<-
->

2Tt / 2Tan 7:1 Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven, and consumed the burnt offering and the sacrifices; and the glory of the Lord filled the house. Ary rehefa vita izany vavak' i Solomona izany, dia nisy afo latsaka avy tany an-danitra ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsa-drà, ka feno ny voninahitr' i Jehovah ny trano. latsaka avy tany an-danitra ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsa-drà, ka feno ny voninahitr' i Jehovah ny trano. Nony tapitra ny vavak' i Salomona, dia nodoran' ny afo avy any an-danitra ny sorona dorana mbamin' ny sorona ary nameno ny trano ny voninahitry ny Tompo. Quand Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel, consuma l' holocauste et les sacrifices, et la gloire de Yahvé remplit le Temple.
2Tt / 2Tan 7:2 And the priests could not enter into the house of the Lord, because the glory of the Lord had filled the Lord' s house. Ary ny mpisorona tsy nahazo niditra tao an-tranon' i Jehovah, satria feno ny voninahitr' i Jehovah ny tranony. Ka tsy afa-niditra tao an-tranon' ny Tompo ny mpisorona, fa feno ny voninahitry ny Tompo ny tranony. Les prêtres ne purent entrer dans la maison de Yahvé, car la gloire de Yahvé remplissait la maison de Yahvé.
2Tt / 2Tan 7:3 And when all the children of Israel saw how the fire came down, and the glory of the Lord upon the house, they bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement, and worshipped, and praised the Lord, saying, For he is good; for his mercy endureth for ever. Ary nony hitan' ny Zanak' Isiraely rehetra ny nilatsahan' ny afo sy ny voninahitr' i Jehovah teo ambonin' ny trano, dia niankohoka tamin' ny lampivato izy ka nivavaka sy nidera an' i Jehovah, fa tsara Izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Nahita ny nilatsahan' ny afo sy ny voninahitry ny Tompo teo ambonin' ny trano ny zanak' Israely rehetra, ka niankohoka tamin' ny tany tamin' ny lampivato, niankohoka nidera an' ny Tompo nanao hoe: Fa tsara izy, fa maharitra mandrakizay ny famindram-pony. Tous les Israélites, voyant le feu descendre et la gloire de Yahvé reposer sur le Temple, se prosternèrent face contre terre sur le pavé; ils adorèrent et célébrèrent Yahvé " car il est bon, car éternel est son amour. "
2Tt / 2Tan 7:4 Then the king and all the people offered sacrifices before the Lord. Ary ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra dia namono zavatra hatao fanatitra teo anatrehan' i Jehovah. Dia nanolotra sorona teo anatrehan' ny Tompo ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra. Le roi et tout le peuple sacrifièrent devant Yahvé.
2Tt / 2Tan 7:5 And king Solomon offered a sacrifice of twenty and two thousand oxen, and an hundred and twenty thousand sheep: so the king and all the people dedicated the house of God. Ary Solomona mpanjaka namono zavatra hatao fanatitra, dia omby roa arivo amby roa alina sy ondry aman' osy roa alina amby iray hetsy. Toy izany no nitokanan' ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra ny tranon' Andriamanitra. Omby roa arivo amby roa alina, sy ondry roa alina sy iray hetsy, no novonoin' i Salomona mpanjaka natao sorona. Toy izany no nanaovan' ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra ny fitokanana ny tranon' Andriamanitra. Le roi Salomon immola en sacrifice 22000 boeufs et 120.000 moutons, et le roi et tout le peuple dédièrent le Temple de Dieu.
2Tt / 2Tan 7:6 And the priests waited on their offices: the Levites also with instruments of musick of the Lord, which David the king had made to praise the Lord, because his mercy endureth for ever, when David praised by their ministry; and the priests sounded trumpets before them, and all Israel stood. Ary ny mpisorona samy nitsangana hanao ny anjara-raharahany avy; ny Levita koa nanana ny zava-manenon' i Jehovah, izay nataon' i Davida mpanjaka hiderana an' i Jehovah, fa mandrakizay ny famindram-pony, raha nasain' i Davida nidera an' Andriamanitra izy; ary ny mpisorona nitsoka ny trompetra teo anoloany, ary ny Isiraely rehetra nitsangana teo. Ny mpisorona nitsangana tamin' ny fitoerany avy, mbamin' ny Levita koa nitondra ny zava-manenon' ny Tompo izay nataon' i Davida mpanjaka, hiderana an' ny Tompo hoe: Fa maharitra mandrakizay ny famindram-pony, raha nankalaza an' ny Tompo tamin' ny alàlan' izy ireo izy. Nitsoka trompetra tandrifin' ireo, ny mpisorona, ary tafatsangana Israely rehetra. Les prêtres se tenaient à leur poste et les lévites célébraient Yahvé avec les instruments qu' avait faits le roi David pour accompagner les cantiques de Yahvé " car éternel est son amour ". C'étaient eux qui exécutaient les louanges composées par David. A leurs côtés, les prêtres sonnaient de la trompette et tout Israël se tenait debout.
2Tt / 2Tan 7:7 Moreover Solomon hallowed the middle of the court that was before the house of the Lord: for there he offered burnt offerings, and the fat of the peace offerings, because the brasen altar which Solomon had made was not able to receive the burnt offerings, and the meat offerings, and the fat. Ary Solomona nanamasina ny afovoan' ny kianja izay teo anoloan' ny tranon' i Jehovah; fa tao no nanaterany ny fanatitra dorana sy ny saboran' ny fanati-pihavavana; fa ny alitara varahina izay nataon' i Solomona dia tsy omby ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hohanina ary ny sabora. Nohamasinin' i Salomona ny afovoan' ny kianja, eo anoloan' ny tranon' ny Tompo, fa teo no nanolorany ny sorona dorana mbamin' ny saboran' ny sorom-pihavanana, satria tsy omby ny sorona dorana sy ny fanatitra ary ny sabora, ny otely varahina nataony. Salomon consacra le milieu de la cour qui était devant le Temple de Yahvé, car c' est là qu' il offrit les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion. L' autel de bronze qu' avait fait Salomon ne pouvait en effet contenir l' holocauste, l' oblation et les graisses.
2Tt / 2Tan 7:8 Also at the same time Solomon kept the feast seven days, and all Israel with him, a very great congregation, from the entering in of Hamath unto the river of Egypt. Ary tamin' izany andro izany Solomona ny Isiraely rehetra izay teo aminy, dia nangonana lehibe hatrany akaikin' i Hamata ka hatramin' ny lohasahan-driak' i Egypta, dia nitandrina ny andro firavoravoana hafitoana. Hafitoana no nankalazan' i Salomona ny fety tamin' izany, dia izy mbamin' Israely rehetra, vahoaka zavon-tany hatrany amin' ny hadilàlan' i Emata ka hatrany amin' ny ranon-driakan' i Ejipta. En ce temps-là, Salomon célébra la fête pendant sept jours et tous les Israélites avec lui, un très grand rassemblement depuis l' Entrée de Hamat jusqu' au Torrent d'Égypte.
2Tt / 2Tan 7:9 And in the eighth day they made a solemn assembly: for they kept the dedication of the altar seven days, and the feast seven days. Ary tamin' ny andro fahavalo dia nanao fara-fivoriana Izy; fa hafitoana no nitandremany ny fitokanana ny alitara, ary hafitoana koa ny andro firavoravoana. Nony tamin' ny andro fahavalo, dia nanao ny fivoriana famaranana ny fety izy, fa hafitoana no nanaovany ny fitokanan' ny otely, ary hafitoana no nanaovany ny fety. Le huitième jour eut lieu une réunion solennelle, car on avait célébré la dédicace de l' autel pendant sept jours et célébré la fête pendant sept jours.
2Tt / 2Tan 7:10 And on the three and twentieth day of the seventh month he sent the people away into their tents, glad and merry in heart for the goodness that the Lord had shewed unto David, and to Solomon, and to Israel his people. Ary nony tamin' ny andro fahatelo amby roa-polo tamin' ny volana fahafito dia nampodiny ho Eny an-dainy avy ny olona, ary faly sy ravoravo izy noho ny soa nataon' i Jehovah tamin' i Davida sy Solomona ary ny Isiraely olony. Ary tamin' ny andro fahatelo amby roapolon' ny volana fahafito, dia nampodin' i Salomona ho any an-dainy avy ny vahoaka; samy faly sy ravoravo avokoa, noho ny soa nataon' ny Tompo tamin' i Davida, tamin' i Salomona ary tamin' Israely vahoakany. Le vingt-troisième jour du septième mois, Salomon renvoya le peuple chacun chez soi, joyeux et le coeur content du bien que Yahvé avait fait à David, à Salomon et à son peuple Israël.
2Tt / 2Tan 7:11 Thus Solomon finished the house of the Lord, and the king' s house: and all that came into Solomon' s heart to make in the house of the Lord, and in his own house, he prosperously effected. Toy izany no nahavitan' i Solomona ny tranon' i Jehovah sy ny lapan' andriana, ary samy nataon' i Solomona lavorary avokoa zay rehetra efa voaheviny hatao tao an-tranon' i Jehovah sy tao an-dapany. Vitan' i Salomona ny tranon' ny Tompo sy ny tranon' ny mpanjaka, sady efany soa aman-tsara izay rehetra noheverin' ny sainy hatao tao amin' ny tranon' ny Tompo sy ny tranon' ny mpanjaka. Salomon acheva le Temple de Yahvé et le palais royal et il mena à bien tout ce qu' il désirait faire dans la maison de Yahvé et la sienne.
2Tt / 2Tan 7:12 And the Lord appeared to Solomon by night, and said unto him, I have heard thy prayer, and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. Ary Jehovah niseho tamin' i Solomona nony alina ka nanao taminy hoe: Efa reko ny vavakao, ary efa nofidiko ho Ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra. Ary niseho taminy Iaveh nony alina, ka nanao taminy hoe: Efa nohenoiko ny vavakao, ary efa nofidiko ho trano fanateran-tsorona ity fitoerana ity. Yahvé apparut alors de nuit à Salomon et lui dit : " J' ai entendu ta prière et je me suis choisi ce lieu pour qu' il soit la maison des sacrifices.
2Tt / 2Tan 7:13 If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people; Koa, indro, raha mampihantona ny andro Aho, ka tsy misy ranonorana latsaka, na asaiko mandany ny tany ny valala, na anaterako areti-mandringana ny oloko, Koa nony hampihantona ny andro aho ka tsy hisy ranonorana, nony asaiko handevona ny tany ny valala, na haniraka ny pesta ho ao amin' ny vahoakako, Quand je fermerai le ciel et que la pluie fera défaut, quand j' ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j' enverrai la peste sur mon peuple,
2Tt / 2Tan 7:14 If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. raha ny oloko izay nantsoina amin' ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin' ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. raha manetry tena sy mivavaka ary mitady ny tavako ny vahoakako, izay iantsoana ny anarako, ka miala amin' ny lalan-dratsiny, dia hihaino azy aho any an-danitra, hamela ny fahotany aho, sady hahasitrana ny taniny. si mon peuple sur qui est invoqué mon Nom s' humilie, prie, recherche ma présence et se repent de sa mauvaise conduite, moi, du ciel, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays.
2Tt / 2Tan 7:15 Now mine eyes shall be open, and mine ears attent unto the prayer that is made in this place. Ary izao dia hihiratra ny masoko, ary ny sofiko hihaino ny vavaka Izay atao amin' ity fitoerana ity; Ary ankehitriny dia hahiratan' ny masoko sy hohenoin' ny sofiko ny vavaka atao amin' ity fitoerana ity. Désormais mes yeux sont ouverts, et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu.
2Tt / 2Tan 7:16 For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there for ever: and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoeran' ny anarako mandrakizay, ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Fidìko sy hamasiniko hatramin' izao ity trano ity, hitoeran' ny anarako mandrakizay, ary ho eo mandrakariva ny masoko sy ny foko. J' ai désormais choisi et consacré cette maison afin que mon Nom y soit à jamais; mes yeux et mon coeur y seront toujours.
2Tt / 2Tan 7:17 And as for thee, if thou wilt walk before me, as David thy father walked, and do according to all that I have commanded thee, and shalt observe my statutes and my judgments; Ary ny aminao, raha handeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan' i Davida rainao ianao ka hanao araka izay andidiako anao sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko, Ary ny aminao, raha mandeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan' i Davida rainao hianao, ka manaraka an' izay rehetra nandidiako anao, sy mitandrina ny lalàna amam-pitsipiko, Pour toi, si tu marches devant moi comme a fait ton père David, si tu agis selon tout ce que je te commande et si tu observes mes lois et mes ordonnances,
2Tt / 2Tan 7:18 Then will I stablish the throne of thy kingdom, according as I have covenanted with David thy father, saying, There shall not fail thee a man to be ruler in Israel. dia hampitoeriko ny seza fiandrianan' ny fanjakanao, araka ny fanekeko tamin' i Davida rainao hoe: Tsy ho diso zanakalahy ho mpanapaka amin' ny Isiraely ianao. dia hataoko mafy orina ny seza fiandrianan' ny fanjakanao, araka ny efa nifanekeko tamin' i Davida rainao, nataoko hoe: Tsy ho lany taranaka hanjaka eo amin' Israely hianao na oviana na oviana. je maintiendrai ton trône royal comme je m' y suis engagé envers ton père David quand j' ai dit : "Il ne te manquera jamais un descendant qui règne en Israël. "
2Tt / 2Tan 7:19 But if ye turn away, and forsake my statutes and my commandments, which I have set before you, and shall go and serve other gods, and worship them; Fa raha mivily kosa ianareo ka mahafoy ny didiko sy ny lalako, izay nataoko teo anoloanareo, ka mandeha manompo andriamanikafa sy miankohoka eo anatrehany Fa raha mivily kosa hianareo, ka mahafoy ny didy aman-dalàko, izay nataoko teo anoloanareo, ka mandeha manompo andriamani-kafa, sy miankohoka eo anatrehan' ireny; Mais si vous m' abandonnez, si vous délaissez les lois et les commandements que je vous ai proposés, si vous allez servir d' autres dieux et leur rendez hommage,
2Tt / 2Tan 7:20 Then will I pluck them up by the roots out of my land which I have given them; and this house, which I have sanctified for my name, will I cast out of my sight, and will make it to be a proverb and a byword among all nations. dia hongotako amin' ny tany izay nomeko anareo; ary hofongorako tsy ho eo imasoko ity trano nohamasiniko ho an' ny anarako ity sady hataoko ho ohabolana sy ho ambentinteny any amin' ny firenena rehetra. dia hofongorako amin' ny taniko izay nomeko azy izy ireo; ity trano nohamasiniko ho an' ny anarako ity, hariako tsy ho eo anatrehako, sy hataoko zary fandatsa sy fanarabian' ny olona any amin' ny firenena rehetra. j' arracherai les Israélites de ma terre que je leur avais donnée; ce Temple que j' ai consacré à mon Nom, je le rejetterai de ma présence et j' en ferai la fable et la risée de tous les peuples.
2Tt / 2Tan 7:21 And this house, which is high, shall be an astonishment to every one that passeth by it; so that he shall say, Why hath the Lord done thus unto this land, and unto this house? Ary na dia avo aza ity trano ity, dia ho fitalanjonan' izay rehetra mandalo azy ka hatao hoe: Naninona re no dia nataon' i Jehovah toy izao ity tany sy ity trano ity? Ka ity trano ity izay efa voasandratra avo erý, hanjary fitalanjonan' izay rehetra handalo azy, sy hataony hoe: Naninona re no dia nataon' ny Tompo toy izao ity tany sy ity trano ity? Ce Temple qui aura été sublime, tous ceux qui le longeront seront stupéfaits et diront : "Pourquoi Yahvé a-t-il fait cela à ce pays et à ce Temple ?"
2Tt / 2Tan 7:22 And it shall be answered, Because they forsook the Lord God of their fathers, which brought them forth out of the land of Egypt, and laid hold on other gods, and worshipped them, and served them: therefore hath he brought all this evil upon them. Ary hisy hamaly hoe: Satria nahafoy an' i Jehovah, Andriamanitry ny razany, Izay nitondra azy nivoaka avy tany amin' ny tany Egypta izy ka nikikitra tamin' andriamani-kafa sady niankohoka teo anatrehany sy nanompo azy, koa izany no nampidirany izao loza rehetra izao taminy. Dia hamaly ny olona hanao hoe: Satria izy ireo nahafoy an' ny Tompo Andriamanitry ny razany izay namoaka azy tany amin' ny tany Ejipta, ary nifikitra tamin' andriamani-kafa, niankohoka teo anatrehan' ireny, ary nanompo ireny, ka izany no nampianjerany an' izao loza rehetra izao taminy. Et l' on répondra : "Parce qu' ils ont abandonné Yahvé, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, qu' ils se sont attachés à d' autres dieux et qu' ils leur ont rendu hommage et culte, voilà pourquoi il leur a envoyé tous ces maux". "

<-
->