<-
->

2Sm / 2Sam 20:1 And there happened to be there a man of Belial, whose name was Sheba, the son of Bichri, a Benjamite: and he blew a trumpet, and said, We have no part in David, neither have we inheritance in the son of Jesse: every man to his tents, O Israel. Ary sendra nisy lehilahy iray tena ratsy fanahy teo, Seba no anarany, zanak' i Bikry Benjamita; ary nitsoka ny anjomara izy sady niantso hoe: Isika tsy manana anjara amin' i Davida na lova amin' ny zanak' i Jese; samia mody any amin' ny lainy avy, ry Isiraely ô. Nisy olon' i Beliala anankiray kosa teo, atao hoe Sebà zanak' i Bokrì, Benjamita, ka nitsoka anjomara io dia nanao hoe: Tsy manana anjara amin' i Davida isika, tsy manana lova miaraka amin' ny zanak' i Jese, ka samia mody any an-dainy avy, ry Israely ô! Or, il se trouvait là un vaurien, qui s' appelait Shéba, fils de Bikri, un Benjaminite. Il sonna du cor et dit : " Nous n' avons pas de part avec David, nous n' avons pas d' héritage sur le fils de Jessé! Chacun à ses tentes, Israël! "
2Sm / 2Sam 20:2 So every man of Israel went up from after David, and followed Sheba the son of Bichri: but the men of Judah clave unto their king, from Jordan even to Jerusalem. Ka dia samy niara-nandao an' i Davida ny lehilahy amin' ny Isiraely ka nanaraka an' i Seba, zanak' i Bikry; fa ny lehilahy amin' ny Joda no nifikitra tamin' ny mpanjakany hatrany Jordana ka hatrany Jerosalema. Dia nandao an' i Davida avokoa ny lehilahy rehetra amin' Israely, ka nanaraka an' i Sebà zanak' i Bokrì. Fa ny lehilahy amin' i Jodà ihany no nifikitra tamin' ny mpanjaka, hatrany Jordany ka hatrany Jerosalema. Tous les hommes d' Israël abandonnèrent David et suivirent Shéba fils de Bikri, mais les hommes de Juda s' attachèrent aux pas de leur roi, depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem.
2Sm / 2Sam 20:3 And David came to his house at Jerusalem; and the king took the ten women his concubines, whom he had left to keep the house, and put them in ward, and fed them, but went not in unto them. So they were shut up unto the day of their death, living in widowhood. Ary nony tonga tao an-tranony tany Jerosalema Davida mpanjaka, dia nalainy ny vaditsindranony folo vavy izay navelany hiandry trano tao, ka nataony tao an-trano fiambenana ary nomeny fivelomana, fa tsy nandriany intsony. Ka dia nambenana tao mandra-pahafatiny ireo ka velona tsy nanam-bady intsony. Nody tao an-tranony tao Jerosalema Davida ary nalain' ny mpanjaka ny vaditsindranony folo, izay napetrany hiandry trano, ka nataony teo amin' ny trano anankiray nasiana fiambenana. Niantohany ny fiveloman' ireo, nefa tsy nandeha taminy intsony izy, ka voahiboka mandra-pahafatiny izy ireo, dia nitoetra nanano-tena. David rentra dans son palais à Jérusalem. Le roi prit les dix concubines qu' il avait laissées pour garder le palais et les mit sous surveillance. Il pourvut à leur entretien mais il n' approcha plus d' elles et elles furent séquestrées jusqu'à leur mort, comme les veuves d' un vivant.
2Sm / 2Sam 20:4 Then said the king to Amasa, Assemble me the men of Judah within three days, and be thou here present. Ary hoy ny mpanjaka tamin' i Amasa: Vorio ny lehilahy amin' ny Joda ho eto amiko amin' ny hateloana, ary aoka mba ho eto koa ny tenanao. Ary hoy ny mpanjaka tamin' i Amasà: Vorio ho eto amiko ny lehilahy amin' i Jodà, hatramin' ny hateloana, ary aoka ho eto koa ny tenanao. Le roi dit à Amasa : " Convoque-moi les hommes de Juda, je te donne trois jours pour te présenter ici. "
2Sm / 2Sam 20:5 So Amasa went to assemble the men of Judah: but he tarried longer than the set time which he had appointed him. Ary dia lasa Arnasa namory ny Joda, fa nandiso ny fotoan' andro nomeny azy izy. Dia niainga Amasà hamory an' i Jodà nefa tratra aorian' ny fotoana nomen' ny mpanjaka azy izy. Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du terme que David lui avait fixé.
2Sm / 2Sam 20:6 And David said to Abishai, Now shall Sheba the son of Bichri do us more harm than did Absalom: take thou thy lord' s servants, and pursue after him, lest he get him fenced cities, and escape us. Ary hoy Davida tamin' i Abisay: Ankehitriny izao dia Seba, zanak' i Bikry no ahitantsika loza mihoatra noho Absaloma; koa ento ny mpanomponao ny tomponao, ka enjeho izy, fandrao mahazo tanàna mimanda ka tsy ho azontsika. Ka hoy Davida tamin' i Abisaia: Sebà zanak' i Bokrì izao no hampidi-doza amintsika, mihoatra noho Absaloma. Koa ento ny mpanompon' ny tomponao, dia enjeho iny, fandrao dia mahazo tanàna mimamda eo ihany izy, ka tsy ho hitan' ny masontsika intsony. Alors David dit à Abishaï : " Shéba fils de Bikri est désormais plus dangereux pour nous qu' Absalom. Toi, prends les gardes de ton maître et pourchasse-le de peur qu' il n' atteigne des villes fortes et ne nous échappe. "
2Sm / 2Sam 20:7 And there went out after him Joab' s men, and the Cherethites, and the Pelethites, and all the mighty men: and they went out of Jerusalem, to pursue after Sheba the son of Bichri. Ary dia nivoaka hanenjika azy ny olon' i Joaba sy ny miaramila mpiambina andriana ary ny lehilahy mahery rehetra; dia nivoaka avy tany Jerosalema ireo hanenjika an' i Seba, zanak' i Bikry. Nanaraka an' i Abisaia dia niainga koa ny olon' i Joaba, ny Keratiana sy ny Feletiana ary ny lehilahy mahery rehetra nivoaka teo Jerosalema hanenjika an' i Sebà zanak' i Bokrì. Derrière Abishaï partirent en campagne Joab, les Kerétiens, les Pelériens et tous les preux; ils quittèrent Jérusalem à la poursuite de Shéba fils de Bikri.
2Sm / 2Sam 20:8 When they were at the great stone which is in Gibeon, Amasa went before them. And Joab' s garment that he had put on was girded unto him, and upon it a girdle with a sword fastened upon his loins in the sheath thereof; and as he went forth it fell out. Fa nony tonga tao amin' ilay vato lehibe tao Gibeona izy, dia avy Amasa nitsena azy; ary ny akanjo fiadian' i Joaba, ilay niakanjoany, dia nofehezina taminy, ary teo amboniny teo am-balahany no nisy ny fehin-tsabany ambamin' ny tranony; ary nony nandeha izy, dia latsaka ny sabatra. Nony mby teo akaikin' ilay vato lehibe ao Gabaona izy ireo, dia inty Amasà tonga teo anoloan' izy ireo. Niakanjo ny akanjo tonika Joaba ary eo ambonin' ny tonika dia nisy sabatra anankiray anaty tranony, nifehy teo am-balahany. Nony nandroso izy dia latsaka ilay sabatra. Ils étaient près de la grande pierre qui se trouve à Gabaôn, quand Amasa arriva en face d' eux. Or Joab était vêtu de sa tenue militaire sur laquelle il avait ceint une épée attachée à ses reins dans son fourreau; celle-ci sortit et tomba.
2Sm / 2Sam 20:9 And Joab said to Amasa, Art thou in health, my brother? And Joab took Amasa by the beard with the right hand to kiss him. Ary hoy Joaba tamin' i Amasa: Tsara ihany va ianao, ry rahalahy? Dia noraisin' i Joaba tamin' ny tànany ankavanana ny somotr' i Amasa horohany. Ary hoy Joaba tamin' i Amasà: Tsara ihany va izato hianao, ry rahalahy? Sady noraisin' i Joaba amin' ny tànany havanana, ny somotr' i Amasà hanoroka azy. Joab demanda à Amasa : " Tu vas bien, mon frère ? " Et, de la main droite, il saisit la barbe d' Amasa pour l' embrasser.
2Sm / 2Sam 20:10 But Amasa took no heed to the sword that was in Joab' s hand: so he smote him therewith in the fifth rib, and shed out his bowels to the ground, and struck him not again; and he died. So Joab and Abishai his brother pursued after Sheba the son of Bichri. Fa Amasa tsy nanahinahy ny sabatra teny an-tànan' i Joaba, kanjo nasiany tamin' ny kibony izy, ka dia nivaroraka tamin' ny tany ny tsinainy, ary tsy nasiany intsony, fa matiny tamin' izay. Ary Joaba sy Abisay rahalahiny nanenjika an' i Seba, zanak' i Bikry. Tsy nanahinahy ny sabatra teny an-tànan' i Joaba Amasà, kanjo nasiany tamin' ny kibony izy, ka nampivaroraka ny tsinainy tamin' ny tany; tsy nasiana fanindroany akory izy dia maty. Dia rafitra nanenjika an' i Sebà zanak' i Bokrì Joaba sy Abisaia rahalahiny. Amasa ne prit pas garde à l'épée que Joab avait en main, et celui-ci l' en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre. Il n' eut pas à lui donner un second coup et Amasa mourut, tandis que Joab et son frère Abishaï se lançaient à la poursuite de Shéba fils de Bikri.
2Sm / 2Sam 20:11 And one of Joab' s men stood by him, and said, He that favoureth Joab, and he that is for David, let him go after Joab. Ary ny zatovon' i Joaba anankiray nijanona teo anilan' ny faty ka nanao hoe: Izay miandany amin' i Joaba sy Davida dia aoka hanaraka an' i Joaba. Fa ny anankiray tamin' ny zatovon' i Joaba nijanona teo anilan' i Amasà, ka nanao hoe: Izay mankasitraka an' i Joaba izay miandany amin' i Davida, dia aoka hanaraka an' i Joaba! L' un des cadets de Joab resta en faction près d' Amasa et il disait : " Quiconque aime Joab et est pour David, qu' il suive Joab! "
2Sm / 2Sam 20:12 And Amasa wallowed in blood in the midst of the highway. And when the man saw that all the people stood still, he removed Amasa out of the highway into the field, and cast a cloth upon him, when he saw that every one that came by him stood still. Ary Amasa nihosin-drà teo anaty lalambe. Ary raha hitan-dralehilahy fa nijanona ny olona rehetra, dia nafindrany niala teo amin' ny lalambe ho any an-tsaha ny fatin' i Amasa ka nosaronany lamba, nony hitany fa nijanona izay rehetra mandalo azy. Amasà izany nihosinkosina tamin' ny ràny teo afovoan' ny làlana teo. Nony hitan-dralehilahy fa nijanona ny olon-drehetra dia nesoriny teo an-dalamba Amasà nataony tany an-tsaha, sady nosaronany kapaoty, satria hitany fa izay tonga teo anilany nijanona avokoa. Cependant Amasa s'était roulé dans son sang au milieu du chemin. Voyant que tout le monde s' arrêtait, cet homme tira Amasa du chemin dans le champ et jeta un vêtement sur lui, parce qu' il voyait s' arrêter tous ceux qui arrivaient près de lui.
2Sm / 2Sam 20:13 When he was removed out of the highway, all the people went on after Joab, to pursue after Sheba the son of Bichri. Ary nony nafindrany niala teo amin' ny lalambe izy, dia nizotra nanaraka an' i Joaba ny olona rehetra hanenjika an' i Seba, zanak' i Bikry. Ka nony voaalany teo an-dalambe izy, vao samy nizotra nanaraka an' i Joaba ny olona rehetra, hanenjika an' i Sebà zanak' i Bokrì. Lorsque Amasa eut été écarté du chemin, tous les hommes passèrent outre, suivant Joab à la poursuite de Shéba fils de Bikri.
2Sm / 2Sam 20:14 And he went through all the tribes of Israel unto Abel, and to Bethmaachah, and all the Berites: and they were gathered together, and went also after him. Ary izy nandeha namaky ny firenen' Isiraely rehetra hatrany Abela sy Beti-maka sy ny an' ny Berita rehetra; ary nivory ireo, ka dia mba lasa nanaraka azy. Namakivaky ny fokon' Israely rehetra Joaba, hatrany Abelà sy Beta-Maakà, ary nivory nanaraka azy avokoa ny lehilahy voafantina rehetra. Celui-ci parcourut toutes les tribus d' Israël jusqu'à Abel, Bet-Maaka et tous les Bikrites... Ils se rassemblèrent et entrèrent aussi derrière lui.
2Sm / 2Sam 20:15 And they came and besieged him in Abel of Bethmaachah, and they cast up a bank against the city, and it stood in the trench: and all the people that were with Joab battered the wall, to throw it down. Ary dia tonga izy ka nanao fahirano azy teo Abela sy Beti-maka, ary nanandratra tovon-tany tandrifin' ny tanàna izy, ka teo ivelany manolotra ny manda no nitoerany; ary ny olona izay nomba an' i Joaba dia namely nandrava ny manda. Dia tonga izy ireo ka nanao fahirano an' i Sebà tao Abela-Beta-Maakà. Nanandratra tovon-tany hamely ny tanàna izy ka nahatratra ny manda izany, ka samy nikezaka hanjera ny manda ny vahoaka rehetra nomba an' i Joaba. On vint l' assiéger dans Abel-Bet-Maaka et on entassa contre la ville un remblai qui s' adossait à l' avant-mur, et toute l' armée qui accompagnait Joab creusait des sapes pour faire tomber le rempart.
2Sm / 2Sam 20:16 Then cried a wise woman out of the city, Hear, hear; say, I pray you, unto Joab, Come near hither, that I may speak with thee. Ary nisy vehivavy hendry tao an-tanàna niantso hoe: Mihainoa, mihainoa e; masìna ianareo, lazao amin' i Joaba hoe: Mankanesa erý aminy, hono, ianao, fa misy holazainy aminao. Tamin' izay nisy vehivavy hendry anankiray niantso avy ao an-tanàna hoe: Mihainoa, mba mihainoa kely é! Ilazao kely Joaba ataovy hoe: Manatòna eto, fa te-hiresaka aminao aho! Une femme avisée cria de la ville : " Écoutez! Écoutez! Dites à Joab : Approche ici, que je te parle. "
2Sm / 2Sam 20:17 And when he was come near unto her, the woman said, Art thou Joab? And he answered, I am he. Then she said unto him, Hear the words of thine handmaid. And he answered, I do hear. Ary nony efa mby tao akaiky izy, dia hoy ravehivavy: Hianao va no Joaba? Dia hoy izy: Eny, izaho no izy. Ary hoy ravehivavy taminy: Mihainoa ny teniko mpanompovavinao. Dia hoy izy: Mihaino aho izao. Dia nanatona azy izy, ka hoy ravehivavy: Hianao va no Joaba? Ary hoy ny navaliny azy: Izaho no izy. Dia hoy ravehivavy taminy: Henoy kely ny tenin' ny mpanompovavinao. Ka hoy ny navaliny: Mihaino aho. Il s' approcha et la femme demanda : " Est-ce toi Joab ? " Il répondit : " Oui. " Elle lui dit : " Écoute la parole de ta servante. " Il répondit : " J'écoute. "
2Sm / 2Sam 20:18 Then she spake, saying, They were wont to speak in old time, saying, They shall surely ask counsel at Abel: and so they ended the matter. Ary hoy ravehivavy: Izao no fitenin' ny olona taloha: Aoka hanadina ao Abela izy; koa araka izany ny nahavitany raharaha. Dia hoy ravehivavy: Fitenin' ny olona taloha ny hoe: Milà saina ao Abelà, dia voalamina avokoa ny raharaha. Elle parla ainsi : " Jadis, on avait coutume de dire : Que l' on demande à Abel et à Dan s' il en est fini
2Sm / 2Sam 20:19 I am one of them that are peaceable and faithful in Israel: thou seekest to destroy a city and a mother in Israel: why wilt thou swallow up the inheritance of the Lord? Izaho dia isan' ny tia fihavanana sady olona mahatoky eto amin' ny Isiraely; fa ianao kosa mitady handrava renivohitra eto amin' ny. Isiraely, koa ahoana no hamongoranao ny lovan' i Jehovah? Izaho dia anankiray amin' ny tanàna tia fihavanana sy mahatoky eto amin' Israely. Fa hianao kosa mitady handrava tanàna izay reny amin' Israely. Ka ahoana ange no handravanao ny lovan' ny Tompo? de ce qu' ont établi les fidèles d' Israël. Et toi tu cherches à ruiner une ville et une métropole en Israël. Pourquoi veux-tu anéantir l' héritage de Yahvé ? "
2Sm / 2Sam 20:20 And Joab answered and said, Far be it, far be it from me, that I should swallow up or destroy. Ary Joaba namaly hoe: Sanatria dia sanatria amiko izay handripaka sy handringana. Fa hoy kosa Joaba: Lavitra ahy, lavitra dia lavitra ahy izany. Tsy handrava tsy handrigana ny hevitro! Tsy izany velively. Joab répondit : " Loin, loin de moi! Je ne veux ni anéantir ni ruiner.
2Sm / 2Sam 20:21 The matter is not so: but a man of mount Ephraim, Sheba the son of Bichri by name, hath lifted up his hand against the king, even against David: deliver him only, and I will depart from the city. And the woman said unto Joab, Behold, his head shall be thrown to thee over the wall. Tsy izany tsy akory; fa misy lehilahy avy amin' ny tany havoan' i Efraima, Seba no anarany, zanak' i Bikry, izay efa nanainga tanana hikomy amin' i Davida mpanjaka; koa izy ihany no atolory ahy, dia hiala amin' ny tanàna aho. Ary hoy ravehivavy tamin' i Joaba: Indro, ny lohany atsipy eny aminao eny ankoatry ny manda. Fa misy lehilahy anankiray atao hoe Sebà, zanak' i Bokrì, avy any amin' ny tendrombohitr' i Efraima nanainga tànana hikomy amin' i Davida; ka io ihany no atolory ahy, dia hiala amin' ny tanàna aho. Ary hoy ravehivavy tamin' i Joaba: Indro hatsipy aminao hihoatra ny manda ny lohany. Il ne s' agit pas de cela, mais un homme de la montagne d'Éphraïm, du nom de Shéba fils de Bikri, s' est insurgé contre le roi, contre David. Livrez-le tout seul et je lèverai le siège de la ville. " La femme dit à Joab : " Eh bien, on va te jeter sa tête par-dessus la muraille. "
2Sm / 2Sam 20:22 Then the woman went unto all the people in her wisdom. And they cut off the head of Sheba the son of Bichri, and cast it out to Joab. And he blew a trumpet, and they retired from the city, every man to his tent. And Joab returned to Jerusalem unto the king. Dia lasa nanatona ny olona rehetra tamin' ny fahendreny ravehivavy. Dia notapahin' ireo ny lohan' i Seba, zanak' i Bikry, ka natsipiny teny amin' i Joaba. Ary Joaba nitsoka ny anjomara, ka dia niala tamin' ny tanàna ny olona samy ho any amin' ny lainy avy. Ary Joaba niverina nankany Jerosalema ho any amin' ny mpanjaka. Dia nanatona ny vahoaka rehetra ravehivavy sy niteny taminy tamim-pahendrena, ka notapahin' izy ireo ny lohan' i Sebà, zanak' i Bokrì, natsipiny tany amin' i Joaba. Ary nasain' i Joaba notsofina kosa ny anjomara, ka ny olona rehetra moa niala tamin' ny tanàna, samy nody any aminy avy; Joaba kosa niverina nankany Jerosalema ho any amin' ny mpanjaka. La femme alla parler à tout le peuple comme le lui dictait sa sagesse : on trancha la tête de Shéba fils de Bikri et on la jeta à Joab. Celui-ci fit sonner du cor et on s'éloigna de la ville, chacun vers ses tentes. Quant à Joab, il revint à Jérusalem auprès du roi.
2Sm / 2Sam 20:23 Now Joab was over all the host of Israel: and Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and over the Pelethites: Ary Joaba no komandin' ny miaramila rehetra tamin' ny Isiraely; ary Benaia, zanak' i Joiada, no mpifehy ny miaramila mpiambina andriana; Joaba no komandin' ny tafika tamin' Israely rehetra; Banaiasa zanak' i Joiadà no lehiben' ny Keretiana sy ny Feletiana, Joab commandait à toute l' armée; Benayahu fils de Yehoyada commandait les Kerétiens et les Pelétiens;
2Sm / 2Sam 20:24 And Adoram was over the tribute: and Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder: ary Adorama no komandin' ny mpanao fanompoana; ary Josafata, zanak' i Ahiloda, no mpitadidy ny raharaham-panjakana; Adorama no mpandamina ny momba ny fanompoana; Josafata zanak' i Ahiloda no mpitahiry ny bokim-panjakana; Adoram était chef de la corvée; Yehoshaphat fils d' Ahilud était héraut;
2Sm / 2Sam 20:25 And Sheva was scribe: and Zadok and Abiathar were the priests: ary Seva no mpanoratra; ary Zadoka sy Abiatara no mpisorona; Sivà no mpanoratra; Sadaoka sy Abiatara no mpisorona, Shiya était secrétaire; Sadoq et Ébyatar étaient prêtres.
2Sm / 2Sam 20:26 And Ira also the Jairite was a chief ruler about David. ary Ira Jairita kosa no mpanolo-tsaina an' i Davida. ary Irà ilay Jairita no mpanolo-tsaina manolotra an' i Davida. De plus, Ira le Yaïrite était prêtre de David.

<-
->