Chapitres et versets citant Noba

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 32.42 And Nobah went and took Kenath, and the villages thereof, and called it Nobah, after his own name. Ary Noba nandeha ka nahafaka an' i Kenata sy ny zana-bohiny, dia nataony hoe Noba, araka ny anarany izy. Nandroso koa Nobe, ka nahafaka an' i Kanata mbamin' ny tanàna momba azy, dia nantsoiny hoe Nobe araka ny anarany izy. Nobah alla s' emparer de Qenat et des villes de son ressort, et l' appela de son propre nom, Nobah.

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 8.11 And Gideon went up by the way of them that dwelt in tents on the east of Nobah and Jogbehah, and smote the host; for the host was secure. Ary Gideona niakatra tamin' ny lalan' ny mpitoetra an-day, atsinanan' i Noha sy Jogbeha, ka dia namely ny toby, raha mbola ilay tsy nanampo iny ny olona. Niakatra Jedeona nihazo ny làlan' ny mpitoetra an-day ao atsinanan' i Nobe sy Jegbaà, ka namely ny toby izay natoky fa tsy haninona tsy haninona. Gédéon monta par la route de ceux qui habitent sous la tente, à l' est de Nobah et de Yogbéha, et il défit l' armée, alors qu' elle se croyait en sûreté.

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 21.2 And David said unto Ahimelech the priest, The king hath commanded me a business, and hath said unto me, Let no man know any thing of the business whereabout I send thee, and what I have commanded thee: and I have appointed my servants to such and such a place. Ary Davida tonga tany Noba, tany amin' i Ahimeleka mpisorona; ary toran-kovitra Ahimeleka, raha nihaona tamin' i Davida, ka nanao taminy hoe: Nahoana no mandeha irery ianao, fa tsy misy manaraka anao? Lasa nankany Nobe amin' i Akimeleka mpisorona Davida ka taitra mafy Akimeleka nitsena an' i Davida nanao taminy hoe: Nahoana ity hianao no honjohonjonao irery, fa tsy misy miaraka aminao? David arriva à Nob chez le prêtre Ahimélek. Celui-ci vint en tremblant au-devant de David et lui demanda : " Pourquoi es-tu seul et n' y a-t-il personne avec toi ? "
...............
1Sm / 1Sam 22.9 Then answered Doeg the Edomite, which was set over the servants of Saul, and said, I saw the son of Jesse coming to Nob, to Ahimelech the son of Ahitub. Ary Doega Edomita, mpifehy ny mpanompon' i Saoly, namaly ka nanao hoe: Nahita ny zanak' i Jese tonga tany Noba aho tany amin' i Ahimeleka, zanak' i Ahitoba. Dia hoy Doega ilay Edomita lehiben' ny mpanompon' i Saola namaly azy: Hitako tonga tany Nobe, tao amin' i Akemeleka zanak' i Akitoba, ny zanak' i Isaï. Doèg l'Édomite, qui se tenait près des officiers de Saül, prit la parole et dit : " J' ai vu le fils de Jessé qui venait à Nob chez Ahimélek, fils d' Ahitub.
...............
1Sm / 1Sam 22.11 Then the king sent to call Ahimelech the priest, the son of Ahitub, and all his father' s house, the priests that were in Nob: and they came all of them to the king. Ary ny mpanjaka dia naniraka naka an' i Ahimeleka mpisorona, zanak' i Ahitoba, sy ny tarana-drainy rehetra, izay mpisorona, tao Noba; ka dia tonga tany amin' ny mpanjaka izy rehetra. Nampiantsoin' ny mpanjaka Akimeleka mpisorona, zanak' i Akitoba, mbamin' ny fianakavian-drainy rehetra dia ireo mpisorona tany Nobe. Alors Saül fit appeler le prêtre Ahimélek fils d' Ahitub et toute sa famille, les prêtres de Nob, et ils vinrent tous chez le roi.
...............
1Sm / 1Sam 22.19 And Nob, the city of the priests, smote he with the edge of the sword, both men and women, children and sucklings, and oxen, and asses, and sheep, with the edge of the sword. Dia nasiany tamin' ny lelan-tsabatra koa Noba, tanànan' ny mpisorona, dia ny lehilahy sy ny vehivavy, ny ankizy madinika sy ny zaza minono, ny omby sy ny boriky ary ny ondry aman' osy. Nasian' i Saola tamin' ny lelan-tsabatra koa Nobe, tanànam-pisorona, ka matin' ny sabatra avokoa, na lahy na vavy, na ankizy madinika na zaza minono, na omby na ampondra na ondry. Quant à Nob, la ville des prêtres, Saül la passa au fil de l'épée, hommes et femmes, enfants et nourrissons, boeufs, ânes, brebis.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 11.32 And at Anathoth, Nob, Ananiah, ary tany Anatota sy Noba sy Anania tany Anatota, Nobà, Anania, Anatot, Nob, Ananya,

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 10.32 As yet shall he remain at Nob that day: he shall shake his hand against the mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem. Anio izy mbola mitoetra any Noba, Maninjitra ny tànany manambana ny tendrombohitr' i Ziona zanakavavy, dia ny havoan' i Jerosalema. Indray andro sisa, dia any Nobe izy; hanainga tànana hamely ny tendrombohitry ny zanakavavin' i Siona izy, hamely ny havoan' i Jerosalema!... Aujourd' hui même, à Nob, lors d' une halte, il agitera la main vers la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem.