<-
->

1Sm / 1Sam 2:1 And Hannah prayed, and said, My heart rejoiceth in the Lord, mine horn is exalted in the Lord: my mouth is enlarged over mine enemies; because I rejoice in thy salvation. Ary Hana nivavaka ka nanao hoe: Ny foko ravoravo amin' i Jehovah, Ny tandroko voasandratra amin' i Jehovah; ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko; fa mifaly amin' ny famonjenao aho. Ary nivavaka Anna, ka nanao hoe: Ny foko misomebin-kafaliana amin' ny Tompo, ny tandroko nasandratry ny Tompo, ny vavako misokatra hamely ny fahavaloko; fa mifaly amin' ny famonjenao aho. Alors Anne fit cette prière : " Mon coeur exulte en Yahvé, ma corne s'élève en mon Dieu, ma bouche est large ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis en ton secours.
1Sm / 1Sam 2:2 There is none holy as the Lord: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God. Tsy misy masina tahaka an' i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy Hianao; ary tsy misy vatolampy tahaka an' Andriamanitsika . Tsy misy masina tahaka an' ny Tompo, fa tsy misy afa-tsy hianao no izy; tsy misy vatolampy tahaka an' Andriamanitsika. Point de Saint comme Yahvé car il n' y a personne excepté toi , point de Rocher comme notre Dieu.
1Sm / 1Sam 2:3 Talk no more so exceeding proudly; let not arrogancy come out of your mouth: for the Lord is a God of knowledge, and by him actions are weighed. Aza dia mahery miteny avonavona; ary aoka tsy haloaky ny vavanareo ny fireharehana. Fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary Izy no mandanja ny asa. Aza dia fatra-piteny avonavona na mamoaka vava midaondaom-poana. Fa Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra Iaveh, ary levon-ko tsinontsinona ny asan' ny olombelona. Ne multipliez pas les paroles hautaines, que l' arrogance ne sorte pas de votre bouche. Un Dieu plein de savoir, voilà Yahvé, à lui de peser les actions.
1Sm / 1Sam 2:4 The bows of the mighty men are broken, and they that stumbled are girded with strength. Tapaka ny tsipìkan' ny olo-mahery, ary izay mila ho reraka dia sikinana hery. Ny olo-mahery tapa-tsipìka fa ny osa kosa misikina hery. L' arc des puissants est brisé, mais les défaillants sont ceinturés de force.
1Sm / 1Sam 2:5 They that were full have hired out themselves for bread; and they that were hungry ceased: so that the barren hath born seven; and she that hath many children is waxed feeble. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny noana; ny momba miteraka fito, ary mihamalemy kosa ny maro anaka. Ny voky taloha mikarama mofo, fa ny noana kosa afa-kanoanana; ny momba aza miteraka fito, fa ny maro anaka kosa mihamalazo. Les rassasiés s' embauchent pour du pain, mais les affamés cessent de travailler. La femme stérile enfante sept fois, mais la mère de nombreux enfants se flétrit.
1Sm / 1Sam 2:6 The Lord killeth, and maketh alive: he bringeth down to the grave, and bringeth up. Jehovah no mahafaty sy mahavelona; izy no mampidina ho any amin' ny fiainan-tsi-hita ary mampitsangana. Iaveh no mahafaty sy mahavelona; mampidina any amin' ny fonenan' ny maty sy mampiakatra avy any koa. C' est Yahvé qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au shéol et en remonter.
1Sm / 1Sam 2:7 The Lord maketh poor, and maketh rich: he bringeth low, and lifteth up. Jehovah no mampalahelo sy mampanan-karena; izy no mampietry sy mampisandratra. Iaveh no mampahantra sy mampanan-karena. Izy no mampietry sy manandratra. C' est Yahvé qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et aussi qui élève.
1Sm / 1Sam 2:8 He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth up the beggar from the dunghill, to set them among princes, and to make them inherit the throne of glory: for the pillars of the earth are the Lord' s, and he hath set the world upon them. Izy no manangana ny malahelo ho afaka amin' ny vovoka, ary manandratra ny mahantra hiala eo amin' ny zezika, mba hampiara-mitoetra azy eo amin' ny mpanapaka ka hampandova azy ny sezam-boninahitra; fa an' i Jehovah ny andrin' ny tany, ary izany no ametrahany izao tontolo izao. Esoriny amin' ny vovoka ny mahantra; atsangany hiala amin' ny zezika ny tsy manana, hampiarahiny mitoetra amin' ny mpanjaka, ary homeny seza fiandrianana be voninahitra ho anjarany. Fa an' ny Tompo ny andrin' ny tany, ary teo amboniny no nametrahany ny tany. Il retire de la poussière le faible, du fumier il relève le pauvre, pour les faire asseoir avec les nobles et leur assigner un siège d' honneur; car à Yahvé sont les piliers de la terre, sur eux il a posé le monde.
1Sm / 1Sam 2:9 He will keep the feet of his saints, and the wicked shall be silent in darkness; for by strength shall no man prevail. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa hampangininy any amin' ny maizina; fa tsy amin' ny hery no handresen' ny olona. Ny dian' ny olo-masiny hotandremany, fa ny ratsy fanahy kosa ho very any amin' ny maizina. Satria tsy ny hery no hahombiasan' ny olona. Il garde les pas de ses fidèles, mais les méchants disparaissent dans les ténèbres car ce n' est pas par la force que l' homme triomphe .
1Sm / 1Sam 2:10 The adversaries of the Lord shall be broken to pieces; out of heaven shall he thunder upon them: the Lord shall judge the ends of the earth; and he shall give strength unto his king, and exalt the horn of his anointed. Ho torotoro izay miady amin' i Jehovah; any an-danitra Izy no hampikotrokorana hamely azy. Jehovah hitsara ny vazan-tany, ary Izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voahosony. Iaveh! ho torotoro ny fahavalony, any ambonin' ny lanitra no hikotrohany amin' ireny; hotsarain' ny Tompo ny vazan-tany rehetra. Homeny hery ny mpanjakany, ary hasandrany ny tandroky ny voahosony. Yahvé, ses ennemis sont brisés, le Très Haut tonne dans les cieux. Yahvé juge les confins de la terre, il donne la force à son Roi, il exalte la vigueur de son Oint. "
1Sm / 1Sam 2:11 And Elkanah went to Ramah to his house. And the child did minister unto the Lord before Eli the priest. Ary Elkana nankany an-tranony tany Rama; fa ny zaza kosa nanao fanompoam-pivavahana tamin' i Jehovah teo anatrehan' i Ely mpisorona. Dia nandeha Elkanà nody tany an-tranony any Ramà; ary ny zaza nijanona nanompo an' ny Tompo teo anatrehan' i Helì, mpisorona. Elqana partit pour Rama dans sa maison mais l' enfant restait à servir Yahvé, en présence du prêtre Éli.
1Sm / 1Sam 2:12 Now the sons of Eli were sons of Belial; they knew not the Lord. Ary ny zanakalahin' i Ely dia tena ratsy fanahy, tsy nahalala an' i Jehovah. Ary ny zanak' i Helì dia olon' i Beliala, tsy nahalala an' ny Tompo akory; Or les fils d'Éli étaient des vauriens, qui ne se souciaient pas de Yahvé
1Sm / 1Sam 2:13 And the priest' s custom with the people was, that, when any man offered sacrifice, the priest' s servant came, while the flesh was in seething, with a fleshhook of three teeth in his hand; Ary izao no fanaon' ny mpisorona tamin' ny olona: Raha nisy olona namono zavatra hatao fanatitra, dia avy ny zatovon' ny mpisorona nitondra fitrebika telo rantsana teny an-tànany, raha mbola nahandroina ny hena, fa izao no fanaon' izy mpisorona tamin' ny vahoaka: Raha misy olona manatitra sorona, dia tamy ny mpanompon' ny mpisorona dieny mbola handrahoina ny hena sady mitondra fitrebika telo rantsana izy; ni du droit des prêtres vis-à-vis du peuple : si quelqu' un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre venait pendant qu' on cuisait la viande, tenant une fourchette à trois dents,
1Sm / 1Sam 2:14 And he struck it into the pan, or kettle, or caldron, or pot; all that the fleshhook brought up the priest took for himself. So they did in Shiloh unto all the Israelites that came thither. dia natsindrony tao anatin' ny fanendasana ny fitrebika, na tao anatin' ny fahandroan-kena, na ny vilany, na ny vilanibe, ka izay rehetra azon' ny fitrebika tao dia nalain' ny mpisorona ho azy. Ary izany no fanaony tao Silo tamin' ny Isiraely rehetra izay tonga tao. dia atsobony ao anatin' ny vilany lehibe na nongo na vilany, na vilanin-daoka; ka izay rehetra azon' ny fitrebika avy ao, dia alain' ny mpisorona ho azy. Ataony toy izany avokoa ny Israelita tonga ao Silao. il piquait dans le chaudron ou dans la marmite ou dans la terrine ou dans le pot, et le prêtre s' attribuait tout ce que ramenait la fourchette; on agissait ainsi avec tous les Israélites qui venaient là, à Silo.
1Sm / 1Sam 2:15 Also before they burnt the fat, the priest' s servant came, and said to the man that sacrificed, Give flesh to roast for the priest; for he will not have sodden flesh of thee, but raw. Ary raha tsy mbola nodorany ho fofona ny sabora, dia avy ny zatovon' ny mpisorona ka nanao tamin' izay lehilahy namono zavatra hatao fanatitra hoe: Omeo hena hatsatsika ho an' ny mpisorona; fa tsy haka hena masaka aminao izy, fa ny manta ihany. Mbola tsy voadoro akory ny sabora, dia tonga ny mpanompon' ny mpisorona, milaza amin' izay manatitra sorona hoe: Omeo hena aho, hatsatsika ho an' ny mpisorona, fa tsy handray hena masaka aminao izy, fa ny mbola manta ihany. Et même, on n' avait pas encore fait fumer la graisse que le serviteur du prêtre venait et disait à celui qui sacrifiait : " Donne de la viande à rôtir pour le prêtre, il n' acceptera pas de toi de la viande bouillie, seulement de la viande crue. "
1Sm / 1Sam 2:16 And if any man said unto him, Let them not fail to burn the fat presently, and then take as much as thy soul desireth; then he would answer him, Nay; but thou shalt give it me now: and if not, I will take it by force. Ary raha nisy olona nanao taminy hoe: Hodorana aloha ny sabora, dia amin' izay vao halainao izay sitraky ny fonao, dia novaliany hoe: Tsia; fa omeo ankehitriny izao ihany; fa raha tsy izany, dia halaiko an-keriny. Ary raha miteny aminy ny olona manao hoe: Aoka aloha hodorana hanetona ny sabora, vao izay vao maka izay tianao hianao, dia valian' ity mpanompo hoe: Tsia, omeo ankehitriny izao ihany, fa raha tsy izany dia halaiko an-keriny. Et si cet homme lui disait : " Qu' on fasse d' abord fumer la graisse, puis prends pour toi à ta guise ", il répondait : " Non, tu vas me donner tout de suite, sinon je prends de force. "
1Sm / 1Sam 2:17 Wherefore the sin of the young men was very great before the Lord: for men abhorred the offering of the Lord. Ka dia lehibe indrindra ny helok' ireo zatovo ireo teo anatrehan' i Jehovah, satria halan' ny olona ny fanatitra ho an' i Jehovah. Ka dia heloka be vava teo anatrehan' ny Tompo ny an' ireo zatovo ireo, satria nahatarika fanaratsiana ny fanatitra ho an' ny Tompo izany olona izany. Le péché des jeunes gens était très grand devant Yahvé, car ils traitaient avec mépris l' offrande faite à Yahvé.
1Sm / 1Sam 2:18 But Samuel ministered before the Lord, being a child, girded with a linen ephod. Fa Samoela nanao fanompoam-pivavahana teo anatrehan' i Jehovah raha mbola zaza, ary nisalotra efoda rongony fotsy izy. Nanao ny fanompoana teo anatrehan' ny Tompo Samoela, ary efoda rongony no notafian' ny zaza. Samuel était au service de Yahvé, un enfant vêtu du pagne de lin.
1Sm / 1Sam 2:19 Moreover his mother made him a little coat, and brought it to him from year to year, when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice. Ary nanaovan-dreniny akanjo kely izy, ka nentiny ho azy isan-taona isan-taona izany, raha niara-ran' ny mpisorona avy amin' ny olona. Koa raha niakatra tamin' ny vadiny hanatitra ny fanatitra fanao isan-taona izy. Nanaovan-dreniny akanjo kely izy, nentiny ho azy isan-taona, rahefa miara-miakatra amin' ny vadiny izy, hanatitra ny sorona fanao isan-taona. Sa mère lui faisait un petit manteau qu' elle lui apportait chaque année, lorsqu' elle montait avec son mari pour offrir le sacrifice annuel.
1Sm / 1Sam 2:20 And Eli blessed Elkanah and his wife, and said, The Lord give thee seed of this woman for the loan which is lent to the Lord. And they went unto their own home. Ary Ely nitso-drano an' i Elkana mivady ka nanao hoe: Homen' i Jehovah zaza amin' ity vehivavy ity anie ianao ho solon' ilay voatolotra ho an' i Jehovah. Dia lasa nody izy mivady. Ary Helì nito-drano an' i Elkanà mivady ka nanao hoe: Homen' ny Tompo taranaka amin' ity vehivavy ity anie hianao noho ny fanomezana nataony ho an' ny Tompo. Dia lasa nody izy ireo. Éli bénissait Elqana et sa femme et disait : " Que Yahvé te rende une progéniture de cette femme, en échange du prêt qu' elle a cédé à Yahvé ", et ils s' en allaient chez eux.
1Sm / 1Sam 2:21 And the Lord visited Hannah, so that she conceived, and bare three sons and two daughters. And the child Samuel grew before the Lord. Ary Jehovah namangy an' i Hana, ka dia nanan' anaka koa izy ary niteraka lahy telo sy vavy roa. Ary Samoela zaza nitombo teo anatrehan' i Jehovah. Novangian' ny Tompo Annà, ka nanana anaka, dia niteraka telo lahy sy roa vavy. Ary Samoela kely nitombo teo anatrehan' ny Tompo. Yahvé visita Anne, elle conçut et elle mit au monde trois fils et deux filles; le jeune Samuel grandissait auprès de Yahvé.
1Sm / 1Sam 2:22 Now Eli was very old, and heard all that his sons did unto all Israel; and how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. Ary efa antitra indrindra Ely, ary izy nandre izay rehetra nataon' ny zananilahy tamin' ny Isiraely rehetra sy ny nandriany tamin' ireo vehivavy izay nanompo teo amin' ny varavaran' ny trano-lay fihaonana. Efa antitra dia antitra Helì, ary nandre ny nataon' ny zanany tamin' Israely rehetra izy, sy ny nandriany tamin' ny vehivavy nanompo teo am-baravaran' ny trano lay fihaonana, Bien qu'Éli fût très âgé, il était informé de tout ce que ses fils faisaient à tout Israël.
1Sm / 1Sam 2:23 And he said unto them, Why do ye such things? for I hear of your evil dealings by all this people. Dia hoy izy taminy: Nahoana ianareo no manao izany zavatra izany? fa reko amin' izao olona rehetra izao ny ratsy ataonareo. ka nanao taminy hoe: Ahoana no anaovanareo izany zavatra izany? Fa reko amin' izao vahoaka rehetra izao ny ratsy ataonareo. Il leur dit : " Pourquoi agissez-vous de la manière que j' entends dire par tout le peuple ?
1Sm / 1Sam 2:24 Nay, my sons; for it is no good report that I hear: ye make the Lord' s people to transgress. Tsia anaka, fa tsy tsara ny teny reko; fa mampanota ny olon' i Jehovah ianareo. Tsia, anaka, tsy tsara ny vavam-bahoaka reko; fa mampanota ny vahoakan' ny Tompo. Non, mes fils, elle n' est pas belle la rumeur que j' entends le peuple de Yahvé colporter.
1Sm / 1Sam 2:25 If one man sin against another, the judge shall judge him: but if a man sin against the Lord, who shall intreat for him? Notwithstanding they hearkened not unto the voice of their father, because the Lord would slay them. Raha misy olona manota amin' olona, dia ny mpitsara no hitsara azy; fa raha misy manota amin' i Jehovah kosa, iza no hifona ho azy? Nefa tsy nihaino ny tenin-drainy izy ireo, satria sitrak' i Jehovah ny hahafaty azy. Raha olombelona no anotan' olombelona dia Andriamanitra no mitsanga-ko elanelam-panahy, fa raha Iaveh kosa no anotàny, iza no hifona ho azy? Tsy nihaino ny feon-drainy anefa izy ireo fa ny hahafaty azy no sitra' Iaveh. Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu sera l' arbitre, mais si c' est contre Yahvé que pèche un homme, qui intercédera pour lui ? " Cependant ils n'écoutèrent pas la voix de leur père. C' est qu' il avait plu à Yahvé de les faire mourir.
1Sm / 1Sam 2:26 And the child Samuel grew on, and was in favour both with the Lord, and also with men. Ary Samoela zaza nitombo, sady tian' i Jehovah sy ny olona koa izy. Samoela kely kosa, nitombo nitombo ihany, ary sitrak' Iaveh sy ny olombelona. Quant au jeune Samuel, il continuait de croître en taille et en grâce tant auprès de Yahvé qu' auprès des hommes.
1Sm / 1Sam 2:27 And there came a man of God unto Eli, and said unto him, Thus saith the Lord, Did I plainly appear unto the house of thy father, when they were in Egypt in Pharaoh' s house? Ary nisy lehilahin' Andriamanitra nankany amin' i Ely ka nanao taminy hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Tsy efa niseho tokoa tamin' ny ankohonan-drainao va Aho, raha mbola tany Egypta tao an-tranon' i Farao izy? Ary nisy olon' Andriamanitra anankiray tonga tao amin' i Helì ary nilaza taminy hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Tsy efa niseho mazava tamin' ny ankohonan-drainao va aho, fony izy mbola tany Ejipta tao an-tranon' i Faraona? Un homme de Dieu vint chez Éli et lui dit : " Ainsi parle Yahvé. Voilà donc que je me suis révélé à la maison de ton père quand ils étaient en Égypte, esclaves de la maison de Pharaon.
1Sm / 1Sam 2:28 And did I choose him out of all the tribes of Israel to be my priest, to offer upon mine altar, to burn incense, to wear an ephod before me? and did I give unto the house of thy father all the offerings made by fire of the children of Israel? Eny, nofidiko tamin' ny firenen' Isiraely rehetra ho mpisoroko izy mba hanatitra fanatitra eo ambonin' ny alitarako sy handoro ditin-kazo manitra ary hisalotra efoda eo anatrehako, ary nomeko ho an' ny tarana-drainao ny fanatitra rehetra ataon' ny Zanak' Isiraely amin' ny afo. Nofidiko tamin' ny fokon' Israely rehetra izy ho mpisoroko, hiakatra amin' ny oteliko, handoro zava-manitra, hitafy ny efoda eo anatrehako, ary nomeko ny tarana-drainao ny fanatitra rehetra ataon' ny zanak' Israely amin' ny afo. Je l' ai distinguée de toutes les tribus d' Israël pour exercer mon sacerdoce, pour monter à mon autel, pour faire fumer l' offrande, pour porter l'éphod en ma présence, et j' ai concédé à la maison de ton père toutes les viandes offertes par les Israélites.
1Sm / 1Sam 2:29 Wherefore kick ye at my sacrifice and at mine offering, which I have commanded in my habitation; and honourest thy sons above me, to make yourselves fat with the chiefest of all the offerings of Israel my people? Nahoana no hitsahinareo ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hohanina izay aterina ho Ahy, dia ilay nasaiko hatao ao amin' ny fonenako, ka ny zanakao no omenao voninahitra mihoatra noho Izaho, mba hanatavy anareo amin' izay tsara indrindra amin' ny fanatitra rehetra aterin' ny Isiraely oloko? Ka ahoana no dia nohosenareo amin' ny tongotrareo ny sorona amam-panatitra ho ahy izay nodidiako haterina ao amin' ny fonenako? Ary nahoana no dia ny zanakao indray no omenao voninahitra mihoatra noho izaho, fa anatavezanareo tena ny tsara indrindra amin' ny fanatitra rehetra avy amin' Israely vahoakako. Pourquoi piétinez-vous l' offrande et le sacrifice que j' ai ordonnés pour ma Demeure, et honores-tu tes fils plus que moi, en vous engraissant du meilleur de toutes les offrandes d' Israël, mon peuple ?
1Sm / 1Sam 2:30 Wherefore the Lord God of Israel saith, I said indeed that thy house, and the house of thy father, should walk before me for ever: but now the Lord saith, Be it far from me; for them that honour me I will honour, and they that despise me shall be lightly esteemed. Koa izany no anaovan' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, hoe: Efa voalazako tokoa fa ny taranakao sy ny tarana-drainao no handeha eo anatrehako mandrakizay; fa ankehitriny kosa, hoy Jehovah, sanatria Ahy izany; fa izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra, ary izay manamavo Ahy no ho afa-baraka. Noho izany, izao no tenin' ny Tompo Andriamanitr' Israely: Efa voalazako fa ny taranakao sy ny tarana-drainao no handeha eo anatrehako mandrakizay; nefa ankehitriny, aza ho toy izany intsony, hoy Iaveh. Fa izay manaja ahy no hohajaiko, ary izay maniratsira ahy hotsiratsiraiko koa. C' est pourquoi - oracle de Yahvé, Dieu d' Israël - j' avais bien dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient en ma présence pour toujours, mais maintenant - oracle de Yahvé - je m' en garderai! Car j' honore ceux qui m' honorent et ceux qui me méprisent sont traités comme rien.
1Sm / 1Sam 2:31 Behold, the days come, that I will cut off thine arm, and the arm of thy father' s house, that there shall not be an old man in thine house. Indro, avy ny andro izay hanapahako ny sandrinao sy ny sandrin' ny tarana-drainao, ka tsy hisy lehilahy ho tratrantitra amin' ny taranakao. Indro tonga ny andro hanapahako ny sandrinao sy ny sandrin' ny tarana-drainao, ka tsy hisy lehilahy tratra antitra intsony amin' ny taranakao. Voici que des jours viennent où j' abattrai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu' il n' y ait pas de vieillard dans ta maison.
1Sm / 1Sam 2:32 And thou shalt see an enemy in my habitation, in all the wealth which God shall give Israel: and there shall not be an old man in thine house for ever. Ary hahita ny manjo ny fonenako ianao na inona na inona soa omena ho an' ny Isiraely, ka tsy hisy lehilahy ho tratrantitra amin' ny taranakao mandrakizay. Hianao hahita ny fonenanao voaetry amin' ny fotoana hamenoan' Andriamanitra soa an' Israely: ary amin' ny taranakao tsy hisy lehilahy tratra antitra intsony, na oviana na oviana. Tu regarderas, à côté de la Demeure, tout le bien que je ferai à Israël, et il n' y aura pas de vieillard dans ta maison, à jamais.
1Sm / 1Sam 2:33 And the man of thine, whom I shall not cut off from mine altar, shall be to consume thine eyes, and to grieve thine heart: and all the increase of thine house shall die in the flower of their age. Nefa tsy dia hofongorako avokoa tsy ho eo anilan' ny alitarako izy, mba hahapahina ny masonao sy hampalahelo ny fonao; ary ny taranakao rehetra dia ho faty raha vao herotrerony. Tsy hofongorako tsy ho eo amin' ny oteliko avokoa ny lehilahy rehetra amin' ny taranakao mba hahajemby ny masonao sy handreraka ny fonao, nefa ho faty amin' ny taonan' ny fahatanjahany avokoa ny solofo rehetra amin' ny taranakao. Je maintiendrai quelqu' un des tiens près de mon autel, pour que ses yeux se consument et que son âme s'étiole, mais tout l' ensemble de ta maison périra par l'épée des hommes.
1Sm / 1Sam 2:34 And this shall be a sign unto thee, that shall come upon thy two sons, on Hophni and Phinehas; in one day they shall die both of them. Ary izao no ho famantarana ho anao, izay hanjo ny zanakao roa lahy, dia Hofinia sy Finehasa: ho indray andro maty izy mirahalahy. Ary ho famantaranao izany, ny hanjò ny zanakao roa lahy, dia Ofnì sy Finea, fa ho indray andro maty izy roa lahy. Le présage sera pour toi ce qui va arriver à tes deux fils, Hophni et Pinhas : le même jour, ils mourront tous deux.
1Sm / 1Sam 2:35 And I will raise me up a faithful priest, that shall do according to that which is in mine heart and in my mind: and I will build him a sure house; and he shall walk before mine anointed for ever. Ary Izaho hanangana mpisorona mahatoky ho Ahy, izay hanao araka ny ato am-poko sy ato an-tsaiko; ary Izaho hampaharitra ny taranany, ka handeha eo anatrehan' ny voahosotro mandrakizay izy. Ary hanangana mpisorona mahatoky aho, izay hanao araka ny foko sy ny fanahiko ary hanorenako trano mafy orina izy, ary handeha eo anatrehan' ny voahosotro mandrakizay. Je me susciterai un prêtre fidèle, qui agira selon mon coeur et mon désir, je lui assurerai une maison qui dure et il marchera toujours en présence de mon oint.
1Sm / 1Sam 2:36 And it shall come to pass, that every one that is left in thine house shall come and crouch to him for a piece of silver and a morsel of bread, and shall say, Put me, I pray thee, into one of the priests' offices, that I may eat a piece of bread. Ary ho avy izay sisa rehetra amin' ny taranakao ka hiankohoka eo anatrehany hangataka vola kely sy mofo iray ka hanao hoe: Masìna ianao, mba tendreo ho isan' ny mpisorona aho, mba hahazoako sombi-mofo hohanina. Ka ho avy hiankohoka eo anatrehany avokoa izay sisa tavela amin' ny taranakao, hangataka lela vola na sombi-mofo kely, ary hiteny hoe: Raha sitrakao mba omeo anjara kely eo amin' ny raharaham-pisoronana aho, mba hahazoako mofo kely hohanina. Quiconque subsistera de ta famille viendra se prosterner devant lui pour avoir une piécette d' argent et une galette de pain, et dira : "Je t' en prie, attache-moi à n' importe quelle fonction sacerdotale, pour que j' aie un morceau de pain à manger. " "

<-
->