<-
->

Dan / Da 10:1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision. Tamin' ny taona fahatelo nanjakan' i Kyrosy, mpanjakan' i Persia, dia nisy nambara tamin' i Daniela, izay atao hoe Beltesazara; marina ny teny, ary ady mafy no nolazainy; ary nahalala ny teny izy sady nahafantatra ny fahitana. Tamin' ny taona voalohany nanjakan' i Sirosa mpanjakan' i Persa, dia nisy teny nambara tamin' i Daniely, izay natao hoe Baltasara, marina izany teny izany, ary ady lehibe no nolazainy. Azony an-tsaina ny teny, sady fantany hevitra ny fahitana. En l' an trois de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, surnommé Baltassar : parole sûre; haute lutte. Il pénétra la parole, l' intelligence lui en fut donnée en vision.
Dan / Da 10:2 In those days I Daniel was mourning three full weeks. Tamin' izany andro izany izaho Daniela dia nisaona roatokom-bolana mipaka. Tamin' izany andro izany aho, Daniely, nisaona nandritra ny andro roatokombolana. En ces temps-là, moi, Daniel, je faisais une pénitence de trois semaines
Dan / Da 10:3 I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth, neither did I anoint myself at all, till three whole weeks were fulfilled. Tsy nihinana hanim-py aho, sady tsy nanendry hena na divay ny vavako, ary tsy nihosotra diloilo akory aho ambara-pahatapitry ny roatokom-bolana mipaka. Tsy nihinan-kanim-py akory aho, tsy nisy niditra ny vavako na hena na divay; ary tsy nihosotra aho, mandra-pahatapitry ny andro roatokombolana maninjitra. je ne mangeais point de nourriture désirable; viande ni vin n' approchaient de ma bouche, et je ne m' oignais point, jusqu' au terme de ces trois semaines.
Dan / Da 10:4 And in the four and twentieth day of the first month, as I was by the side of the great river, which is Hiddekel; Ary tamin' ny andro fahefatra amby roa-polo tamin' ny volana voalohany, raha teo amoron' ny ony lehibe aho (Hidekela izany), Tamin' ny andro fahefatra amby roapolon' ny volana vaolohany aho, teo amoron' ny ony lehibe atao hoe Tigra. Le vingt-quatrième jour du premier mois, étant au bord du grand fleuve, le Tigre,
Dan / Da 10:5 Then I lifted up mine eyes, and looked, and behold a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Uphaz: dia nanopy ny masoko aho ka nijery, ary, indro, nisy lehilahy iray nitafy rongony fotsy, ka tena volamena avy any Ofaza no nisikinany; Nanopy ny masoko nijery aho, ka indro, nisy lehilahy anankiray, nitafy rongony fotsy, sy nihetra tamin' ny hetra volamena avy any Ofaza. je levai les yeux pour regarder. Voici Un homme vêtu de lin, les reins ceints d' or pur,
Dan / Da 10:6 His body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like in colour to polished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude. tahaka ny krysolita ny tenany. ary tahaka ny helatra ny tarehiny, ary tahaka ny fanilo mirehitra ny masony, ary mivolom-barahina manganohano ny sandriny sy ny tongony; ary ny feony toy ny feon' olona maro be; Tahaka ny krisolita ny tenany, hoatra ny hela-baratra no fijery ny tenany, tahaka ny fanilo mirehitra no fijery ny tarehany, tahaka ny fanilo mirehitra ny masony, mivolom-barahana manganohano ny sandriny amam-tongony, hoatra ny feon' olona maro be ny feony, raha miteny izy. son corps avait l' apparence de la chrysolithe, son visage, l' aspect de l'éclair, ses yeux comme des lampes de feu, ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze poli, le son de ses paroles comme la rumeur d' une multitude.
Dan / Da 10:7 And I Daniel alone saw the vision: for the men that were with me saw not the vision; but a great quaking fell upon them, so that they fled to hide themselves. ary izaho Daniela ihany no nahita ny fahitana; fa ny olona izay teo amiko kosa tsy mba nahita izany, fa toran-kovitra indrindra izy ka nandositra niery. Izaho Daniely irery no nahita ny fisehoana fa ny olona niaraka tamiko teo tsy mba nahita ny fisehoana; azon' ny tahotra mafy izy ireo, ka nandositra niery. Seul, moi Daniel, je contemplais cette apparition; les hommes qui étaient avec moi ne voyaient pas la vision, mais un grand tremblement s' abattit sur eux et ils s' enfuirent pour se cacher.
Dan / Da 10:8 Therefore I was left alone, and saw this great vision, and there remained no strength in me: for my comeliness was turned in me into corruption, and I retained no strength. Ary dia nilaozana ho irery aho ary nahita izany fahitana lehibe izany, dia tsy nisy hery tafajanona tato amiko; fa nihasimba nivaloarika ny tarehiko, ary tsy nisy hery intsony tamiko. Dia izaho irery no nijanona teo, ka nahita izany fisehoana lehibe izany, ka tsy nisy hery sisa intsony tafajanona tao amiko, ny tarehako niova volo, fa tonga nivaloarika aho, ary tsy nisy hery intsony tamiko. Je demeurai seul, contemplant cette grande vision; j'étais sans force, mon visage changea, défiguré, ma force m' abandonna.
Dan / Da 10:9 Yet heard I the voice of his words: and when I heard the voice of his words, then was I in a deep sleep on my face, and my face toward the ground. Nefa nandre ny teniny ihany aho; ary nony nandre izany aho, dia renoky ny torimaso niankohoka tamin' ny tany. Reko ny feony niteny; fa vao nandre ny feony niteny aho, dia nirona natory, ka nihohoka tamin' ny tany. J' entendis le son de ses paroles, et au son de ses paroles je défaillis et tombai face contre terre.
Dan / Da 10:10 And, behold, an hand touched me, which set me upon my knees and upon the palms of my hands. Ary, indro, nisy tanana nanohina ka nanarina ahy handohalika sy hitehin-tanana, nefa mbola nangozohozo ihany. Dia injay tànana nanohina ahy, ka nampiarina ahy handohalika sy hitehin-tànana. Voici : une main me toucha, faisant frémir mes genoux et les paumes de mes mains.
Dan / Da 10:11 And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright: for unto thee am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Ary hoy izy tamiko: Ry Daniela malala ô, fantaro ny teny Izay lazaiko aminao, ka mijoroa; fa nirahina ho atý aminao aho ankehitriny. Ary nony nilaza izany teny izany tamiko izy, dia nitsangana nangozohozo teo aho. Dia hoy izy tamiko hoe: Ry Daniely, olo-malalan' Andriamanitra ô, fantaro izao teny holazaiko aminao izao, ka mitsangana hianao fa nirahina ho aty aminao aho ankehitriny. Nony nilaza izany teny izany tamiko izy, dia nitsangana aho nangovitra. Il me dit : "Daniel, homme des prédilections, comprends les paroles que je vais te dire; lève-toi; me voici, envoyé à toi." Il dit ces mots et je me relevai en tremblant.
Dan / Da 10:12 Then said he unto me, Fear not, Daniel: for from the first day that thou didst set thine heart to understand, and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. Dia hoy izy tamiko: Aza matahotra, ry Daniela; fa hatramin' ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao hahalala sy hampahory ny tenanao teo anatrehan' Andriamanitrao dia reko ny teninao, ary noho ny teninao dia avy aho. Ary hoy izy tamiko: Aza matahotra, ry Daniely, fa hatramin' ilay andro voalohany nandatsahanao am-po ny hahalala sy hanetry tena eo anatrehan' Andriamanitrao, dia nohenoina ny teninao, ary izaho no tonga dia noho ny teninao. Il me dit : "Ne crains point, Daniel, car du premier jour où, pour comprendre, tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c' est à cause de tes paroles que je suis venu.
Dan / Da 10:13 But the prince of the kingdom of Persia withstood me one and twenty days: but, lo, Michael, one of the chief princes, came to help me; and I remained there with the kings of Persia. Fa ilay andrianan' ny fanjakan' i Persia nanohitra ahy iraika amby roa-polo andro; fa indro kosa Mikaela, anankiray amin' ireo andriana lehibe, no tonga hanampy ahy; ka dia izaho ihany no sisa nijanona teo amin' ny mpanjakan' i Persia. Fa nitsangana teo anoloako, iraika amby roapolo andro, ilay filohan' ny fanjakan' i Persa, ary Misely anisan' ireo filohany ambony no tonga nanampy ahy, ka nijanona teo akaikin' ny mpanjakan' i Persa aho. Le Prince du royaume de Perse m' a résisté pendant 21 jours, mais Michel, l' un des Premiers Princes, est venu à mon aide. Je l' ai laissé affrontant les rois de Perse,
Dan / Da 10:14 Now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days: for yet the vision is for many days. Ary avy hampahafantatra anao izay hanjo ny firenenao any am-parany aho, satria mbola hihatra amin' izany andro izany ny fahitana. Ary ny hampahafantatra anao ny hanjo ny firenenao any am-parany any, no nahatongavako, satria mbola fahitana ny amin' ny any aoriana koa izany. et je suis venu te faire comprendre ce qui adviendra à ton peuple, à la fin des jours. Car voici pour ces jours une nouvelle vision."
Dan / Da 10:15 And when he had spoken such words unto me, I set my face toward the ground, and I became dumb. Ary nony nilaza izany teny izany tamiko izy, dia niankohoka tamin' ny tany aho sady tsy nahateny. Tamin' ny nilazany izany teny izany tamiko, dia niondrika tamin' ny tany ny tarehako, sady tsy nahateny aho. Lorsqu' il m' eut dit ces choses, je me prosternai à terre sans rien dire;
Dan / Da 10:16 And, behold, one like the similitude of the sons of men touched my lips: then I opened my mouth, and spake, and said unto him that stood before me, O my lord, by the vision my sorrows are turned upon me, and I have retained no strength. Ary, indro, nisy anankiray miendri-janak' olombelona nanendry ny molotro, dia niloa-bava aho ka niteny nanao tamin' ilay nitsangana teo anatrehako hoe: Tompoko, azon' ny fanaintainana aho noho ny fahitana ka tsy manan-kery intsony. Fa indro kosa nisy anankiray nitarehin-janak' olombelona, nanendry ny molotro, dia niloa-bava aho, ka niteny dia nilaza tamin' ilay nitsangana teo anatrehako, nanao hoe: Tompokolahy ô, very hevitra aho, azon' izany fahitana izany, ka tsy manan-kery intsony. et voici : une semblance de fils d' homme me toucha les lèvres. J' ouvris la bouche pour parler, et je dis à celui qui se tenait devant moi : "Mon Seigneur, à cette apparition, l' angoisse revient sur moi et je n' ai plus de forces.
Dan / Da 10:17 For how can the servant of this my lord talk with this my lord? for as for me, straightway there remained no strength in me, neither is there breath left in me. Fa aiza no ahazoan' ity izaho mpanompon' ny tompoko ity hiteny aminao tompoko? Ary tamin' izay dia tsy nisy hery nitoetra tato amiko intsony, na nisy aina sisa tato amiko. Hataon' ity mpanompon' ny tompoko ity ahoana moa, no fiteny amin' ny tompoko eo. Amin' izao sady tsy manan-kery aho, no tsy nisy aina intsony akory koa. Et comment le serviteur de mon Seigneur que voici, pourra-t-il parler avec mon Seigneur, alors que déjà il n' est plus de force en moi et que le souffle m' abandonne?"
Dan / Da 10:18 Then there came again and touched me one like the appearance of a man, and he strengthened me, Ary nisy indray nanana endrik' olona nanendry ahy koa, dia nampahery ahy Fa ilay nitarehin-janak' olombelona indray no nanendry ahy sy nankahery ahy. Dia hoy izy tamiko: De nouveau l' apparence humaine me toucha et me réconforta.
Dan / Da 10:19 And said, O man greatly beloved, fear not: peace be unto thee, be strong, yea, be strong. And when he had spoken unto me, I was strengthened, and said, Let my lord speak; for thou hast strengthened me. ka nanao hoe: Aza matahotra, ry ilay malala indrindra; fiadanana anie ho anao, mahereza, eny, mahereza. Ary rehefa niteny tamiko izy, dia nihahery aho ka nanao hoe: Aoka hiteny ianao tompoko, satria efa nampahery ahy. Aza matahotra, ry olo-malalan' Andriamanitra; ho aminao anie ny fiadanana! Matokia, matokia! Mbola niteny tamiko teo izy, dia efa nahazo hery aho, ka nanao hoe: Aoka hiteny amin' izao ny tompoko, fa efa nankahery ahy hianao. Il dit : "Ne crains point, homme des prédilections; paix à toi, prends force et courage!" Et tandis qu' il me parlait, je me sentais fortifié et je dis : "Que mon Seigneur parle, car tu m' as réconforté."
Dan / Da 10:20 Then said he, Knowest thou wherefore I come unto thee? and now will I return to fight with the prince of Persia: and when I am gone forth, lo, the prince of Grecia shall come. Dia hoy izy: Moa fantatrao va ny nihaviako atý aminao? Ankehitriny dia hiverina hiady amin' ny andrianan' i Persia aho, ary rehefa mivoaka aho, dia, indro, ho avy ny andrianan' i Grisia. Hoy izy tamiko: Fantatrao va ny nahatongavako atý aminao? Ankehitriny hiverina hiady amin' ny filohan' i Persa aho, ary amin' ny fotoana handehanako, dia indro ho avy ny filohan' i Javana. Alors il dit : "Sais-tu pourquoi je suis venu à toi? Je dois retourner combattre le Prince de Perse : quand j' en aurai fini, voici que viendra le Prince de Yavân.
Dan / Da 10:21 But I will shew thee that which is noted in the scripture of truth: and there is none that holdeth with me in these things, but Michael your prince. Fa hambarako aminao izay voasoratra ao amin' ny soratra marina; nefa tsy misy miara-misikina amiko hanohitra ireo, afa-tsy Mikaela andriananareo. Hambarako anao anefa, ny voasoratra ao amin' ny bokin' ny fahamarinana, ary tsy misy mitsangana momba azy hanohitra an' ireo afa-tsy Misely filohanareo ihany. Mais je vais t' annoncer ce qui est inscrit dans le Livre de Vérité. Nul ne me prête main-forte pour ces choses, sinon Michel, votre Prince,

<-
->