<-
->

2Sm / 2Sam 22:1 And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul: Ary Davida nanao izao fihirana izao ho an' i Jehovah tamin' ny andro namonjen' i Jehovah azy tamin' ny tanan' ny fahavalony rehetra, indrindra fa tamin' ny tànan' i Saoly, Izao no tenin' ny tonon-kira nataon' i Davida tamin' ny Tompo tamin' ny andro namonjen' ny Tompo azy, tamin' ny tànan' ny fahavalony rehetra sy tamin' ny tànan' i Saola. David adressa à Yahvé les paroles de ce cantique, quand Yahvé l' eut délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül.
2Sm / 2Sam 22:2 And he said, The Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer; ka hoy izy: Jehovah no harambatoko sy batery fiarovana ho ahy ary Mpamonjy ahy, Hoy izy: Iaveh no harambatoko sy trano mimandako ary Mpamonjy ahy. Il dit : Yahvé est mon roc et ma forteresse, et mon libérateur,
2Sm / 2Sam 22:3 The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence. Andriamanitra vatolampiko, Izy no ialofako, Ampingako sy tandroko famonjena Izy ary fiarovana avo ho ahy sy fandosirako; Ry Mpamonjy ahy, mahafaka ahy amin' ny fampahoriana Hianao. Andriamanitra no vatolampiko izay ahitako fialofana. Izy no ampingako sy tandro-pamonjena ahy, toerana avo fandosirako sy fialofako. Ry Mpamonjiko o, hianao no nahafaka ahy tamin' ny fahasiahana. c' est mon Dieu. Je m' abrite en lui, mon rocher, mon bouclier et ma corne de salut, ma citadelle et mon refuge. Mon sauveur, tu m' as sauvé de la violence.
2Sm / 2Sam 22:4 I will call on the Lord, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies. Miantso an' i Jehovah Izay mendrika hoderaina aho, Ka dia vonjena ho afaka amin' ny fahavaloko. Nantsoiko Ilay mendrika ho deraina, dia Iaveh, ka afaka tamin' ny fahavaloko aho. Il est digne de louanges, j' invoque Yahvé et je suis sauvé de mes ennemis.
2Sm / 2Sam 22:5 When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid; Fa nihodidina tamiko ny onjan' ny fahafatesana. Ary ny riaky ny faharatsiana nampahatahotra ahy. Fa ny onjam-pahafatesana efa nanodidina ahy; ny riak' i Beliala efa nampitahotra ahy; Les flots de la Mort m' enveloppaient, les torrents de Bélial m'épouvantaient;
2Sm / 2Sam 22:6 The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me; Ny famatoran' ny fiainan-tsi-hita nihodidina tamiko, nisakana ahy ny fandriky ny fahafatesana. ny fatoran' ny fonenan' ny maty efa nahasingotra ahy, ny haratom-podiamandry efa nalatsaka teo anatrehako. les filets du Shéol me cernaient, les pièges de la Mort m' attendaient.
2Sm / 2Sam 22:7 In my distress I called upon the Lord, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears. Fony azom-pahoriana aho, dia niantso an' i Jehovah, eny, Andriamanitro no nitarainako; nihaino ny feoko tao an-tempoliny Izy, ary ny fitarainako dia efa tonga eo an-tsofiny. Niantso an' ny Tompo tao anatin' ny fahoriako aho ary nandefa fitarainana nankany amin' ny Andriamanitro, ka reny tao an-tempoliny ny feoko, tonga tao an-tsofiny ny fitarainako. Dans mon angoisse j' invoquai Yahvé et vers mon Dieu je lançai mon cri; il entendit de son temple ma voix et mon cri parvint à ses oreilles.
2Sm / 2Sam 22:8 Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth. Dia nihozongozona sy nihorohoro ny tany, ary ny fiorenan' ny lanitra nihorohoro, eny, nihozongozona ireo, satria tezitra Jehovah. Dia nihozongozona sy nihorohoro ny tany, nihovitrovitra koa ny fanorenan' ny lanitra. Ary ireo no nihozongozona dia satria tezitra Iaveh Et la terre s'ébranla et chancela, les assises des cieux frémirent sous sa colère elles furent ébranlées ;
2Sm / 2Sam 22:9 There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it. Nisy setroka nisavoana teo am-bavorony, ary afo avy teo am-bavany no nandevona ka nisy vainafo nidedadeda teo aminy. ka nivoa-tsetroka ny vava-orony, nivoak' afo mandevona ny vavany, ary nisy vain' afo mivaivay nipitika avy ao aminy. une fumée monta à ses narines, et de sa bouche un feu dévorait des braises s' y enflammèrent .
2Sm / 2Sam 22:10 He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under his feet. Dia naondriny ny lanitra, ka nidina Izy; Ary aizim-pito no teo ambanin' ny tongony. Naronany ny lanitra dia nidina izy, ka rahona matevina no teo ambanin' ny tongony. Il inclina les cieux et descendit, une sombre nuée sous ses pieds;
2Sm / 2Sam 22:11 And he rode upon a cherub, and did fly: and he was seen upon the wings of the wind. Dia nitaingina kerobima Izy ka nanidina, eny, niseho teo amin' ny ela-drivotra Izy. Nitaingina Kerobima izy dia nanidina, ary niseho teo ambonin' ny ela-drivotra. il chevaucha un chérubin et vola, il plana sur les ailes du vent.
2Sm / 2Sam 22:12 And he made darkness pavilions round about him, dark waters, and thick clouds of the skies. Efa nanao ny maizina ho tranony manodidina Azy Izy, dia fivorian-drano sy rahona matevina Nahodidiny azy toy ny lay ny aizina, mbamin' ny ranobe aman-drahona matevina. Il fit des ténèbres son entourage, sa tente, ténèbre d' eau, nuée sur nuée;
2Sm / 2Sam 22:13 Through the brightness before him were coals of fire kindled. Ary avy teo amin' ny famirapiratana teo anatrehany nisy vainafo nidedadeda. Avy ao amin' ny famirapiratana nialoha azy nisy vain' afo nipitipitika. un éclat devant lui enflammait grêle et braises de feu.
2Sm / 2Sam 22:14 The Lord thundered from heaven, and the most High uttered his voice. Dia nampikotroka tany an-danitra Jehovah, ny Avo Indrindra niloa-peo. Nandefa kotroka avy any an-danitra Iaveh ary nampanakoako ny feony, ny Avo indrindra. Yahvé tonna des cieux, le Très-Haut donna de la voix;
2Sm / 2Sam 22:15 And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them. Dia nandefa zana-tsipìka Izy ka nampiely ny fahavaloko, ary nampandeha helatra ka nampifanaritaka azy. Dia nandefa zana-tsipìka ka nampihahaka azy ireo izy, nandefa ny varatra ka nampisaritaka an' ireny. il décocha des flèches et les dispersa, il fit briller l'éclair et les chassa.
2Sm / 2Sam 22:16 And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the Lord, at the blast of the breath of his nostrils. Dia hita ny fitoeran-dranomasina, ary niseho ny fanambanin' ny tany, noho ny teny mafy nataon' i Jehovah, noho ny fifofofofon' ny fofonain' ny vavorony. Niseho tamin' izay ny ambanin' ny ranomasina, nihanjahanja ny fiorenan' ny tany, tamin' ny fandrahonana nataon' ny Tompo, tamin' ny fifofofofon' ny fofon' ain' ny vavorony. Et le lit des mers apparut, les assises du monde se découvrirent, au grondement de la menace de Yahvé, au vent du souffle de ses narines.
2Sm / 2Sam 22:17 He sent from above, he took me; he drew me out of many waters; Naninjitra ny tànany avy tany ambony Izy ka nandray ahy; nanintona ahy niala tamin' ny rano be Izy. Naninji-tanana avy any ambony izy, dia nandray ahy, nanintona ahy hiala amin' ny rano be. Il envoie d' en haut et me prend, il me retire des grandes eaux,
2Sm / 2Sam 22:18 He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me. Namonjy ahy tamin' ny fahavaloko mahery Izy sy tamin' izay nankahala ahy, satria tsy leoko ireny. Nanafaka ahy tamin' ny fahavaloko mahery, tamin' ireo nankahala ahy fony izy ireo nahery noho izaho. il me délivre d' un puissant ennemi, d' adversaires plus forts que moi.
2Sm / 2Sam 22:19 They prevented me in the day of my calamity: but the Lord was my stay. Nisakana ahy tamin' ny andro nahitako loza ireny, nefa Jehovah no niseho ho Mpanohana ahy. Nosovohin' ireny aho tamin' ny andro nahitako loza, Iaveh no nanohana ahy. Ils m' attendaient au jour de mon malheur, mais Yahvé fut pour moi un appui;
2Sm / 2Sam 22:20 He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me. Dia nitondra ahy ho any amin' ny malalaka Izy; namonjy ahy Izy, satria tiany aho. Napetrany eo amin' ny malalako aho, ary novonjeny, satria sitrany. il m' a dégagé, mis au large, il m' a sauvé, car il m' aime.
2Sm / 2Sam 22:21 The Lord rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me. Nanisy soa ahy araka ny fahamarinako Jehovah; Araka ny fahadiovan' ny tanako no namaliany ahy. Namaly soa ahy araka ny fananako ny rariny Iaveh namaly ahy araka ny hadiovan' ny tanako. Yahvé me rend selon ma justice, selon la pureté de mes mains il me rétribue,
2Sm / 2Sam 22:22 For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God. Fa nitandrina ny lalan' i Jehovah aho ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin' Andriamanitro; Fa nanaraka ny lalan' ny Tompo aho, ary tsy nanao ny ratsy izay hanalavitako ny Andriamanitro. car j' ai gardé les voies de Yahvé sans faillir loin de mon Dieu.
2Sm / 2Sam 22:23 For all his judgments were before me: and as for his statutes, I did not depart from them. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako; Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako ary ny lalany tsy mba nihatahako. Ses jugements sont tous devant moi, ses décrets, je ne les ai pas écartés;
2Sm / 2Sam 22:24 I was also upright before him, and have kept myself from mine iniquity. Tsy nanan-tsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azon' ny fahotako; Tsy nanan-tsiny taminy aho, ary nitandrina mba hanohitra ny haratsiako. mais je suis irréprochable avec lui, je me garde contre le péché.
2Sm / 2Sam 22:25 Therefore the Lord hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovako teo imasony. Namaly ahy araka ny fananako ny rariny Iaveh, sy araka ny fahadiovako eo imasony. Et Yahvé me rétribue selon ma justice, ma pureté qu' il voit de ses yeux.
2Sm / 2Sam 22:26 With the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with the upright man thou wilt shew thyself upright. Ny olona tsara no isehoanao fa tsara; Ny tena olo-marina no isehoanao fa marina; Ny tsara, isehoanao ho tsara, ny olo-marina isehoanao ho marina, Tu es fidèle avec le fidèle, sans reproche avec l' irréprochable,
2Sm / 2Sam 22:27 With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself unsavoury. Ny madio no isehoanao fa madio; Ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalin-tsaina. Ny madio isehoanao ho madio fa ny fetsy ratsy anaovanao an-kafetsena. pur avec qui est pur mais rusant avec le fourbe,
2Sm / 2Sam 22:28 And the afflicted people thou wilt save: but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down. Fa ny olona ory dia vonjenao; Fa ny masonao manandrina ny mpiavonavona, ka aetrinao ireny. Ny vahoaka manetry tena vonjenao, fa ny mpiavonavona kosa aetrinao amin' ny fanandrinanao. toi qui sauves le peuple des humbles et rabaisses les yeux hautains.
2Sm / 2Sam 22:29 For thou art my lamp, O Lord: and the Lord will lighten my darkness. Fa Hianao no jiroko, Jehovah ô; Jehovah mampahazava ny fahamaizinako. Fa hianao no faniloko, ry Tompo o! Iaveh no manazava ny aizina momba ahy. C' est toi, Yahvé, ma lampe, mon Dieu éclaire ma ténèbre;
2Sm / 2Sam 22:30 For by thee I have run through a troop: by my God have I leaped over a wall. Fa Hianao no ahazoako mitsarapaka hamely ny miaramila iray toko; Ary Andriamanitro no ahazoako mitsambikina mihoatra ny manda. Manana anao aho, ka mahatsarapaka hamely ny antoko-miaramila ary fiadiana; manana an' Andriamanitra aho, ka mahatsambikina mihoatra ny manda. avec toi je force l' enceinte, avec mon Dieu je saute la muraille.
2Sm / 2Sam 22:31 As for God, his way is perfect; the word of the Lord is tried: he is a buckler to all them that trust in him. Raha ny amin' Andriamanitra, dia marina ny lalany; Ny tenin' i Jehovah dia voazaha toetra amin' ny memy; Jehovah no ampingan' izay rehetra mialoka aminy. Andriamanitra!... lavorary ny lalany. Ny tenin' Andriamanitra dia fantatra ho to; ampinga izy ho an' izay rehetra matoky azy. Dieu, sa voie est sans reproche, et la parole de Yahvé sans alliage. Il est, lui, le bouclier de quiconque s' abrite en lui.
2Sm / 2Sam 22:32 For who is God, save the Lord? and who is a rock, save our God? Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah? Ary iza no vatolampy afa-tsy Andriamanitsika? Fa iza no Andriamanitra raha tsy Iaveh ary zovy no vatolampy afa-tsy ny Andriamanitsika? Qui donc est Dieu, hors Yahvé, qui est Rocher, sinon notre Dieu ?
2Sm / 2Sam 22:33 God is my strength and power: and he maketh my way perfect. Izany Andriamanitra izany no fiarovana mafy ho ahy; Mitondra ny marina amin' ny lalany Izy. Andriamanitra no trano mimandako mahery, mitondra ny olo-marina amin' ny lalany izy. Ce Dieu qui me ceint de force et rend ma voie irréprochable,
2Sm / 2Sam 22:34 He maketh my feet like hinds' feet: and setteth me upon my high places. Ary manao ny tongony ho tahaka ny an' ny dieravavy Izy; Mampitoetra ahy eo amin' ny fitoerako avo Izy. Ny tongotro ampanahafiny ny an' ny serfavavy, ary ajorony aho eo amin' ny fitoerako avo. qui égale mes pieds à ceux des biches et me tient debout sur les hauteurs,
2Sm / 2Sam 22:35 He teacheth my hands to war; so that a bow of steel is broken by mine arms. Mampianatra ny tanako hiady Izy, ka mahahenjana tsipìka varahina ny sandriko. Mampianatra ny tanako hiady izy ka mahahenjana tsipìka varahina ny sandriko. qui instruit mes mains au combat, mes bras à bander l' arc d' airain.
2Sm / 2Sam 22:36 Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy gentleness hath made me great. Omenao ahy ny ampingan' ny famonjenao; Ary ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy. Nomenao ahy ny ampinga famonjenao, ary ny hamoram-ponao no miasa manalehibe ahy. Tu me donnes ton bouclier de salut et tu ne cesses de m' exaucer,
2Sm / 2Sam 22:37 Thou hast enlarged my steps under me; so that my feet did not slip. Halalahinao ny lalana hodiaviko, ka tsy mangovitra ny hato-tongotro. Nohalalahinao ny diako teo ambaniko, ka tsy mangozohozo akory ny tongotro. tu élargis mes pas sous moi et mes chevilles n' ont point fléchi.
2Sm / 2Sam 22:38 I have pursued mine enemies, and destroyed them; and turned not again until I had consumed them. Manenjika ny fahavaloko aho ka mandripaka azy; Ary tsy mba miverina aho mandra-pahalany ritrany. Manenjika ny fahavaloko aho, dia mandringana azy; ary tsy miverina raha tsy ripaka ireny. Je poursuis mes ennemis et les extermine et je ne reviens pas qu' ils ne soient achevés;
2Sm / 2Sam 22:39 And I have consumed them, and wounded them, that they could not arise: yea, they are fallen under my feet. Mandringana sy mandripaka azy aho, ka tsy maharina izy; Lavo eo ambanin' ny tongotro izy. Ataoko levona, ataoko montsana ireny; ka tsy maharina, mifitsaka ao ambanin' ny tongotro. je les frappe, ils ne peuvent se relever, ils tombent, ils sont sous mes pieds.
2Sm / 2Sam 22:40 For thou hast girded me with strength to battle: them that rose up against me hast thou subdued under me. Hianao mampisikina ahy hery hiady; Aripakao ho ambaniko izay mitsangana hamely ahy. Sikinanao hery aho hiady; ary aforitrao ao ambaniko izay mandrafy ahy. Tu m' as ceint de force pour le combat, tu fais ployer sous moi mes agresseurs;
2Sm / 2Sam 22:41 Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me. Ary ataonao miamboho ahy ny fahavaloko; Ka aringako izay mankahala ahy. Ny fahavaloko ataonao miamboho ahy, mbamin' izay mankahala ahy koa, handringanako azy. mes ennemis, tu me fais voir leur dos, et ceux qui me haïssent, je les extermine.
2Sm / 2Sam 22:42 They looked, but there was none to save; even unto the Lord, but he answered them not. Miherikerika izy, fa tsy misy mpamonjy, eny, maniry an' i Jehovah izy, fa tsy mamaly azy Izy. Miherikerika ireny fa tsy misy mamonjy! Mitaraina amin' ny Tompo fa tsy valiany akory! Ils crient, et pas de sauveur, vers Yahvé, mais pas de réponse;
2Sm / 2Sam 22:43 Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the street, and did spread them abroad. Torotoroiko madinika tahaka ny vovo-tany izy; Hoseko tahaka ny fotaka eny an-dalana izy ka apariako. Ka torotoroiko hoatra ny vovo-tany izy; hoseko sy hitsahiko hoatra ny fotaka eny amin' ny arabe. je les broie comme la poussière des places, je les foule comme la boue des ruelles.
2Sm / 2Sam 22:44 Thou also hast delivered me from the strivings of my people, thou hast kept me to be head of the heathen: a people which I knew not shall serve me. Mamonjy ahy amin' ny fifanoheran' ny oloko Hianao sy miaro ahy ho lohan' ny firenen-tsamy hafa; ny firenena tsy fantatro aza dia manompo ahy. Manafaka ahy amin' ny fikomian' ny vahoakako hianao, ary mitahiry ahy ho filohan' ny firenen-tsamihafa, ka manaiky ho mpanompoko ny vahoaka tsy fantatro. Tu me délivres des querelles de mon peuple, tu me mets à la tête des nations; le peuple que j' ignorais m' est asservi,
2Sm / 2Sam 22:45 Strangers shall submit themselves unto me: as soon as they hear, they shall be obedient unto me. Ny hafa firenena mikoy ahy; Raha vao mahare ny lazako fotsiny ihany aza izy, dia manoa ahy. Ny zanak' olon-kafa firenena midoka ahy; raha vao mandre dia manoa ahy izy. les fils d'étrangers me font leur cour, ils sont tout oreille et m' obéissent,
2Sm / 2Sam 22:46 Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their close places. Ny hafa firenena dia mihaketraka ka miala amin-kovitra avy ao amin' ny fiarovany mafy. Reraka ambony ihany ny zanak' olon-kafa firenena, ka mivoaka amin-kovitra avy ao amin' ny trano mimandany. les fils d'étrangers faiblissent, ils quittent en tremblant leurs réduits.
2Sm / 2Sam 22:47 The Lord liveth; and blessed be my rock; and exalted be the God of the rock of my salvation. Velona Jehovah; isaorana anie ny Vatolampiko; Asandratra anie Andriamanitry ny vatolampy famonjena ahy, Ho velona anie Iaveh ary hankalazaina anie ny vatolampiko! Andriamanitra vatolampy fialofako, hankalazaina anie izy! Vive Yahvé, et béni soit mon Rocher, exalté, le Dieu de mon salut,
2Sm / 2Sam 22:48 It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me. Dia Andriamanitra, Izay manao famaliana ho ahy ka mampanaiky ny firenena ahy, Andriamanitra izay mamaly faty noho ny amiko, sy mampitambotsotra ny firenena eo ambanin' ny tongotro, le Dieu qui me donne les vengeances et broie les peuples sous moi,
2Sm / 2Sam 22:49 And that bringeth me forth from mine enemies: thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me: thou hast delivered me from the violent man. Dia Ilay mitondra ahy ho afaka amin' ny fahavaloko; eny, manandratra ahy ho ambonin' izay mitsangana hanohitra ahy Hianao ary mamonjy ahy amin' ny olon-dozabe; sy mampitsoaka ahy ho afaka amin' ny fahavaloko; hianao manandratra ahy ho ambonin' izay mandrafy ahy, ary namonjy ahy tamin' ny olona mpanao an-keriny. qui me soustrait à mes ennemis. Tu m' exaltes par-dessus mes agresseurs, tu me libères de l' homme de violence.
2Sm / 2Sam 22:50 Therefore I will give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, and I will sing praises unto thy name. Koa Izany no hiderako Anao eny amin' ny firenen-tsamy hafa, Jehovah ô, sy hankalazako ny anaranao. Izany, ry Tompo o, no hiderako anao eo amin' ny firenena, sy hihirako ny voninahitry ny anaranao. Aussi je te louerai, Yahvé, chez les païens, et je veux jouer pour ton nom.
2Sm / 2Sam 22:51 He is the tower of salvation for his king: and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore. Manao famonjen-dehibe ho an' ny mpanjaka voatendriny Izy ary mamindra fo amin' ny voahosony, dia amin' i Davida sy ny taranany mandrakizay. Manao famonjen-dehibe ho an' ny mpanjakany izy, ary manome famindram-po amin' ilay voahosony, dia amin' i Davida sy ny taranany mandrakizay. Il multiplie pour son roi les délivrances et montre de l' amour pour son oint, pour David et sa descendance à jamais. Dernières paroles de David.

<-
->