Chapitres et versets citant Adorama

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 20.24 And Adoram was over the tribute: and Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder: ary Adorama no komandin' ny mpanao fanompoana; ary Josafata, zanak' i Ahiloda, no mpitadidy ny raharaham-panjakana; Adorama no mpandamina ny momba ny fanompoana; Josafata zanak' i Ahiloda no mpitahiry ny bokim-panjakana; Adoram était chef de la corvée; Yehoshaphat fils d' Ahilud était héraut;

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 4.6 And Ahishar was over the household: and Adoniram the son of Abda was over the tribute. ary Ahisara no lehiben' ny tao an-dapa; ary Adonirama, zanak' i Abda, no komandin' ny mpanao fanompoana. Ahisara no lehiben' ny tao an-dapa; ary Adonirama zanak' i Abdà no mpiadidy ny momba ny fanompoana. Ahishar, maître du palais. Éliab fils de Joab, chef de l' armée. Adoram fils d' Abda, chef de la corvée.
...............
1Mp 5.18 And Solomon' s builders and Hiram' s builders did hew them, and the stonesquarers: so they prepared timber and stones to build the house. Fa ankehitriny Jehovah Andriamanitro efa nanome ahy fitsaharana amin' ny manodidina, ka tsy misy fahavalo na loza manjo intsony. Ary, indro, izaho mikasa hanao trano ho an' ny anaran' i Jehovah Andriamanitro, araka ilay nolazain' i Jehovah tamin' i Davida raiko hoe: Ny zanakao izay hapetrako eo amin' ny seza fiandriananao handimby anao, izy no hanao trano ho an' ny anarako. Roa dia mba asaovy misy mikapa hazo sedera any Libanona ho ahy; ary ny vahoakako hiarata amin' ny vahoakanao, ka ny karaman' ny vahoakanao dia homeko anao araka izay hotononinao; fa fantatrao fa tsy mba misy olona atý aminay mahay mikapa hazo tahaka ny Sidoniana. Ary rehefa ren' i Hirama ny tenin' i Solomona, dia faly indrindra izy ka nanao hoe: Ankehitriny izao dia isaorana anie Jehovah, Izay nanome zanakalahy hendry ho Davida hanapaka izao olona betsaka izao. Ary Hirama naniraka tany amin' i Solomona hanao hoe: Efa reko ny nanirahanao tatý amiko; koa izaho dia hanao izay rehetra irinao ny amin' ny hazo sedera sy ny hazo kypreso. Ny vahoakako hitondra azy midina avy any Libanona ho any amin' ny ranomasina, ary hofeheziko ka hampandehaniko mitsinkafona amin' ny rano ho any amin' izay hotononinao, ary any vao hoberahiko izy, ka dia ianao kosa no hampaka azy; ary ianao dia hanao izay iriko amin' ny fanomezan-kanina ho an' ny ankohonako. Ary Hirama dia nanome hazo sedera sy hazo kypreso ho an' i Solomona araka izay rehetra nilainy. Ary Solomona kosa nanome an' i Hirama vary tritika roa alina kora ho an' ny ankohonany ary diloilo roa-polo kora avy amin' ny oliva voatoto; izany no nomen' i Solomona an' i Hirama isan-taona isan-taona. Ary Jehovah nanome fahendrena an' i Solomona, araka izay nolazainy taminy; ary nihavana Hirama sy Solomona, ka nanao fanekena izy roa lahy. Ary Solomona mpanjaka naka olona tamin' ny Isiraely rehetra hanao fanompoana, ka olona telo alina no nalainy. Ary nirahiny nankany Libanona ireny, dia iray alina no indray milatsaka isam-bolana; iray volana izy no tany Libanona, ary roa volana kosa mba tany an-tranony; ary Adonirama no nifehy azy rehetra. Ary Solomona nanana mpitondra entana fito alina sy tambato valo alina teny an-tendrombohitra, afa-tsy ny lehiben' ireo olona voatendrin' i Solomona ireo, izay nitandrina ny raharaha, dia telonjato amby telo arivo lahy izay nifehy ny mpiasa. Ary ny mpanjaka dia nandidy hanamboatra vato vaventy tsara sady voapaika hatao fanorenan' ny trano. Ary ny mpiasan' i Solomona sy Hirama (indrindra fa ny avy any Gebala) no nipaika sy nanamboatra ny hazo sy ny vato hatao trano. Fa izaho kosa ankehitriny, dia nomen' ny Tompo Andriamanitro fitsaharana amin' ny manodidina rehetra; fa tsy misy fahavalo na zava-manahirana intsony. Maintenant, Yahvé mon Dieu m' a donné la tranquillité alentour : je n' ai ni adversaire ni contrariété du sort.
...............
1Mp 5.28 Ireo no nirahiny hankany Libàna nifandimby isam-bolana, natao iray alina avy, ka iray volana izy no tany Libàna, roa volana kosa mba tany an-tranony, ary Adonirama no nifehy ny olona mpanao fanompoana. Il les envoya au Liban, dix mille par mois, à tour de rôle : ils étaient un mois au Liban et deux mois à la maison ; Adoram était chef de la corvée.
...............
1Mp 12.18 Then king Rehoboam sent Adoram, who was over the tribute; and all Israel stoned him with stones, that he died. Therefore king Rehoboam made speed to get him up to his chariot, to flee to Jerusalem. Ary dia naniraka an' i Adorama, komandin' ny mpanao fanompoana, Rehoboama mpanjaka, nefa ny Isiraely rehetra nitora-bato azy, ka maty izy. Dia niezaka faingana nankeo amin' ny kalesiny Rehoboama mpanjaka handositra ho any Jerosalema. Naniraka an' i Adorama, lehiben' ny mpamory hetra, Roboama mpanjaka, tamin' izay; fa notorahan' Israely rehetra vato io, ka maty. Izay Roboama mpanjaka vao niakatra tamin' ny kalesy anankiray faingana, handositra ho any Jerosalema. Le roi Roboam dépêcha Adoram, le chef de la corvée, mais tout Israël le lapida et il mourut ; alors le roi Roboam se vit contraint de monter sur son char pour fuir vers Jérusalem.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 10.18 Then king Rehoboam sent Hadoram that was over the tribute; and the children of Israel stoned him with stones, that he died. But king Rehoboam made speed to get him up to his chariot, to flee to Jerusalem. Ary dia naniraka an' i Adorama, komandin' ny mpanao fanompoana, Rehoboama mpanjaka, nefa ny Zanak' isiraely nitora-bato azy, ka maty izy. Dia niezaka faingana nankeo amin' ny kalesiny Rehoboama mpanjaka handositra ho any Jerosalema. Tamin' izay Roboama mpanjaka naniraka an' i Adorama lehiben' ny mpamory hetra; fa ny zanak' Israely rehetra nitora-bato an' i Adorama, ka maty io. Dia niezaka niakatra ny kalesy anankiray faingana Roboama mpanjaka handositra ho any Jerosalema. Le roi Roboam dépêcha Adoram, le chef de la corvée, mais les Israélites le lapidèrent et il mourut; alors le roi Roboam se vit contraint de monter sur son char pour fuir à Jérusalem.