<-
->

2Sm / 2Sam 6:1 Again, David gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand. Ary novorin' i Davida indray ny lehilahy voafantina rehetra tamin' ny Isiraely, dia telo alina. Namory ny olona voafantina rehetra amin' Israely indray Davida, dia telo alin-dahy. David rassembla encore toute l'élite d' Israël, trente mille hommes.
2Sm / 2Sam 6:2 And David arose, and went with all the people that were with him from Baale of Judah, to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the Lord of hosts that dwelleth between the cherubims. Dia niainga Davida sy ny olona rehetra izay nanaraka azy ka niala tany Bala-joda hampakatra ny fiaran' Andriamanitra izay niantsoana ny anaran' i Jehovah, Tompon' ny maro, Izay mipetraka amin' ny kerobima. Dia nitsangana Davida ka niainga izy narahin' ny vahoaka rehetra izay tafavory manodidina azy, ka nankany Baala-Jodà mba hampiakatra avy any ny fiaran' Andriamanitra izay fiantsoana ilay Anarana, ny anaran' ny Tompo-n' ny tafika, izay mipetraka eo ambonin' ny Kerobima. S'étant mis en route, David et toute l' armée qui l' accompagnait partirent pour Baala de Juda, afin de faire monter de là l' arche de Dieu, qui porte le nom de Yahvé Sabaot, siégeant sur les chérubins.
2Sm / 2Sam 6:3 And they set the ark of God upon a new cart, and brought it out of the house of Abinadab that was in Gibeah: and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drave the new cart. Ary nataony teo amin' ny sariety vaovao ny fiaran' Andriamanitra ka nentiny avy tao an-tranon' i Abinadaba teo an-kavoana; ary Oza sy Ahio, zanak' i Abinadaba, no nampandeha ny sariety vaovao. Napetrany teo ambony sarety vaovao ny fiaran' Andriamanitra ary nentiny avy tao an-tranon' i Abinadaba teo an-kavoana; ka Ozà sy Akiao zanak' i Abinadaba, no nitarika ny sarety vaovao. On chargea l' arche de Dieu sur un chariot neuf et on l' emporta de la maison d' Abinadab, qui est sur la colline. Uzza et Ahyo, les fils d' Abinadab, conduisaient le chariot.
2Sm / 2Sam 6:4 And they brought it out of the house of Abinadab which was at Gibeah, accompanying the ark of God: and Ahio went before the ark. Ary dia nentiny niala tao an-tranon' i Abinadaba teo ankavoana niaraka tamin' ny fiaran' Andriamanitra izany; ary Ahio nandeha teo alohan' ny fiara. Ary nentiny avy tao an-tranon' i Abinadaba teo an-kavoana, mbamin' ny fiaran' Andriamanitra. Ahiao no nandeha teo aloha. Uzza marchait à côté de l' arche de Dieu et Ahyo marchait devant elle.
2Sm / 2Sam 6:5 And David and all the house of Israel played before the Lord on all manner of instruments made of fir wood, even on harps, and on psalteries, and on timbrels, and on cornets, and on cymbals. Ary Davida sy ny taranak' Isiraely rehetra nitsinjaka teo anatrehan' i Jehovah tamin' ny karazan' ny zava-maneno rehetra natao tamin' ny hazo kypreso, dia tamin' ny lokanga sy ny valiha sy ny ampongatapaka sy ny korintsana ary ny kipantsona. Davida sy ny taranak' Israely rehetra, izany, nandihy teo anatrehan' ny Tompo, tamin' ny feon-java-maneno isan-karazany, natao tamin' ny hazo sipre, ny harpa, ny valoha, ny amponga tapaka, ny sistra, ary ny kipantsona. David et toute la maison d' Israël dansaient devant Yahvé de toutes leurs forces, en chantant au son des cithares, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales.
2Sm / 2Sam 6:6 And when they came to Nachon' s threshingfloor, Uzzah put forth his hand to the ark of God, and took hold of it; for the oxen shook it. Ary nony tonga teo amin' ny famoloan' i Nakona izy, dia naninjitra ny tanany tamin' ny fiaran' Andriamanitra Oza ka nihazona azy, satria nazeran' ny omby ny fiara. Nony tonga teo am-pamoloan' i Nakora izy ireo, dia naninjitra ny tànany nankamin' ny fiaran' Andriamanitra Ozà sy nandray azy, fa nisolifatra ny omby. Comme on arrivait à l' aire de Nakôn, Uzza étendit la main vers l' arche de Dieu et la retint, car les boeufs la faisaient verser.
2Sm / 2Sam 6:7 And the anger of the Lord was kindled against Uzzah; and God smote him there for his error; and there he died by the ark of God. Dia nirehitra tamin' i Oza ny fahatezeran' i Jehovah; ary namely azy teo Andriamanitra noho ny fahadisoany, ka dia maty teo anilan' ny fiaran' Andriamanitra izy. Fa nirehitra tamin' i Ozà ny fahatezeran' ny Tompo ka nasian' Andriamanitra teo no teo ihany noho ny fikoropany foana, dia maty teo anilan' ny fiaran' Andriamanitra izy. Alors la colère de Yahvé s' enflamma contre Uzza : sur place, Dieu le frappa pour cette faute, et il mourut, là, à côté de l' arche de Dieu.
2Sm / 2Sam 6:8 And David was displeased, because the Lord had made a breach upon Uzzah: and he called the name of the place Perezuzzah to this day. Ary dia tezitra Davida noho ny namelezan' i Jehovah an' i Oza, ka dia nataony hoe Perez-oza ny anaran' izany tany izany mandraka androany. Nahatezitra an' i Davida ny namelezan' ny Tompo an' i Ozà toy izany; ary io toerana io dia nantsoina mandrak' androany hoe Ferets-Ozà. David fut fâché de ce que Yahvé eût foncé sur Uzza et on donna à ce lieu le nom de Pérèç-Uzza, qu' il a gardé jusqu'à maintenant.
2Sm / 2Sam 6:9 And David was afraid of the Lord that day, and said, How shall the ark of the Lord come to me? Ary Davida natahotra an' i Jehovah tamin' izany andro izany ka nanao hoe: Nahoana no ho entina atý amiko ny fiaran' i Jehovah? Natahotra an' ny Tompo Davida tamin' izany andro izany, ka hoy izy: Hanao ahoana ny hankanesan' ny fiaran' ny Tompo any amiko? Ce jour-là, David eut peur de Yahvé et dit : " Comment l' arche de Yahvé entrerait-elle chez moi ? "
2Sm / 2Sam 6:10 So David would not remove the ark of the Lord unto him into the city of David: but David carried it aside into the house of Obededom the Gittite. Ary Davida dia tsy nety namindra ny fiaran' i Jehovah ho ao aminy ao an-Tanànan' i Davida; fa naviliny ho ao an-tranon' i Obed-edoma Gatita. Koa Davida tsy nety nandray ny fiaran' ny Tompo ho any aminy, any an-tanànan' i Davida, fa nasain' i Davida nentina nankany an-tranon' i Obedeboma, any Geta, ny fiara. Ainsi David ne voulut pas conserver l' arche de Yahvé chez lui, dans la Cité de David, et il la conduisit chez Obed-Édom de Gat.
2Sm / 2Sam 6:11 And the ark of the Lord continued in the house of Obededom the Gittite three months: and the Lord blessed Obededom, and all his household. Ary nipetraka telo volana tao an-tranon' i Obed-edoma Gatita ny fiaran' i Jehovah; ka dia notahin' i Jehovah Obed-edoma sy ny ankohonany rehetra. Dia nipetraka tao an-tranon' i Obededoma any Geta telo volana ny fiaran' ny Tompo, ka nambinin' ny Tompo Obededoma sy ny ankohonany rehetra. L' arche de Yahvé demeura trois mois chez Obed-Édom de Gat, et Yahvé bénit Obed-Édom et toute sa famille.
2Sm / 2Sam 6:12 And it was told king David, saying, The Lord hath blessed the house of Obededom, and all that pertaineth unto him, because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obededom into the city of David with gladness. Ary nambara tamin' i Davida mpanjaka hoe: Jehovah efa nitahy ny ankohonan' i Obed-edoma sy izay nananany rehetra noho ny fiaran' Andriamanitra. Dia nandeha Davida ka nampakatra ny fiaran' Andriamanitra tamim-pifaliana avy tao an-tranon' i Obed-edoma ho any an-Tanànan' i Davida. Nisy olona tonga nilaza tamin' i Davida mpanjaka nanao hoe: Nambinin' ny Tompo ny ankohonan' i Obededoma sy ny ananany rehetra, noho ny amin' ny fiaran' Andriamanitra. Dia niainga nandeha Davida, ka nampiakatra ny fiaran' Andriamanitra avy any an-tranon' i Obededoma ho any an-tanànan' i Davida, nombam-panotrona maro niravoravo. On rapporta au roi David que Yahvé avait béni la famille d' Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait à cause de l' arche de Dieu. Alors David partit et fit monter l' arche de Dieu de la maison d' Obed-Édom à la Cité de David en grande liesse.
2Sm / 2Sam 6:13 And it was so, that when they that bare the ark of the Lord had gone six paces, he sacrificed oxen and fatlings. Ary rehefa namindra inenina ny mpitondra ny fiaran' i Jehovah, dia namono omby sy zanak' omby mifahy izy hatao fanatitra. Nony namindra inenina ny mpitondra ny fiaran' ny Tompo, dia nisy ombalahy iray sy zanak' omby matavy izay natolotra ho sorona. Quand les porteurs de l' arche de Yahvé eurent fait six pas, il sacrifia un boeuf et un veau gras.
2Sm / 2Sam 6:14 And David danced before the Lord with all his might; and David was girded with a linen ephod. Ary Davida nitsinjaka mafy dia mafy teo anatrehan' i Jehovah sady nisalotra efoda rongony fotsy. Nitsinjaka araka izay tratry ny ainy Davida teo anatrehan' ny Tompo, ary nisikina efoda rongony madinika Davida. David dansait en tournoyant de toutes ses forces devant Yahvé, il avait ceint un pagne de lin.
2Sm / 2Sam 6:15 So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting, and with the sound of the trumpet. Ary Davida sy ny taranak' i Isiraely rehetra nampakatra ny fiaran' i Jehovah tamin' ny hoby sy ny feon' ny anjomara. Tamin' ny hobin-kafaliana sy ny feon' anjomara no nampakaran' i Davida sy ny taranak' Israely rehetra ny fiaran' ny Tompo. David et toute la maison d' Israël faisaient monter l' arche de Yahvé en poussant des acclamations et en sonnant du cor.
2Sm / 2Sam 6:16 And as the ark of the Lord came into the city of David, Michal Saul' s daughter looked through a window, and saw king David leaping and dancing before the Lord; and she despised him in her heart. Ary nony tonga teo an-Tanànan' i Davida ny fiaran' i Jehovah, dia nitsirika teo am-baravarankely Mikala, zanakavavin' i Saoly, ka nahita an' i Davida mpanjaka nibitaka sy nitsinjaka teo anatrehan' i Jehovah; ka dia nikizaka azy tao am-pony izy. Nitsirika teo am-baravaran-kely Mikola zanak' i Saola, nony niditra ny tanànan' i Davida ny fiaran' ny Tompo, ary nahita ity Davida mpanjaka mitsinjaka sy mandihy teo anatrehan' ny Tompo izy, ka nikizaka azy tao am-pony. Or, comme l' arche de Yahvé entrait dans la Cité de David, la fille de Saül, Mikal, regardait par la fenêtre, et elle vit le roi David qui sautait et tournoyait devant Yahvé, et, dans son coeur, elle le méprisa.
2Sm / 2Sam 6:17 And they brought in the ark of the Lord, and set it in his place, in the midst of the tabernacle that David had pitched for it: and David offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. Ary nampiditra ny fiaran' i Jehovah ny olona ka nametraka azy teo amin' ny fitoerany tao amin' ny lay izay naorin' i Davida hitoerany; ary Davida nanatitra fanatitra dorana sy fanati-pihavanana teo anatrehan' i Jehovah. Nony tafiditra ny fiaran' ny Tompo ka efa voapetraka tamin' ny fitoerany tao afovoan' ny lay nasain' i Davida natsangana ho azy, dia nanatitra sorona dorana sy sorom-pisaorana teo anatrehan' ny Tompo Davida. On introduisit l' arche de Yahvé et on la déposa à sa place, sous la tente que David avait fait dresser pour elle, et David offrit des holocaustes en présence de Yahvé, ainsi que des sacrifices de communion.
2Sm / 2Sam 6:18 And as soon as David had made an end of offering burnt offerings and peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord of hosts. Ary nony voatitr' i Davida ny fanatitra dorana sy ny fanati-pihavanana, dia nitso-drano ny vahoaka tamin' ny anaran' i Jehovah, Tompon' ny maro, izy. Ary rahefa tapitra naterin' i Davida ny sorona dorana sy ny sorom-pihavanana dia nitso-drano ny vahoaka tamin' ny anaran' ny Tompo-n' ny tafika izy. Lorsque David eut achevé d' offrir des holocaustes et des sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom de Yahvé Sabaot.
2Sm / 2Sam 6:19 And he dealt among all the people, even among the whole multitude of Israel, as well to the women as men, to every one a cake of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine. So all the people departed every one to his house. Dia nomeny mofo iray sy hena iray didy ary ampempam-boaloboka iray avy ny olona rehetra, dia ny Isiraely rehetra, na lahy na vavy. Ary dia samy nody tany an-tranony avy ny olona rehetra. Dia samy nomeny mofo mamy iray avy ny vahoaka rehetra, ny olona marobe rehetra amin' Israely na lahy na vavy. Ary samy nody tany an-tranony daholo ny vahoaka rehetra. Puis il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes, pour chacun une couronne de pain, une masse de dattes et un gâteau de raisins secs, puis tout le monde s' en alla chacun chez soi.
2Sm / 2Sam 6:20 Then David returned to bless his household. And Michal the daughter of Saul came out to meet David, and said, How glorious was the king of Israel to day, who uncovered himself to day in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows shamelessly uncovereth himself! Ary Davida koa mba nody hitso-drano ny ankohonany. Fa Mikala, zanakavavin' i Saoly, nivoaka hitsena an' i Davida ka nanao hoe: Akory ity voninahitry ny mpanjakan' ny Isiraely androany! ilay nanary lamba anikeheo teo imason' ny zanakavavin' ny mpanompony, tahaka ny adala manary lamba ka tsy manan-kenatra. Raha ilay nody hitso-drano ny ankohonany iny Davida, dia nivoaka hitsena an' i Davida Mikola zanak' i Saola, sy nanao hoe: Endrey izany voninahitry ny mpanjakan' Israely androany, tamin' izy nanary lamba teo anatrehan' ny ankizivavin' ny mpanompony, tahaka ny fanary lamban' ny olom-poana! Comme David s' en retournait pour bénir sa maisonnée, Mikal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et dit : " Comme il s' est fait honneur aujourd' hui, le roi d' Israël, qui s' est découvert aujourd' hui au regard des servantes et de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien! "
2Sm / 2Sam 6:21 And David said unto Michal, It was before the Lord, which chose me before thy father, and before all his house, to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel: therefore will I play before the Lord. Ary hoy kosa Davida tamin' i Mikala: Teo anatrehan' i Jehovah, Izay nifidy ahy noho ny rainao sy ny ankohonany rehetra ka nanendry ahy ho mpanapaka ny Isiraely, olon' i Jehovah, eny, teo anatrehan' i Jehovah no nitsinjahako. Fa hoy kosa ny navalin' i Davida tamin' i Mikola: Teo anatrehan' ny Tompo izay nifidy ahy noho ny rainao sy ny ankohonany rehetra, ka nanangana ahy ho andriana tamin' ny vahoakany, tamin' Israely, teo anatrehan' ny Tompo no nandihizako. Mais David répondit à Mikal : " C' est devant Yahvé que je danse! Par la vie de Yahvé, qui m' a préféré à ton père et à toute sa maison pour m' instituer chef d' Israël, le peuple de Yahvé, je danserai devant Yahvé
2Sm / 2Sam 6:22 And I will yet be more vile than thus, and will be base in mine own sight: and of the maidservants which thou hast spoken of, of them shall I be had in honour. Ary mbola hivazina kokoa noho izany aza aho, ka hataoko tsinontsinona ny tenako; nefa hiaraka hanam-boninahitra amin' ireo tovovavy nantsoinao ireo kosa aho. Mbola hanetry tena noho izany aza aho, sy ho olona tsinontsinona eo imasoko, ary eo anatrehan' ny ankizivavy antsoinao, eo amin' izy ireo aho dia ho be voninahitra. et je m' abaisserai encore davantage. Je serai vil à tes yeux, mais auprès des servantes dont tu parles, auprès d' elles je serai en honneur. "
2Sm / 2Sam 6:23 Therefore Michal the daughter of Saul had no child unto the day of her death. Ka dia tsy nanan-janaka intsony mandra-pahafatiny Mikala, zanakavavin' i Saoly. Ary tsy nanan-janaka mandra-pahafatiny Mikola zanakavavin' i Saola. Et Mikal, fille de Saül, n' eut pas d' enfant jusqu' au jour de sa mort.

<-
->