<-
->

2Sm / 2Sam 24:1 And again the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah. Ary ny fahatezeran' i Jehovah nirehitra indray tamin' ny Isiraely, ka dia nanome saina an' i Davida Izy hanao izay hahatonga loza amin' ny vahoakany hoe: Mandehana, isao ny Isiraely sy ny Joda. Nirehitra tamin' Israely indray ny fahatezeran' ny Tompo, ka namporisihiny hamely azy ireo Davida nataony hoe: Mandehana isao Israely sy Jodà. La colère de Yahvé s' enflamma encore contre les Israélites et il excita David contre eux : " Va, dit-il, fais le dénombrement d' Israël et de Juda. "
2Sm / 2Sam 24:2 For the king said to Joab the captain of the host, which was with him, Go now through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people. Dia hoy ny mpanjaka tamin' i Joaba, komandin' ny miaramila, izay teo aminy: Mandehana mitety ny firenen' isiraely rehetra hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba, ary alaminonareo ny vahoaka mba ho fantatro ny isany. Dia hoy ny mpanjaka tamin' i Joaba, filohan' ny tafika, izay teo aminy: Mandehana tetezo ny fokon' Israely rehetra hatrany Dana ka hatrany Bersabea, hahafantarako ny isan' ny vahoaka. Le roi dit à Joab et aux chefs de l' armée qui étaient avec lui : " Parcourez donc toutes les tribus d' Israël, de Dan à Bersabée, et faites le recensement du peuple afin que je sache le chiffre de la population. "
2Sm / 2Sam 24:3 And Joab said unto the king, Now the Lord thy God add unto the people, how many soever they be, an hundredfold, and that the eyes of my lord the king may see it: but why doth my lord the king delight in this thing? Fa hoy Joaba amin' ny mpanjaka: Jehovah Andriamanitrao anie hampitombo ny vahoaka ho injato toy izao, na firy na firy izy, ka ho hitan' ny mason' ny mpanjaka tompoko izany; fa ahoana no itiavan' ny mpanjaka tompoko hanao izany zavatra izany? Fa hoy Joaba tamin' ny mpanjaka: Hampitomboin' ny Tompo Andriamanitrao anie ny vahoaka injato toy izao, ka ny mason' ny mpanjaka tompoko anie hahita izany! Fa ahoana ange ny mpanjaka tompoko no mitady hafaliana manao izany? Joab répondit au roi : " Que Yahvé ton Dieu accroisse le peuple de cent fois autant, pendant que Monseigneur le roi peut le voir de ses yeux, mais pourquoi Monseigneur le roi aurait-il ce désir ? "
2Sm / 2Sam 24:4 Notwithstanding the king' s word prevailed against Joab, and against the captains of the host. And Joab and the captains of the host went out from the presence of the king, to number the people of Israel. Nefa tsy azon' i Joaba sy ny komandin' ny miaramila nolavina ny tenin' ny mpanjaka. Ary Joaba sy ny komandin' ny miaramila nivoaka avy teo anatrehan' ny mpanjaka handamina ny lehilahy amin' ny Isiraely. Fa nahery ny tenin' ny mpanjaka nanoha an' i Joaba sy ny lehiben' ny tafika, ka dia nivoaka avy teo anatrehan' ny mpanjaka Joaba sy ny lehiben' ny tafika, hanisa ny vahoakan' Israely. Cependant l' ordre du roi s' imposa à Joab et aux chefs de l' armée, et Joab et les chefs de l' armée quittèrent la présence du roi pour recenser le peuple d' Israël.
2Sm / 2Sam 24:5 And they passed over Jordan, and pitched in Aroer, on the right side of the city that lieth in the midst of the river of Gad, and toward Jazer: Ary nita an' i Jordana izy ireo ka nitoby tao Aroera eo ankavanan' ilay tanàna afovoan' ny lohasahan-driak' i Gada, dia nankany Jazera. Nony tafita an' i Jordany izy ireo, dia nitoby tao Aroera aloha, ankavanan' ilay tanàna, eo afovoan' ny lohasahan' i Gada, dia vao tao Jazera. Ils passèrent le Jourdain et commencèrent par Aroèr et la ville qui est au milieu de la vallée, allèrent chez les Gadites et vers Yazèr.
2Sm / 2Sam 24:6 Then they came to Gilead, and to the land of Tahtimhodshi; and they came to Danjaan, and about to Zidon, Dia tonga tany Gileada izy, tany amin' ny tamin' i Tatima-hodsy, dia tonga tany Danajana izy, ka nanodidina hatrany Sidona, Dia tonga tany Galaada sy any amin' ny tanin' i Taktima-Hodsì, izy; rahefa izany dia nankany Dana-Jaana, mbamin' ny manodidina an' i Sidona. Puis ils allèrent en Galaad et au pays des Hittites, à Qadesh, ils se rendirent à Dan et de Dan ils obliquèrent vers Sidon.
2Sm / 2Sam 24:7 And came to the strong hold of Tyre, and to all the cities of the Hivites, and of the Canaanites: and they went out to the south of Judah, even to Beersheba. ary tonga tao Tyro, tanàna mimanda, sy tany amin' ny tanànan' ny Hivita sy ny Kananita rehetra, ary dia nankany amin' ny tany atsimo izay an' ny Joda hatrany Beri-sheba izy. Ary nalehany koa Tiro, tanàna mimanda, mbamin' ny tanànan' ny Heveana sy ny Kananeana rehetra dia tafapaka amin' ny Negeban' i Jodà, any Bersabea. Puis ils atteignirent la forteresse de Tyr et toutes les villes des Hivvites et des Cananéens et aboutirent au Négeb de Juda, à Bersabée.
2Sm / 2Sam 24:8 So when they had gone through all the land, they came to Jerusalem at the end of nine months and twenty days. Ary nony efa nitety ny tany rehetra izy, dia tonga tany Jeroselama, rehefa afaka sivy volana sy roa-polo andro. Nony voatetiny ny tany rehetra dia niverina tany Jerosalema izy ireo, rahefa afaka ny sivy volana sy roapolo andro. Ayant parcouru tout le pays, ils rentrèrent à Jérusalem au bout de neuf mois et vingt jours.
2Sm / 2Sam 24:9 And Joab gave up the sum of the number of the people unto the king: and there were in Israel eight hundred thousand valiant men that drew the sword; and the men of Judah were five hundred thousand men. Dia natolotr' i Joaba ny mpanjaka ny isan' ny vahoaka voalamina, ka nisy valo hetsy ny lehilahy mahery nahatan-tsabatra tamin' ny Isiraely, ary dimy hetsy ny lehilahy tamin' ny Joda. Ary natolotr' i Joaba ny mpanjaka ny boky nisy ny isam-bahoaka, ka nisy valo hetsy, ny lehilahy mpiantafika, mahatan-tsabatra, tamin' Israely, ary dimy hetsy ny lehilahy tamin' i Jodà. Joab donna au roi le chiffre obtenu pour le recensement du peuple : Israël comptait huit cent mille hommes d' armes tirant l'épée, et Juda cinq cent mille hommes.
2Sm / 2Sam 24:10 And David' s heart smote him after that he had numbered the people. And David said unto the Lord, I have sinned greatly in that I have done: and now, I beseech thee, O Lord, take away the iniquity of thy servant; for I have done very foolishly. Ary ny eritreritr' i Davida namely azy, rehefa voaisany ny olona. Ka dia hoy Davida tamin' i Jehovah: Efa nanota indrindra aho tamin' izao nataoko izao; koa ankehitriny mifona aminao aho, Jehovah ô, esory ny heloky ny mpanomponao, fa efa nanao fahadalana lehibe aho. Nandre ny fony nitebiteby Davida nony nanisa ny vahoaka, ka hoy Davida tamin' ny Tompo: Nahavita fahotana lehibe aho, tamin' ny nataoko! Koa ankehitriny, Iaveh ô, mifona aminao aho, esory ny heloky ny mpanomponao, fa efa nanao toy ny adala tokoa aho. Après cela le coeur de David lui battit d' avoir recensé le peuple et David dit à Yahvé : " C' est un grand péché que j' ai commis! Maintenant, Yahvé, veuille pardonner cette faute à ton serviteur, car j' ai commis une grande folie. "
2Sm / 2Sam 24:11 For when David was up in the morning, the word of the Lord came unto the prophet Gad, David' s seer, saying, Ary raha nifoha maraina Davida, dia tonga tamin' i Gada mpaminany, mpahitan' i Davida, ny tenin' i Jehovah nanao hoe: Nony ampitso, rahefa nifoha Davida, dia tonga tamin' i Gada, mpaminany, mpahitan' i Davida, ny tenin' ny Tompo nanao hoe: Quand David se leva le lendemain matin - cette parole de Yahvé avait été adressée au prophète Gad, le voyant de David :
2Sm / 2Sam 24:12 Go and say unto David, Thus saith the Lord, I offer thee three things; choose thee one of them, that I may do it unto thee. Mandehana, ka lazao amin' i Davida hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Zavatra telo no apetrako eto anoloanao, koa fidio izay iray hataoko aminao. Mandehana lazao amin' i Davida hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Zavatra telo no apetrako eo anoloanao, ka fidio izay iray hataoko aminao. " Va dire à David : Ainsi parle Yahvé. Je te propose trois choses, choisis-en une et je l' exécuterai pour toi. " -
2Sm / 2Sam 24:13 So Gad came to David, and told him, and said unto him, Shall seven years of famine come unto thee in thy land? or wilt thou flee three months before thine enemies, while they pursue thee? or that there be three days' pestilence in thy land? now advise, and see what answer I shall return to him that sent me. Ary Gada nankany amin' i Davida dia nanambara izany taminy ka nanao hoe: Mosary fito taona va no tianao ho tonga aminao eto amin' ny taninao? Sa handositra telo volana eo anoloan' ny fahavalonao ianao, fa henjehiny? Sa areti-mandringana hateloana eto amin' ny taninao? Koa saino sy hevero izay valiny ho entiko miverina any amin' izay naniraka ahy. Dia nankany amin' i Davida Gada ka nanambara izany taminy, nanao hoe: Ho tonga amin' ny taninao va ny mosary fito taona, sa handositra telo volana eo anoloan' ny fahavalonao izay hanenjika anao va hianao; sa hasian' ny pesta hateloana ny taninao? Hevero sy saino ankehitriny, izay valy homeko an' ilay naniraka ahy. Donc Gad se rendit chez David et lui notifia ceci : " Faut-il que t' adviennent trois années de famine dans ton pays, ou que tu fuies pendant trois mois devant ton ennemi qui te poursuivra, ou qu' il y ait pendant trois jours la peste dans ton pays ? Maintenant réfléchis et vois ce que je dois répondre à celui qui m' envoie! "
2Sm / 2Sam 24:14 And David said unto Gad, I am in a great strait: let us fall now into the hand of the Lord; for his mercies are great: and let me not fall into the hand of man. Dia hoy Davida tamin' i Gada: Indrisy! poritra loatra aho! aleontsika ho azon' ny tànan' i Jehovah, fa lehibe ny famindram-pony toy izay ho azon' izay tànan' olona. Dia hoy ny navalin' i Davida tamin' i Gada: Latsaka am-panahiana lozan-tany aho ity! Indrisy! Aoka re, fa dia aleontsika ho azon' ny tànan' ny Tompo fa be famindram-po izy, toy izay ho azon' ny tànan' olombelona. David dit à Gad : " Je suis dans une grande anxiété... Ah! tombons entre les mains de Yahvé, car sa miséricorde est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes! "
2Sm / 2Sam 24:15 So the Lord sent a pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed: and there died of the people from Dan even to Beersheba seventy thousand men. Ka dia nasian' i Jehovah areti-mandringana ny Isiraely nony maraina ka hatramin' ilay fotoana; ary dia nahafatesana fito alina ny olona hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba. Ary Iaveh naniraka pesta any amin' Israely, hatramin' ny marainan' izay andro izay ka hatramin' ilay fotoana voafetra ka nahafatesana fito alina ny olona, hatrany Dana ka hatrany Bersabea. David choisit donc la peste. C'était le temps de la moisson des blés. Yahvé envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu' au temps fixé, le fléau frappa le peuple et soixante-dix mille hommes du peuple moururent depuis Dan jusqu'à Bersabée.
2Sm / 2Sam 24:16 And when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to destroy it, the Lord repented him of the evil, and said to the angel that destroyed the people, It is enough: stay now thine hand. And the angel of the Lord was by the threshingplace of Araunah the Jebusite. Ary naninjitra ny tànany tany Jerosalema Ilay Anjely handringana ny any; fa Jehovah nanenina ny amin' ny loza ka nanao tamin' ilay Anjely Izay nandringana ny olona hoe: Aoka izay, atsaharo ny tananao ankehitriny. Ary Ilay Anjelin' i Jehovah dia teo amin' ny famoloan' i Araona Jebosita. Mbola naninjitra ny tànany tamin' i Jerosalema ihany ilay anjely handringana azy. Fa nanenenan' ny Tompo ny amin' izany loza izany, ka hoy izy tamin' ilay anjely namono ny vahoaka: Aoka izay, fa avonkony amin' izao ny tànanao. Teo akaikin' ny famoloan' i Areonà, Jeboseana, no nitoeran' ilay anjelin' ny Tompo tamin' izay. L' ange étendit sa main vers Jérusalem pour l' exterminer, mais Yahvé se repentit de ce mal et il dit à l' ange qui exterminait le peuple : " Assez! retire à présent ta main. " L' ange de Yahvé se trouvait près de l' aire d' Arauna le Jébuséen.
2Sm / 2Sam 24:17 And David spake unto the Lord when he saw the angel that smote the people, and said, Lo, I have sinned, and I have done wickedly: but these sheep, what have they done? let thine hand, I pray thee, be against me, and against my father' s house. Ary nony hitan' i Davida Ilay Anjely namely ny olona, dia niteny tamin' i Jehovah izy nanao hoe: Indro, izaho no efa nanota, ary izaho no efa anao ratsy; fa ireo ondry ireo kosa, inona moa no mba nataony? Koa mifona aminao re aho, aoka ny tananao hamely ahy sy ny mpianakavin' ny raiko. Nony nahita ilay anjely namono vahoaka Davida dia hoy izy tamin' ny Tompo: Indro izaho no nanota, izaho no meloka, fa ireo kosa, ireo ondry ireo mba nanao inona moa? Ka aoka re ho izaho sy ny mpianakavin' ikaky no hasian' ny tànanao! Quand David vit l' ange qui frappait le peuple, il dit à Yahvé : " C' est moi qui ai péché, c' est moi qui ai commis le mal, mais ceux-là, c' est le troupeau, qu' ont-ils fait ? Que ta main s' appesantisse donc sur moi et sur ma famille! "
2Sm / 2Sam 24:18 And Gad came that day to David, and said unto him, Go up, rear an altar unto the Lord in the threshingfloor of Araunah the Jebusite. Ary Gada nankany amin' i Davida tamin' izany andro izany ka nanao taminy hoe: Miakara, ka manangàna alitara ho an' i Jehovah ao amin' ny famoloan' i Araona Jebosita. Dia tonga tao amin' i Davida Gada tamin' izay andro izay, ka nanao taminy hoe: Miakara ary manangàna otely ho an' ny Tompo any am-pamoloan' i Areonà Jeboseana. Ce jour-là, Gad se rendit auprès de David et lui dit : " Monte et élève un autel à Yahvé sur l' aire d' Arauna le Jébuséen. "
2Sm / 2Sam 24:19 And David, according to the saying of Gad, went up as the Lord commanded. Koa dia niakatra Davida araka ny tenin' i Gada, araka izay nandidian' i Jehovah. Dia niakatra Davida araka ny tenin' i Gada, araka ny nandidian' ny Tompo azy. David monta donc, suivant la parole de Gad, comme Yahvé l' avait ordonné.
2Sm / 2Sam 24:20 And Araunah looked, and saw the king and his servants coming on toward him: and Araunah went out, and bowed himself before the king on his face upon the ground. Ary Araona nitsirika ka nahita ny mpanjaka sy ny mpanompony manatona azy, dia nivoaka izy ka niankohoka tamin' ny tany teo anatrehan' ny mpanjaka. Nony nijery Areonà dia nahatazana ny mpanjaka, sy ireo mpanompony, tamy hankaty aminy, Arauna regarda et vit le roi et ses officiers qui s' avançaient vers lui. - Arauna était en train de battre le froment. - Il sortit et se prosterna devant le roi, la face contre terre.
2Sm / 2Sam 24:21 And Araunah said, Wherefore is my lord the king come to his servant? And David said, To buy the threshingfloor of thee, to build an altar unto the Lord, that the plague may be stayed from the people. Ary hoy Araona: Ahoana no ahatongavan' ny mpanjaka tompoko atý amin' ny mpanompony? Dia hoy Davida: Hividy ny famoloana aminao mba hanorenako alitara ho an' i Jehovah hitsaharan' ny areti-mandringana tsy hamely ny olona intsony. dia nivoaka Areonà, ka niankohoka tamin' ny tany teo anoloan' ny mpanjaka nanao hoe: Inona izato nahatongavan' ny mpanjaka tompoko aty amin' ny mpanompony? Ary hoy ny navalin' i Davida: Hividy ity famoloana ity aminao, hanorenana otely ho an' ny Tompo mba hihatahan' ny areti-mandringana amin' ny vahoaka. Arauna dit : " Pourquoi Monseigneur le roi est-il venu chez son serviteur ? " Et David répondit : " Pour acquérir de toi cette aire, afin de construire un autel à Yahvé. Ainsi le fléau s'écartera du peuple. "
2Sm / 2Sam 24:22 And Araunah said unto David, Let my lord the king take and offer up what seemeth good unto him: behold, here be oxen for burnt sacrifice, and threshing instruments and other instruments of the oxen for wood. Fa hoy Araona tamin' i Davida: Aoka ny mpanjaka tompoko haka izay sitrany ka hanatitra izany. Indreo ny omby ho fanatitra dorana ary ny fivelezam-bary sy ny hazo amin' ny omby hatao kitay. Dia hoy Areonà tamin' i Davida: Aoka halain' ny mpanjaka tompoko izany, ary aoka hateriny ho sorona izay sitrany. Indreo ny omby hatao sorona dorana ary ny rambaramba mbamin' ny jiogan' omby hatao kitay. Arauna dit alors au roi : " Que Monseigneur le roi la prenne et qu' il offre ce qui lui semble bon! Voici les boeufs pour l' holocauste, le traîneau et le joug des boeufs pour le bois.
2Sm / 2Sam 24:23 All these things did Araunah, as a king, give unto the king. And Araunah said unto the king, The Lord thy God accept thee. Izany rehetra izany, ry mpanjaka, dia omen' i Araona ny mpanjaka. Ary hoy Araona tamin' ny mpanjaka: Jehovah Andriamanitrao anie hankasitraka anao. Atolotr' i Areonà ho an' ny mpanjaka izany rehetra izany, ry mpanjaka ô! Ary hoy Areonà tamin' ny mpanjaka: Hahita fitia eo imason' ny Tompo Andriamanitrao anie hianao! Le serviteur de Monseigneur le roi donne tout au roi! " Et Arauna dit au roi : " Que Yahvé ton Dieu agrée ton offrande! "
2Sm / 2Sam 24:24 And the king said unto Araunah, Nay; but I will surely buy it of thee at a price: neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshingfloor and the oxen for fifty shekels of silver. Ary hoy ny mpanjaka tamin' i Araona: Tsia, fa hovidiko aminao mihitsy araka izay tokom-bidiny ireo; fa tsy hanatitra fanatitra dora na ho an' i Jehovah Andriamanitro amin' izay azoko fotsiny aho. Ka dia novidin' i Davida sekely volafotsy dimam-polo ny famoloana sy ny omby. Fa hoy ny mpanjaka tamin' i Areonà: Tsia, fa tiako hovidina vola ihany aminao ireo, fa tsy hanatitra sorona dorana azoko maimaim-poana ho an' ny Tompo Andriamanitro aho. Dia volafotsy dimampolo sikla no novidianan' i Davida ny famoloana sy ny omby. Mais le roi dit à Arauna : " Non pas! Je veux te l' acheter en payant, je ne veux pas offrir à Yahvé mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. " Et David acheta l' aire et les boeufs pour de l' argent, cinquante sicles.
2Sm / 2Sam 24:25 And David built there an altar unto the Lord, and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord was intreated for the land, and the plague was stayed from Israel. Ary Davida nanao alitara teo ho an' i Jehovah ka nanatitra fanatitra dorana sy fanati-pihavanana. Ka dia neken' i Jehovah ny fifonana natao ho an' ny tany, ka nitsahatra tsy namely ny Isiraely intsony ilay areti-mandringana. Ary nanorina otely teo Davida ho an' ny Tompo ary nanatitra sorona dorana sy sorom-pihavanana. Dia nionona ny hatezeran' ny Tompo tamin' ny tany, ka nitsahatra ny areti-mandringana namely an' Israely. David construisit là un autel à Yahvé et il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors Yahvé eut pitié du pays et le fléau s'écarta d' Israël.

<-
->