<-
->

Oha / Oh 20:1 Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby is not wise. Mpaniratsira ny divay, ary mpitabataba ny toaka, Koa izay miraikiraiky azon' izany dia tsy hendry. Mpamazivazy ny divay, mpitabataba ny toaka, ka izay miarana amin' izany tsy mba hendry. Raillerie dans le vin! Insolence dans la boisson! Qui s' y égare n' est pas sage.
Oha / Oh 20:2 The fear of a king is as the roaring of a lion: whoso provoketh him to anger sinneth against his own soul. Ny fampitahoran' ny mpanjaka dia toy ny fieron' ny liona tanora; Izay mampahatezitra azy dia mankahà-doza hihatra amin' ny ainy, Sahala amin' ny fieron' ny liona ny fampitahorana avy amin' ny mpanjaka; ka manota amin' ny tenany izay mampatezitra azy. Tel le rugissement du lion, la colère du roi! Qui l' excite pèche contre lui-même.
Oha / Oh 20:3 It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling. Voninahitry ny olona ny hanalavitra ny ady; Fa ny adala rehetra kosa misafoaka. Voninahitra ho an' ny olona ny mifady fifandirana; fa ny adala rehetra milomano amin' ny hatezerana. C' est un honneur pour l' homme d'éviter les procès, mais quiconque est fou se déchaîne.
Oha / Oh 20:4 The sluggard will not plow by reason of the cold; therefore shall he beg in harvest, and have nothing. Ny malaina tsy mety miasa amin' ny ririnina, Ka dia hangataka izy raha fararano, fa tsy hahazo. Tsy mety miasa ny kamo fa hoe ratsy ny andro; ka amin' ny andro fijinjana, hitady izy fa tsy hisy na inona na inona. A l' automne, le paresseux ne laboure pas, à la moisson il cherche, et rien!
Oha / Oh 20:5 Counsel in the heart of man is like deep water; but a man of understanding will draw it out. Rano lalina ny hevitra ao am-pon' ny olona; Fa izay manan-tsaina dia mahay manovo azy ihany, Rano lalina ny fisainana ao am-pon' ny olona; fa ny olona manan-tsaina dia hanovo azy ao. C' est une eau profonde que le conseil au coeur de l' homme, l' homme intelligent n' a qu'à puiser.
Oha / Oh 20:6 Most men will proclaim every one his own goodness: but a faithful man who can find? Maro ny olona samy midera ny soa ataon' ny tenany avy; Fa izay olo-mahatoky, iza moa no mahita azy? Maro ny olona midera ny hatsaram-pony avy; fa izay olona mahatoky kosa, dia iza no hahita azy? Beaucoup de gens se proclament hommes de bien, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?
Oha / Oh 20:7 The just man walketh in his integrity: his children are blessed after him. Izay olona marina mandeha amin' ny fahitsiany Sambatra ny zanany mandimby azy. Handeha amin' ny fahamarinany ny olona marina; sambatra izay zanany mandimby azy! Le juste qui se conduit honnêtement, heureux ses enfants après lui!
Oha / Oh 20:8 A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes. Mipetraka eo amin' ny seza fitsarana ny mpanjaka, Ka mikororoka manaisotra ny ratsy rehetra ny masony. Ny mpanjaka mipetraka eo amin' ny seza fitsarana dia manafoana ny ratsy rehetra amin' ny fijeriny. Un roi siégeant au tribunal dissipe tout mal par son regard.
Oha / Oh 20:9 Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin? Iza no mahazo manao hoe: Efa nahadio ny foko aho Ka madio tsy manana ota? Iza no hilaza hoe: Efa nandio ny foko aho, ka afaka madiodio tamin' ny fahotako? Qui peut dire : " J' ai purifié mon coeur, de mon péché je suis net " ?
Oha / Oh 20:10 Divers weights, and divers measures, both of them are alike abomination to the Lord. Ny vato mizana samy hafa sy ny vata famarana samy hafa Dia samy fahavetavetana eo imason' i Jehovah. Ny vato-mizana samihafa sy ny efah samihafa, dia samy zavatra hankahalain' ny Tompo. Poids et poids, mesure et mesure : deux choses en horreur à Yahvé.
Oha / Oh 20:11 Even a child is known by his doings, whether his work be pure, and whether it be right. Na dia ny zaza aza dia mampiseho amin' ny fanaony Na madio sy mahitsy ny fitondran-tenany. Ny zaza dia efa maneho amin' ny fanaony sahady, na ho madio sy mahitsy ny asany, na hanao ahoana. Même par ses actes un jeune homme se fait connaître, si son action est pure et si elle est droite.
Oha / Oh 20:12 The hearing ear, and the seeing eye, the Lord hath made even both of them. Ny sofina mandre sy ny maso mahita Dia samy nataon' i Jehovah avokoa. Ny sofina mandre sy ny maso mahita, dia samy nataon' ny Tompo avokoa. L' oreille qui entend, l' oeil qui voit, l' un et l' autre, Yahvé les a faits.
Oha / Oh 20:13 Love not sleep, lest thou come to poverty; open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. Aza tia torimaso ianao, fandrao tonga malahelo; Ahirato ny masonao, dia ho voky hanina ianao. Aza tia torimaso, fandrao tonga mahantra; ahirato ny maso, dia ho voky hanina hianao. N' aime pas à somnoler, tu deviendrais pauvre; tiens les yeux ouverts, tu auras ton content de pain!
Oha / Oh 20:14 It is naught, it is naught, saith the buyer: but when he is gone his way, then he boasteth. Ratsy! ratsy! hoy ny mpividy; Kanjo nony lasa izy, dia mandoka tena. Ratsy! Ratsy! hoy ny mpividy; kanjo nony avy eo izy, falifaly ery! " Mauvais! Mauvais! " dit l' acheteur, mais en partant il se félicite.
Oha / Oh 20:15 There is gold, and a multitude of rubies: but the lips of knowledge are a precious jewel. Ao ihany ny volamena sy ny voahangy betsaka; Fa ny molotra misy fahalalana no ravaka soa. Eo ihany ny volamena amam-boahangy betsaka; fa fanaka sarobidy, ny molotry ny hendry. Il y a l' or et toutes sortes de perles, mais la chose la plus précieuse ce sont les lèvres instruites.
Oha / Oh 20:16 Take his garment that is surety for a stranger: and take a pledge of him for a strange woman. Alao ny lambany, fa efa niantoka olon-kafa izy, Ary tano ho solon' ny vahiny niantohany. Endaho ny lambany fa efa niantoka olon-kafa izy; tereo izy hanome antoka noho ny amin' ny vahiny. Prends-lui son vêtement, car il a cautionné un étranger, au profit d' inconnus, prends-lui un gage!
Oha / Oh 20:17 Bread of deceit is sweet to a man; but afterwards his mouth shall be filled with gravel. Mamin' ny olona ny hanina azo amin' ny fitaka; Kanjo ho feno fasika ny vavany any am-parany. Mamin' ny olona ny hanina azo am-pitaka, nefa amin' ny farany feno fasika ny vavany. Doux est à l' homme le pain de la fraude, mais ensuite la bouche est remplie de gravier.
Oha / Oh 20:18 Every purpose is established by counsel: and with good advice make war. Ny hevitra rehetra dia aorin' ny fisainana, Ary ny fahaizana mandamina tsara no entonao miady. Ny filan-kevitra mampiorina ny hevitra kasaina; ka fahiratan-tsaina no itariho ny ady. Dans le conseil s' affermissent les projets : par de sages calculs conduis la guerre.
Oha / Oh 20:19 He that goeth about as a talebearer revealeth secrets: therefore meddle not with him that flattereth with his lips. Izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra afenina, Koa aza miraharaha amin' izay mibedibedy foana. Izay mamafy fifosana manambara zavatra miafina; ka ialao tsara rahefa olona miteniteny lava. Il révèle les secrets, le colporteur de médisance; avec qui a toujours la bouche ouverte, ne te lie pas!
Oha / Oh 20:20 Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Izay manozona ny rainy na ny reniny, Dia ho faty ao amin' ny alim-pito ny jirony. Raha misy manozona ny ray aman-dreniny, dia ho faty jiro ao anatin' ny aizim-pito. Qui maudit son père et sa mère verra s'éteindre sa lampe au coeur des ténèbres.
Oha / Oh 20:21 An inheritance may be gotten hastily at the beginning; but the end thereof shall not be blessed. Ny harena malaky azo foana eo am-boalohany Dia tsy hotahina any am-parany. Ny lova malaky azo tam-boalohany, dia tsy arahin-tsodrano any amparany. Le bien vite acquis au début ne sera pas béni à la fin.
Oha / Oh 20:22 Say not thou, I will recompense evil; but wait on the Lord, and he shall save thee. Aza manao hoe: Hamaly ny ratsy nataony aho; Fa andraso Jehovah, fa Izy no hamonjy anao. Aza manao hoe: Hamaly ratsy ny nataony aho; fa manantena an' ny Tompo, dia hamonjy anao izy. Ne dis point : " Je rendrai le mal! " fie-toi à Yahvé qui te sauvera.
Oha / Oh 20:23 Divers weights are an abomination unto the Lord; and a false balance is not good. Fahavetavetana eo imason' i Jehovah ny vato samy hafa, Ary ny mizana mandainga dia tsy tsara. Halan' ny Tompo ny vato-mizana samihafa; ary tsy mba tsara ny mizana mandainga. Abomination pour Yahvé : poids et poids; une balance fausse, ce n' est pas bien.
Oha / Oh 20:24 Man' s goings are of the Lord; how can a man then understand his own way? Avy amin' i Jehovah ny dian' ny olona, Ary hataon' izay olombelona ahoana no hahafantatra ny lalany? Iaveh no mitarika ny dian' ny olona; ary ataon' izay olombelona ahoana no fahalala ny lalany? Yahvé dirige les pas de l' homme : comment l' homme comprendrait-il son chemin ?
Oha / Oh 20:25 It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry. Fandrika amin' ny olona ny malaky manao hoe: Zavatra masina ity; Ka nony vita ny voady, vao mamototra. Fandrika ho an' ny olona ny manaonao foana hoe: Zavatra masina ity; ka efa vita ny voady vao mieritreritra. C' est un piège pour l' homme de crier : " Ceci est sacré! " et, après les voeux, de réfléchir.
Oha / Oh 20:26 A wise king scattereth the wicked, and bringeth the wheel over them. Ny mpanjaka hendry mikororoka manaisotra ny ratsy fanahy Sady mitarika ny kodia fivelezana eo amboniny. Ny mpanjaka hendry manafoana ny ratsy fanahy; sy mandefa kodia eo ambonin' ireny. Un roi sage vanne les méchants et fait passer sur eux la roue.
Oha / Oh 20:27 The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Jiron' i Jehovah ny fanahin' ny olona, Itsilovana ny efitrefitra rehetra ao am-po. Jiron' ny Tompo, ny fanahin' ny olombelona, maninteraka hatrany anatin' ny fo. La lampe de Yahvé, c' est l' esprit de l' homme qui pénètre jusqu' au tréfonds de son être.
Oha / Oh 20:28 Mercy and truth preserve the king: and his throne is upholden by mercy. Famindram-po sy fahamarinana no miaro ny mpanjaka, Ary ampitoeriny amin' ny famindram-po ny seza fiandrianany. Ny fahatsaram-po amam-pahamarinana no miaro ny mpanjaka; ary ny hatsaram-po no anamafisany ny seza fiandrianany. Piété et fidélité montent la garde près du roi; sur la piété est fondé son trône.
Oha / Oh 20:29 The glory of young men is their strength: and the beauty of old men is the grey head. Voninahitry ny zatovo ny fahatanjahany, Ary ravaky ny anti-panahy ny volo fotsy. Ny hery no haingon' ny zatovo, ary ny volo fotsy no ravaky ny anti-panahy. La fierté des jeunes gens, c' est leur vigueur, la parure des vieillards, c' est leur tête chenue.
Oha / Oh 20:30 The blueness of a wound cleanseth away evil: so do stripes the inward parts of the belly. Ny fampangirifiriana dia mahafaka ny faharatsiana, Ary ny kapoka mahadio ny efitrefitra ao an-kibo. Ny kapoka mandrovidrovitra ny nofo, mahasitrana ny faharatsiana; torak' izany koa, ny kapoka mihatra hatrany an-kibo. Les blessures sanglantes sont un remède à la méchanceté, les coups vont jusqu' au fond de l'être.

<-
->