Chapitres et versets citant Belita

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 26.38 The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites: of Ashbel, the family of the Ashbelites: of Ahiram, the family of the Ahiramites: Ny taranak' i Benjamina, araka ny fokony, dia izao: avy tamin' i Bela ny fokon' ny Belita; avy tamin' i Asibela ny fokon' ny Asibelita; avy tamin' i Ahirama ny fokon' ny Ahiramita; Zanak' i Benjamina, araka ny fokony avy: ny fokon' ny Belaita, avy tamin' i Belà; ny fokon' ny Asbelita, avy tamin' i Asbela; ny fokon' ny Ahiramita avy tamin' i Ahirama; Les fils de Benjamin, par clans : pour Béla, le clan Baléite ; pour Ashbel, le clan Ashbélite ; pour Ahiram, le clan Ahiramite ;