<-
->

Oha / Oh 13:1 A wise son heareth his father' s instruction: but a scorner heareth not rebuke. Ny zanaka hendry mihaino ny fananaran-drainy; Fa ny mpaniratsira tsy mety mihaino, na dia anarina mafy aza. Ny zanaka hendry vavolombelon' ny fampianaran-drainy; fa ny mpamazivavy tsy mihaino ny fananarana. Le fils sage écoute la discipline de son père, le railleur n' entend pas le reproche.
Oha / Oh 13:2 A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence. Ny vokatry ny vavan' ny olona no ahazoany soa; Fa ny hampidi-doza no mahafaly ny mpivadika. Ny vokatry ny vavan' ny olona, no itsentsefany ny soa; fa ny irin' ny mpamadika dia ny hanaovana an-keriny. Par le fruit de sa bouche l' homme se nourrit de ce qui est bon, mais l'âme des traîtres se repaît de violence.
Oha / Oh 13:3 He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction. Izay mahambim-bava no miaro ny ainy; Fa izay vavàna dia haringana. Izay mahafehy ny vavany, miaro ny fanahiny; fa izay fatra-piloa-bava kosa, mitady ny lozany. Qui veille sur sa bouche garde sa vie, qui ouvre grand ses lèvres se perd.
Oha / Oh 13:4 The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat. Ny fanahin' ny kamo maniry, fa tsy mba mahazo; Fa ny fanahin' ny mazoto hohatavezina. Be faniriana ny kamo, fa tsy ho tanteraka, fa ny fanirian' ny olo-mazoto kosa, ho tanteraka mahafa-po. Le paresseux attend, mais rien pour sa faim; la faim des diligents est apaisée.
Oha / Oh 13:5 A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame. Ny lainga dia halan' ny marina; Fa ny ratsy fanahy manao izay maharikoriko sy mahamenatra. Ny marina mankahala ny teny mamitaka; ny ratsy fanahy kosa mampahazo henatra sy fahafaham-baraka. Le juste hait la parole mensongère, mais le méchant déshonore et diffame.
Oha / Oh 13:6 Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner. Ny fahamarinana miaro izay mandeha tsy misy tsiny; Fa ny haratsiana mamotraka ny mpanota. Ny fahamarinana miaro ny lalan' ny olo-marina; ny faharatsiana kosa, mahatonga fandravana ny mpanota. La justice garde celui dont la voie est honnête, le péché cause la ruine du méchant.
Oha / Oh 13:7 There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches. Misy mihambo ho manan-karena, nefa tsy manana na inona na inona; Misy kosa mody malahelo, nefa manana harena be. Misy mody manan-karena, nefa tsy manan' inoninona; misy mody mahantra, nefa manan-karem-be. Tel joue au riche qui n' a rien, tel fait le pauvre qui a de grands biens.
Oha / Oh 13:8 The ransom of a man' s life are his riches: but the poor heareth not rebuke. Ny haren' ny olona dia avotry ny ainy; Fa ny levilevy tsy mampiraika ny malahelo akory. Ny harena dia avotr' aina ho an' ny olona; ny malahelo kosa tsy mandre akory izay fandrahonana. Rançon d' une vie d' homme : sa richesse; mais le pauvre n' entend pas le reproche.
Oha / Oh 13:9 The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out. Ny fahazavan' ny marina dia tsara firehitra; Fa ny jiron' ny ratsy fanahy ho faty. Ny fahazavan' ny marina, mamiratra mahafinaritra; fa ny jiron' ny ratsy fanahy kosa, mitsilopilopy ho faty. La lumière des justes est joyeuse, la lampe des méchants s'éteint.
Oha / Oh 13:10 Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom. Fifandirana ihany no vokatry ny fiavonavonana; Fa ao amin' ny mino anatra no misy fahendrena. Fifandirana no hany ateraky ny avonavona; fa izay mety toroana no misy fahendrena. Insolence n' engendre que chicane; chez qui accepte les conseils se trouve la sagesse.
Oha / Oh 13:11 Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase. Ny harena azoazo foana dia mihena lalandava; Fa izay mahavatra mitsimpona no mampitombo. Ny harena azo tsy an-drariny, mihalevona; fa ny manangona azy tsikelikely no mampitombo azy. Fortune hâtive va diminuant, qui amasse peu à peu s' enrichit.
Oha / Oh 13:12 Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life. Ny fanantenana tsy azo vetivety dia mankarary am-bavafo; Fa hazon' aina ny faniriana tanteraka. Ny fanantenana ela fihavy, mankarary ny fo; fa ny faniriana tanteraka kosa, dia hazon' aina. Espoir différé rend le coeur malade; c' est un arbre de vie que le désir satisfait.
Oha / Oh 13:13 Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded. Izay manamavo ny teny ho voasingony; Fa izay matahotra ny didy no hahazo valim-pitia. Manary tena izay manamavo ny teny; fa hahazo valisoa kosa, izay manaja ny didy. Qui méprise la parole se perdra, qui respecte le commandement sera sauf.
Oha / Oh 13:14 The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death. Ny fampianaran' ny hendry dia loharanon' aina Ka mampivily tsy ho ao amin' ny fandriky ny fahafatesana. Loharanon' aina ny fampianaran' ny hendry; mba ho afaka amin' ny fandriky ny fahafatesana. L' enseignement du sage est source de vie pour éviter les pièges de la mort.
Oha / Oh 13:15 Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard. Ny fahendrena tsara dia ahazoam-pitia; Fa sarotra ny lalan' ny mpivadika. Vokatry ny saina mandroso fianarana, dia mahate-ho tia; fa ny lalan' ny mpamadika, dia sarotra. Un grand bon sens procure la faveur, la voie des traîtres est dure.
Oha / Oh 13:16 Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly. Ny mahira-tsaina, rehetra miasa amin' ny fahalalana; Fa ny adala kosa mampiseho hadalana; Ny olo-malina rehetra miasa amim-piheverana; fa ny adala kosa manampatra ny hadalany. Tout homme avisé agit à bon escient, le sot étale sa folie.
Oha / Oh 13:17 A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health. Ny iraka ratsy fanahy idiran-doza; Fa ny iraka mahatoky dia famelombelomana. Ny iraka ratsy fanahy idiran-doza, fa ny iraka mahatoky kosa, ahazoam-panasitranana. Messager malfaisant tombe dans le malheur, messager fidèle apporte la guérison.
Oha / Oh 13:18 Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured. Fahalahelovana sy henatra no ho an' izay mandà famaizana; Fa izay manaiky anatra no homem-boninahitra. Fahoriana aman-karena no an' izay manda famaizana; fa omem-boninahitra kosa, izay mandray fananarana. Misère et mépris à qui abandonne la discipline, honneur à qui observe la réprimande.
Oha / Oh 13:19 The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil. Mamin' ny fo ny faniriana tanteraka; Fa fahavetavetana eo imason' ny adala ny hiala amin' ny ratsy. Ny faniriana tanteraka, maharavoravo ny fo; ary ny miala amin' ny ratsy mahatsiravina ny adala. Désir satisfait, douceur pour l'âme. Abomination pour les sots : se détourner du mal.
Oha / Oh 13:20 He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed. Izay miara-dia amin' ny hendry dia ho hendry; Fa izay misakaiza amin' ny adala dia hidiran-doza. Ny tama-miaraka amin' ny hendry, hiha-hendry; fa ny mivarilena amin' ny adala, hiharatsy. Qui chemine avec les sages devient sage, qui hante les sots devient mauvais.
Oha / Oh 13:21 Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed. Ny mpanota dia enjehin' ny loza: Fa hovalian-tsoa ny marina. Ny mpanota enjehin-doza; ny marina kosa valian-tsoa. Aux trousses du pécheur, le malheur; le bonheur récompense les justes.
Oha / Oh 13:22 A good man leaveth an inheritance to his children' s children: and the wealth of the sinner is laid up for the just. Ny tsara fanahy mahenina lova ny zafiny, Fa ny haren' ny mpanota kosa voatahiry ho an' ny marina. Ny mpanao soa mamela lova ho an' ny zanaky ny zanany; fa ny haren' ny mpanota kosa, voatendry ho an' ny marina. Aux enfants de ses enfants l' homme de bien laisse un héritage, au juste est réservée la fortune des pécheurs.
Oha / Oh 13:23 Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment. Ny tanin' ny malahelo izay voasa dia ahazoana hanina be; Fa maro no ringana noho ny fanaovan' izay tsy rariny. Ny tany voasan' ny mahantra, ahaozan-kanina be; ny sasany kosa ringana, noho ny tsy fahamarinany. Riche en nourriture, la culture des pauvres; il en est qui périssent faute d'équité.
Oha / Oh 13:24 He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes. Izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tia ny zanany; Fa izay tia zanaka dia manafay azy, raha mbola kely. Tsy tia anaka izay mitsitsy ny tsorakazony; fa ny tia azy, mamay azy malaky. Qui épargne la baguette hait son fils, qui l' aime prodigue la correction.
Oha / Oh 13:25 The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want. Ny marina mihinana ka voky tsara; Fa noana ny kibon' ny ratsy fanahy. Ny marina mihinana sady afa-po tsara; fa ny kibon' ny ratsy fanahy kosa zoin' ny tsy ampy lava. Le juste mange et se rassasie, le ventre des méchants crie famine.

<-
->