<-
->

2Tt / 2Tan 2:1 And Solomon determined to build an house for the name of the Lord, and an house for his kingdom. Dia nanisa olona fito alina ho mpitondra entana Solomona ary valo alina ho mpikapa hazo eny an-tendrombohitra ary enin-jato amby telo arivo ho mpifehy azy. Nanisa olona fito alina Salomona hitondra ny entana, valo alina hipai-bato eny an-tendrombohitra, ary enin-jato amby telo arivo hitandrina an' ireo. Il enrôla 70000 hommes pour le transport, 80000 pour extraire les pierres de la montagne et 3600 contremaîtres.
2Tt / 2Tan 2:2 And Solomon told out threescore and ten thousand men to bear burdens, and fourscore thousand to hew in the mountain, and three thousand and six hundred to oversee them. Ary Solomona naniraka hankany amin' i Hirama, mpanjakan' i Tyro, hanao hoe: Tahaka ny nataonao tamin' i Davida raiko, raha nampanatitra hazo sedera ho azy hanaovany trano hitoerany ianao, Naniraka tany amin' i Hirama mpanjakan' i Tira Salomona, hilaza hoe: Ataovy amiko ny nataonao tamin' i Davida raiko, izay nampanateranao sedera hanaovany trano hipetrahany. Puis Salomon envoya ce message à Huram, roi de Tyr : " Agis comme tu l' as fait envers mon père David en lui envoyant des cèdres pour se bâtir une maison où il résiderait.
2Tt / 2Tan 2:3 And Solomon sent to Huram the king of Tyre, saying, As thou didst deal with David my father, and didst send him cedars to build him an house to dwell therein, even so deal with me. indro, izaho efa efa hanao trano ho an' ny anaran' i Jehovah Andriamanitro izay hohamasinina ho Azy ka handoroana ditin-kazo mani-pofona eo anatrehany sy hasiana ny mofo aseho mandrakariva ary handoroana ny fanatitra isa-maraina sy Isan-kariva ary amin' ny Sabata sy ny voaloham-bolana ary amin' ny fotoam-pivavahina voatendrin' i Jehovah Andriamanitray; ho adidin' ny Isiraely mandrakizay izany. Fa indro aho manangana trano ho an' ny anaran' ny Tompo Andriamanitro, izay hohamasiniko ho azy, mba handoroana zava-manitra tsara fofona eo anatrehany, hasiana ny mofo apetraka tsy tapaka, hanolorana ny sorona doran' ny maraina sy ny hariva, sy amin' ny sabata, ny voalohan' ny volana, ny fetin' ny Tompo Andriamanitray, araka ny lalàna voadidy harahin' Israely mandrakizay. Or voici que je bâtis une maison au nom de Yahvé mon Dieu pour reconnaître sa sainteté, brûler devant lui de l' encens parfumé, avoir en permanence des pains rangés, offrir des holocaustes le matin, le soir, aux sabbats, aux néoménies et aux solennités de Yahvé notre Dieu; et cela pour toujours en Israël.
2Tt / 2Tan 2:4 Behold, I build an house to the name of the Lord my God, to dedicate it to him, and to burn before him sweet incense, and for the continual shewbread, and for the burnt offerings morning and evening, on the sabbaths, and on the new moons, and on the solemn feasts of the Lord our God. This is an ordinance for ever to Israel. Ary ny trano efa hataoko dia lehibe, satria lehibe noho ny andriamanitra rehetra ny Andriamanitray. Ny trano hataoko dia tsy maintsy ho lehibe, satria lehibe noho ny andriamanitra rehetra ny Andriamanitray. La maison que je bâtis sera grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux.
2Tt / 2Tan 2:5 And the house which I build is great: for great is our God above all gods. Nefa iza no mahay manao trano ho Azy? Fa ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby Azy. Ka iza moa aho, no hanao trano ho Azy, afa-tsy ny handoroana ditin-kazo manitra eo anatrehany ihany? Fa iza aza moa no hahay manao trano ho azy, fa ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra aza tsy omby azy? Ary iza moa aho no hanao trano ho azy, afa-tsy ny mba handoroana zava-manitra eo anatrehany ihany? Qui serait en mesure de lui bâtir une maison quand les cieux et les cieux des cieux ne le peuvent contenir ? Et moi, qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n' est pour que les fumées montent devant lui ?
2Tt / 2Tan 2:6 But who is able to build him an house, seeing the heaven and heaven of heavens cannot contain him? who am I then, that I should build him an house, save only to burn sacrifice before him? Koa aniraho olon-kendry aho hiasa volamena sy volafotsy sy varahina sy vy sy volomparasy sy jaky ary manga, ary izay mahay misokitra manao sarin-javatra mba hiara-manao amin' ny olo-mahay zavatra izay atý amiko atý Joda sy Jerosalema, izay efa nomanin' i Davida raiko. Koa ankehitriny aho aniraho lehilahy anankiray miasa volamena amam-bolafotsy, sy varahina amam-by, jaky mena, lamba mena antitra sy jaky ary mahay sarin-javatra sokirina, hiara-miasa amin' ireo olo-mahay zavatra izay atý amiko atý Jodà sy Jerosalema, efa nomanin' i Davida raiko. Envoie-moi maintenant un homme habile à travailler l' or, l' argent, le bronze, le fer, l'écarlate, le cramoisi et la pourpre violette, et connaissant l' art de la gravure; il travaillera avec les artisans qui sont près de moi dans Juda et à Jérusalem, eux que mon père David a mis à ma disposition.
2Tt / 2Tan 2:7 Send me now therefore a man cunning to work in gold, and in silver, and in brass, and in iron, and in purple, and crimson, and blue, and that can skill to grave with the cunning men that are with me in Judah and in Jerusalem, whom David my father did provide. Ary anatero hazo sedera sy kypreso ary almoga avy any Libanona koa aho; fa fantatro fa mahay mikapa hazo any Libanona ny vahoakanao; ary, indro, ny vahoakako hiaraka amin' ny vahoakanao Ampanatero hazo sedera sy sipresa ary santala avy any Libàna aho; satria fantatro fa mahay mikapa hazo any Libana ny mpanomponao. Ny mpanompoko hiaraka amin' ny mpanomponao, Envoie-moi du Liban des troncs de cèdre, de genévrier et d' algummim, car je sais que tes serviteurs savent abattre les arbres du Liban. Mes serviteurs travailleront avec les tiens.
2Tt / 2Tan 2:8 Send me also cedar trees, fir trees, and algum trees, out of Lebanon: for I know that thy servants can skill to cut timber in Lebanon; and, behold, my servants shall be with thy servants, mba hanamboatra hazo betsaka ho ahy; fa ny trano izay efa hataoko dia ho lehibe higagana. mba hamonona hazo betsaka ho ahy, fa ho lehibe sy tsara higagana ny trano hataoko. Ils me prépareront du bois en quantité, car la maison que je veux bâtir sera d' une grandeur étonnante.
2Tt / 2Tan 2:9 Even to prepare me timber in abundance: for the house which I am about to build shall be wonderful great. Ary, indro, homeko vary tritika voafotsy sy vary hordea roa alina kora avy ary divay sy diloilo roa alina bata avy ny vahoakanao mpikapa hazo. Ary indro fa izao no homeko ho sakafon' ny mpanomponao mikapa hazo, izay hikapa ny hazo: varimbazaha roa alina kora, orja roa alina kora, divay roa alina bata, diloilo roa alina bata. Je livre pour les bûcherons qui abattront les arbres 20000 muids de froment, 20.000 muids d' orge, 20000
2Tt / 2Tan 2:10 And, behold, I will give to thy servants, the hewers that cut timber, twenty thousand measures of beaten wheat, and twenty thousand measures of barley, and twenty thousand baths of wine, and twenty thousand baths of oil. Ary hoy Hirama, mpanjakan' i Tyro, tamin' ny taratasy izay nampanateriny ho any amin' i Solomona: Noho ny fitiavan' i Jehovah ny olony no nanendreny anao ho mpanjakany. Dia izao no navalin' i Hirama mpanjakan' i Tira tao amin' ny taratasy nampitondrainy an' i Salomona: Noho ny fitiavan' ny Tompo ny vahoakany no nananganany anao ho mpanjakany. Huram, roi de Tyr, répondit par une lettre qu' il envoya à Salomon : " C' est parce qu' il aime son peuple que Yahvé t' en a fait le roi. "
2Tt / 2Tan 2:11 Then Huram the king of Tyre answered in writing, which he sent to Solomon, Because the Lord hath loved his people, he hath made thee king over them. Ary hoy koa Hirama: Isaorana anie Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, Izay nanao ny lanitra sy ny tany, noho ny nanomezany an' i Davida zanaka hendry, izay manana fahendrena sy fahalalana, ka hanao trano ho an' i Jehovah sy lapa ho an' ny tenany izy. Ary hoy Hirama: Isaorana anie Iaveh Andriamanitr' Israely izay nanao ny lanitra sy ny tany, noho ny nanomezany an' i Davida zanaka hendry, malina, mazava saina, izay hanao trano ho an' ny Tompo ary trano-mpanjaka ho an' ny tenany. Puis il ajouta : " Béni soit Yahvé le Dieu d' Israël! Il a fait les cieux et la terre, il a donné au roi David un fils sage, sensé et intelligent qui va bâtir une maison pour Yahvé et une autre pour y régner lui-même.
2Tt / 2Tan 2:12 Huram said moreover, Blessed be the Lord God of Israel, that made heaven and earth, who hath given to David the king a wise son, endued with prudence and understanding, that might build an house for the Lord, and an house for his kingdom. Koa ankehitriny, indro, maniraka olona mahay zavatra sady manana fahalalana aho, dia Hiram-aby, Koa ankehitriny dia indro irahiko ho atý aminao Ingahy Hirama, lehilahy mahay zavatra sady manan-tsaina, J' envoie aussitôt un homme habile et intelligent, Huram-Abi,
2Tt / 2Tan 2:13 And now I have sent a cunning man, endued with understanding, of Huram my father' s, zanaky ny vehivavy Danita sy ny lehilahy Tyriana. Ary izy dia mahay miasa volamena sy volafotsy sy varahina sy vy sy vato sy hazo sy volomparasy sy manga sy rongony fotsy madinika ary jaky; ary mahay misokitra manao sarin-javatra samy hafa sy mahay manao marika amin' izay asa rehetra asaina ataony, ka dia hiara-manao amin' ny olon-kendrinao sy ny olon-kendrin' itompokolahy Davida rainao Izy. zanaky ny vehivavy taranak' i Dàna sy ny lehilahy Tiriana, mahay miasa volamena amam-bolafotsy, sy varahina amam-by, ary vato aman-kazo, jaky mena, jaky volomparasy, lamba mena antitra, rongony madinika, mahay sary sokirina isan-karazany, mahavita zavatra araka izay marika aseho azy, na inona na inona, hiara-kiasa amin' ireo olo-mahay zavatra atý aminao, mbamin' ireo olo-mahay zavatra tamin' i Davida tompoko rainao. fils d' une Danite, et de père tyrien. Il sait travailler l' or, l' argent, le bronze, le fer, la pierre, le bois, l'écarlate, la pourpre violette, le byssus, le cramoisi, graver n' importe quoi et concevoir des projets. C' est lui qu' on fera travailler avec tes artisans et ceux de Monseigneur David, ton père.
2Tt / 2Tan 2:14 The son of a woman of the daughters of Dan, and his father was a man of Tyre, skilful to work in gold, and in silver, in brass, in iron, in stone, and in timber, in purple, in blue, and in fine linen, and in crimson; also to grave any manner of graving, and to find out every device which shall be put to him, with thy cunning men, and with the cunning men of my lord David thy father. Ary ny vary tritika sy ny vary hordea ary ny diloilo sy ny divay, izay nolazainao, tompokolahy dia aoka hampanaterina ho atý aminay mpanomponao; Ary ankehitriny ny varimbazaha sy ny orja, mbamin' ny diloilo aman-divay, voalazan' ny tompoko, dia aoka hampitondrainy ny mpanompony. Que soient alors envoyés à ses serviteurs le froment, l' orge, l' huile et le vin dont a parlé Monseigneur.
2Tt / 2Tan 2:15 Now therefore the wheat, and the barley, the oil, and the wine, which my lord hath spoken of, let him send unto his servants: Ary izahay dia hikapa hazo any Libanona araka izay rehetra tadiavinao; ary hofehezinay ka hampandehaninay mitsinkafona amin' ny ranomasina ho any Jopa; ary ianao kosa no hitondra azy miakatra hankany Jerosalema. Ary dia hikapa hazo any Libàna, araka izay rehetra ilainao, izahay, sy handefa azy ambony zahatra amin' ny ranomasina hatrany Jope, dia hianao kosa no hampiakatra azy eo ho any Jerosalema. Quant à nous, nous abattrons au Liban tout le bois dont tu auras besoin, nous l' amènerons à Joppé en radeaux par mer, et c' est toi qui le feras monter à Jérusalem. "
2Tt / 2Tan 2:16 And we will cut wood out of Lebanon, as much as thou shalt need: and we will bring it to thee in floats by sea to Joppa; and thou shalt carry it up to Jerusalem. Ary Solomona nanisa ny lehilahy hafa firenena rehetra izay nonina tamin' ny tanin' ny Isiraely araka ny nanisan' i Davida rainy Lzy, ary ny isany dia enin-jato amby telo arivo amby dimy alina sy iray hetsy. Ary nisain' i Salomona araka ny nanisan' i Davida rainy azy, ny lehilahy hafa firenena rehetra teo amin' ny tanin' Israely: dia nisy enin-jato sy telo arivo amby dimy alina sy iray hetsy ny isany. Salomon fit le compte de tous les étrangers en résidence en terre d' Israël, d' après le recensement qu' en avait fait David son père, et on en trouva 153 600.
2Tt / 2Tan 2:17 And Solomon numbered all the strangers that were in the land of Israel, after the numbering wherewith David his father had numbered them; and they were found an hundred and fifty thousand and three thousand and six hundred. Ary ny fito alina tamin' ireo dia nataony mpitondra entana, ary ny valo alina nataony mpikapa hazo eny an-tendrombohitra, ary ny enin-jato amby telo arivo nataony mpifehy hampiasa ny olona. Ka nalainy tamin' ireo ny fito alina hitondra entana, ny valo alina hipai-bato eny an-tendrombohitra, ary ny enin-jato sy telo arivo nataony mpitandrina hampiasa ny vahoaka. Il en affecta 70000 aux transports, 80000 aux carrières de la montagne, 3600 à la direction du travail de ces gens.
2Tt / 2Tan 2:18 And he set threescore and ten thousand of them to be bearers of burdens, and fourscore thousand to be hewers in the mountain, and three thousand and six hundred overseers to set the people a work.

<-
->