<-
->

2Tt / 2Tan 14:1 So Abijah slept with his fathers, and they buried him in the city of David: and Asa his son reigned in his stead. In his days the land was quiet ten years. Ary Asa nanao izay tsara sy mahitsy eo imason' i Jehovah Andriamanitra; Nanao izay tsara sy mahitsy eo imason' ny Tompo Andriamaniny, Asà. Nandrava ny otelin' ny olona hafa firenena sy ny fitoerana avo izy, Asa fit ce qui est bien et juste aux yeux de Yahvé, son Dieu.
2Tt / 2Tan 14:2 And Asa did that which was good and right in the eyes of the Lord his God: fa nandrava ny alitaran' ny firenena hafa sy ny fitoerana avo izy sady nanorotoro ny tsangam-baton-tsampy ary nikapa ny Aseraha. ary nanorotoro ny tsangambato sy ny aserah. Il supprima les autels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les stèles, mit en pièces les ashéras
2Tt / 2Tan 14:3 For he took away the altars of the strange gods, and the high places, and brake down the images, and cut down the groves: Ary nandidy ny Joda hitady an' i Jehovah, Andriamanitry ny razany, izy ary hankatò ny lalàna sy ny didy. razany, izy ary hankatò ny lalàna sy ny didy. Nandidy an' i Jodà mba hitady an' ny Tompo Andriamanitry ny razany, sy hanatanteraka ny lalàna aman-didy. et dit aux Judéens de rechercher Yahvé, le Dieu de leurs pères, et de pratiquer loi et commandement.
2Tt / 2Tan 14:4 And commanded Judah to seek the Lord God of their fathers, and to do the law and the commandment. Ary nandrava ny fitoerana avo sy ny tsangan-kazo ho an' ny masoandro teny amin' ny tanànan' ny Joda rehetra izy; dia nandry fahizay ny fanjakana teo anatrehany. Dia nesoriny ny fitoerana avo sy ny sariolona, teo amin' ny tanànan' i Jodà rehetra, ka dia nandry fahizay ny fanjakana teo anatrehany. Il supprima de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les autels à encens. Aussi le royaume fut-il calme sous son règne;
2Tt / 2Tan 14:5 Also he took away out of all the cities of Judah the high places and the images: and the kingdom was quiet before him. Ary nanao tanàna mimanda tany Joda izy; ka dia nandry fahizay ny tany, fa tsy nisy ady tamin' izany andro izany; fa Jehovah no nanome azy fiadanana. Nanao tanàna mimanda tamin' i Jodà izy, fa nandry ny tany, ary tsy nisy ady namely azy tamin' izany taona izany, satria nomen' ny Tompo fitsaharana izy. il restaura les villes fortifiées de Juda, car le pays était calme et ne participa à aucune guerre en ces années-là, Yahvé lui ayant donné la tranquillité.
2Tt / 2Tan 14:6 And he built fenced cities in Judah: for the land had rest, and he had no war in those years; because the Lord had given him rest. Dia hoy izy tamin' ny Joda: Andeha hamboarintsika ireto tanana ireto ka hasiantsika manda manodidina sy tilikambo ary vavahady mihidy, raha mbola azontsika zakaina ny tany; fa efa nitady an' i Jehovah Andriamanitsika isika; eny, nitady Azy isika, ka nanome antsika fiadanana amin' ny manodidina Izy. Ary dia namboariny avokoa izany ka tontosa tsara. Izao no nolazainy tamin' i Jodà: Andeha haorintsika ireo tanàna ireo, hasiantsika manda manodidina, tilikambo, vavahady ary hidiny, fa mbola tsy voahidy ny tany anatrehantsika, fa efa nitady an' ny Tompo Andriamanitsika isika; nitady azy isika, ka nomeny fiadanana isika amin' ny manodidina rehetra. Dia nanorina izy ireo ka nahefa. " Restaurons ces villes, dit-il à Juda, entourons-les d' un mur, de tours, de portes et de barres; le pays est encore à notre disposition car nous avons cherché Yahvé, notre Dieu; aussi nous a-t-il recherchés et nous a-t-il donné la tranquillité sur toutes nos frontières. " Ils restaurèrent et prospérèrent.
2Tt / 2Tan 14:7 Therefore he said unto Judah, Let us build these cities, and make about them walls, and towers, gates, and bars, while the land is yet before us; because we have sought the Lord our God, we have sought him, and he hath given us rest on every side. So they built and prospered. Ary Asa nanana miaramila, dia telo hetsy mpitana ampinga lehibe sy lefona avy tamin' ny Joda, ary valo alina amby roa hetsy mpitana ampinga sy tsipìka avy amin' ny Benjamina; ireo rehetra ireo dia lehilahy mahery avokoa. Izao no tafika nananan' i Asà: Telo hetsy miaramila an-defona sy ampinga, tamin' i Jodà; valo alina sy roa hetsy, miaramila mpitana ampinga mpandefa tsipìka, tamin' i Benjamina. Lehilahy mahery avokoa ireo. Asa disposa d' une armée de trois cent mille Judéens, portant le bouclier et la lance, et de deux cent quatre-vingt mille Benjaminites portant la rondache et tirant de l' arc, tous preux valeureux.
2Tt / 2Tan 14:8 And Asa had an army of men that bare targets and spears, out of Judah three hundred thousand; and out of Benjamin, that bare shields and drew bows, two hundred and fourscore thousand: all these were mighty men of valour. Ary Zera Etiopiana nivoaka hiady tamin' ireo ka nitondra miaramila iray tapitrisa sy kalesy telon-jato, ka dia tonga tao Maresa. Fa nivoaka hiady tamin' ireo Zarà, Etiopiana, nitondra miaramila iray tapitrisa sy kalesy telon-jato, ka nandroso hatrany Maresà. Zérah le Kushite fit une incursion avec une armée de mille milliers et de trois cents chars, et il atteignit Maresha.
2Tt / 2Tan 14:9 And there came out against them Zerah the Ethiopian with an host of a thousand thousand, and three hundred chariots; and came unto Mareshah. Ary Asa nivoaka hiady taminy, dia samy nilahatra hiady teo andohasaha Zefata akaikin' i Maresa izy. Dia nivoaka hiady aminy Asà, ka samy nilahatra hiady teo an-dohasaha Sefata akaikin' i Maresà izy. Asa sortit à sa rencontre et se rangea en bataille dans la vallée de Çephata, à Maresha.
2Tt / 2Tan 14:10 Then Asa went out against him, and they set the battle in array in the valley of Zephathah at Mareshah. Ary Asa nitaraina tamin' i Jehovah Andriamaniny ka nanao hoe: Jehovah ô, tsy misy afa-tsy Hianao no mahavonjy ny tsy manan-kery, raha iadian' ny maro izy, ka vonjeo izahay, Jehovah Andriamanitray ô, fa Hianao no iankinanay, ary ny anaranao no andehananay hiady amin' ireto olona ireto. Jehovah ô. Hianao no Andriamanitray; aza avela hisy olona haharesy Anao. Niantso an' ny Tompo Andriamaniny Asà ka nanao hoe: Iaveh ô, azonao vonjena mora foana ny malemy tahaka ny mahery, ka vonjeo izahay, ry Iaveh Andriamanitray! Fa hianao no iankinanay, ary amin' ny anaranao no nandrosoanay hiady amin' ireto vahoaka be ireto, hianao no Andriamanitray, ry Iaveh: aza haharesy anao anie ny olona! Asa invoqua Yahvé son Dieu et dit : " Il n' en est point comme toi, Yahvé, pour secourir le puissant aussi bien que celui qui est sans force. Porte-nous secours, Yahvé notre Dieu! C' est sur toi que nous nous appuyons et c' est en ton nom que nous nous heurtons à cette foule. Yahvé, tu es notre Dieu. Que le mortel ne te résiste pas! "
2Tt / 2Tan 14:11 And Asa cried unto the Lord his God, and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many, or with them that have no power: help us, O Lord our God; for we rest on thee, and in thy name we go against this multitude. O Lord, thou art our God; let no man prevail against thee. Ary Jehovah namely ny Etiopiana teo anoloan' i Asa sy ny Joda, ka dia nandositra ireny. Dia nasian' ny Tompo teo anoloan' i Asà sy Jodà, ny Etiopiana, ka vaky nandositra ny Etiopiana. Yahvé battit les Kushites devant Asa et les Judéens : les Kushites s' enfuirent
2Tt / 2Tan 14:12 So the Lord smote the Ethiopians before Asa, and before Judah; and the Ethiopians fled. Ary Asa sy ny vahoaka teo aminy nanenjika azy hatrany Gerara, ka dia nahafatesana be ny Etiopiana ka tsy naharina intsony; fa voaringana teo anoloan' i Jehovah sy ny miaramilany izy, ka nahazoan' ny Joda babo betsaka. Nenjehin' i Asà sy ny vahoaka nomba azy izy hatrany Gerara, ka be loatra ny Etiopiana lavo ka tsy azony nantenaina ny hiarina indray, fa voatorotoro eo anatrehan' ny Tompo sy eo anatrehan' ny tafiny. Babo tsy erany no azon' i Asà sy ny vahoakany. et Asa les poursuivit avec son armée jusqu'à Gérar. Il tomba tant de Kushites qu' ils ne purent subsister, car ils s'étaient brisés devant Yahvé et son camp. On ramassa une grande quantité de butin,
2Tt / 2Tan 14:13 And Asa and the people that were with him pursued them unto Gerar: and the Ethiopians were overthrown, that they could not recover themselves; for they were destroyed before the Lord, and before his host; and they carried away very much spoil. Ary namely ny tanàna rehetra manodidina an' i Gerara izy; fa ny fahatahorana an' i Jehovah nahazo ireo, ka nobaboiny ny tanana rehetra, fa be ny babo tao. Nasiany avokoa ny tanàna manodidina an' i Gerara, fa azon' ny fahatahorana an' ny Tompo ireo, ka nobaboiny ny tanàna rehetra, fa babo be dia be no tao. on conquit toutes les villes aux alentours de Gérar, car la Terreur de Yahvé s'était appesantie sur elles, et on les pilla toutes car il s' y trouvait beaucoup de butin.
2Tt / 2Tan 14:14 And they smote all the cities round about Gerar; for the fear of the Lord came upon them: and they spoiled all the cities; for there was exceeding much spoil in them. Ary namely ny vala izy ka nahazo babo betsaka, dia ondry aman' osy sy rameva, ary dia niverina ho any Jerosalema izy. Nasiany koa ny lay, nisy ny biby fiompiny, ka nahazoany ondry be tokoa mbamin-drameva, dia niverina ho any Jerosalema izy. On s' en prit même aux tentes des troupeaux et l' on razzia nombre de moutons et de chameaux, puis l' on revint à Jérusalem.
2Tt / 2Tan 14:15 They smote also the tents of cattle, and carried away sheep and camels in abundance, and returned to Jerusalem.

<-
->