hazandrano; Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : " Avance en eau profonde, et lâchez vos filets pour la pêche. "
Lio / Lk 5.5 And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing: nevertheless at thy word I will let down the net. Fa Simona namaly ka nanao hoe: Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona; kanefa noho ny teninao; dia halatsako ihany ny harato. fa hoy ny navalin' i Simona azy: Tompoko, efa niasa mafy nandritra ny alina izahay, fa tsy nahazo na inona na inona; nefa noho ny teninao dia halatsako ihany ny harato. Simon répondit : " Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais lâcher les filets. "
...............
Lio / Lk 5.8 When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me; for I am a sinful man, O Lord. Ary rehefa hitan' i Simona Petera izany, dia niankohoka tamin' ny tongotr' i Jesosy izy ka nanao hoe: Tompoko, mialà amiko, fa olo-meloka aho. Nony nahita izany Simona Piera dia niankohoka tamin' ny tongotr' i Jeso ka nanao hoe: Mialà amiko, Tompoko, fa mpanota aho; A cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus, en disant : " Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ! "
...............
Lio / Lk 5.10 And so was also James, and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona, zanak' i Zebedio, izay niombon-draharaha tamin' i Simona. Dia hoy Jesosy tamin' i Simona: Aza matahotra; hatramin' izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. ary toy izany koa Jakoba sy Joany zanak' i Zebede izay iray raharaha tamin' i Simona. Dia hoy Jeso tamin' i Simona: Aza matahotra, fa hatramin' izao dia hanarato olona hianao. pareillement Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon : " Sois sans crainte ; désormais ce sont des hommes que tu prendras. "
...............
Lio / Lk 6.14 Simon, (whom he also named Peter,) and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew, dia Simona, izay nataony hoe koa Petera, sy Andrea rahalahiny, sy Jakoba sy Jaona sy Filipo sy Bartelemeo dia Simona izay nataony hoe Piera, sy Andre rahalahiny, Jakoba sy Joany, Filipo sy Bartelemy, Simon, qu' il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,
Lio / Lk 6.15 Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes, sy Matio sy Tomasy sy Jakoba, zanak' i Alfeo, sy Simona, izay atao hoe Zelota, Matio sy Tomà, Jakoba zanak' i Alfe, sy Simona izay atao hoe Zeloty, Matthieu, Thomas, Jacques fils d' Alphée, Simon appelé le Zélote,
...............
Lio / Lk 7.40 And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Ry Simona, manan-kolazaina aminao Aho. Dia hoy izy: Lazao ary, Mpampianatra ô. Ary Jeso niteny taminy nanao hoe: Ry Simona, misy zavatra holazaiko aminao. Dia hoy izy: Lazao, ry Mpampianatra. Mais, prenant la parole, Jésus lui dit : " Simon, j' ai quelque chose à te dire. " - " Parle, maître ", répond-il. -
...............
Lio / Lk 7.43 Simon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. Simona namaly ka nanao hoe: Ataoko fa ilay namoizany be. Dia hoy Izy taminy: Marina ny hevitrao. Ataoko fa ilay namoizany bebe kokoa, hoy Simona namaly azy. Marina ny anao, hoy izy taminy. Simon répondit : " Celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. " Il lui dit : " Tu as bien jugé. "
Lio / Lk 7.44 And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. Ary Jesosy nitodika nijery an-dravehivavy ka nanao tamin' i Simona hoe: Hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao Aho; nefa tsy mba nanome Ahy rano hanasana ny tongotro ianao; fa izy kosa nahakotsa ny tongotro tamin' ny ranomasony, dia namaoka azy tamin' ny volon-dohany. Dia nitodika an-dravehivavy izy ka nanao tamin' i Simona hoe: Hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho, fa hianao tsy nanome rano hanasako tongotra, izy kosa nanondraka ny tongotro tamin' ny ranomasony sy namaoka azy tamin' ny volon-dohany. Et, se tournant vers la femme : " Tu vois cette femme ? dit-il à Simon. Je suis entré dans ta maison, et tu ne m' as pas versé d' eau sur les pieds ; elle, au contraire, m' a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux.
...............
Lio / Lk 22.31 And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat: Ary hoy ny Tompo: Ry Simona, ry Simona, indro, Satana efa nilofo nitady anareo hokororohiny toy ny vary. Ary hoy ny Tompo: Ry Simona, ry Simona, indro Satana nitady hikororoka anareo tahaka ny vary, " Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous cribler comme le froment ;
...............
Lio / Lk 23.26 And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus. Ary raha nitondra an' i Jesosy izy, dia nitana lehilahy Kyreniana anankiray atao hoe Simona, izay vao avy any an-tsaha, ka nampitondra iny ny hazo fijaliana hanaraka an' i Jesosy. Ary raha nitondra azy izy ireo, dia nisy lehilahy Sireneana anankiray avy any an-tsaha atao hoe Simona notanany, dia nampitondrainy ny hazo fijaliana nanaraka an' i Jeso. Quand ils l' emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus.
...............
Lio / Lk 24.34 Saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon. sady nilaza hoe: Efa nitsangana marina tokoa ny Tompo ka efa niseho tamin' i Simona. sady nilaza hoe: Efa nitsangana tokoa ny Tompo, ary efa niseho tamin' i Simona izy. qui dirent : " C' est bien vrai ! le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon ! "

  The Gospel according to John Jaona Joany L'Évangile selon Saint Jean
...............
Jao / Jo 1.40 One of the two which heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter' s brother. Andrea, rahalahin' i Simona Petera, no anankiray tamin' izy roa lahy, izay nandre ny tenin' i Jaona ka nanaraka an' i Jesosy. Andre rahalahin' i Simona Piera no anankiray tamin' izy roa lahy izay nandre ny tenin' i Joany ka nanaraka an' i Jeso. André, le frère de Simon-Pierre, était l' un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et suivi Jésus.
Jao / Jo 1.41 He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ. Izy no nahita an' i Simona rahalahiny aloha, dia hoy izy taminy: Efa nahita ny Mesia izahay (izay atso hoe, raha adika, ny Kristy). Ary ny olona voalohany nifanena taminy kosa dia Simona rahalahiny ka nilazany hoe: Efa hitanay ny Mesia (izany hoe ny Kristy, raha adika). Il rencontre en premier lieu son frère Simon et lui dit : " Nous avons trouvé le Messie " - ce qui veut dire Christ.
Jao / Jo 1.42 And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, A stone. Dia nitondra azy ho any amin' i Jesosy izy. Ary nony nijery azy Jesosy, dia hoy Izy: Hianao no Simona, zanak' i Jaona; ianao hatao hoe Kefasy (izay atao hoe, raha adika, Petera) Dia nentiny nankany amin' i Jeso izy, ka nony nijery azy Jeso dia nanao hoe: Hianao no Simona zanak' i Joany; hatao hoe Sefasy hianao, izany hoe, Piera. Il l' amena à Jésus. Jésus le regarda et dit : " Tu es Simon, le fils de Jean ; tu t' appelleras Céphas " - ce qui veut dire Pierre.
...............
Jao / Jo 6.8 One of his disciples, Andrew, Simon Peter' s brother, saith unto him, Ny mpianany anankiray, dia Andrea, rahalahin' i Simona Petera, nilaza taminy hoe: Ny anankiray tamin' ny mpianany koa, dia Andre rahalahin' i Simona Piera, nilaza taminy hoe: Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit :
...............
Jao / Jo 6.68 Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life. Simona Petera namaly Azy hoe: Tompo ô, hankany amin' iza moa izahay? Hianao no manana ny tenin' ny fiainana mandrakizay. Ka hoy Jeso tamin' ny roa ambin' ny folo lahy: Hianareo koa va mba te-hiala? Simon-Pierre lui répondit : " Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Jao / Jo 6.69 And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Ary izahay mino ka mahalala fa Hianao no Ilay Masin' Andriamanitra. Dia namaly Simona Piera ka nanao taminy hoe: Tompo ô, hankany amin' iza àry izahay? Hianao no manana ny tenin' ny fiainana mandrakizay; Nous, nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. "
...............
Jao / Jo 6.71 He spake of Judas Iscariot the son of Simon: for he it was that should betray him, being one of the twelve. Fa Izy nilaza an' i Jodasy, zanak' i Simona Iskariota; fa izy no ilay efa hamadika Azy, nefa isan' ny roa ambin' ny folo lahy. Jeso namaly azy ireo hoe: Moa tsy izaho no nifidy anareo roa ambin' ny folo lahy? nefa demony ny iray aminareo. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote ; c' est lui en effet qui devait le livrer, lui, l' un des Douze.
Jao / Jo 6.72 Jodasy zanak' i Simona Iskariota no nantsoiny, fa io, izay isan' ny roa ambin' ny folo lahy, no hamadika azy.
...............
Jao / Jo 13.2 And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon' s son, to betray him; Ary raha mbola teo amin' ny fisakafoana hariva, ary Jodasy Iskariota, zanak' i Simona, efa nomen' ny devoly saina rahateo mba hamadika Azy, Ary raha mbola teo amin' ny fisakafoana hariva, Jodasy Iskariota zanak' i Simona moa efa nomen' ny demony hevitra hamadika azy, Au cours d' un repas, alors que déjà le diable avait mis au coeur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer,
...............
Jao / Jo 13.6 Then cometh he to Simon Peter: and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Dia nankeo amin' i Simona Petera Izy; fa hoy Petera taminy: Tompoko, Hianao va hanasa ny tongotro? Ary nanatona an' i Simona Piera izy; fa hoy Piera taminy: Adre! Hianao ve, Tompoko, no hanasa ny tongotro? Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui dit : " Seigneur, toi, me laver les pieds ? "
...............
Jao / Jo 13.9 Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Dia hoy Simona Petera taminy: Tompoko, tsy ny tongotro ihany ary, fa ny tanako sy ny lohako koa. Dia hoy Simona Piera taminy: Tsy ny tongotro ihany àry, Tompoko, fa ny tànako sy ny lohako koa. Simon-Pierre lui dit : " Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! "
...............
Jao / Jo 13.24 Simon Peter therefore beckoned to him, that he should ask who it should be of whom he spake. Simona Petera nanatsika azy ka nanao taminy hoe: Lazao izay izy. ka nanatsika azy Piera nanao taminy hoe: Iza ilay lazainy izay? Simon-Pierre lui fait signe et lui dit : " Demande quel est celui dont il parle. "
...............
Jao / Jo 13.26 Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Ilay homeko ny sombin-kanina lemako no izy. Ary rehefa nolemany ny sombin-kanina, dia noraisiny ka nomeny an' i Jodasy, zanak' i Simona Iskariota. Ary hoy Jeso hoe: Izay hotolorako sombi-mofo natsoboka tamin' ny rò no izy. Dia natsobony ny mofo ka natolony an' i Jodasy Iskariota zanak' i Simona. Jésus répond : " C' est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. " Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote.
...............
Jao / Jo 13.36 Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards. Hoy Simona Petera taminy: Tompoko, hankaiza moa Hianao? Jesosy namaly hoe: Izay alehako, dia tsy azonao anarahana Ahy ankehitriny fa hanaraka Ahy ihany ianao rahatrizay. Hoy Simona Piera taminy: Ho aiza hianao, Tompoko? Dia hoy Jeso: Ankehitriny tsy azonao aleha izay alehako, fa any aoriana mbola hanaraka ahy hianao. Simon-Pierre lui dit : " Seigneur, où vas-tu ? " Jésus lui répondit : " Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; mais tu me suivras plus tard. "
...............
Jao / Jo 18.10 Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high priest' s servant, and cut off his right ear. The servant' s name was Malchus. Ary Simona Petera nanana sabatra, dia nanatsoaka azy ka nikapa ny mpanompon' ny mpisoronabe ary nahafaka ny sofiny ankavanana. Ary Malko no anaran' ilay mpanompo. Ary nanan-tsabatra Simona Piera ka notsoahany dia nasiany ny mpanompon' ny lehiben' ny mpisorona, ka afaka tery ny sofiny an-kavanana: Malkosy no anaran' ilay mpanompo. Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l' oreille droite. Ce serviteur avait nom Malchus.
...............
Jao / Jo 18.15 And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple: that disciple was known unto the high priest, and went in with Jesus into the palace of the high priest. Ary Simona Petera sy ny mpianatra anankiray koa dia nanaraka an' i Jesosy; ary fantatry ny mpisoronabe izany mpianatra izany, dia niara-niditra tamin' i Jesosy ho ao an-kianjan' ny tranon' ny mpisoronabe izy. Nanaraka an' i Jeso tamin' izany i Piera sy ny mpianatra anankiray hafa; ary fantatry ny lehiben' ny mpisorona ilay mpianatra anankiray, ka niara-niditra tamin' i Jeso tao amin' ny tokotanin' ny lehiben' ny mpisorona. Or Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu' un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre et entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre,
...............
Jao / Jo 18.25 And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? He denied it, and said, I am not. Ary Simona Petera nijanona namindro. Dia nisy nilaza taminy hoe: Moa ianao koa mba isan' ny mpianany? Fa izy nandà ka nanao hoe: Tsia. Ary Simona Piera nijanona namindro teo koa, ka nisy nanao taminy hoe: Moa tsy isan' ny mpianany koa va hianao? Fa nandà izy nanao hoe: Tsia. Or Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Ils lui dirent : " N' es-tu pas, toi aussi, de ses disciples ? " Lui le nia et dit : " Je n' en suis pas. "
...............
Jao / Jo 20.2 Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Dia nihazakazaka nankany amin' i Simona Petera sy ilay mpianatra tian' i Jesosy izy ka nanao taminy hoe: Nalain' olona tao am-pasana ny Tompo, ka tsy fantatray izay nametrahany Azy. Dia lasa izy nihazakazaka nankany amin' i Simona Piera sy ilay mpianatra malalan' i Jeso, ka nanao tamin' ireo hoe: Nalain' olona tao am-pasana ny Tompo, ka tsy fantatray izay nametrahany azy. Elle court alors et vint trouver Simon-Pierre, ainsi que l' autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : " On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l' a mis. "
...............
Jao / Jo 20.6 Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie, Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy, dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambam-paty nipetraka teo, Nony tonga kosa Piera nanarakaraka azy, dia niditra teo am-pasana ka nahita ny lamba nipetraka teo, Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait ; il entra dans le tombeau ; et il voit les linges, gisant à terre,
...............
Jao / Jo 21.2 There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples. Niaraka Simona Petera sy Tomasy, izay atao hoe Didymo, sy Natanaela, ilay avy tany Kana any Galilia, sy ireo zanak' i Zebedio ary mpianatra roa lahy hafa koa. Tafaraka Simona Piera sy Tomà izay atao hoe Didimo, ary Natanaely izay avy tany Kanàn' i Galilea, mbamin' ireo zanak' i Zebede sy mpianatra roa lahy hafa koa. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaèl, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble.
Jao / Jo 21.3 Simon Peter saith unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth, and entered into a ship immediately; and that night they caught nothing. Hoy Simona Petera taminy: Handeha hanarato aho. Hoy ireo taminy: Handeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra an-tsambokely, ary tamin' iny alina iny dia tsy nahazo na inona na inona akory izy. Fa hoy Simona Piera tamin' izy ireo: Handeha hanarato aho. Fa hoy ireo taminy: Handeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy rehetra ka niditra tao an-tsambo kely, nefa tsy nahazo na inona na inona izy tamin' iny alina iny. Simon-Pierre leur dit : " Je m' en vais pêcher. " Ils lui dirent : " Nous venons nous aussi avec toi. " Ils sortirent, montèrent dans le bateau et, cette nuit-là, ils ne prirent rien.
...............
Jao / Jo 21.7 Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher' s coat unto him, (for he was naked,) and did cast himself into the sea. Ary hoy ny mpianatra izay tian' i Jesosy tamin' i Petera: Ny Tompo iry . Ary raha ren' i Simona Petera fa ny Tompo iny, dia nisikinany ny akanjo ivelany (fa tsy niakanjo izy), ka nirotsaka teo amin' ny ranomasina izy. Ary hoy ilay mpianatra malalan' i Jeso tamin' i Piera: Ny Tompo io. Nony ren' i Simona Piera fa hoe ny Tompo io, dia noraisiny nisikinany ny akanjony ivelany fa efa nesoriny ka nirotsaka tamin' ny ranomasina izy. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : " C' est le Seigneur ! " A ces mots : " C' est le Seigneur ! " Simon-Pierre mit son vêtement - car il était nu - et il se jeta à l' eau.
...............
Jao / Jo 21.11 Simon Peter went up, and drew the net to land full of great fishes, an hundred and fifty and three: and for all there were so many, yet was not the net broken. Dia niakatra Simona Petera, ka nosarihany ho eo an-tanety ny harato feno hazandrano vaventy, telo amby dimam-polo amby zato; ary na dia be tahaka izany aza izy, dia tsy triatra ny harato. Dia niakatra Simona Piera, ka nitarika ny harato feno hazandrano vaventy telo amby dimam-polo amby zato; nefa tsy triatra ny harato na dia betsaka toy izany aza izy. Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de gros poissons : cent cinquante trois ; et quoiqu' il y en eût tant, le filet ne se déchira pas.
...............
Jao / Jo 21.15 So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesosy tamin' i Simona Petera: Simona, zanak' i Jaona, moa ny fitiavanao Ahy mihoatra noho ny fitiavan' ireto? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Hianao mahalala fa tia Anao aho. Dia hoy Izy taminy: Fahano ary ny ondrikeliko. Nony avy nisakafo izy ireo, dia hoy Jeso tamin' i Simona Piera: Ry Simona zanak' i Joany, moa tia ahy mihoatra noho ireto va hianao? Ka hoy ny navaliny azy: Eny, Tompoko, fantatrao fa tiako hianao. Dia hoy izy taminy: Fahano ny zanak' ondriko. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : " Simon, fils de Jean, m' aimes-tu plus que ceux-ci ? " Il lui répondit : " Oui, Seigneur, tu sais que je t' aime. " Jésus lui dit : " Pais mes agneaux. "
Jao / Jo 21.16 He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. Hoy indray Izy taminy fanindroany: Simona, zanak' i Jaona, moa tia Ahy va ianao? Dia hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Hianao mahalala fa tia Anao aho. Dia hoy Izy taminy: Andraso ary ny ondriko. Ary hoy indray izy taminy fanindroany: Ry Simona zanak' i Joany, moa tianao va aho? Ka hoy ny navaliny azy: Eny, Tompoko, fantatrao fa tiako hianao. Dia hoy izy taminy: Fahano ny zanak' ondriko. Il lui dit à nouveau, une deuxième fois : " Simon, fils de Jean, m' aimes-tu ? " - " Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t' aime. " Jésus lui dit : " Pais mes brebis. "
Jao / Jo 21.17 He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. Hoy Izy fanintelony: Simona, zanak' i Jaona, moa tia Ahy va ianao? Dia nalahelo Petera, satria Izy nanao intelo taminy hoe: Moa tia Ahy va ianao? Ka hoy izy taminy: Tompoko, Hianao mahalala ny zavatra rehetra; fantatrao fa tia Anao aho. Hoy Jesosy taminy: Fahano ary ny ondriko. Ary hoy indray izy taminy fanintelony: Ry Simona zanak' i Joany, moa tianao va aho? Dia nalahelo Piera fa nontaniany fanintelony hoe: Moa tia ahy va hianao? ka hoy izy taminy: Hianao mahalala ny zavatra rehetra, Tompoko, ka fantatrao fa tiako hianao. Dia hoy izy taminy: fahano àry ny reniondriko. Il lui dit pour la troisième fois : " Simon, fils de Jean, m' aimes-tu ? " Pierre fut peiné de ce qu' il lui eût dit pour la troisième fois : " M' aimes-tu ? ", et il lui dit : " Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t' aime. " Jésus lui dit : " Pais mes brebis.

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 1.13 And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James. Ary rehefa tafiditra izy, dia niakatra ho any an-trano ambony, izay fitoerany, - dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanak' i Alfeo, sy Simona Zelota ary Jodasy, zanak' i Jakoba. Nony tonga dia niakatra tao amin' ilay rihana fitoerany izy ireo, dia Piera sy Joany, Jakoba sy Andre, Filipo sy Tomà, Bartelemy sy Matio, Jakoba zanak' i Alfe sy Simona Zeloty, ary Joda rahalahin' i Jakoba. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d' Alphée et Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.
...............
Asa 8.9 But there was a certain man, called Simon, which beforetime in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one: Ary nisy lehilahy anankiray rahateo teo an-tanàna, atao hoe Simona, izay nanao ody ka nahatalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azy ho zavatra; Ary nisy lehilahy anankiray atao hoe Simona, izay efa tao an-tanàna rahateo: mpamoha angatra nahatalanjona ny vahoakan' i Samaria izy io, ka nanao ny tenany ho zavatra. Or il y avait déjà auparavant dans la ville un homme appelé Simon, qui exerçait la magie et jetait le peuple de Samarie dans l'émerveillement. Il se disait quelqu' un de grand,
...............
Asa 8.13 Then Simon himself believed also: and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done. Ary Simona koa mba nino; ary rehefa natao batisa izy, dia nanaraka an' i Filipo. Ary talanjona izy, raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. Na ny tenan' i Simona aza dia mba nino; ary rahefa natao batemy izy dia tsy nahasaraka an' i Filipo, sady talanjona erý nahita ny famantarana amam-pahagagana lehibe tanteraka teo anatrehany. Simon lui-même crut à son tour ; ayant reçu le baptême, il ne lâchait plus Philippe, et il était dans l'émerveillement à la vue des signes et des grands miracles qui s' opéraient sous ses yeux.
...............
Asa 8.18 And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money, Ary Simona, nony nahita fa ny fametrahan' ny Apostoly tanana no nanomezana ny Fanahy Masina, dia nitondra vola homena azy Nony hitan' i Simona fa fametrahan' ny Apostoly tànana no nanomezana ny Fanahy Masina, dia nanolotra vola azy izy Mais quand Simon vit que l' Esprit Saint était donné par l' imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l' argent.
...............
Asa 8.24 Then answered Simon, and said, Pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come upon me. Ary Simona namaly ka nanao hoe: Mangataha ho ahy amin' ny Tompo, mba tsy ho tonga amiko izay nolazainareo. Dia namaly Simona ka nanao hoe: Mivavaha ho ahy amin' ny Tompo hianareo, mba tsy hanjò ahy izay voalazareo. Simon répondit : " Intercédez vous-mêmes pour moi auprès du Seigneur, afin que rien ne m' arrive de ce que vous venez de dire. "
...............
Asa 9.43 And it came to pass, that he tarried many days in Joppa with one Simon a tanner. Ary Petera nitoetra andro maromaro tany Jopa tao amin' i Simona mpandon-koditra. Ary Piera nitoetra andro maromaro tany Jope, tao amin' ny mpandon-koditra anankiray atao hoe Simona. Pierre demeura un certain temps à Joppé chez un corroyeur appelé Simon.
...............
Asa 10.5 And now send men to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter: Koa ankehitriny maniraha olona hankany Jopa, ka ampanalao Simona anankiray, izay atao hoe koa Petera; Koa ankehitriny, maniraha olona ho any Jope haka an' i Simona anankiray, izay atao hoe Piera. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre.
Asa 10.6 He lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the sea side: he shall tell thee what thou oughtest to do. mitoetra ao amin' i Simona mpandon-koditra izy, eo amoron-dranomasina ny tranony. Mitoetra ao an-tranon' i Simona mpandon-koditra eo amoron-dranomasina izy, ary izy no hilaza aminao ny tsy maintsy hataonao. Il loge chez un certain Simon, un corroyeur, dont la maison se trouve au bord de la mer. "
...............
Asa 10.17 Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made enquiry for Simon' s house, and stood before the gate, Ary raha mbola nieritreritra tao am-pony Petera ny amin' izay anton' ny fahitana efa hitany, dia, indreo, ny olona izay nirahin' i Kornelio nanontany ny tranon' i Simona ka nijanona teo am-bavahady, Mbola mieritreritra ny hevitry ny zavatra hitany tamin' ny tsindrimandry eo Piera no izay tonga ao am-bavahady ny irak' i Kornely nanontany ny tranon' i Simona. Tout perplexe, Pierre était à se demander en lui-même ce que pouvait bien signifier la vision qu' il venait d' avoir, quand justement les hommes envoyés par Corneille, s'étant enquis de la maison de Simon, se présentèrent au portail.
Asa 10.18 And called, and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there. dia niantso ka nanontany na mitoetra ao Simona, izay atao hoe koa Petera, na tsia. Dia niantso izy ireo, ka nanontany raha mitoetra ao Simona, izay atao hoe Piera. Ils appelèrent et s' informèrent si c'était bien là que logeait Simon surnommé Pierre.
...............
Asa 10.32 Send therefore to Joppa, and call hither Simon, whose surname is Peter; he is lodged in the house of one Simon a tanner by the sea side: who, when he cometh, shall speak unto thee. Koa maniraha hankany Jopa, ka ampanalao Simona, izay atao hoe koa Petera: mitoetra ao an-tranon' i Simona mpandon-koditra eo amoron-dranomasina izy. Koa maniraha ho any Jope, ampanalao Simona izay atao hoe Piera, mitoetra ao an-tranon' i Simona mpandon-koditra eo amoron-dranomasina, fa izy no hilaza aminao. Envoie donc quérir à Joppé Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison du corroyeur Simon, au bord de la mer. "
...............
Asa 11.13 And he shewed us how he had seen an angel in his house, which stood and said unto him, Send men to Joppa, and call for Simon, whose surname is Peter; Ary nambarany taminay ny nahitany ny anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe: Maniraha ho any Jopa, ka ampanalao Simona, izay atao hoe koa Petera; Notantarain-dralehilahy taminay ny nahitany ny anjely nitsangana tao an-tranony, ka nanao taminy hoe: Maniraha ho any Jope, ampanalao Simona izay atao hoe Piera, Il nous raconta comment il avait vu un ange se présenter chez lui et lui dire : "Envoie quérir à Joppé Simon, surnommé Pierre.
...............
Asa 15.14 Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles, to take out of them a people for his name. Simeona efa nanambara izay nitsinjovan' Andriamanitra ny jentilisa tamin' ny voalohany hanalany olona aminy hankalazana ny anarany. Ny amin' ny namangian' Andriamanitra ny jentily aloha, mba hangalany vahoaka hanaja ny anarany amin' izy ireo, dia efa voatantaran' i Simona. Syméon a exposé comment, dès le début, Dieu a pris soin de tirer d' entre les païens un peuple réservé à son Nom.

  2nd Letter of Peter 2 Petera Piera II 2ème Épître de Saint Pierre
2Pe / 2P 1.1 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ: Simona Petera, mpanompo sy Apostolin' i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin' ny fahamarinan' i Jesosy Kristy, Andriamanitsika sy Mpamonjy: Simona Piera, mpanompo sy Apostolin' i Jeso-Kristy, mamangy an' izay nahazo ny finoana saro-bidy toa anay, noho ny fahamarinan' i Jeso-Kristy Andriamanitra Mpamonjy antsika: Syméon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus Christ une foi d' un aussi grand prix que la nôtre,