Chapitres et versets citant Habakòka

  Book of Daniel Daniela Daniely Livre de Daniel
...............
Dan / Da 14.32 Tany Jodea kosa, Habakoka, mpaminany, tamin' izany andro izany, nony avy nahandro koba izy, sy namotipotika mofo tao anaty vilany dia nankany an-tsaha izy, nitondra izany ho an' ny mpijinja variny.
Dan / Da 14.33 Fa hoy ny anjelin' ny Tompo tamin' i Habakoka hoe: Ento mankany Babilona iny sakafo entinao iny, ho an' i Daniely ao an-davaky ny liona.
Dan / Da 14.34 Ary hoy Habakoka: Tsy mbola nahita an' i Babilona akory aho, tompoko, ary tsy fantatro akory izany lavaka izany.
...............
Dan / Da 14.36 Ary Habakoka niantso hoe: Ry Daniely mpanompon' Andriamanitra ô, raiso ny sakafo alefan' Andriamanitra ho anao.
...............
Dan / Da 14.38 Dia nitsangana hihinana Daniely. Ary nataon' ny anjely tao amin' ny fitoerany indray, niaraka tamin' izay, Habakoka.

  Book of Habakkuk Habakòka Habakòka Livre d'Habaquq
Hab 1.1 The burden which Habakkuk the prophet did see. Faminaniana ny loza hanjo, izay hitan' i Habakoka mpaminany. Teny fitsarana izay nahazoan' i Habakòka mpaminany fahitana. L' oracle que reçut en vision Habaquq le prophète.
Hab 3.1 A prayer of Habakkuk the prophet upon Shigionoth. Ny fivavak' i Habakoka mpaminany. Araka ny Sigionota. Vavaka nataon' i Habakòka, mpaminany. Araka ny fomban-dahateny ditirambika. Prière. De Habaquq le prophète; sur le ton des lamentations.