<-
->

1Sm / 1Sam 20:1 And David fled from Naioth in Ramah, and came and said before Jonathan, What have I done? what is mine iniquity? and what is my sin before thy father, that he seeketh my life? Ary Davida nandositra niala tao Naiota any Rama, dia tonga ka nilaza teo anatrehan' i Jonatana hoe: Inona no nataoko? Inona no heloko? Ary inona no fahotako teo anatrehan-drainao, no dia mitady ny aiko izy? Nandositra niala tany Najota any Ramà Davida, ka nony tonga izy dia niala teo anatrehan' i Jonatasy hoe: Inona no nataoko? Inona no heloko? Ary inona no fahadisoako teo anatrehan-drainao no dia mitady ny aiko izy: S'étant enfui des cellules qui sont à Rama, David vint dire en face à Jonathan : " Qu' ai-je donc fait, quelle a été ma faute, quel a été mon crime envers ton père pour qu' il en veuille à ma vie ? "
1Sm / 1Sam 20:2 And he said unto him, God forbid; thou shalt not die: behold, my father will do nothing either great or small, but that he will shew it me: and why should my father hide this thing from me? it is not so. Ary hoy izy taminy: Sanatria izany! Tsy ho faty ianao; indro, tsy misy tsy ambaran' ikaky ahy izay ataony na be na kely, ary hataon' ikaky ahoana no fanafina izany zavatra izany amiko? Tsy misy izany. Dia hoy Jonatasy taminy: Sanatria izany! Tsy ho faty hianao. Tsy misy tsy ambaran' i dada ahy izay ataony, na zava-dehibe na zavatra kely; ka ahoana ange no hanafenany an' izany amiko? Tsy misy izany mihitsy! Il lui répondit : " Loin de toi cette pensée! Tu ne mourras pas. Mon père n' entreprend aucune chose, importante ou non, sans m' en faire la confidence. Pourquoi mon père m' aurait-il caché cette affaire ? C' est impossible! "
1Sm / 1Sam 20:3 And David sware moreover, and said, Thy father certainly knoweth that I have found grace in thine eyes; and he saith, Let not Jonathan know this, lest he be grieved: but truly as the Lord liveth, and as thy soul liveth, there is but a step between me and death. Ary Davida mbola nianiana indray nanao hoe: Fantatry ny rainao marimarina fa efa mahita fitia eo imasonao aho, ka hoy izy: Aoka tsy ho fantatr' i Jonatana izany, fandrao malahelo izy; fa raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny fanahinao, toa iray dia monja no anelanelako sy ny fahafatesana. Fa namaly tamim-pianinana Davida nanao hoe: Fantatry ny rainao marimarina, fa nahita fitia eo imasonao aho, ka hoy izy: Aoka tsy ho fantatr' i Jonatasy izany, fandrao malahelo izy. Kanefa toy ny mahavelona an' ny Tompo sy ny mahavelona ny ainao dia marina raha tsy iray dia monja no elanelako amin' ny fahafatesana! David fit ce serment : " Ton père sait très bien que j' ai ta faveur et il s' est dit : "Que Jonathan ne sache rien, de peur qu' il n' en soit peiné. " Mais, aussi vrai que vit Yahvé et que tu vis toi-même, il n' y a qu' un pas entre moi et la mort. "
1Sm / 1Sam 20:4 Then said Jonathan unto David, Whatsoever thy soul desireth, I will even do it for thee. Dia hoy Jonatana tamin' i Davida: Na inona na inona no angatahinao, dia hatàoko aminao izany. Dia hoy Jonatasy tamin' i Davida: Na inona na inona ambaran' ny fanahinao, dia hataoko ho anao avokoa. Jonathan dit à David : " Que veux-tu que je fasse pour toi ? "
1Sm / 1Sam 20:5 And David said unto Jonathan, Behold, to morrow is the new moon, and I should not fail to sit with the king at meat: but let me go, that I may hide myself in the field unto the third day at even. Ary hoy Davida tamin' i Jonatana: Indro, ho tsinam-bolana rahampitso, ary izaho tokony hiara-mipetraka hihinana amin' ny mpanjaka; nefa avelao aho handeha hiery any an-tsaha ambara-pihavin' ny afaka ampitso harivariva. Ary hoy Davida tamin' i Jonatasy: Izao àry: rahampitso no tsinam-bolana, ka tokony hipetraka eo anilan' ny mpanjaka amin' ny sakafo aho; avelao aho handeha dia hiery any an-tsaha, mandra-paharivan' ny andro fahatelo. David répondit à Jonathan : " C' est demain la nouvelle lune et je devrais m' asseoir avec le roi pour manger, mais tu me laisseras partir et je me cacherai dans la campagne jusqu' au soir.
1Sm / 1Sam 20:6 If thy father at all miss me, then say, David earnestly asked leave of me that he might run to Bethlehem his city: for there is a yearly sacrifice there for all the family. Koa raha hitan' ny rainao fa tsy eo aho, dia ataovy hoe: Niera fatratra tamiko Davida mba hikaretsaka kely hankany Betlehema tanànany; fa misy fanatitra fanao amin' izy mianakavy rehetra isan-taona any. Ary raha tsikaritry ny rainao fa tsy eo aho, dia ataovy hoe: Niera tamiko Davida mba hikaretsaka kely any Betleema tanànany, fa atao ao ny sorona fanao isan-taona ho an' ny fianakaviany rehetra. Si ton père remarque mon absence, tu diras : "David m' a demandé avec instance la permission de faire une course à Bethléem, sa ville, car on y célèbre le sacrifice annuel pour tout le clan. "
1Sm / 1Sam 20:7 If he say thus, It is well; thy servant shall have peace: but if he be very wroth, then be sure that evil is determined by him. Ary raha lazainy hoe: Tsara izany, dia fiadanana no ho an' ny mpanomponao; fa raha tezitra mafy kosa izy, dia aoka ho fantatrao tsara fa misy ratsy ifofoany ahy. Ka raha ataony hoe: Tsara izany, dia mahazo mandry tsy amin' ahiahy ny mpanomponao. Fa raha tezitra kosa izy, dia fantaro fa efa ifofoany mihitsy ny ratsy. S' il dit : "C' est bien", ton serviteur est sauf, mais s' il se met en colère, sache que le malheur est décidé de sa part.
1Sm / 1Sam 20:8 Therefore thou shalt deal kindly with thy servant; for thou hast brought thy servant into a covenant of the Lord with thee: notwithstanding, if there be in me iniquity, slay me thyself; for why shouldest thou bring me to thy father? Koa mamindrà fo amin' ny mpanomponao; fa nampanaovinao ny faneken' i Jehovah aminao ny mpanomponao; nefa raha manankeloka aho, dia aoka ianao ihany no hahafaty ahy, fa nahoana no ho entinao any amin' ny rainao aho? Ka manaova soa amin' ny mpanomponao, fa fanekem-pihavanana natao tamin' ny anaran' ny Tompo no nanintonanao ny mpanomponao ho ato aminao. Raha misy hadisoana ato amiko dia ny tenanao mihitsy mamono ahy, fa inona indray no itondranao ahy any amin-drainao? Montre ta bonté envers ton serviteur, puisque tu l' as uni à toi dans un pacte au nom de Yahvé, et, si je suis en faute, fais-moi mourir toi-même; pourquoi m' amener jusqu'à ton père ? "
1Sm / 1Sam 20:9 And Jonathan said, Far be it from thee: for if I knew certainly that evil were determined by my father to come upon thee, then would not I tell it thee? Fa hoy Jonatana: Sanatria raha hahazo anao izany! Fa raha fantatro tokoa fa misy ratsy ifofoan' ikaky anao, dia hambarako aminao mihitsy izany. Dia hoy Jonatasy taminy: Halaviro anao izany hevitra izany! Fa raha fantatro marina fa efa tapaka ao an-tsain' i dada ny hanao ratsy hahavoa anao dia ianianako ny hilaza izany aminao. Jonathan reprit : " Loin de toi cette pensée! Si je savais vraiment que mon père est décidé à faire venir sur toi un malheur, est-ce que je ne t' avertirais pas ? "
1Sm / 1Sam 20:10 Then said David to Jonathan, Who shall tell me? or what if thy father answer thee roughly? Dia hoy Davida tamin' i Jonatana: Iza no hanambara izany amiko, na hampandre ahy izay teny sarotra havalin-drainao anao? Ary hoy Davida tamin' i Jonatasy: Iza anefa no hilaza izany amiko, na izay teny sarotra havalin-drainao? David demanda à Jonathan : " Qui m' avertira si ton père te répond durement ? "
1Sm / 1Sam 20:11 And Jonathan said unto David, Come, and let us go out into the field. And they went out both of them into the field. Ary hoy Jonatana tamin' i Davida: Andeha ary isika hivoaka any an-tsaha. Dia nivoaka tany an-tsaha izy roa lahy. Ka hoy Jonatasy tamin' i Davida: Andeha àry isika hivoaka ho any an-tsaha. Dia nivoaka nankany an-tsaha izy roa lahy. Jonathan dit à David : " Viens, sortons dans la campagne ", et ils sortirent tous deux dans la campagne.
1Sm / 1Sam 20:12 And Jonathan said unto David, O Lord God of Israel, when I have sounded my father about to morrow any time, or the third day, and, behold, if there be good toward David, and I then send not unto thee, and shew it thee; Ary hoy Jonatana tamin' i Davida: Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, anie ho vavolombelona! Rehefa fotorako tsara rahampitso na afaka ampitso toy izao ny hevitry ny raiko, ka hitako fa misy soa ho an' i Davida, ka tsy maniraka any aminao aho sy manambara izany aminao, Ary hoy Jonatasy tamin' i Davida: Iaveh Andriamanitr' Israely! Hotsapaiko i dada rahampitso na rahafakampitso, ka raha tsy misy hatahorana ny amin' i Davida, ka tsy maniraka hilaza izany aminao aho, Jonathan dit à David : " Par Yahvé, Dieu d' Israël! je sonderai mon père demain à la même heure : s' il en va bien pour David et si je n' envoie pas t' en faire confidence,
1Sm / 1Sam 20:13 The Lord do so and much more to Jonathan: but if it please my father to do thee evil, then I will shew it thee, and send thee away, that thou mayest go in peace: and the Lord be with thee, as he hath been with my father. dia hataon' i Jehovah toy izany anie Jonatana, eny, mihoatra noho izany aza; fa raha kasain' ny raiko kosa ny hanisy ratsy anao, dia hambarako aminao izany, ka halefako ianao mba handehananao soa aman-tsara; ary homba anao tahaka ny tamin' ny raiko anie Jehovah. dia aoka ho entin' ny Tompo amin' izany ngidiny indrindra Jonatasy. Ary raha ny hanisy ratsy anao no sitrak' i dada dia hampandrenesiko izany koa hianao, ka halefako mba handehananao amim-piadanana, ary homban' ny Tompo anao, toy ny nombany an' i dada. que Yahvé fasse à Jonathan ce mal et qu' il ajoute encore cet autre! S' il paraît bon à mon père d' amener le malheur sur toi, je t' en ferai confidence et je te laisserai aller; tu partiras sain et sauf, et que Yahvé soit avec toi comme il fut avec mon père!
1Sm / 1Sam 20:14 And thou shalt not only while yet I live shew me the kindness of the Lord, that I die not: Ary raha mbola velona ihany aho, dia tsy hasehonao ahy va ny fiantran' i Jehovah mba tsy hahafaty ahy? Ary raha mbola velona ihany aho, dia aoka ny hatsaram-pon' ny Tompo no hataonao amiko, Si je suis encore vivant, puisses-tu me témoigner une bonté de Yahvé; si je meurs,
1Sm / 1Sam 20:15 But also thou shalt not cut off thy kindness from my house for ever: no, not when the Lord hath cut off the enemies of David every one from the face of the earth. Ary tsy hesorinao amin' ny taranako koa ny famindram-ponao mandrakizay, eny, na dia avy aza izay handringanan' i Jehovah ny fahavalon' i Davida rehetra tsy ho etý ambonin' ny tany. ary raha maty aho, aoka tsy hesorinao mandrakizay amin' ny fianakaviako ny hatsaram-ponao, na dia amin' izay handringanan' ny Tompo ny fahavalon' i Davida rehetra ety ambonin' ny tany aza. ne retire jamais ta bonté à ma maison. Quand Yahvé supprimera de la face de la terre les ennemis de David,
1Sm / 1Sam 20:16 So Jonathan made a covenant with the house of David, saying, Let the Lord even require it at the hand of David' s enemies. Ary dia nanao fanekena Jonatana ny amin' ny taranak' i Davida hoe: Jehovah no hamaly ny fahavalon' i Davida. Toy izany no nanaovan' i Jonatasy fanekem-pihavanana tamin' ny fianakavian' i Davida, ka namalian' ny Tompo ny fahavalon' i Davida. que le nom de Jonathan ne soit pas supprimé avec la maison de Saül, sinon Yahvé en demandera compte à David. "
1Sm / 1Sam 20:17 And Jonathan caused David to swear again, because he loved him: for he loved him as he loved his own soul. Ary Jonatana nampianiana an' i Davida indray noho ny fitiavany azy; fa tiany toy ny tenany izy. Ary mbola nangataka mafy tamin' i Davida indray koa Jonatasy, noho ny fitiavany azy, fa tia azy toy ny ainy izy. Jonathan prêta de nouveau serment à David, parce qu' il l' aimait de toute son âme.
1Sm / 1Sam 20:18 Then Jonathan said to David, To morrow is the new moon: and thou shalt be missed, because thy seat will be empty. Ary hoy Jonatana tamin' i Davida: Rahampitso ho tsinam-bolana; ary ho hita fa tsy eo ianao, fa ho foana ny fipetrahanao. Hoy Jonatasy taminy: Rahampitso izao no tsinam-bolana, ary ho hitan' ny olona fa foana ny fitoeranao. Jonathan lui dit : " C' est demain la nouvelle lune et on remarquera ton absence, car ta place sera vide.
1Sm / 1Sam 20:19 And when thou hast stayed three days, then thou shalt go down quickly, and come to the place where thou didst hide thyself when the business was in hand, and shalt remain by the stone Ezel. Koa rehefa mby amin' ny andro fahatelo dia midìna faingana ianao, ary tongava ao amin' ilay nierenao tamin' ny andro nitrangan' ilay raharaha iny, ka mitoera ao anilan' ny vato Ezela. Koa amin' ny andro fahatelo, midìna faingana dia mankanesa ao amin' ilay fitoerana nierenao androtry ny nitrangan' ilay raharaha, ka eo akaikin' ny vaton' i Ezela mitoetra. Après-demain, on remarquera beaucoup ton absence, tu iras à l' endroit où tu t'étais caché le jour de l' affaire, tu t' assiéras à côté de ce tertre que tu sais.
1Sm / 1Sam 20:20 And I will shoot three arrows on the side thereof, as though I shot at a mark. Ary izaho handefa zana-tsipìka telo eo anilany, toy ny mikendry marika. Ary handefa zana-tsipìka telo mankamin' ny vato aho toy ny mikendry zavatra. Pour moi, après-demain, je lancerai des flèches de ce côté-là comme pour tirer à la cible.
1Sm / 1Sam 20:21 And, behold, I will send a lad, saying, Go, find out the arrows. If I expressly say unto the lad, Behold, the arrows are on this side of thee, take them; then come thou: for there is peace to thee, and no hurt; as the Lord liveth. Dia haniraka ny zazalahy aho ka hanao hoe: Mandehana, izahao ny zana-tsipìka. Ka raha lazaiko mihitsy amin' ilay zazalahy hoe: Indreo eo aorianao ny zana-tsipìka, ento etý, dia avia ianao, fa hipetraka amin' ny fiadanana ianao, ka tsy hisy haninona anao, raha velona koa Jehovah. Ary indro hirahiko ny zazalahy hataoko hoe: mandehana zahao ny zana-tsipìka. J' enverrai le servant : "Va! Trouve la flèche. " Si je dis au servant : "La flèche est en deçà de toi, prends-la", viens, c' est que cela va bien pour toi et qu' il n' y a rien, aussi vrai que Yahvé est vivant.
1Sm / 1Sam 20:22 But if I say thus unto the young man, Behold, the arrows are beyond thee; go thy way: for the Lord hath sent thee away. Fa raha hoy kosa aho amin' ilay zazalahy: Indreo eo alohanao ny zana-tsipìka, dia mandehana ianao, fa Jehovah no nampandeha anao. Raha lazaiko amin' ny zazalahy hoe: Ireo aorianao ireo ny zana-tsipìka ka raiso! dia avia hianao, fa tsara tsy misy maninona ny aminao, ka tsy misy atahorana, velona Iaveh! Fa raha hoy aho amin' ilay zazalahy manao hoe: Ireo alohanao ireo ny zana-tsipìka! dia mandehana fa Iaveh no mampandeha anao. Mais si je dis au garçon : "La flèche est au-delà de toi", pars, car c' est Yahvé qui te renvoie.
1Sm / 1Sam 20:23 And as touching the matter which thou and I have spoken of, behold, the Lord be between thee and me for ever. Ary ny amin' ilay noresahintsika, dia izaho sy ianao, indro, Jehovah no vavolombelona amiko sy aminao mandrakizay. Ary ny amin' ny teny nifanaovantsika izaho sy hianao dia indro fa anelanelako izaho sy hianao, mandrakizay, Iaveh. Quant à la parole que nous avons échangée, moi et toi, Yahvé est témoin pour toujours entre nous deux. "
1Sm / 1Sam 20:24 So David hid himself in the field: and when the new moon was come, the king sat him down to eat meat. Ary Davida niery tany an-tsaha. Koa nony tsinam-bolana, dia nipetraka hihinana Dia niery tany an-tsaha Davida. Ary nony tonga ny tsinam-bolana, dia nipetraka hihinana teo amin' ny fanasana ny mpanjaka. Donc David se cacha dans la campagne. La nouvelle lune arriva et le roi se mit à table pour manger.
1Sm / 1Sam 20:25 And the king sat upon his seat, as at other times, even upon a seat by the wall: and Jonathan arose, and Abner sat by Saul' s side, and David' s place was empty. teo amin' ny fipetrahany tahaka ny isanandro ihany ny mpanjaka, dia teo amin' ny fipetrahana teo anilan' ny rindrina, koa Jonatana nitsangana, fa Abnera nipetraka teo anilan' i Saoly; ary foana kosa ny fipetrahan' i Davida. Ka araka ny fanao dia nipetraka teo amin' ny sezany ny mpanjaka, dia ilay seza manolotra ny rindrina, Jonatasy nitsangana, ary Abnera nipetraka teo anilan' i Saola, ary ny fipetrahan' i Davida dia foana. Le roi s' assit à sa place habituelle, la place contre le mur, Jonathan se mit en face, Abner s' assit à côté de Saül et la place de David resta inoccupée.
1Sm / 1Sam 20:26 Nevertheless Saul spake not any thing that day: for he thought, Something hath befallen him, he is not clean; surely he is not clean. Nefa Saoly tsy niteny na inona na inona tamin' izany andro izany; fa nataony ho nisy zavatra nanjo azy, ka tsy madio izy, eny, tsy madio izy. Tsy niteny na inona na inona Saola tamin' io andro io, fa nisy zavatra nahazo azy izay, hoy izy, ka tsy madio izy, eny tokoa tsy madio izy. Cependant, Saül ne dit rien ce jour-là; il pensa : " C' est un accident, il n' est pas pur. "
1Sm / 1Sam 20:27 And it came to pass on the morrow, which was the second day of the month, that David' s place was empty: and Saul said unto Jonathan his son, Wherefore cometh not the son of Jesse to meat, neither yesterday, nor to day? Ary nony tamin' ny andro faharoa dia ny ampitson' ny tsinam-bolana, ka mbola foana ihany ny fipetrahan' i Davida, dia hoy Saoly tamin' i Jonatana zanany: Ahoana no tsy mba nahatongavan' ny zanak' i Jese hihinana omaly sy androany? Nony ampitso, andro faharoan' ny volan-tsinana, mbola foana ihany ny fipetrahan' i Davida, ka hoy Saola tamin' i Jonatasy zanany: Nahoana ny zanak' Isaïa no tsy tonga tamin' ny fanasana, omaly sy androany? Le lendemain de la nouvelle lune, le second jour, la place de David resta inoccupée et Saül dit à son fils Jonathan : " Pourquoi le fils de Jessé n' est-il venu au repas ni hier ni aujourd' hui ? "
1Sm / 1Sam 20:28 And Jonathan answered Saul, David earnestly asked leave of me to go to Bethlehem: Ary Jonatana namaly an' i Saoly hoe: Davida niera fatratra tamiko hankany Betlehema Dia hoy Jonatasy namaly an' i Saola: Niera nanao lemozy tamiko Davida ho any Betleema, Jonathan répondit à Saül : " David m' a demandé avec instance la permission d' aller à Bethléem.
1Sm / 1Sam 20:29 And he said, Let me go, I pray thee; for our family hath a sacrifice in the city; and my brother, he hath commanded me to be there: and now, if I have found favour in thine eyes, let me get away, I pray thee, and see my brethren. Therefore he cometh not unto the king' s table. nanao hoe: Masìna ianao, aoka handeha aho, fa izahay mianakavy manao fanatitra any an-tanàna, ka asain' ny rahalahiko mankany aho; koa ankehitriny, raha nahita fitia eo imasonao aho, masìna ianao, aoka handeha aho hamangy ny rahalahiko; ka izany no tsy mba nahatongavany teto amin' ny latabatry ny mpanjaka. fa hoy izy: Avelao kely re aho handeha, fa misy fisoronam-pianakaviana ho anay any an-tanàna, sady nanafatrafatra ahy ery ny rahalahiko, ka raha mba nahita fitia teo imasonao ihany aho, avelao aho hankany, sady hizaha ny rahalahiko. Izany no antony tsy nahatongavany teto amin' ny latabatry ny mpanjaka. Il m' a dit : "Laisse-moi partir, je te prie, car nous avons un sacrifice de clan à la ville et mes frères m' ont réclamé; maintenant, si j' ai acquis ta faveur, laisse-moi m'échapper, que j' aille voir mes frères. " Voilà pourquoi il n' est pas venu à la table du roi. "
1Sm / 1Sam 20:30 Then Saul' s anger was kindled against Jonathan, and he said unto him, Thou son of the perverse rebellious woman, do not I know that thou hast chosen the son of Jesse to thine own confusion, and unto the confusion of thy mother' s nakedness? Dia nirehitra tamin' i Jonatana ny fahatezeran' i Saoly, ka hoy izy taminy: Hianao zanaky ny vehivavy maditra sy mpiodina, moa tsy fantatro va fa mifidy ny zanak' i Jese ianao ho henatrao sy ho henatry ny kibon' ny reninao. Izay dia nirehitra tamin' i Jonatasy ny fahatezeran' i Saola ka hoy izy taminy: Ry zana-behivavy ratsy sy maditra. Moa tsy fantatro fa misakaiza amin' ny zanak' Isaï hianao? Ho fahafaham-baraka hoanao sy ho fahafaham-baraka ho an' ny kibon-dreninao izany! Saül s' enflamma de colère contre Jonathan et il lui dit : " Fils d' une dévoyée! Ne sais-je pas que tu prends parti pour le fils de Jessé, à ta honte et à la honte de la nudité de ta mère ?
1Sm / 1Sam 20:31 For as long as the son of Jesse liveth upon the ground, thou shalt not be established, nor thy kingdom. Wherefore now send and fetch him unto me, for he shall surely die. Fa raha mbola velona etý ambonin' ny tany koa iny zanak' i Jese iny, dia tsy ho tafatoetra tsara ianao na ny fanjakanao. Koa maniraha haka azy hankatý amiko, fa meloka tokony ho faty izy. Satria raha mbola velona ety ambonin' ny tany koa iny zanak' Isaïa iny dia tsy hisy fandriam-pahalemana ho anao na ho an' ny fanjakanao. Koa ankehitriny, ampanalao izy hankaty amiko, fa zanaky ny fahafatesana izy. Aussi longtemps que le fils de Jessé vivra sur la terre, tu ne seras pas en sécurité ni ta royauté. Maintenant, fais-le chercher et amène-le-moi, car il est passible de mort. "
1Sm / 1Sam 20:32 And Jonathan answered Saul his father, and said unto him, Wherefore shall he be slain? what hath he done? Ary Jonatana namaly an' i Saoly rainy ka nanao taminy hoe: Nahoana no hatao maty izy? Inona no nataony? Namaly an' i Saola rainy, Jonatasy, ka nanao taminy hoe: Ahoana no hovonoina izy? Fa naninona izy? Jonathan répliqua à son père Saül et lui dit : " Pourquoi mourrait-il ? Qu' a-t-il fait ? "
1Sm / 1Sam 20:33 And Saul cast a javelin at him to smite him: whereby Jonathan knew that it was determined of his father to slay David. Ary Saoly nitora-defona handefona azy, ka dia fantatr' i Jonatana fa nofofoin' ny rainy hovonoina Davida. Dia nampandihizin' i Saola ny lefony, ndeha hamelezany azy. Fantatr' i Jonatasy fa nofofoin-drainy hovonoina tokoa Davida. Alors Saül brandit sa lance contre lui pour le frapper, et Jonathan comprit que la mort de David était chose décidée de la part de son père.
1Sm / 1Sam 20:34 So Jonathan arose from the table in fierce anger, and did eat no meat the second day of the month: for he was grieved for David, because his father had done him shame. Dia nitsangana niala teo amin' ny latabatra Jonatana, sady nirehitra ny fahatezerany, ka tsy nihinan-kanina izy tamin' ny ampitson' ny tsinam-bolana; fa nalahelo an' i Davida izy, satria nomen-drainy henatra. Nitsangana Jonatasy niala teo amin' ny latabatra tamim-pahatezerana mafy, ary tsy nety nihinan-kanina tamin' ny andro faharoan' ny volan-tsinana. satria nalahelo izy noho ity Davida dia nalain-drainy baraka. Jonathan se leva de table, échauffé de colère, et il ne mangea rien ce second jour du mois parce qu' il était peiné au sujet de David, parce que son père l' avait insulté.
1Sm / 1Sam 20:35 And it came to pass in the morning, that Jonathan went out into the field at the time appointed with David, and a little lad with him. Ary nony maraina, dia nivoaka nankany an-tsaha Jonatana tamin' ilay fotoana nataony tamin' i Davida, ary nisy zazalahy kely nanaraka azy. Nony ampitso maraina, dia nankany an-tsaha Jonatasy araka ny nifanekeny tamin' i Davida. Ka nisy zazalahy kely anankiray nanaraka azy. Hoy izy tamin' ilay zazalahy: Le lendemain matin, Jonathan sortit dans la campagne pour le rendez-vous avec David; il était accompagné d' un jeune servant.
1Sm / 1Sam 20:36 And he said unto his lad, Run, find out now the arrows which I shoot. And as the lad ran, he shot an arrow beyond him. Ary hoy Jonatana taminy: Mihazakazaha, ka izahao ny zana-tsipìka alefako. Ary nony nihazakazaka ilay zazalahy, dia nalefany nihoatra azy ny zana-tsipìka. Mandehana faingana, tadiavo ny zana-tsipìka halefako. Dia nihazakazaka razazalahy ka nalefan' i Jonatasy hihoatra azy ny zana-tsipìka. Il dit à son servant : " Cours et trouve les flèches que je vais tirer. " Le servant courut et Jonathan tira la flèche de manière à le dépasser.
1Sm / 1Sam 20:37 And when the lad was come to the place of the arrow which Jonathan had shot, Jonathan cried after the lad, and said, Is not the arrow beyond thee? Ary nony efa tonga teo amin' ilay nipetrahan' ny zana-tsipìka nalefan' i Jonatana ilay zazalahy, dia nantsoin' i Jonatana izy hoe: Tsy ireo alohanao ireo va ny zana-tsipìka? Nony tonga teo amin' ny toerana nipetrahan' ny zana-tsipìka nalefan' i Jonatasy ny zazalahy, dia nantsoin' i Jonatasy ny zazalahy nataony hoe: Moa tsy ery alohanao va ny zana-tsipìka? Quand le servant arriva vers l' endroit de la flèche qu' il avait tirée, Jonathan lui cria : " Est-ce que la flèche n' est pas au-delà de toi ? "
1Sm / 1Sam 20:38 And Jonathan cried after the lad, Make speed, haste, stay not. And Jonathan' s lad gathered up the arrows, and came to his master. Ary Jonatana niantso ilay zazalahy hoe: Haingàna dia haingàna, ka aza mijanonjanona. Ary ny zazalahin' i Jonatana nanangona ny zana-tsipìka, dia nankeo amin' ny tompony. Ary nantsoantsoin' i Jonatasy indray ny zazalahy nataony hoe: Mihazakazaha faingana fa aza mijanonjanona. Dia noraisin' io zazalahin' i Jonatasy io ny zana-tsipìka, ary niverina nankeo amin' ny tompony izy. Jonathan cria encore au servant : " Vite! Dépêche-toi, ne t' arrête pas. " Le servant de Jonathan ramassa la flèche et l' apporta à son maître.
1Sm / 1Sam 20:39 But the lad knew not any thing: only Jonathan and David knew the matter. Nefa ilay zazalahy tsy nahalala na inona na inona; fa Jonatana sy Davida ihany no nahalala ny anton' izany. Tsy nahalala na inona na inona ilay zazalahy, fa Jonatasy sy Davida ihany no nahafantatra izany. Le servant ne se doutait de rien, seuls Jonathan et David savaient de quoi il s' agissait.
1Sm / 1Sam 20:40 And Jonathan gave his artillery unto his lad, and said unto him, Go, carry them to the city. Dia nomen' i Jonatana ilay zazalahy ny fiadiany, ka hoy izy taminy: Mandehana, ka ento ho any an-tanàna ireto. Dia nomen' i Jonatasy an-drazazalahy izay niaraka taminy ny fiadiany ka hoy izy taminy: Mandehana ento mankany an-tanàna ireto. Jonathan remit les armes à son servant et lui dit : " Va et porte cela à la ville. "
1Sm / 1Sam 20:41 And as soon as the lad was gone, David arose out of a place toward the south, and fell on his face to the ground, and bowed himself three times: and they kissed one another, and wept one with another, until David exceeded. Ary nony lasa ilay zazalahy, dia nitsangana avy any atsimo Davida, ka niankohoka tamin' ny tany izy sady niondrika in-telo, ary nifanoroka izy roa lahy, ka samy nitomany; nefa ny an' i Davida dia mafy loatra. Vao lasa ilay zazalahy dia nitsangana avy eny atsimo Davida ary nidaboka tamin' ny tany dia niankohoka intelo, vao nifanoroka izy roa lahy, ka samy rafitra nitomany tamin' ny namany avy izy ireo: ary Davida nanao ranomaso havozona mihitsy. Tandis que le servant rentrait, David se leva d'à côté du tertre, il tomba la face contre terre et se prosterna trois fois, puis ils s' embrassèrent l' un l' autre et ils pleurèrent ensemble abondamment.
1Sm / 1Sam 20:42 And Jonathan said to David, Go in peace, forasmuch as we have sworn both of us in the name of the Lord, saying, The Lord be between me and thee, and between my seed and thy seed for ever. And he arose and departed: and Jonathan went into the city. Ary hoy Jonatana tamin' i Davida: Mandehana soa aman-tsara; fa efa nianiana tamin' ny anaran' i Jehovah isika roa lahy hoe: Jehovah no vavolombelona amiko sy aminao ary amin' ny taranako sy ny taranakao mandrakizay. Dia hoy Jonatasy tamin' i Davida: Mandehana amim-piadanana, fa efa samy nianiana tamin' ny anaran' ny Tompo izaho sy hianao, nanao hoe: Iaveh no anelanelako, izaho sy hianao, ary ny taranakao sy ny taranako, mandrakizay. Jonathan dit à David : " Va en paix. Quant au serment que nous avons juré tous les deux par le nom de Yahvé, que Yahvé soit témoin pour toujours entre moi et toi, entre ma descendance et la tienne. "

<-
->