<-
->

1Tm 6:1 Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed. Aoka izay andevo rehetra eo ambanin' ny zioga hanao ny tompony ho miendrika hohajaina tsara, mba tsy hitenenana ratsy ny anaran' Andriamanitra sy ny fampianarana. Ny mpanompo rehetra ao ambany jiogan' ny sasany, dia aoka hanao ny tompony ho mendrika hohajaina tokoa, mba tsy ho voateny ratsy ny anaran' Andriamanitra sy ny fampianarany. Tous ceux qui sont sous le joug de l' esclavage doivent considérer leurs maîtres comme dignes d' un entier respect, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés.
1Tm 6:2 And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort. Ary izay manana tompo mino dia aoka tsy hanao tsinontsinona azy, satria rahalahy izy; fa vao mainka tokony hotompoiny aza izy, satria mino sy malala ilay mpandray ny soa atao. Izany zavatra izany no ampianaro sy ananaro. Ary raha mpino no tompon' izy ireo, dia rahalahiny ihany ka aoka tsy hoesoiny, fa vao mainka hotompoiny tsaratsara kokoa aza, satria tsy iza fa ny rahalahy malalany ihany no tompoiny. Tokony hampianarina sy hatorotoro tsara ny olona izany. Quant à ceux qui ont pour maîtres des croyants, qu' ils n' aillent pas les mépriser sous prétexte que ce sont des frères ; qu' au contraire ils les servent d' autant mieux que ce sont des croyants et des amis de Dieu qui bénéficient de leurs services. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander.
1Tm 6:3 If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness; Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema, dia ny an' i Jesosy Kristy Tompontsika, sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panahy araka an' Andriamanitra, Raha misy mampianatra zavatra hafa noho izany, ka tsy manaiky ny teny marin' i Jeso-Kristy Tompontsika, sy ny fampianarana mampanaja an' Andriamanitra, Si quelqu' un enseigne autre chose et ne reste pas attaché à de saines paroles, celles de notre Seigneur Jésus Christ, et à la doctrine conforme à la piété,
1Tm 6:4 He is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, dia mieboebo foana izy ka tsy mahalala na inona na inona, fa adala amin' ny fiadian-kevitra sy ny fiadian-teny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahian-dratsy, dia olona mpieboebo foana izany, sy tsy mahalala na inona na inona, fa adalan' ady hevitra aman' ady teny, izay miteraka fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahian-dratsy, c' est un être aveuglé par l' orgueil, un ignorant en mal de questions oiseuses et de querelles de mots ; de là viennent l' envie, la discorde, les outrages, les soupçons malveillants,
1Tm 6:5 Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness: from such withdraw thyself. fifandirana lalandava, fanaon' ny olona vetaveta saina sady efa nialan' ny fahamarinana, manao ny toe-panahy araka an' Andriamanitra ho fahazoan-javatra. fifanoherana tsy misy farany, fanaon' ny olona efa ratsy saina sy nialan' ny fahamarinana, ka manao ny fivavahana ho filan-karena. les disputes interminables de gens à l' esprit corrompu, privés de la vérité, aux yeux de qui la piété est une source de profits.
1Tm 6:6 But godliness with contentment is great gain. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an' Andriamanitra omban' ny fianinana. Eny, harem-be tokoa ny fahazotoa-mivavaka, omban' ny fianinana; Profitable, oui, la piété l' est grandement pour qui se contente de ce qu' il a.
1Tm 6:7 For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin' izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona hiala. satria tsy nitondra na inona na inona isika no niditra tamin' izao tontolo izao, ka iaraha-mahita fa tsy hahatondra na inona na inona koa no hiala eto: Car nous n' avons rien apporté dans le monde et de même nous n' en pouvons rien emporter.
1Tm 6:8 And having food and raiment let us be therewith content. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika, dia aoka hianina amin' izany. koa rahefa manan-kohanina sy hitafiana, dia aoka hianina amin' izany. Lors donc que nous avons nourriture et vêtement, sachons être satisfaits.
1Tm 6:9 But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Ary izay ta-hanan-karena dia latsaka amin' ny fakam-panahy sy ny fandrika ary ny filàna maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandentika ny olona ao amin' ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa izay te-hanan-karena, dia tafalatsaka amin' ny fakam-panahy sy ny fandrika amam-pilàna maro tsy misy heviny sy mampidi-doza, izay mandentika ny olona amin' ny fandringanana amam-pahaverezana. Quant à ceux qui veulent amasser des richesses, ils tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de convoitises insensées et funestes, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.
1Tm 6:10 For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin' ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin' ny alahelo be. Satria ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, ka ny sasany nentin' izany, dia efa nivily lavitry ny finoana, sy nandefona ny tenany tamin' ny fijaliana maro. Car la racine de tous les maux, c' est l' amour de l' argent. Pour s' y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercé l'âme de tourments sans nombre.
1Tm 6:11 But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fa ianao kosa, sy lehilahin' Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany, ka miezaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an' Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Koa aoka àry hianao, ry olon' Andriamanitra, handositra izany zavatra izany, fa hikatsaka fahamarinana, fahazotoa-mivavaka, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Pour toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Poursuis la justice, la piété, la foi, la charité, la constance, la douceur.
1Tm 6:12 Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Miadia ny ady tsaran' ny finoana, hazòny ny fiainana mandrakizay; fa ho amin' izany no niantsoana anao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason' ny vavolombelona maro. Miadia ny ady tsaran' ny finoana, ary mahazoa ny fiainana mandrakizay, izay niantsoana anao, sy nanaovanao fanekem-pinoana fatratra teo imason' ny vavolombelona maro. Combats le bon combat de la foi, conquiers la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et en vue de laquelle tu as fait ta belle profession de foi en présence de nombreux témoins.
1Tm 6:13 I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession; Izaho mananatra anao eo anatrehan' Andriamanitra, Izay mamelona ny zavatra rehetra, ary eo anatrehan' i Kristy Jesosy, Izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan' i Pontio Pilato, Izao no ananarako anao eo anatrehan' Andriamanitra, mpamelona ny zavatra rehetra, sy ny Kristy Jeso, izay vavolombelona nanao ilay fanekena fatratra faha-Pontsy-Pilaty: Je t' en prie devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant le Christ Jésus qui, sous Ponce Pilate, a rendu son beau témoignage,
1Tm 6:14 That thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ: mba hotehirizinao tsy hanan-tsiny amam-pondro hatramin' ny fisehoan' i Jesosy Kristy Tompontsika izany didy izany; tahirizo tsy hanam-pentina na hisy tsiny ny didy, hatramin' ny fisehoan' i Jeso-Kristy Tompontsika, garde le commandement sans tache et sans reproche, jusqu'à l' Apparition de notre Seigneur Jésus Christ,
1Tm 6:15 Which in his times he shall shew, who is the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords; ny Andriana finaritra sady tokana, Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo, no haneho izany amin' ny fotoany; izay hasehon' Andriamanitra amin' ny fotoany, dia ilay Andriamanitra sambatra, Mpandidy tokana, Mpanjakan' ny mpanjaka, Tompon' ny tompo. que fera paraître aux temps marqués le Bienheureux et unique Souverain, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs,
1Tm 6:16 Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen. Izy ihany no manana ny tsi-fahafatesana, mitoetra eo amin' ny mazava tsy azo hatonina, Izay tsy hitan' olona sady tsy hainy jerena; ho Azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amena. Izy irery no manana ny tsy fahafatesana, mipetraka ao amin' ny fahazavana tsy hay hatonina, tsy misy olombelona nahita azy na mety hahita azy, ary azy ny voninahitra sy fanjakana mandrakizay. Amena. le seul qui possède l' immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul d' entre les hommes n' a vu ni ne peut voir. A lui appartiennent honneur et puissance à jamais ! Amen.
1Tm 6:17 Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy; Anaro ny mpanankarena amin' izao fiainana ankehitriny izao mba tsy hiavonavona, na hatoky ny harena miovaova, fa Andriamanitra, Izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika, Anaro ny mpanan-karena amin' izao fiainana izao, mba tsy hiavonavona, na hanantena harena tsy mateza, fa hanantena an' Andriamanitra, mpanome antsika malalaka ny zavatra ilaintsika; Aux riches de ce monde, recommande de ne pas juger de haut, de ne pas placer leur confiance en des richesses précaires, mais en Dieu qui nous pourvoit largement de tout, afin que nous en jouissions.
1Tm 6:18 That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate; mba hanao soa, mba hanan-karena amin' ny asa tsara, hazoto manome sy miantra, ary hanao soa, sy ho tonga tena mpanan-karena amin' ny asa soa, hazoto manome sy miantra, Qu' ils fassent le bien, s' enrichissent de bonnes oeuvres, donnent de bon coeur, sachent partager ;
1Tm 6:19 Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. ka dia hihary fanorenana tsara ho an' ny tenany ho amin' ny andro ho avy, mba hihazonany ny tena fiainana. dia hihary fanorenana tsara ho an' ny tenany ho amin' ny andro ho avy izy, izay hahazoany manana ny tena fiainana. de cette manière, ils s' amassent pour l' avenir un solide capital, avec lequel ils pourront acquérir la vie véritable.
1Tm 6:20 O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called: Ry Timoty, tehirizo ilay natolotra anao, ka mialà amin' ny fibedibedena foana sy ny fanoherana avy amin' izay atao hoe fahalalana, kanjo tsy izy, Ry Timote! tano izay napetrako taminao, ary halaviro ny laha-teny foana tsy mahasoa, mbamin' ny fanoheran-kevitra avy amin' ny fahaizana mpisandoka anarana, O Timothée, garde le dépôt. Évite les discours creux et impies, les objections d' une pseudo-science.
1Tm 6:21 Which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. izay neken' ny sasany, ka nania tamin' ny finoana izy. Ho aminareo anie ny fahasoavana. izay narahin' ny sasany ka napihataka azy tamin' ny finoana. Ho aminareo anie ny fahasoavana! Amena. Pour l' avoir professée, certains se sont écartés de la foi. La grâce soit avec vous !

<-
->