<-
->

Oha / Oh 25:1 These are also proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah king of Judah copied out. Izao koa no ohabolan' i Solomona, izay nangonin' ny olon' i Hezekia, mpanjakan' ny Joda: Izao kosa ny ohabolan' i Salomona, nangonin' ny olon' i Ezekiasa, mpanjakan' ny Joda. Voici encore des proverbes de Salomon, que transcrivirent les gens d'Ézéchias, roi de Juda.
Oha / Oh 25:2 It is the glory of God to conceal a thing: but the honour of kings is to search out a matter. Voninahitr' Andriamanitra ny manafin-javatra; Fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mamanta-javatra. Voninahitr' Andriamanitra ny manafin-javatra, fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mandini-javatra. C' est la gloire de Dieu de celer une chose, c' est la gloire des rois de la scruter.
Oha / Oh 25:3 The heaven for height, and the earth for depth, and the heart of kings is unsearchable. Ny hahavon' ny lanitra sy ny halalin' ny tany Ary ny fon' ny mpanjaka dia samy tsy azo fantarina avokoa. Ny lanitra amin' ny hahavony, ny tany amin' ny halaliny, ary ny fon' ny mpanjaka, samy zavatra tsy azo takarina. Les cieux, par leur hauteur, la terre, par sa profondeur, et le coeur des rois sont insondables.
Oha / Oh 25:4 Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for the finer. Esory ny taim-bolafotsy, Dia hisy fanaka ho an' ny mpanao an-idina. Esory ny taim-bolafotsy, dia hisy hanaovana fanaka hataon' ny mpanao anidina. Ote de l' argent les scories, il en sortira totalement purifié;
Oha / Oh 25:5 Take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness. Esory ny ratsy fanahy tsy ho eo anatrehan' ny mpanjaka, Dia hampitoerina amin' ny fahamarinana ny seza fiandrianany. Esory ny ratsy fanahy eo anoloan' ny mpanjaka, dia hiorina mafy ny seza fiandrianany amin' ny fahamarinana. ôte le méchant de la présence du roi, et sur la justice s' affermira son trône.
Oha / Oh 25:6 Put not forth thyself in the presence of the king, and stand not in the place of great men: Aza manandra-tena eo anatrehan' ny mpanjaka, Ary aza mitoetra eo amin' ny fitoeran' ny lehibe; Aza manao endrika miavonavona eo anatrehan' ny mpanjaka, ary aza mipetraka eo amin' ny fitoeran' ny lehibe; En face du roi, ne prends pas de grands airs, ne te mets pas à la place des grands;
Oha / Oh 25:7 For better it is that it be said unto thee, Come up hither; than that thou shouldest be put lower in the presence of the prince whom thine eyes have seen. Fa aleo ianao hantsoina hoe: Miakara atý, Toy izay hatambotsotra eo imason' ny manan-kaja izay hitan' ny masonao. Fa aleo ny olona no hilaza aminao hoe: Miakara aty; toy izay hianao no haetry eo imason' ny andriana, izay efa hitanao maso. car mieux vaut qu' on te dise : " Monte ici! " que d'être abaissé en présence du prince. Ce que tes yeux ont vu,
Oha / Oh 25:8 Go not forth hastily to strive, lest thou know not what to do in the end thereof, when thy neighbour hath put thee to shame. Aza maika handeha hiady, Fandrao tsy ho fantatrao izay hataonao amin' ny farany, Rehefa omen' ny namanao henatra ianao. Aza dia faingam-panohitra foana, fandrao tsy mahita izay hatao hianao amin' ny farany. ne le produis pas trop vite au procès, car que feras-tu à la fin si ton prochain te confond ?
Oha / Oh 25:9 Debate thy cause with thy neighbour himself; and discover not a secret to another: Miadia ihany ny adinao amin' ny namanao, Kanefa aza aseho izay tsy tian' ny sasany holazaina, Raha naniratsira anao ny namanao, dia tohano ny adinao amin' ny namanao, Avec ton prochain, vide ta querelle, mais sans révéler le secret d' autrui,
Oha / Oh 25:10 Lest he that heareth it put thee to shame, and thine infamy turn not away. Fandrao izay mandre hanondro maso anao, Ka tsy ho afaka aminao ny laza ratsy. fa aza manambara ny zavatra miafin' ny olon-kafa, fandrao mahasafo-kenatra anao, izay mandre izany, ka tsy ho afaka aminao ny fahafaham-baraka. de crainte que celui qui entend ne te bafoue et que ta diffamation soit sans retour.
Oha / Oh 25:11 A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Ny teny atao amin' ny antony dia poma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Toy ny paoma volamena eo amin' ny ravaka voasokitra amin' ny volafotsy, ny teny atao amin' ny antony. Des pommes d' or avec des ciselures d' argent, telle est une parole dite à propos.
Oha / Oh 25:12 As an earring of gold, and an ornament of fine gold, so is a wise reprover upon an obedient ear. Kavim-bolamena sy firavaka volamena tsara Ny mpananatra hendry, raha amin' ny sofina mihaino. Toy ny kavim-bolamena amam-piravaka volamena tsara, ny olon-kendry mananatra olona manan-tsofina mihaino tsara. Un anneau d' or, un joyau d' or fin, telle une sage réprimande à l' oreille attentive.
Oha / Oh 25:13 As the cold of snow in the time of harvest, so is a faithful messenger to them that send him: for he refresheth the soul of his masters. Toy ny hatsiaky ny oram-panala amin' ny taom-pijinjana, Dia toy izany ny iraka mahatoky amin' izay naniraka azy, Fa mamelombelona ny fon' ny tompony izy. Toy ny fangatsiatsiaky ny oram-panala amin' ny taom-pijinjana, ny iraka mahatoky amin' izay naniraka azy: mamelombelona ny fanahin' ny tompony izy. La fraîcheur de la neige au jour de la moisson, tel est un messager fidèle : il réconforte l'âme de son maître.
Oha / Oh 25:14 Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain. Toy ny rahona sy ny rivotra tsy misy orana Ny olona izay mirehaka amin' ny fizaram-bava. Fa toy ny rahona aman-drivotra tsy misy orana kosa, ny olona mirehaka amin' ny fanatitra hosoka. Nuages et vent, mais point de pluie! tel est l' homme qui promet royalement, mais ne tient pas.
Oha / Oh 25:15 By long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the bone. Ny fahari-po no ahazoana mampanaiky ny mpitsara, Ary ny vava malefaka mahatapa-taolana. Ny fahari-po mety hampiekena ny mpitsara; ary ny vava malefaka, mahafolaka ny taolana. Par la patience un juge se laisse fléchir, la langue douce broie les os.
Oha / Oh 25:16 Hast thou found honey? eat so much as is sufficient for thee, lest thou be filled therewith, and vomit it. Mahita tantely va ianao? Hano izay antonona anao, Fandrao voky loatra ianao ka handoa azy. Raha tojo tantely hianao, ny sahaza anao ihany hanina, fandrao voky azy hianao, ka handoa azy indray. As-tu trouvé du miel ? manges-en à ta faim; garde-toi de t' en gorger, tu le vomirais.
Oha / Oh 25:17 Withdraw thy foot from thy neighbour' s house; lest he be weary of thee, and so hate thee. Aza miditra matetika ao an-tranon' ny namanao, Fandrao tofoka anao izy, ka ho halany ianao. Aza mateti-pihavy ao an-tranon' ny namanao, fandrao tofoka anao izy, ka hankahala anao. Dans la maison du prochain, fais-toi rare, de crainte que, fatigué de toi, il ne te prenne en grippe.
Oha / Oh 25:18 A man that beareth false witness against his neighbour is a maul, and a sword, and a sharp arrow. Langilangy sy sabatra ary zana-tsipìka maranitra Ny olona izay mitsangana ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namany. Kanonta aman-tsabatra ary zana-tsipika maranitra; toy izany ny olona mitsangan-kiampanga tsy marina ny namany. Une massue, une épée, une flèche aiguè : tel est l' homme qui porte un faux témoignage contre son prochain.
Oha / Oh 25:19 Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth, and a foot out of joint. Toy ny nify nahasimatsimahana sy ny tongotra mangozohozo Ny fahatokiana ny mpamitaka amin' ny andro fahoriana. Nify tapatapaka sy tongotra mibolisatra, dia toy izany no fitokiana ny mpamadika, amin' ny andron' ny fahoriana. Dent gâtée, pied boiteux : le traître en qui l' on se confie au jour du malheur,
Oha / Oh 25:20 As he that taketh away a garment in cold weather, and as vinegar upon nitre, so is he that singeth songs to an heavy heart. Toy ny miala lamba amin' ny hatsiaka, Ary toy ny vinaingitra amin' ny sirahazo, Dia toy izany ny mikalo amin' ny malahelo am-po. Toy ny miala lamba amin' ny andro mangatsiaka, na minisy vinaingitra amin' ny sirahazo, ny manao kalokalo amin' ny malahelo am-po. autant ôter son manteau par un temps glacial. C' est mettre du vinaigre sur du nitre que de chanter des chansons à un coeur affligé.
Oha / Oh 25:21 If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink: Raha noana ny fahavalonao, omeo hanina izy; Ary raha mangetaheta izy, omeo rano hosotroiny; Raha noana ny fahavalonao, omeo mofo hohaniny, raha mangetaheta izy, omeo rano hosotroiny; Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s' il a soif, donne-lui à boire,
Oha / Oh 25:22 For thou shalt heap coals of fire upon his head, and the Lord shall reward thee. Fa raha manao izany ianao, dia hanambatra vainafo ho eo an-dohany, Ary Jehovah no hamaly soa anao. fa amin' izany hianao hanangona vainafo ho eo an-dohany; ary Iaveh hamaly soa anao. c' est amasser des charbons sur sa tête et Yahvé te le revaudra.
Oha / Oh 25:23 The north wind driveth away rain: so doth an angry countenance a backbiting tongue. Ny rivotra avy any avaratra mahatonga ranonorana, Dia toy izany, ny lelan' ny mpifosa mampahavinitra endrika. Ny rivotra avy avaratra miteraka orana; ny lela mpifosa kosa, mampahasosotra endrika. L' aquilon engendre la pluie, la langue dissimulatrice un visage irrité.
Oha / Oh 25:24 It is better to dwell in the corner of the housetop, than with a brawling woman and in a wide house. Aleo mitoetra eo an-joron' ny tampontrano Toy izay miray trano amin' ny vehivavy tia ady. Aleo mitoetra eny an-joron-tafon-trano, toy izay miara-mipetraka amin' ny vehivavy tia ady. Mieux vaut habiter à l' angle d' un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse.
Oha / Oh 25:25 As cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country. Rano mangatsiaka amin' ny fanahy reraka Ny filazana soa avy any an-tany lavitra. Rano mangatsiaka ho an' ny olona mangetaheta, toy izany ny filazan-java-tsoa, avy any an-tany lavitra. De l' eau fraîche pour une gorge altérée : telle est une bonne nouvelle venant d' un pays lointain.
Oha / Oh 25:26 A righteous man falling down before the wicked is as a troubled fountain, and a corrupt spring. Loharano voahosihosy sy fantsakana simba Ny marina izay mikoy ny ratsy fanahy, Fantsakana voatsikebona, loharano voaloto, toy izany ny marina mangozohozo eo anoloan' ny ratsy fanahy. Fontaine piétinée, source souillée : tel est un juste tremblant devant un méchant.
Oha / Oh 25:27 It is not good to eat much honey: so for men to search their own glory is not glory. Tsy tsara raha mahery homana tantely; Fa ny fitadiavan' ny olona ny voninahiny dia tsy voninahitra. Tsy mety ny mihinan-tantely betsaka, toy izany koa ny mitady hahatakatra ny fiambonian' Andriamanitra, fa ho resin' ny voninahiny. Il n' est pas bon de manger trop de miel, ni de rechercher gloire sur gloire.
Oha / Oh 25:28 He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down, and without walls. Tanàna rava tsy misy manda Ny lehilahy izay tsy mahatsindry ny fanahiny. tanana efa afaky ny fahavalo ka tsy misy manda, toy izany ny olona tsy mahay mifehy tena. Ville ouverte, sans remparts : tel est l' homme qui ne se possède pas.

<-
->