<-
->

Oha / Oh 27:1 Boast not thyself of to morrow; for thou knowest not what a day may bring forth. Aza mirehareha ny amin' ny ho ampitso ianao; Fa na dia ny havoaky ny anio aza tsy fantatrao. Aza mirehareha ny amin' ny ho ampitso; fa tsy fantatrao izay havoaky ny andro manaraka. Ne te félicite pas du lendemain, car tu ignores ce qu' aujourd' hui enfantera.
Oha / Oh 27:2 Let another man praise thee, and not thine own mouth; a stranger, and not thine own lips. Aoka ny olon-kafa no hidera anao, fa tsy ny vavanao, Eny, ny vahiny, fa tsy ny molotrao. Aoka ny hafa no hidera anao, fa tsy ny vavanao; ary ny vahiny, fa tsy ny molotrao. Qu' autrui fasse ton éloge, mais non ta propre bouche, un étranger, mais non tes lèvres!
Oha / Oh 27:3 A stone is heavy, and the sand weighty; but a fool' s wrath is heavier than them both. Mavesatra ny vato, ary mavesa-danja ny fasika; Fa ny fahasosoran' ny adala dia manoatra noho izy roa tonta. Madonda ihany ny vato, mavesatra koa ny fasika, fa mavesatra noho ireo indray ny hasosoran' ny adala. Lourde est la pierre, pesant le sable, mais plus lourd qu' eux, le dépit du fou.
Oha / Oh 27:4 Wrath is cruel, and anger is outrageous; but who is able to stand before envy? Masiaka ny fahavinirana, ary misafoaka ny fahatezerana; Fa iza no mahajanona eo anatrehan' ny fahasaro-piaro? masiaka ny havinirana, miafonafona ny hatezerana, fa zovy no hahatoetra raha asian' ny fialonana? Cruelle est la fureur, impétueuse la colère, mais contre la jalousie, qui tiendra ?
Oha / Oh 27:5 Open rebuke is better than secret love. Aleo anatra imaso Toy izay fitia afenina. Aleo anatra imaso, toy izay fitia miafina. Mieux vaut réprimande ouverte qu' amour dissimulé.
Oha / Oh 27:6 Faithful are the wounds of a friend; but the kisses of an enemy are deceitful. Azo itokiana hahasoa ny fery ataon' ny sakaiza; Fa tena fitaka ny fanorohan' ny fahavalo. Ny ratra avy amin-tsakaiza dia vokatry ny fitiavany tsy mivadika, fa ny oroky ny fahavalo kosa, fitaka foana. Fidèles sont les coups d' un ami, mensongers les baisers d' un ennemi.
Oha / Oh 27:7 The full soul loatheth an honeycomb; but to the hungry soul every bitter thing is sweet. Hitsakitsahin' ny voky na dia ny toho-tantely aza; Fa mamin' ny noana na dia ny zava-mangidy rehetra aza. Amin' ny voky, na ny toho-tantely aza hoseny tongotra fotsiny, fa amin' ny noana, na ny zava-mangidy aza, maminy avokoa. Gorge rassasiée méprise le miel, gorge affamée trouve douce toute amertume.
Oha / Oh 27:8 As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place. Toy ny voron-kely miala amin' ny akaniny ka mirenireny, Dia toy izany ny olona izay mirenireny miala amin' ny fonenany. Toy ny vorona mirenireny lavitra ny akaniny: toy izany koa ny olona mirenireny lavitra ny fonenany. Comme l' oiseau qui erre loin de son nid, ainsi l' homme qui erre loin de son pays.
Oha / Oh 27:9 Ointment and perfume rejoice the heart: so doth the sweetness of a man' s friend by hearty counsel. Ny diloilo sy ny zava-manitra mahafaly ny fo, Ary ny hamamin' ny sakaiza dia avy amin' ny ana-panahy ataony. Mampiravoravo ny fo ny diloilo aman-java-manitra; torak' izany ny hamamian-tsakaiza manoro hevitra avy amin' ny fony. L' huile et le parfum mettent le coeur en joie, et la douceur de l' amitié, plus que la complaisance en soi-même.
Oha / Oh 27:10 Thine own friend, and thy father' s friend, forsake not; neither go into thy brother' s house in the day of thy calamity: for better is a neighbour that is near than a brother far off. Aza mahafoy ny sakaizanao, na ny sakaizan-drainao, Ary aza mankany amin' ny tranon' ny rahalahinao amin' ny andro fahorianao; Fa tsara ny namana akaiky noho ny rahalahy lavitra. Aza mahafoy ny sakaizanao aman-tsakaizan-drainao; ary aza miditra ny tranon' ny rahalahinao amin' ny andron' ny fahorianao: fa aleo namana akaiky toy izay havan-davitra. N' abandonne pas ton ami ni l' ami de ton père; à la maison de ton frère, ne va pas au jour de ton affliction. Mieux vaut un voisin proche qu' un frère éloigné.
Oha / Oh 27:11 My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me. Anaka, hendre, ary ampifalio ny foko, Mba hamaliako izay miteny ratsy ahy. Anaka, hendre, ary ampifalio ny foko, mba hahaizako mamaly an' izay miteny ratsy ahy. Deviens sage, mon fils, et réjouis mon coeur, que je puisse répondre à qui m' outrage.
Oha / Oh 27:12 A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished. Ny mahira-tsaina mahatazana ny loza ka miery; Fa ny kely saina kosa mandroso ka voa. Ny mahira-tsaina mahatsinjo ny ratsy ka miery; ny kely saina mandroso ihany ka voan' izany. L' homme avisé voit le malheur et se cache, les niais passent outre, à leurs dépens.
Oha / Oh 27:13 Take his garment that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. Alao ny lambany, fa efa niantoka olon-kafa izy, Ary tano ho solon' ny vahiny janga niantohany izy. Endaho ny lambany fa efa niantoka ny hafa izy, mangala antoka aminy noho ny amin' ny vahiny. Prends-lui son vêtement, car il a cautionné un étranger, à cause d' inconnus, prends-lui un gage.
Oha / Oh 27:14 He that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted a curse to him. Izay mifoha maraina koa ka misaotra ny sakaizany amin' ny feo mahery, Dia isaina ho fanozonana izany. Ny misaotra ny namany, maraina koa amin' ny feo avo, dia isaina ho toy ny manozona ihany. Si quelqu' un bénit son prochain à haute voix dès l' aube, cela lui est compté pour une malédiction.
Oha / Oh 27:15 A continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike. Tahaka ny fijononoky ny ranonorana be Ny vehivavy tia ady. Ny fijononoky ny rano mitete ao an-trano amin' ny andro manorana, sy ny vehivavy tia ady dia sahala tsy misy hafa. Gargouille qui ne cesse de couler un jour de pluie et femme querelleuse sont pareilles!
Oha / Oh 27:16 Whosoever hideth her hideth the wind, and the ointment of his right hand, which bewrayeth itself. Izay misakana azy dia toy ny misakana ny rivotra, Sady toy ny mamihina diloilo ny tànany ankavanana. Ka izay mitana azy, mitana rivotra, ary ny tanany mahafihina diloilo. Qui veut la saisir, saisit le vent et sa droite rencontre de l' huile.
Oha / Oh 27:17 Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend. Ny vy maharanitra ny vy, Toy izany, ny olona maharanitra ny tarehin' ny sakaizany. Vy ihany no maharanitra ny vy; olona ihany koa no maharanitra olon-kafa. Le fer s' aiguise par le fer, l' homme s' affine en face de son prochain.
Oha / Oh 27:18 Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof: so he that waiteth on his master shall be honoured. Izay miaro aviavy dia hihinana ny voany; Ary izay miambin-tompo dia homem-boninahitra. Izay mitahiry ny aviaviny hihinana ny voany; ary izay miaro ny tompony homem-boninahitra. Le gardien du figuier mange de son fruit, qui veille sur son maître sera honoré.
Oha / Oh 27:19 As in water face answereth to face, so the heart of man to man. Toy ny tandindona eny anaty rano mifanahaka amin' ny tarehy, Dia toy izany no ifanahafan' ny fon' ny olona amin' ny an' olona. Toy ny ifanahafan' ny tarehy sy ny tandindony ao anaty rano, no ifanahafan' ny fon' ny olona sy ny an' ny olon-kafa koa. Comme l' eau donne le reflet du visage, ainsi le coeur de l' homme pour l' homme.
Oha / Oh 27:20 Hell and destruction are never full; so the eyes of man are never satisfied. Ny fiainan-tsi-hita sy ny fandringanana tsy mety voky, Dia toy izany no tsy ahamamoan' ny mason' ny olona. Tsy mety voky ny fasana aman-tseoly, tsy mety afa-po toy izany koa ny mason' ny olombelona. Insatiables sont le Shéol et la Perdition, ainsi les yeux de l' homme sont-ils insatiables.
Oha / Oh 27:21 As the fining pot for silver, and the furnace for gold; so is a man to his praise. Ny memy ho an' ny volafotsy, Ny fandrendrehana ho an' ny volamena, Ary ny toetry ny olona dia tsy maintsy ho araka izay zavatra derainy. Ny memy atao hanadio ny volafotsy; ny fandrendrehana hanadio ny volamena, ary ny fiderana raisin' ny olona, aoka hozahany toetra toy izany koa. Il y a la fournaise pour l' argent, le fourneau pour l' or : l' homme vaut ce que vaut sa réputation.
Oha / Oh 27:22 Though thou shouldest bray a fool in a mortar among wheat with a pestle, yet will not his foolishness depart from him. Na dia miara-totoinao ny fanoto amin' ny vary eo an-daona aza ny adala, Dia tsy mba hiala aminy tsy akory ny fahadalany. Na hototoinao ao an-daona aza ny adala, tahaka ny fitoto vary amin' ny fanoto, tsy hisaraka aminy ny hadalany tsy akory. Quand tu pilerais le fou au mortier parmi les grains, avec un pilon , sa folie ne se séparerait pas de lui.
Oha / Oh 27:23 Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Fantaro tsara ny tarehin' ny ondry aman' osinao, Ary miahia tsara ny andian' ny bibinao; Fantaro tsara ny toetry ny ondrinao, ny sainao ento mandinika ny biby fiompinao; Connais bien l'état de ton bétail, à ton troupeau donne tes soins;
Oha / Oh 27:24 For riches are not for ever: and doth the crown endure to every generation? Fa ny harena tsy ho mandrakizay; Ary moa haharitra ho amin' ny taranaka rehetra va ny satro-boninahitra? fa ny harena tsy maharitra mandrakizay, na ny satro-boninahitra amin' ny taona mifandimby. car la richesse n' est pas éternelle, et une couronne ne se transmet pas d'âge en âge.
Oha / Oh 27:25 The hay appeareth, and the tender grass sheweth itself, and herbs of the mountains are gathered. Na dia lany aza ny ahitra, ka mitsiry ny solofony, Ary voataona ny zava-maniry any an-tendrombohitra, Nefa rahefa nitranga ny ahitra ka niseho ny zava-maitso, ary voaangona ny vilona avy eny an-tendrombohitra, Une fois l' herbe enlevée, le regain apparu, ramassé le foin des montagnes,
Oha / Oh 27:26 The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field. Ny zanak' ondry dia hahazoanao fitafiana, Ary ny osy hamidinao tany; dia indreo ny zanak' ondry hahazoanao fitafiana; ny osilahy hividiananao saha anankiray: aie des agneaux pour te vêtir, des boucs pour acheter un champ,
Oha / Oh 27:27 And thou shalt have goats' milk enough for thy food, for the food of thy household, and for the maintenance for thy maidens. Ary ho ampy hosotroinao ny rononon' osy Sy ho an' ny ankohonanao, Ary hisy hiveloman' ny ankizivavinao. be ny rononon' osy ho sakafonao sy ny ankohonanao, ary ho famelomana ny ankizivavinao koa. le lait des chèvres en abondance pour te sustenter, pour nourrir ta maison et faire vivre tes servantes.

<-
->